Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2004-09-23

Sammanträde 2004-09-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N (nära T-bana Odenplan)

Föreläsning: Slipp hantverkskrångel!

Tid: 18:30-19:00
Funderar du på att renovera om hemma, men känner dig osäker på att anlit Läs mer...a hantverkare? Sverker Thorslund, expert på boendefrågor hos Konsumentverket, delar med sig av sina kunskaper. Sverker berättar hur du blir en bättre och tryggare köpare av hantverkstjänster.


Efter föreläsningen har Norrmalms stadsdelsnämnd sitt ordinarie nämndsammanträde.
Tid: ca 19:15

4 Handikapprådets föregående protokoll

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 12 augusti 2004.Handläggare: Helena Storm, 08-508 430 72

Ekonomi

5 Rapport: Tertialbokslut 2/2004

Dnr: 120/097-2004

Periodens ekonomiska utfall visar på ett överskott, men enligt prognosen ska konsumentnämnden ligga i nivå vid årets slut.
Kostnadsbilden präglas av att förvaltningen fortfarande är under uppbyggnad och att verksamhetskostanderna därför ännu inte når upp till budget. Från och med mitten av augusti var samtliga fast anställda och två projektanställda på plas och planerade projekt och ordinarie verksamhet är därmed igång.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Övriga beslutsärenden

6 Kartläggning över stadsdelarnas arbete med kostrådgivning riktad till förskola, skola och äldreomsorg. Bordlagt ärende 2004-08-24

Hantering av livsmedel, tillredning av näringsriktig mat och specialkoster, kunskaper om allergier av olika slag samt att ha ett kvalitetstänkande i hela produktionskedjan ställer krav på hög kompetens och en professionell inställning till arbetet.

Kartläggningen får anses visa på ett behov för en ökad satsning på kompetensutveckling bland berörd personal inom både förskola, skola och äldreomsorgen. Stadsdelsförvaltningarna ställer sig överlag positiva till att staden inrättar en kostenhet med kostkonsulenter.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

7 Inför 020-nummer för konsumentrådgivning

Dnr: 311/050-2004

Förvaltningen har undersökt intresset hos stadsdelarna för att samverka genom ett gemensamt telefonnummer och e-postadress till konsumentvägledarna. Visst intresse finns, men på grund av stadsdelarnas olika förutsättningar och en vilja att medborgarna ska ha tillgång till sin egen konsumentvägledare, är det för närvarande inte aktuellt att föra fram en gemensam kontaktväg.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

8 Ta fram konsumentindex i Stockholm

Dnr: 320/052-2004

Konsumentförvaltningen har undersökt möjligheterna att ta fram ett konsumentindex för att ta reda på hur konsumentvänligt Stockholm är. Med tanke på hur kostnadskrävande det skulle vara att ta fram ett sådant index föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att något arbete med detta för närvarande inte ska påbörjas.Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

9 Marknaden i EU

Dnr: 501/051-2004

Förvaltningen redovisar nya direktiv och förordningar från EU som kommer att påverka konsumenterna i Stockholm. Resultatet av EU-utvidgningen blir t ex att ett större antal produkter från de nya medlemsländerna kommer att finnas på butikshyllorna, vilket förmodligen leder till en prispress på den svenska marknaden.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

10 Villkoren för lokala handlare

Dnr: 311/049-2004

Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa vad staden kan göra för att minska driftskostnaderna för lokala affärsidkare och därmed sänka priserna för varorna. Förvaltningen hänvisar till att denna fråga bör handläggas av näringslivskontoret, men att ett samarbete mellan förvaltningarna kan stärka konsumentintresset.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

11 Studiebesök i Göteborg den 19 oktober 2004

Dnr: 001/096-2004

Konsument Göteborg har inbjudit Stockholms konsumentförvaltning och nämnd till en studiedag i Göteborg.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

12 Aktiviteter för att stärka unga konsumenter i Stockholm - svar på inkommen skrivelse från Anders Broberg (kd) "Förbättra människosynen i marknadsföringen"

Dnr: 313/053-2004

Som svar på Anders Brobergs skrivelse Förbättra människosynen i marknadsföringen (11 maj 2004) har förvaltningen föreslagit aktiviteter för att stärka unga konsumenter i Stockholm. Förvaltningen planerar bland annat en festivalaktivitet på Kulturhuset i februari 2005 och samverkan med skolor till våren 2005.

Anmälningsärenden samt inkomna ärenden

13 Motion (2004:36) om Stockholm som försöks kommun för hushållsnära tjänster.

Dnr: 312/095-2004

Motionen inkommen från arbetsmarknads- och integrationsroteln.
Ska vara besvarad den 10 november 2004.

Förvaltningen informerar

14 Förvaltningen informerar

Rapport: Ung08-festivalen (17-21 augusti) i Kungsträdgården.
Dukas på sammanträdet.
Handläggare: Marie Sälmark (sammanställd av Abbas Salehi)

Rapport: Sommarpraktiserande konsumentvägledare vid konsumentförvaltning-en.
Dnr 320/078-2004
Handläggare: Marie Sälmark


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

15 Övriga frågorHandläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

§1 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Justering

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum torsdagen den 4 oktober 2004 kl 16.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Föregående protokoll 06/2004-08-24

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Handikapprådets föregående protokoll 3/2004-08-12

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§5 Rapport: Tertialbokslut 2/2004

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-14, (KoF dnr 120/097-2004).

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 2/2004.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Kartläggning över stadsdelarnas arbete med kostrådgivning riktad till förskola, skola och äldreomsorg. Bordlagt ärende 2004-08-24

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-08-05, (KoF dnr 403/017-2004).

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt särskilt uttalande.

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde därtill ett för (kd), (m) och (fp) gemensamt särskilt uttalande:

I enkäten som sändes ut till stadsdelsnämnderna i syfte att kartlägga arbetet med kostrådgivning ställdes en fråga om hur de olika stadsdelsnämnderna ser på att införa en kommunal kostenhet med kostkonsulenter och dessutom ställdes frågan vilken huvudmannen för en sådan kommunal kostenhet skulle vara.

Den politiska majoriteten har valt att bara ställa frågan enbart ur ett kommunalt perspektiv. Som frågan ställts nu innebär den att stadsdelsnämnderna kan välja på det kommunala alternativet eller inget alls. Majoriteten utesluter helt den kompetens och kunskap som finns hos aktörer på den fria marknaden.

Det hade varit intressant och användbart för oss politiker att få svar på en öppen fråga om stadsdelsnämnderna vill och har resurser att öka kunskapen om kost i sin organisation och om de vill och har resurser för att utveckla sitt arbete med kostfrågor.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att godkänna föreliggande redogörelse som svar på skrivelsen.

Särskilt uttalande:

Kartläggningen visar tydligt att regelbunden fortbildning och grundläggande utbildning inom livsmedelshygien tillgodoses på mycket varierande sätt och nivå över staden. Det är därför angeläget med en kostenhet som kan stötta och följa arbetet så att bra matkvalitet säkerställs i stadens samtliga verksamheter.

Hur kostenheten inom konsumentförvaltningen ska organiseras kommer att bli en fråga i budgetarbetet och verksamhetsplaneringen inför 2005.

§7 Inför 020-nummer för konsumentrådgivning

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-15, (KoF dnr 311/050-2004).

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett för (kd) och (fp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

att tillskriva kommunstyrelsen om behovet av en ökad samordning av konsumentrådgivningsverksamheten

att därutöver anföra

Utifrån ett medborgarperspektiv måste det vara enkelt att nå en konsumentrådgivare. Med gemensamt telefonnummer och e-postadress underlättas den kontakten. Det ska inte vara upp till medborgarna att hålla ordning på vilken kommunal instans de ska vända sig till. Erfarenheten med gemensam sommarvikarie visar tydligt på behovet av flexibla lösningar över stadsdelsgränserna.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att uppdraget att förbättra servicen till medborgarna när det gäller tillgång till konsumentvägledning kvarstår. Sommarens försök med en centralt placerad vikarie var mycket uppskattat och liknande aktiviteter kan vara en början till en fördjupad samverkan mellan stadsdelarna.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (kd) och (fp) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande.

§8 Ta fram konsumentindex i Stockholm

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-15, (KoF dnr 311/052-2004).

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett för (kd) och (fp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

att till verksamhetsplanen för 2005 återkomma med förslag på hur ett konsumentindex skulle kunna utformas

att därutöver anföra

Precis som förvaltningen konstaterar är idén om ett konsumentindex mycket intressant. Genom att samarbeta med fristående organisationer borde kostnaden för att ta fram ett index bli lägre än det förvaltningen skissar på. Möjligheten att ta fram ett index bör behandlas i den kommande verksamhetsplanen för 2005 då resurser för detta i sådana fall kan ställas mot annan viktig verksamhet.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att något arbete med konsumentindex för närvarande inte ska påbörjas.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (kd) och (fp) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande.

§9 Marknaden i EU

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-15, (KoF dnr 311/051-2004).

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Villkoren för lokala handlare

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-15, (KoF dnr 311/049-2004).

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Studiebesök i Göteborg den 19 oktober 2004

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-23, (KoF dnr 001/096-2004).

Yrkande

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) föreslog, med instämmande från (kd) och (m), – att 1 representant per parti medges deltagande.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) föreslog att alla ur nämnden som ville och hade möjlighet skulle få åka.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att alla ur nämnden som ville och hade möjlighet skulle få åka.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (kd), (m) och (fp) med hänvisning till gemensamt yrkande.

§12 Aktiviteter för att stärka unga konsumenter i Stockholm - svar på inkommen skrivelse från Anders Broberg (kd) "Förbättra människosynen i marknadsföringen"

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-13, (KoF dnr 313/053-2004).

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) yrkade, gemensamt för (kd) (m) och (fp), att ärendet skulle bordläggas till ett extra sammanträde den 4 oktober kl. 16.00.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet fram till extra sammanträde måndagen den 4 oktober 2004 kl. 16.00. Lokal i stadshuset eller på förvaltningen.

§13 Motion (2004:36) om Stockholm som försöks kommun för hushållsnära tjänster.

  • Motion (2004:36) om Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Inkommen från arbetsmarknads- och integrationsroteln och skall vara besvarad senast den 10 november 2004.

§14 Förvaltningschefens information

  • Rapport: Ung08-festivalen 17 – 21 augusti.
    - Skriftlig rapport utdelad vid dagens sammanträde
  • Rapport: Sommarpraktiserande konsumentvägledare vid konsumentförvaltningen. (Dnr 320/078-2004)
  • Sammanträdet tisdagen den 21 oktober äger rum hos Skarpnäcks stadsdelsnämnd bl a med föreläsning om försäkringsfrågor.

§15 Övriga frågor

  • Anmäldes skrivelse 2004-09-23 från (mp), (s) och (v)
    "Pris och kvalitet – båda viktiga för konsumenten"

Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

 

  • Extra sammanträde måndagen den 4 oktober kl. 16.00 enkom för att behandla bordlagt ärende "Aktiviteter för att stärka unga konsumenter i Stockholm"

 

 

Vid protokollet

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare