Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2004-03-04

Sammanträde 2004-03-04

Datum
Klockan
17.00
Plats
Hantverkargatan 3D, 2 tr , Saltsjön

Förmöte
Tid: 16.15-17.00

Torsten Palm, byråchef och informationsansvarig hos Allmänna Reklamationsnämnden, berättar Läs mer... om reklamtionsnämndens verksamhet.

Ekonomi

4 Verksamhetsplan och budget för år 2004

Dnr: 006-2004

Att göra Stockholms konsumentverksamhet känd för både allmänheten och stadens verksamheter är en prioriterad fråga för 2004. Med kunnigare och mer medvetna konsumenter ges ökade möjligheter för att samhället kan förändras i positiv riktning och mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 43 071

5 Underlag till budget 2005 och beräkningar för åren 2006 och 2007. Remiss från SLK/Budgetstaben.

Dnr: 018-2004

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade Regler för ekonomisk förvaltning, ska nämnder och bolagsstyrelser utarbeta underlag inför arbetet med budgeten för nästkommande år och dessutom ytterligare två år framåt i tiden.

Handläggare: Marie Sälmark och Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 70 eller 508 430 71

Remisser för yttrande

6 Införande av kostenhet med kostkonsulter i Stockholms stad.

Dnr: 045-2003

Konsumentförvaltningen anser att det är av största vikt att kvalificerad kostrådgivning finns tillgänglig för de anställda inom staden som arbetar med livsmedel, t ex inom skolan, förskolan och äldreomsorgen. Vi ställer oss positiva till motionens förslag om att en kostenhet med kostkonsulenter ska inrättas. Vi instämmer dessutom i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens slutsats att kostenheten bör placeras under konsumentnämnden.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

7 Utredning om stadens politiska organisation (SPO), demokrati och ledarskap, slutrapport.

Dnr: 045-2003

Konsumentförvaltningen anser att konsumentnämnden i samarbete med stadsdels-nämnderna ska ta fram mål för stadens arbete med konsumentfrågor. Dessutom anser vi att konsumentnämnden ska ansvara för samordning och uppföljning av samtliga nämnders konsumentverksamhet. Vi vill också uttala vikten av att Stockholms stad bör organisera tvistlösning för den egna verksamheten som innebär att en särskilt utpekad klagomålsansvarig utses och att en reklamationsnämnd för egna ärenden av konsumenträttslig karaktär inrättas.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Anmälningsärenden

8 Nya mål för miljöbilar – åtgärder för att stimulera alternativa drivmedel.

Dnr: 019-2004

Förvaltningsremiss från Finansavdelningen vid Stadsledningskontoret. Besvarad av konsumentförvaltningen den 20 februari 2004.Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

Anmälningsärenden – inkomna remisser

9 Remiss om förslag till nytt handikappolitiskt program för Stockholms stad.

Dnr: 021-2004

Remissen kommer att behandlas på konsumentnämndens sammanträde den 11 maj 2004.

Muntlig information.

Övriga frågor

10 Förslag till sammanträdesdagar hösten 2004.

11 Förvaltningschefen informerar. Muntlig information.

11.1 Presentation av ny medarbetare – Lotta Wallén (informatör).
11.2 Information om nästkommande möte (040421) som äger rum i samarbete med en stadsdel.
11.3 Förvaltningens aktiviteter under internationella konsumentdagen den 15 mars 2004.

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes efter tillägg av inskjuten § 11 ang. nämndens deltagande vid konsumentdagarna 3-5 maj 2004.

§2 Justering

 

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum måndagen den 15 mars 2004 kl 15.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Föregående protokoll

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Verksamhetsplan och budget för år 2004

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-15, (KoF dnr 006-2004).

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde gemensamt förslag för (kd), (m) och (fp) och yrkade bifall till detta:

Att återremittera verksamhetsplanen för att utforma den utifrån de borgerliga partiernas inriktning till budget för 2004.

Att därutöver anföra:

Vi borgerliga har hela tiden i våra budgetförslag satsat på viktig verksamhet som förskola, skola, äldreomsorg och handikappomsorg. Det visade vi också förra mandatperioden då vi kombinerade satsningar på kärnverksamhet, som fick ökade resurser med 2,6 miljarder kronor, med sänkt skatt, med 1 miljard kronor vilket motsvarar 95 öre pr intjänad hundralapp.

"Kärvare tider kräver tuffa prioriteringar" kunde man läsa på stadens affischtavlor inför budgetdebatten 2003. Det tycker vi också varför inrättandet av en ny nämnd som konsumentnämnden, med många ledamöter och höga arvoden, inte passar in. Staden behöver satsa på kärnverksamheten.

En särskild konsumentnämnd känns minst sagt överflödig med tanke på alla de offentliga och privata aktörer som redan finns och som på olika sätt stöttar konsumenter. Däremot är det viktigt att det finns stöd för de konsumenter som vill ha det när de är i behov av det, inte pekpinnar uppifrån om hur vi konsumenter ska bete oss.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde gemensamt förslag för (mp), (s) och (v) och yrkade bifall till detta.

Beslut

Ordföranden ställde först återremissyrkandet mot avgörande och fann därvid att nämnden hade beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Konsumentnämnden beslöt därefter att:

 1. med godkännande överlämna förvaltningens underlag till verksamhetsplan och budget för 2004 – med nedanstående tillägg – till kommunstyrelsen

Sveriges mål med konsumentpolitiken som de beskrivs i Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005 ligger till grund även för Stockholms stads arbete med konsumentfrågor. Nämnden vill därför särskilt betona konsumentverksamhetens s k kunskapsmål d v s att konsumenterna ska ha tillgång till god vägledning, information och utbildning. Verksamhetsplanen för 2004 ger en god grund för detta arbete.

Ett av konsumentnämndens mål är att alla stockholmare ska stärkas och ges ökat inflytande på konsumentområdet. För att alla konsumenter ska stärkas behövs speciella insatser till vissa.

Prioriterade målgrupper för nämndens arbete under 2004 ska därför vara:

 • ungdomar
 • stockholmare med annan bakgrund än svensk

I våra hem, hur och var vi än bor, är vi brukare och bostadskonsumenter. Kommunfull-mäktiges mål "Bygga bostäder och utveckla Stockholm" är därför tillämpbart även på konsumentnämndens verksamhet. Den prioriterade inriktningen "Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas" gör det nödvändigt med samråd/samarbete med flera facknämnder och kommunala bostadsbolag samt statliga myndigheter. Exempelvis är det särskilt viktigt att bevaka att planlösningar, fast inredning, hissar m m gör det möjligt för äldre att bo kvar hemma.

Förutom de strategiska frågor som redan lyfts fram har matkvalitet och livsmedel under nämndens korta verksamhetstid visat sig vara ständigt aktuella frågor som kommer att vara prioriterade även 2004. Här ingår bland annat kostrådsfrågor, vikten av näringsriktig kost inom äldreomsorgen, förskolan och skolan, restaurangernas matkvalitet, märkning och livsmedelshantering. Nämnden har för avsikt att ordna en debatt och bjuda in de stora dagligvaruhandlarna och representanter för mindre distributörer för att få fokus på hur stockholmarna, bättre än idag, kan erbjudas billigare dagligvaror till bra kvalitet.

Under året kommer ett större eget evenemang att anordnas. Konsumentnämnden ska också vara synlig och medverka vid evenemang som andra aktörer inom staden anordnar t ex Ungdomsveckan och Stockholms miljödagar. Restaurangernas dag är ett annat arrangemang där förvaltningen bör medverka. Det är angeläget att stötta och delta i arrangemang som går av stapeln även i förorterna. För att på ett enkelt sätt kunna synas bör utställnings- och informationsmaterial som kan användas såväl av förvaltningen själv som av andra, t ex stadsdelarnas konsumentvägledare, tas fram.

När det gäller information via nyhetsbrev vill nämnden tydliggöra att det enbart handlar om prenumeration via hemsidan så att detta ej medför någon distributionskostnad. Målgrupp under 2004 är alla stadens förvaltningar och bolag, media och en intresserad allmänhet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (kd), (m) och (fp) med hänvisning till gemensamt förslag.

§5 Underlag till budget 2005 och beräkningar för åren 2006 och 2007. Remiss från SLK/Budgetstaben.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-02, (KoF dnr 018-2004).

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att med godkännande överlämna förvaltningens underlag till budget 2005 och beräkningar för åren 2006 och 2007 till kommunstyrelsen

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Införande av kostenhet med kostkonsulter i Stockholms stad.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-17, (KoF dnr 014/2004).

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde gemensamt förslag för (kd), (m) och (fp) och yrkade bifall till detta:

Att avslå förslaget om att låta en kostenhet höra till konsumentnämnden.

Att därutöver anföra:

Om nu kommunen absolut finner det nödvändigt att ha en kostenhet med kostkonsulter passar en sådan betydligt bättre hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde gemensamt förslag för (mp), (s) och (v) och yrkade bifall till detta.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att:

 1. tillstyrka motionen och instämma i förslaget från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att placera en kostenhet under konsumentnämnden
 2. uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med en kartläggning över hur stadsdelarna idag arbetar med kostrådgivning riktad till förskolor, skolor, äldreboenden m m
 3. därutöver anföra följande

Frågan om finansieringen av en kostenhet får behandlas i samband med budget för 2005. Det är då nödvändigt med ett så heltäckande och bra underlag som möjligt om hur kostrådgivningen idag hanteras i praktiken av stadsdelarna. Förvaltningen får därför i uppdrag att återkomma med en redovisning till nämnden.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (kd), (m) och (fp) med hänvisning till gemensamt förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§7 Utredning om stadens politiska organisation (SPO), demokrati och ledarskap, slutrapport.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-17, (KoF dnr 044/2003).

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett förslag och yrkade bifall till detta:

Att som svar på remissen översända nedanstående:

Utgångspunkten för en förbättring av stadens politiska och administrativa organisation måste vara att skapa bättre överblick, enkelhet och tydligare styrning. Den politiska och administrativa organisationen bör också uppmuntra medborgarna till delaktighet och vara transparent. Vetskapen om att organisationsförändringar skapar osäkerhet i tjänstemannaorganisationen och medför stora kostnader innebär att organisationsförändringar bör ha en bred politisk uppslutning och vara väl förberedda.

Inriktningen bör vara att stadsdelsnämnderna ges ett så heltäckande ansvar som möjligt för all kommunal service som direkt berör medborgarna. Utredningens förslag att till SDN överföra till exempel ansvaret för bibliotek och samlingslokaler är bra. Det ger SDN ökade möjligheter till samordning och samutnyttjande, inte minst vad gäller lokaler och personal. Att ge SDN ansvar för fler verksamhetsområden är därför också troligen kostnadseffektivt. Ett mer heltäckande ansvar gör det också enklare för medborgarna att utkräva ansvar av sina politiker och att vända sig till rätt instans direkt. En minskning av antalet stadsdelsnämnder kan också övervägas.

Stadsdelsnämnderna bör ges en tydligare roll när det gäller samrådsmöten och medborgarkontakter inför infrastrukturplanering och bostadsbyggande.

Det är viktigt att staden håller fast vid och förstärker det integrerade ledningssystemet och det kvalitetssystem som tagit form. En ökad mål- och resultatstyrning är angelägen också av det skälet att det tydliggör politikerrollen i relation till tjänstemannaorganisationen. Hur partierna väljer att fördela uppdragen, hur borgarrådets arbetsdag bör se ut mm är dock knappast något som beslut ska fattas om i Kommunfullmäktige. Partierna kan med fördel själva diskutera om man vill komma överens om andra spelregler än de nuvarande. Starka borgarråd som har tydliga ansvarsområden bidrar dock till att underlätta för medborgarna och att ansvarsutkrävandet fungerar.

Utredningens kartläggning av de olika facknämndernas roll gentemot stadsdelsnämnderna pekar på en brist och inkonsekvens i stadens organisation. Kommunstyrelsen bör på Kommunfullmäktiges uppdrag ha ett tydligt stadsövergripande ansvar.

Inom förskola och skola samt inom äldre- och handikappomsorgen är staden finansiär av både fristående utbildnings- och omvårdnadsalternativ och driver egna förskolor, skolor, äldre- och handikappboenden, Det är viktigt att staden tydigt skiljer på rollerna så att verksamhets-/driftansvaret inte sammanblandas med finansieringsansvaret. Av det skälet bör finansieringen av fristående förskolor och skolor inte ske från stadsdelsnämnderna utan från annan instans. Ersättningen till fristående hemtjänstutövare bör fastställas av kommunfullmäktige.

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde annat förslag och yrkade bifall till detta:

Att konsumentnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Ökad makt för medborgarna

Redan i samband med att utredningen av stadens politiska organisation (SPO-utredningen) tillsattes hade vi moderater allvarliga invändningar mot den inriktning som majoritetens anvisade. Den övergripande målsättningen med att se över stadens organisation borde ha varit att minska den politiska styrningen av stockholmarna. En god politik är en politik som i högre grad låter stockholmarna själva besluta över sina egna liv. Den som vill öka stockholmarnas frihet måste söka minska politikens omfattning. Med ökad frihet kommer också ett ökat ansvar - ett ansvar som vi är övertygade om att alla stockholmare i grunden kan och vill ta. Tyvärr har medborgarperspektivet helt gått förlorat i utredningens direktiv och förslag. Istället är det maktens män och kvinnor som förhandlar med varandra. Ett gyllene tillfälle att söka förtydliga ansvaret, öka medborgarnas egenmakt och minska klyftan mellan väljare och valda har därmed gått förlorad.

De grundläggande problemen förbli olösta

Istället är utredningsförslaget genomsyrat av vänsterns demokratisyn där fördjupad demokrati uteslutande handlar om att ge politiker mer inflytande på medborgarnas bekostnad. Denna demokratisyn innebär att graden av demokrati avgörs av mängden uppgifter för stadsdelsnämnderna.

Detta är ett synsätt som är helt främmande för oss moderater. I SPO-utredningen återges ännu en gång resultatet av den vetenskapliga utvärdering av SDN-reformen som Institutet för kommunal ekonomi (IKE) fick i uppdrag att genomföra. Där framgår att SDN-reformen misslyckats med att stärka den lokala demokratin. Trots det innehåller SPO-utredningen ett flertal förslag om nya uppgifter som ska föras över till stadsdelsnämnderna.

Vi moderater vill i stället långsiktigt fördjupa demokratin genom att ge tillbaka inflytande till de enskilda medborgarna, bland annat genom att systematiskt sänka kommunalskatten. Vi vill också vidareutveckla valfrihetssystemen, så att medborgarna får inflytande över staden verksamheter genom det fria valet av skola, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg. Valfrihet för den enskilde i den skattefinansierade välfärden är en viktig demokratifråga.

Sedan är det självklart att den verksamhet som måste skötas med avgörande inflytande av politiker skall präglas av kvalitet, effektivitet, öppenhet, insyn samt ordning och reda. Genom att avveckla stadsdelsnämnderna vill vi moderater säkerställa en likvärdig behandling av alla stockholmare oavsett stadsdel, minska byråkratin, reducera antalet politiker och effektivisera stadens verksamhet. Vi vill samtidigt se över stadens flora av beslutande nämnder och styrelser med målsättningen att allt som kan beslutas lika bra eller bättre av enskilda invånare också skall beslutas av dem - inte av de politiska församlingarna.

Frihet och valfrihet

Den som i likhet med oss moderater vill öka stockholmarnas frihet måste söka minska politikens omfattning. Med ökad frihet kommer också ett ökat ansvar - ett ansvar som vi är övertygade om att alla stockholmare i grunden kan och vill ta. Målet med politiken måste därför vara att flytta makten närmare stockholmarna. Verklig decentralisering handlar inte om att flytta makt från en central nämnd till en stadsdelsnämnd utan om att genom t.ex. pengsystem flytta makten över vardagen från de politiska sammanträdesrummen till människors kök och vardagsrum.

Vi vill införa pengsystem som gör att hela anslaget för verksamheterna inom förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) följer elevernas och i förekommande fall föräldrarnas val. Vi vill också öka valfriheten och kvaliteten för stadens äldre medborgare gnom att införa ett pengsystem inom äldreomsorgen.

En tydlig politisk ledning

Stockholm är en politiskt styrd kommun. Det märks framförallt genom att politiska maktskiften innebär tydliga förändringar i stadens verksamheter. Inget tvivel råder om att väljarnas vardag blir annorlunda med ett borgerligt eller ett socialistiskt styre. Detta gör Stockholm unikt i Sverige.

Den viktigaste orsaken bakom Stockholms politiska tydlighet är det sätt som stadens politiska ledning är organiserad. Borgarrådens ställning som ordförande i tunga centrala nämnder är en viktig del av detta. Det är stadens mest kända och inflytelserika politiker som leder arbetet i nämnder och bolagsstyrelsen, och det är också de som tydligt framstår som ansvariga för den förda politiken.

En av SPO-utredningens främsta slutsatser handlar om en maktförskjutning från centrala nämnder till kommunstyrelsen och en kraftigt förstärkt central administration, och en försvagning och otydliggörande av borgarrådsinstitutionen. SPO-utredningens förslag innebär att det i framtiden kommer att bli mycket svårt för medborgare, fritidspolitiker, journalister och tjänstemän att ställa stadens mäktigaste politiker till ansvars för den förda politiken på olika områden. Detta vore mycket olyckligt för Stockholm och stockholmarna.

God service och tydligt ansvar

Det som staden gör ska göras väl. Detta kräver inte bara att ansvaret är tydligt utan också att stadens verksamhet inriktas på kärnuppgifterna. Skattebetalare och medborgare ska veta att de får valuta för sina skattepengar och att dessa går till verksamhet som utbildning, äldreomsorg, gator och vägar, insatser mot missbruk och hemlöshet - inte till byråkratisk överbyggnad och politisk administration.

Om förslaget blir verklighet ökar antalet heltidspolitiker och politikernas arvoden höjs kraftigt – något som vare sig är nödvändigt eller önskvärt. Samtidigt blir det än svårare att tydligt klargöra vem som har ansvaret för vad. Utredningsförslaget leder till en förstärkning av tjänstemannastyret och riskerar att försvaga medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar av sina valda företrädare. Vidare föreslås en avsevärd maktförskjutning till finansborgarrådet och stadsledningskontoret. Nyttan med detta ifrågasätter vi starkt.

Samlat ansvar och kompetens

SPO-utredningen föreslår att vissa verksamheter som idag ligger samlat centralt i staden i fortsättningens skall spridas ut på stadsdelsnivå. Ett exempel på detta är särskolan. En annan fråga, som utretts en längre tid, är frågan om heminstruktörernas placering, där utredningen landar i ett fortsatt stadsdelsansvar för verksamheter.

Såväl särskolan som stadens heminstruktörer är tydliga exempel på verksamheter, där en central samling av kompetens innebär en tydlig förbättring av kvaliteten. Vi motsätter oss förslaget att föra ut ansvaret för särskolan på stadsdelsnivå, och menar samtidigt att heminstruktörernas verksamhet bör samlas centralt i staden.

Utredningen föreslår även en utökad roll för stadsdelsnämnderna i arbetet med att följa upp skol- och förskoleverksamhet i syfte att – i retoriken – åstadkomma en mer likartad behandling av verksamheterna oavsett huvudman. Vi avvisar detta förslag till förmån för att en likartad behandling istället säkerställs genom inrättande av ett oberoende institut för kvalitetsgranskning av samtliga skolor och förskolor i staden – oavsett huvudman. Vi avvisar särskilt att stadsdelsnämnderna skulle svara för tillsynen av fristående förskolor, då detta riskerar att medföra olika behandling i olika delar av staden.

SPO-utredningen föreslår därtill ett överförande av sakkunskap från facknämnderna till centrala enheter i staden på ett sätt som enligt vår mening riskerar urholka kompetensen inom ett flertal områden.

Däremot välkomnar vi utredningens tydliga ställningstagande för ett fortsatt arbete med ett integrerat lednings- och styrsystem (ILS) - en viktig reform som måste vårdas och utvecklas.

Sammantaget innebär SPO-utredningens förslag i stort sett inga inslag av ökat inflytande för den enskilde stockholmaren. Vi är beredda att medverka till långsiktiga överenskommelser om stadens konstitutionella frågor om avsikten är att förtydliga rollerna, öka medborgarnas inflytande och valfrihet, klargöra ansvaret och effektivisera organisationen. Sammantaget innehåller SPO-utredningen dessvärre i stort sett inga förbättringar i dessa viktiga frågor.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde att folkpartiet lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde ett särkilt uttalande:

Ska staden styras genom en decentraliserad organisation med stadsdelsnämnderna som grund är det viktigt att ta fram förslag på hur stadens centrala demokratiska organ ska förhålla sig till stadsdelsnämnderna. Förslaget att samla i stort sett alla uppföljning under kommunstyrelsen gör att stadens centrala facknämnder får en oklar ställning. Utredningen föreslår att facknämnderna ska samarbeta med stadsdelsnämnderna samtidigt som gränserna mellan facknämnder och stadsdelsnämnder ska vara klara.

Det vore bättre om de centrala nämnderna samarbetade med stadsdelsnämnderna genom att på olika sätt stödja stadsdelsnämnderna och svara för viss uppföljning t.ex. tillsammans med stadsdelsnämnderna. Hur mycket av det politiska ansvaret som ska ligga på centrala nämnder respektive stadsdelsnämnder bör vara en pågående process. Denna process tror vi underlättas av att centrala nämnder respektive stadsdelsnämnder förutsätts samarbeta.

I övrigt anser vi att kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges sammanträden kan utvecklas mycket mer. Vi vill se öppna frågestunder för allmänheten med möjlighet att ställa frågor direkt till fullmäktiges ledamöter och möjlighet att lägga medborgarförslag. Till kommunfullmäktige borde ett ungdomsråd knytas.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att:

 1. med godkännande överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen
 2. uttala vikten av att konsumentnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna tar fram mål för stadens arbete med konsumentfrågor (det konsumentpolitiska programmet) som fastställs av kommunfullmäktige
 3. uttala vikten av att konsumentnämnden bör ansvara för samordning och uppföljning av samtliga nämnders konsumentverksamhet.
 4. uttala vikten av att Stockholms stad bör organisera tvistlösning för den egna verksamheten som innebär att en särskilt utpekad klagomålsansvarig utses och att en reklamationsnämnd för egna ärenden av konsumenträttslig karaktär inrättas.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (kd) och (m) med hänvisning till egna resp. förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§8 Nya mål för miljöbilar – åtgärder för att stimulera alternativa drivmedel.

Förvaltningsremiss – besvarad 2004-02-20

Ärendet

Anmäldes konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-20, (KoF dnr 019/2004).

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna

§9 Remiss om förslag till nytt handikappolitiskt program för Stockholms stad.

 • Remiss om förslag till nytt handikappolitiskt program för Stockholms stad.
  (KoF dnr 021/2004)
  Att behandlas på KoN:s sammanträde den 11 maj 2004

§10 Övriga frågor

 • Förslag till sammanträdesdagar hösten 2004
  – ordföranden Christopher Ödmann (mp) mejlar ut förslag till sammanträdestider till gruppledarna för gemensam överenskommelse för hösten 2004.
 • Dagens sammanträde föregicks med information av byråchefen Torsten Palm om Allmänna reklamationsnämndens (ARN) arbete.

§11 Deltagande under konsumentdagarna på Hasseludden den 3 – 5 maj 2004

Efter diskussion vid februarisammanträdet fastslogs att:

 • Nämnden bör fatta beslut under marssammanträdet – definitivt vad gäller deltagande vid Konsumentdagarna, för vilket sista anmälningsdag är den 15 mars.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp), med instämmande från (s) och (v), föreslog att alla ledamöter och ersättare, som så önskar, skall ges möjlighet att deltaga under årets konsumentdagar. Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst bör utgå.

Ledamoten Gunnar Ragnå (m), med instämmande från (kd) och (fp), föreslog att deltagande medges enligt tidigare principförklaring – 4 från majoriteten och 3 från oppositionen – samt att deltagandet skulle begränsas till Konsumentverkets konferensdag den 4 maj.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att alla ledamöter och ersättare, som så önskar, skall ges möjlighet att deltaga under årets konsumentdagar.

Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst medges enligt gällande regler.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till gemensamt förslag.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde ett reservationstillägg:

Vi reserverar oss mot att nämnden fattat beslut om att skicka hela nämnden ordinarie och ersättare till konsumentdagarna i 3 dagar. Till en möjlig kostnad av 62 000 kronor för nämnden. Tillkommer kostnad för arvoden och förlorad arbetsinkomst.

§12 Förvaltningschefen informerar – muntlig information

 • Presentation av ny medarbetare – Lotta Wallén (informatör) informerade om nuvarande och planerade uppgifter.
 • Information om nästkommande möte (040421) som äger rum i samarbete med en stadsdel.
 • Förvaltningens aktiviteter under internationella konsumentdagen den 15 mars 2004.

 • Två nya medarbetare söks för uppgifter enligt verksamhetsplanen.

 • Träff med Kompetensfonden angående möjlighet till kompetensutveckling för konsumentvägledare. Informationen skall vidarebefordras till stadsdelsnämnderna.

 • Konsumentförvaltningen planerar Öppet Hus under eftermiddagen den 23 april.


Vid protokollet

 

Göran W Edenberg
nämndsekreterare