Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2004-05-11

Sammanträde 2004-05-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, Göta Ark-huset, Medborgarplatsen 25
Öppet forum: Blåst på elen?

Är du blåst på elen?

Tid: 18:30, direkt efter nämndmötet.
Bo Hesselgren, chef för Konsumenternas elrådg Läs mer...ivningsbyrå reder ut begreppen för dig som har funderingar kring hur du byter elleverantör, vad det står i elräkningen eller om du kan lita på elmätaren.

Dessutom medverkar Maria-Gamla stans konsumentvägledare, Katharina Ölander.

Varmt välkomna!

3 Föregående nämndprotokoll

Protokollet finns att här på webben. Vill du ha det i pappersform kontakta gärna Helena Storm på telefon 08-508 430 72.

Handläggare: Helena Storm, 08-508 430 72

4 Protokoll från handikapprådet (2004-04-19)Handläggare: Helena Storm, 08-508 430 72

Ekonomi

5 Tertialbokslut 1/2004. Omedelbar justering

Dnr: 120/047-04

Periodens ekonomiska utfall visar på ett överskott, men enligt prognosen ska konsumentnämnden ligga i nivå med budget vid årets slut.
Kostnadsbilden präglas av att förvaltningen fortfarande är under uppbyggnad och att verksamhetskostnaderna därför ännu inte når upp till budget. Först i augusti kommer personalen att vara fulltalig vilket betyder att mer kostnadskrävande verksamhet startar.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Remisser för yttrande

6 Remiss om förslag till nytt handikappolitiskt program i Stockholms stad

Dnr: 015/021-04

Stockholm har som mål att bli världens mest tillgängliga huvudstad till år 2010 och en stad för alla. Förslaget till nytt Handikappolitiskt program för Stockholms stad syftar till att skapa en gemensam syn på frågor med handikappaspekter och tydliggöra det ansvar som samtliga nämnder och bolagsstyrelser har.

Konsumentförvaltningen ser positivt på förslaget och föreslår att nämnden tillstyrker förslaget till nytt Handikappolitiskt program


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

7 Snabbermiss avsende projektansökningar till Miljömiljarden (3 remisser). Omedelbar justering

Dnr: 406/046-04

Konsumentförvaltningen kan inte se att föreslagna projektansökningar om medel ur Miljömiljarden skulle strida mot konsumentnämndens uppdrag att på miljö- och energiområdet bidra till att skapa ökat engagemang i boendet och närmiljöns utformning, ökad medvetenhet om energihushållning samt förutsättningar för en bra, säker och trygg livsmiljö.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Övriga beslutsärenden

8 Projekt med inriktning mot barn och ungdomar

Dnr: 901/048-04

Förvaltningen föreslår att en satsning ska göras på ett projekt riktat till barn och ungdomar, särskilt med inriktning mot dem som inte har en svensk-svensk bakgrund. Detta görs utifrån uppdraget att förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna med prioriterad inriktning barn och ungdomar och uppdraget att bryta segregationen och fördjupa demokratin.

Dessutom har nämnden genom ett särskilt tillägg till verksamhetsplanen 2004 poängterat att prioriterad målgrupp för nämndens arbete är ungdomar med annan bakgrund än svensk.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Anmälningsärenden

9 Revisionsrapport avseende konsumentnämndens verksamhetsår 2003

Dnr: 120/007-04

Konsumentnämndens verksamhet under år 2003 har granskats av revisorerna.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsed i kommunal verksamhet och stadens revisionsstadga.

Revisorerna tillstyrker att konsumentnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

10 Förvaltningschefen informerar

a. Information från konsumentdagarna på Hasseludden (3-5 maj 2004)
b. Rapport från förvaltningens öppna hus (28 april 2004)
c. Resultat från USK (utrednings- och statistikkontorets) konsumentfrågor.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

11 Övriga frågor

Sammanträdesdagar i oktober 2004.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

§1 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Justering

Ledamoten Gunnar Ragnå (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum onsdagen den 19 maj 2004 kl 16.00 på miljö- och konsumentroteln.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 04/2004-04-21

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälan av konsumentnämndens handikappråd justerade protokoll 2004-04-19

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§5 Tertialbokslut 1/2004.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-05-02, (KoF dnr 120/047-04).

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och anmälde därtill ett för (mp), (s) och (v) gemensamt särskilt uttalande.

Tertialrapporten ger en bra bild över verksamheten som den bedrivits hittills i år.

Under det övergripande målet "Bygga bostäder och utveckla Stockholm" har förvaltningen inte hittills haft någon verksamhet. Vi vill påminna om att vi i verksamhetsplanen lyfte fram att i vi i våra hem, hur och var vi än bor, är brukare och bostadskonsumenter. Den prioriterade inriktningen "Nya bostäder som alla kan efterfråga skall byggas" gör det nödvändigt med samråd/samarbete med flera facknämnder och kommunala bostadsbolag samt statliga myndigheter. Exempelvis är det särskilt viktigt att bevaka att planlösningar, fast inredning, hissar m m gör det möjligt för äldre, funktionshindrade m fl att bo kvar hemma.

I ett annat nu aktuellt ärende som handlar om projektansökningar till miljömiljarden lyfter förvaltningen förtjänstfullt fram aspekten på boendet.

Vi vill också poängtera vikten av att framöver undersöka möjligheterna att söka medel från finansiärer utanför kommunen t ex för olika projekt.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att:

godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 1/2004

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Remiss om förslag till nytt handikappolitiskt program i Stockholms stad

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-14, (KoF dnr 015/021-04).

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att:

som svar på remissen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§7 Snabbermiss avsende projektansökningar till Miljömiljarden

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-29, (KoF dnr 406/046-04).

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och anmälde därtill ett för (mp), (s) och (v) gemensamt särskilt uttalande.

Det är mycket bra att Konsumentförvaltningen deltar i de aktuella projekten och tar möjligheten att också aktivt påverka projektens upplägg och arbetssätt utifrån sakkunskapen som finns i konsumentfrågor.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att:

som svar på remissen till Miljö- och konsumentroteln tillstyrka och överlämna detta tjänsteutlåtande

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§8 Projekt med inriktning mot barn och ungdomar

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-04-29, (KoF dnr 901/048-04).

Yrkande

Ledamöterna Gunnar Ragnå (m) och Therese Wallqvister (fp) yrkade gemensamt att ärendet skull återremitteras.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

Proposition

Ordföranden fann därvid majoritet för att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade därefter bifall till förvaltningens förslag.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att:

godkänna förvaltningens projektförslag

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till återremissyrkandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§9 Anmälan av Revisionsrapport avseende konsumentnämndens verksamhetsår 2003

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§10 Förvaltningschefen informerar

 • Information från konsumentdagarna på Hasseludden
  Förvaltningen och nämnden redovisade intryck från årets konsumentdagar.
  Rapporterades att två ledamöter vid handikapprådet haft möjlighet att delta under del av konsumentdagarna.
 • Konsumentnämndens handikappråd har haft två möten. Det senaste mötet 5 maj ägnades bl a åt den handikappolitiska remissen inför dagens sammanträde. Då protokollet ännu ej hunnit justeras informerade sekreteraren Helena Storm att handikapprådet i stort delade förvaltningens uppfattning och inte hade något att erinra mot de i tjänsteutlåtandet redovisade synpunkterna.
 • Rapport från förvaltningens öppna hus
  Förvaltningschefen rapporterade från en lyckad invigning under närvaro av bl a konsumentministern, borgarrådet och mer än 200 besökare.
 • Resultat från USK (utrednings- och statistikkontorets) konsumentfrågor.
  Informatören Lotta Wallén anmälde och informerade om enkät "Stockholmsbuss 2" ang. medvetenhet om konsumentrådgivning.

§11 Övriga frågor

 • Sammanträdesdag i oktober 2004

Beslut

Konsumentnämnden beslöt genomföra sammanträde den 21 oktober.

 

 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Konsumentnämnden som remissorgan i plan- och byggfrågor (mp, s och v)
 • Inför 020-nummer för konsumentrådgivning (Anders Broberg kd)
 • Ta fram ett konsumentindex i Stockholm (Anders Broberg kd)
 • Marknaden i EU (Anders Broberg kd)
 • Villkoren för lokala handlare (Anders Broberg kd)
 • Förbättra människosynen i marknadsföringen (Anders Broberg kd)

Beslut

Konsumentnämnden lämnade skrivelserna till förvaltningen för beredning.

 

 

 • Öppet informationsmöte

Elrådgivningsbyråns chef, Bo Hesselgren, informerade om verksamhet och aktuella elfrågor.

Maria-Gamla stans konsumentvägledare, Katharina Ölander, informerade från verksamheten vid stadsdelsförvaltningen.

Mötet samlade ett 40-tal besökare.

 

 

Vid protokollet

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare