Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2004-04-21

Sammanträde 2004-04-21

Datum
Klockan
18.00
Plats
Rålambshovsskolans matsal.
Rålambsvägen 2 vid Västerbroplan.

Öppet forum
Tid: cirka 18.30-19.30

Direkt i anslutning till sammanträdet tar det öppna forumet vid. Konsumentvägledare Mar Läs mer...ia Wiezell (Kungsholmens Medborgarkontor) och Agneta Gillback (chef för Konsument Europa) berättar om vanliga och aktuella konsumentproblem på temat - Hur är det att vara konsument idag? Om möjligheter och fallgropar på en gränslös marknad. .

Ekonomi

4 Ekonomisk månadsrapport och månadsprognos för konsumentförvaltningen per den 31 mars 2004.

Dnr: 120/037-04

Redovisning av den ekonomiska förbrukningen per den 31 mars 2004 jämfört med budget.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Remisser för yttrande

5 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn (Ds 2004:11), remiss från jordbruksdepartementet. Inkommen från miljö- och konsumentroteln.

Dnr: 405/035-04

Departementspromemorian innehåller förslag som syftar till att stärka den lokala livsmedels- och djurskyddstillsynen. Livsmedelsverkets och den nya Djurskyddsmyndighetens ansvar för att leda och samordna tillsynen stärks också.

Konsumentförvaltningen anser att lagändringarna är nödvändiga för att tillmötesgå konsumenternas krav på säkra livsmedel och etiska krav på ett fullgott djurskydd. Samtidigt är det viktigt att poängtera näringslivets ansvar när det gäller kompetensutveckling och egenkontrollåtgärder.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Övriga beslutsärenden

6 Ansökan om stöd ur Kompetensfonden för en stadsdelsövergripande brukarundersökning inom konsumentverksamheten.

Dnr: 320/038-04

Såsom ett led i konsumentnämndens uppdrag att främja, stödja och utveckla den lokala konsumentverksamheten föreslår förvaltningen att en bred konsumentundersökning görs i syfte att ta reda på stockholmarnas krav och förväntningar på stadens konsumentverksamhet. Förvaltningen avser att ansöka om medel ur Kompetensfonden för att finansiera undersökningen.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

Anmälningsärenden – övriga ärenden

7 Avtal med Your Voice avseende köp av webbtjänster (Insyn). Totalt belopp: 76 300 kr (exkl moms). Muntlig information.

Dnr: 021/029-04

Avtal avseende köp av webbtjänster för tillgängliggörandet av konsumentnämndens handlingar på webben.

Avtalet finns hos registratorn vid konsumentförvaltningen.

Handläggare: Lotta Wallén, 08-508 430 73

8 Förvaltningschefen informerar. Muntlig information.

a. Praktikant på förvaltningen – stöd till stadsdelarna under sommarsemestern
b. Nyanställd medarbetare på förvaltningen
c. Ungdomsprojekt – Ung08
d. Hearing om livsmedel i höst
e. Nästa nämndsammanträde (040511) – gäst Konsumenternas Elbyrå
f. Inflyttningsfest 28 april


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Övriga frågor

9 Förslag till sammanträdesdagar hösten 2004.

Tisdag 24/8
Torsdag 23/9
Onsdag 27/10
Onsdag 24/11
Onsdag 15/12


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

§1 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Justering

Ledamoten Maria Bosdotter (s) utsågs att tillsammans med tjänstgörande ordföranden Anders Broberg (kd) justera dagens protokoll. Justering äger rum måndagen den 3 maj 2004 kl 15.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 03/2004-03-04

Beslut
Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Ekonomisk månadsrapport och månadsprognos för konsumentförvaltningen per den 31 mars 2004.

Ärendet
Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-01, (KoF dnr 120/037-04 ).

Yrkande
Tjg. ordföranden Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapport med månadsprognos per den 31 mars 2004 för konsumentförvaltningen.

§5 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn (Ds 2004:11), remiss från jordbruksdepartementet. Inkommen från miljö- och konsumentroteln.

Ärendet
Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-06, (KoF dnr 405/035-04).

Yrkande
Tjg. ordföranden Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Gunnar Ragnå (m) anmälde ett särskilt uttalande, i vilket (fp) och (kd) instämde:

De förslag utredningen redovisar för att stärka den lokala livsmedels- och djurskyddstillsynen är sannolikt av godo för att förbättra den.

Beklagligt är dock att denna utredning och för den del andra utredningar inom tillsynsområdet inte har beaktat det arbete som har pågått inom EU på initiativ av Marit Paulsen och som inom mycket kort omsätts i en ny förordning.

Den förordningen som träder ikraft 1 januari 2006 och som måste tillämpas i Sverige ställer helt andra krav på hur djur-, livsmedels-, och miljö- och hälsotillsynen måste organiseras. Det kommer bl a att krävas att en central ansvarig myndighet utses, att kontrollerna måste vara garanterat opartiska och enhetliga och att inspekterande personalen skall vara fri från intressekonflikter.

Beslut
Konsumentnämnden beslöt att tillstyrka remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Ansökan om stöd ur Kompetensfonden för en stadsdelsövergripande brukarundersökning inom konsumentverksamheten.

Ärendet
Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-30, (KoF dnr 320/038-04).

Yrkande 1
Ledamoten Sofia Arkelsten (m) yrkade återremiss av ärendet.

Proposition
Tjg. ordföranden Anders Broberg (kd) ställde proposition på återremiss eller avgörande och fann därvid majoritet för avgörande vid dagens sammanträde.

Votering
Votering begärdes och verkställdes genom upprop – med utfallet:

6 röster för (Bosdotter, El Amri, Nordquist, Samuelsson (s), Wallin (v) och Beer (mp)

5 röster mot (Broberg (kd), Arkelsten, Ragnå (m), Silverudd Lundbom och Okeijn (fp) att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

Reservation

(m), (fp) och (kd) reserverade sig med hänvisning till återremissyrkandet.

Yrkande 2
Ledamoten Maria Bosdotter (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde ett för (s), (v) och (mp) gemensamt särskilt uttalande.

Tjg. ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett särskilt uttalande:

Vi avstyrkte inrättandet av Kompetensfonden då de medel som används är ämnade för investeringar och inte drift. Sådana här projekt borde finansieras inom stadens ordinarie verksamhet.

Om man nu genomför en brukarundersökning är det viktigt att resultatet följs upp och används för att förbättra verksamheten samt att undersökningen görs fler gånger så att man kan se hur utvecklingen blir.

Beslut
Konsumentnämnden beslöt att:

  1. tillstyrka förvaltningens förslag att ansöka om medel ur Kompetensfonden för att genomföra en brukarunderökning över stadsdelsnämndernas konsumentverksamhet samt
  2. därtill göra ett särskilt uttalande:

Det är bra att förvaltningen söker medel ur kompetensfonden. Vi anser att man bör gå vidare och även ansöka om medel t ex för ett projekt för att höja och bredda kompetensen i konsumentfrågor hos personal inom stadsdelsförvaltningarna och även andra förvaltningar, som idag inte direkt arbetar med konsumentfrågor men som med ökade kunskaper skulle kunna bidra till att stärka stadens konsumentverksamhet. Det skulle kunna handla t ex om samhällsvägledare, anställda som arbetar på bibliotek, i förvaltningsreception, på medborgarkontor eller som på andra sätt arbetar nära medborgarna.

§7 Avtal med Your Voice avseende köp av webbtjänster (Insyn). Totalt belopp: 76 300 kr (exkl moms). Muntlig information.

Avtal med Your Voice avseende köp av webbtjänster (Insyn).
Totalt belopp: 76 300 kr (exkl. moms). Dnr 021/029-04

Beslut
Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§8 Förvaltningschefen informerar. Muntlig information.

a. Praktikant på förvaltningen – som stöd till stadsdelarna under semesterperioden.

b. Nyanställd medarbetare på förvaltningen
Av 117 sökande gick förvaltningen vidare med 5 och därav med 2 som blev 1 nämligen Lotta Hansson som har arbetat med Agenda 21 vid Älvsjö sdn.

c. Ungdomsprojekt – Ung08
Rekrytering av en marknadsinriktad medarbetare kvarstår. Behov av ungdomsinriktning motiverar rekrytering av projektledare för samarbete med ungdomsprojekt.

d. Hearing om livsmedel i höst
Folkhälsan ska främjas. Diskuteras en lördag på Kulturhuset under kommande höst eller vårvinter. Synpunkter välkomnas.

e. Nästa sammanträde (2004-05-11) – gäst Konsumenternas Elbyrå.
Samarbete med Maria Gamla stans sdn – motsvarande dagens upplägg – är planerad på Göta Ark till vilket möte Konsumenternas Elbyrås chef Bosse Hesselgren är inbjuden.

f. Inflyttningsfest 28 april
Nämndens deltagande önskades anmälan om.
Informerades att konsumentminister Ann-Christin Nykvist kommer till invigningen.

g. Handikapprådet 5+5
Träffades första gången den 19 april där man – utöver formalia – diskuterade behov av handikapplan samt föreliggande förslag till Handikappolitiskt program. Rådet träffas igen den 5 maj för vidare diskussion och synpunkter på framtiden.

Ledamoten Kaj Nordquist (s) rekommenderade en arbetsordning som tillvaratog handikapprådets medverkan och synpunkter.

§9 Övriga frågor

Förslag till sammanträdesdagar hösten 2004.
Efter synpunkter på frekvens och konkurrerande aktiviteter
fastställde nämnden följande sammanträdestider för resten av 2004:

  • Tisdag 24/8
  • Torsdag 23/9
    - - -
  • Onsdag 24/11
  • Onsdag 15/12

Beträffande oktobersammanträde återkommer presidiet med datum.

Möjlighet finns för presidiet att inställa sammanträde vid eventuell brist på ärenden.


Öppet forum - Informationsmöte
Direkt efter att den formella delen av sammanträdet avslutats öppnade ordföranden i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Birgitta Waller (mp), informationsmötet om konsumentfrågor.

Konsumentvägledaren Maria Wiezell, Kungsholmens medborgarkontor och Agneta Gillback, chef för Konsument Europa presenterade sina respektive verksamheter.

 

Vid protokollet

Göran W Edenberg

nämndsekreterare