Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2004-10-04

Sammanträde 2004-10-04

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

Övriga beslutsärenden

3 Aktiviteter för att stärka unga konsumenter i Stockholm. Förvaltningens svar på inkommen skrivelse från Anders Broberg (kd) rörande: Förbättra människosynen i marknadsföringen

Dnr: 313/053-2004

Som svar på Anders Brobergs (kd) skrivelse "Förbättra människosynen i marknadsföringen" (11 maj 2004) har förvaltningen föreslagit aktiviteter för att stärka unga konsumenter i Stockholm. Förvaltningen planerar bland annat en festivalaktivitet på Kulturhuset i februari 2005 och samverkan med skolor till våren.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

§1 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Justering

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll.

Justering äger rum måndagen den 11 oktober 2004 kl 16.00 på konsumentförvaltningens expedition.

 

§3 Aktiviteter för att stärka unga konsumenter i Stockholm. Förvaltningens svar på inkommen skrivelse från Anders Broberg (kd) rörande: Förbättra människosynen i marknadsföringen

Bordlagt 2004-09-23

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-13 (KoF dnr 313/053-2004).

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde ett förslag till beslut, i vilket (fp) instämde, och yrkade bifall till detta:

  1. att avslå förvaltningens förslag till beslut
  2. att därutöver anföra följande

Det är lika häpnadsväckande som oacceptabelt att förvaltningen i en bisats i svaret på skrivelsen vill spendera 500 000 kronor. Det är ett sätt att konsumera pengar som gör att man måste ifrågasätta om staden verkligen är lämpad att ge andra råd i konsumentfrågor.

Nämnden kan inte rimligen utan något som helst underlag besluta skicka ut en broschyr till Stockholms samtliga förstaårsstudenter på gymnasieskolan. Det finns flera allvarliga frågor som inte besvaras i beslutsunderlaget.

  1. Vad hoppas man konkret kunna uppnå genom den här insatsen?
  2. Varför är det just broschyren "Varumärkt" som ska skickas ut?
  3. Vad kostar det att köpa in respektive skicka ut broschyren?
  4. Har det skett någon upphandling? Har förvaltningen tittat på alternativ?
  5. Var i budgeten finns det pengar avsatta till detta projekt? Hur har beslutet gått till?

Vad som går att utläsa ur förslaget är endast att "för att genomföra aktiviteterna, som svar på Anders Brobergs skrivelse, åtgår 500 000 kr utöver tidigare budgeterade satsningar för ungdomsverksamhet under 2004." Innebär det att man avser spara på någonting annat, och i så fall vad?

Utöver den undermåliga beslutsprocessen har vi även invändningar mot förslaget i sig. Den valda broschyren är synnerligen politiskt laddad. Politisk propagerande är inte en kommunal uppgift.

Samtidigt är det ett enormt slöseri med skattemedel. Kostnaderna för att genomföra detta onödiga, ogenomtänkta och märkligt hanterade projekt motsvarar vad tio vårdbiträden betalar i kommunalskatt på ett helt år. De hade nog hoppats att deras skattepengar skulle komma till bättre användning i exempelvis äldreomsorgen, handikappomsorgen, missbrukarvården eller i skolan.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att godkänna förvaltningens redogörelse som svar på skrivelsen.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), och (fp) med hänvisning till eget förslag.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

§4 Övrigt

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) tackade för positivt och väl genomfört öppet möte med tema Slipp hantverkarkrångel! på Norrmalms stadsdelsnämnd. Önskade att mötet hade varat längre. Möjlighet att återkomma borde finnas.

Påmindes om nästa öppna möte i Skarpnäck den 21 oktober med Försäkringar som tema.

 

 

Vid protokollet

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare