Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2004-08-24

Sammanträde 2004-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1

3 Föregående nämndprotokoll (2004-05-11).

Protokollet finns att hämta här på webben. Sök under fliken "Protokoll" som du hittar upp till höger.

Vill du ha protokollet i pappersform kontakta registratorn på telefon 08-508 430 72.

Handläggare: Helena Storm, 08-508 430 72

4 Protokoll från handikapprådet (2004-05-05).Handläggare: Helena Storm, 08-508 430 72

Ekonomi

5 Ekonomisk månadsrapport och månadsprognos för konsumentförvaltningen per den 31 juli 2004.

Dnr: 120/075-2004

Nämndens ekonomiska förbrukning per den 31 juli jämfört med budget är bara
28 %.

Eftersom förvaltningen startade verksamheten i slutet av 2003, har inte de löpande verksamhetskostnader hunnit komma in under de första månaderna. Personalen är fulltalig först i augusti och de större mer kostnadskrävande insatserna t.ex. ungdomsprojektet , deltagande i mässa med bl.a. en utställning för barn och en ”hearing” om mat, kommer att äga rum under hösten.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Remisser för yttrande

6 Förslag till informationsteknisk plattform för Stockholms stad. Remiss inkommen från Finansroteln.

Övriga beslutsärenden

7 Kartläggning över stadsdelsnämndernas arbete med kostrådgivning riktad till förskola, skola och äldreomsorg.

Dnr: 403/017-2004

Uppdraget överlämnat till förvaltningen vid nämndens sammanträde 2004-03-04.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

Anmälan av delegationsbeslut

8 Köp av reklambyråtjänst i syfte att skapa en grafisk profil/program åt konsumentförvaltningen.

Dnr: 022/077-2004

Reklambyrån Annannas Kommunikation, upphandlad av Stockholms stad, har fått i uppdrag att presentera ett förslag till grafiskt program för konsumentförvaltningen och -konsumentnämnden.
Muntlig presentation av förslag till grafisk profil sker på mötet.


Handläggare: Lotta Wallén, 08-508 430 73

9 Förlängning av förvaltningens ungdomsprojekt.

Dnr: 901/048-2004

Projektet förlängs med 6 månader p.g.a. skolaktiviteter och hearing i februari 2005 om ”den människosyn som sprids i marknadsföring till framförallt unga människor” enligt förslag från Anders Broberg (kd).

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Förvaltningen informerar

10 Förvaltningen informerar (muntlig information): - se samtliga ärenden under "visa info"

a. Nyanställda medarbetare:
- Lotta Hansson, projektledare miljö
- Lisa Ericson, projektledare ungdomsprojekt

b. Konsumentpolitiska handlingsprogrammet.
Dnr 015/076-2004
Handläggare: Mechthild Kleinschmidt

c. Ung08-festivalen (17-21 augusti) i Kungsträdgården
Handläggare: Abbas Salehi

d. Mathearing (27 november) i ABF-huset
Handläggare: Marie Sälmark

e. Barnmässan (5-7 november) i Stockholmsmässan, Älvsjö
Handläggare: Lotta Hansson

f. Mediakontakter.
Handläggare: Marie Sälmark

g. Sommarpraktiserande konsumentvägledare vid konsumentförvaltningen
Dnr 320/078-2004
Handläggare: Marie Sälmark

h. Inkomna ärenden till förvaltningen:
Handläggare: Marie Sälmark

Beslut (2004-06-15) från miljö- och hälsoskyddsnämnden avseende rapport om ”Kosmetiska och hygieniska produkter – riktad tillsyn 2003”.

Rapport: Stockholm stads uppdaterad ”Framtidsutredning 2003: Om stadens befolkning, sysselsättning och ekonomiska utveckling på tio och trettio års sikt”.
Dnr 015/080-2004

Rapport: ”Strategi för utveckling av Stockholms stad år 2005-2007: En politik för fortsatt rättvisa, utveckling och ekologisk hållbarhet”.
Dnr 015/079-2004

Rapport: ”Stockholms stads funktionshindersombudsmans andra årsrapport avseende år 2003”.
Dnr 014/072-04

Beslut (2004-06-16) från kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta ”Nya instruktioner för stadens handikappråd” samt ”Mandatperioden för handikappråden”
Dnr 014/073-2004

Rapport från barnombudsmannen: ”Barnperspektiv i handikappråden: En undersökning bland handikappråden inom landsting och kommuner.”
Dnr 014/074-2004Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Övriga frågor

11 Övriga frågor.

§1 Godkännande av dagordning.

 

          Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Justering av protokoll.

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum tisdagen den 6 september 2004 kl 16.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Föregående nämndprotokoll (2004-05-11).

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Protokoll från handikapprådet (2004-05-05).

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§5 Ekonomisk månadsrapport och månadsprognos för konsumentförvaltningen per den 31 juli 2004.

Ärendet.

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-08-02 med diarienummer 120/075-2004.

Yrkande.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapport och månadsprognos per den 31 juli 2004 för konsumentförvaltningen.

§6 Förslag till informationsteknisk plattform för Stockholms stad. Remiss inkommen från Finansroteln.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-08-18 med diarienummer 020/061-2004. 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett för (kd), (m) och (fp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till att  lämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

Särskilt uttalande
Stadens arbete på detta område bär fokusera service till medborgarna enligt de riktlinjer kommunfullmäktige antagit i stadens e-strategi. De statliga myndigheterna har samma inriktning genom arbetet för att göra dem till spå kallade 24-timmarsmyndigheter. Fokus där innebär ökad servicevänlighet och kommunikation med medborgarna. Kommunstyrelsens demokratiberedning bär verka för att den tekniska utvecklingen i stadens informationsarbete kommer medborgarna och brukarna till del.

Vissa nämnder och stadsdelar erbjuder en god service till medborgarna genom att ha alla nämndhandlingar tillgängliga på hemsidan. En del av de centrala nämnderna och kommunfullmäktige ligger tyvärr efter i det avseendet. Här borde arbetet definitivt påskyndas.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna det som sitt remissyttrande till kommunstyrelsen.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till sitt gemensamma förslag. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§7 Kartläggning över stadsdelsnämndernas arbete med kostrådgivning riktad till förskola, skola och äldreomsorg.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-08-05 med diarienummer 403/017-2004.

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bordläggning av ärendet.

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

§8 Köp av reklambyråtjänst i syfte att skapa en grafisk profil/program åt konsumentförvaltningen.

Beslut.

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§9 Förlängning av förvaltningens ungdomsprojekt.

Beslut.

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna

§10 Förvaltningen informerar (muntlig information): - se samtliga ärenden under "visa info"

 •  Nyanställda medarbetare:
  - Lotta Hansson, projektledare miljö
  - Lisa Ericson, projektledare ungdomsprojekt

  Vid fortsatt rekrytering kommer en jämnare könsfördelning att eftersträvas.

 • Konsumentpolitiska handlingsprogrammet.
  Mechthild  Kleinschmidt redogjorde för tidsplaneringen.  Målet är att programmet ska tas upp i fullmäktige januari eller februari 2005.
  Dnr 015/076-2004.

 • Ung08-festivalen (17-21 augusti) i Kungsträdgården.
  Abbas Salehi, ansvarig för konsumentförvaltningens medverkan i UNG08 festivalen, rapporterade om de aktiviteter som ägt rum i festivaltältet.

 • Mat-hearing (27 november) i ABF-huset.
  Marie Sälmark informerade om att Sverker Olofsson, programledare i SVT:s Plus, tackat ja till att medverka som moderator. Förvaltningen inbjöd nämndens ledamöter att komma med förslag på  debattdeltagare.

 • Barnmässan (5-7 november) i Stockholmsmässan, Älvsjö.
  Lotta Hansson informerade om förvaltningens deltagande i mässan och om övriga aktörer som bjudits in att deltaga.

 • Mediakontakter.
  Marie Sälmark informerade om de reaktioner från medborgarna som kommit in till förvaltningen med anledning av ett pressmeddelande om telefonförsäljning. En diskussion om pressmeddelande från förvaltningen och gränsdragningen mellan tjänstemän och politiker fördes.

 • Sommarpraktiserande konsumentvägledare vid konsumentförvaltningen.
  Marie Sälmark informerade om förvaltningens insatser för att underlätta för stadsdelarna under sommaren.
  Dnr 320/078-2004.

Inkomna ärenden till förvaltningen

 • Beslut (2004-06-15) från miljö- och hälsoskyddsnämnden avseende rapport om ”Kosmetiska och hygieniska produkter – riktad tillsyn 2003”.

 • Rapport: Stockholm stads uppdaterad ”Framtidsutredning 2003: Om stadens befolkning, sysselsättning och ekonomiska utveckling på tio och trettio års sikt”. 
  Dnr 015/080-2004.

 • Rapport: ”Strategi för utveckling av Stockholms stad år 2005-2007: En politik för fortsatt rättvisa, utveckling och ekologisk hållbarhet”.
  Dnr 015/079-2004.

 • Rapport: ”Stockholms stads funktionshindersombudsmans andra årsrapport avseende år 2003”.
  Dnr 014/072-04.

 • Beslut (2004-06-16) från kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta ”Nya instruktioner för stadens handikappråd” samt ”Mandatperioden för handikappråden”.
  Dnr 014/073-2004.

 • Rapport från barnombudsmannen: ”Barnperspektiv i handikappråden: En undersökning bland handikappråden inom landsting och kommuner.”
  Dnr 014/074-2004.

 

§11 Övriga frågor.

 - Anmäldes skrivelse från (mp), (s) och (v) 2004-08-24 ang. ”Telefonförsäljning”, vilken överlämnades till förvaltningen för beredning.

 

- Besök hos konsumentnämnden i Göteborg

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) föreslog ett heldagsmöte den 19 oktober med tågresa Göteborg ToR samt att alla som hade möjlighet att deltaga skulle vara välkomna.

Ledamoten Gunnar Ragnå (m) hänvisade till tidigare kostnadsöverenskommelse, där nämnden för beslut ska föreläggas ett kostnadsförslag.

 

Beslöts att fastställa tiden för besök till den 19 oktober samt att förvaltningen till nästa sammanträde återkommer med kostnadsförslag för beslut om deltagande.

 

 

Vid protokollet

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare