Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2004-12-15

Sammanträde 2004-12-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinders Kafe & Konferens, Bolinders Plan 1

Nöjd-Kund undersökning

Temaföreläsning: Kl 17.00.
USK (utrednings- och statistikkontoret) berättar om Nöjd-Kund- Läs mer...Index avseende konsumentverksamheten i Stockholms stad samt kundundersökning från konsumentförvaltningens deltagande i barnmässan UnderBara BARN 4-7 november 2004.

3 Föregående protokoll från konsumentnämnden 2004-11-24

Originalprotokoll finns hos registratorn på konsumentförvaltningen, Hantverkargatan 2B.

Handläggare: Göran Edenberg, 08-508 332 93

4 Protokoll från handikapprådet 2004-11-18

Originalprotokoll från handikapprådet finns hos registratorn på konsumentförvaltningen, Hantverkargatan 2B.

Handläggare: Helena Storm, 08-508 430 72

Ekonomi

5 Ekonomisk månadsrapport och månadsprognos för konsumentförvaltningen per den 30 november 2004.

Dnr: 120/132-2004

Månadsrapporter är till skillnad från månadsprognoser ingen prognos utan redovisar endast den ekonomiska förbrukningen vid ett visst datum. Ekonomiska beslut och genomförda inköp syns inte heller i bokföringen förrän efter 1 – 1,5 månader efter det att varan/tjänsten levererats.

Nämndens ekonomiska förbrukning per den 30 november jämfört med budget är bara 62%. Det ekonomiska utfallet för perioden präglas av att förvaltningen fortfarande är under uppbyggnad och att verksamhetskostnaderna därför ännu inte når upp till budget. Från och med mitten av augusti var samtliga fast anställda och två projektanställda på plats och planerade projekt och ordinarie verksamhet var därmed igång.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Beslutsärenden

6 Verksamhetsprogram och budget för 2005 /Bordlagt konsumentnämndens sammanträde 24 november 2004/

Dnr: 110/116-2004.

Att marknadsföra Stockholms konsumentverksamhet bland allmänheten och inom stadens verksamheter är en fortsatt viktig uppgift under 2005. Konsumentnämndens prioriterade frågor under verksamhetsåret är att främja och förstärka stockholmarnas val av en hållbar och hälsosam livsstil genom att öka det utåtriktade arbetet och samarbetet med aktörer inom och utanför staden. Implementera förslaget till stadens konsumentpolitiska program i det fall kommunfullmäktige antar förslaget. Utveckla och stötta stadens arbete med att uppnå en god matkvalitet inom de egna verksamheterna genom den nyinrättade kostenheten.
En kunnig och medveten stockholmare kan genom sitt agerande i vardagen bidra till att Stockholm utvecklas till ett långsiktigt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

7 Motion (2004:58) om ”Utveckling av e-demokratin i Stockholm”. Föredragande rotel: personal- och demokratiroteln (inkommen från Anna Starbrink (fp) m.fl.). (Motionen ska vara besvarad 2004-12-31).

Dnr: 021/121-2004

Medborgarnas möjlighet att kommunicera med staden via internet är inte tillräckligt bra anser Anna Starbrink (fp) och föreslår i en motion att en inventering ska göras bland stadens nämnder och styrelser för att hitta exempel på när det är lämpligt att använda e-demokrati. Hon föreslår också att staden ska anta en E-demokratipolicy för att uppmuntra och underlätta användandet av internet för att förankra beslut och bredda det politiska deltagandet.
Förvaltningen föreslår konsumentnämnden att tillstyrka motionen.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

8 Skrivelse från konsumentnämndens handikappråd avseende ”Tillgängliga serviceautomater”.

Dnr: 311/013-2004

Konsumentnämndens handikappråd har i en arbetsgrupp arbetat med tillgänglighetsfrågor när det gäller serviceautomater i Stockholm, detta med anledning av kristdemokraternas skrivelse till nämnden 2004-01-22 avseende "Ökad tillgänglighet för rörelsehindrade att använda bankomater".

Handläggare: Helena Storm, 08-508 430 72

Förvaltningen informerar

9 Förvaltningen informerar

Rapport från barnmässan UnderBARA BARN (4-7 november 2004).
- Lotta Hansson

Rapport från ungdomsprojektet JAG:KONSUMENT. Besök gärna webbplatsen www.jagkonsument.se
- Lisa Ericson

Rapport från mathearingen den 27 november 2004 i ABF-huset.
- Marie Sälmark


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Övriga frågor

10 Eventuellt övriga frågor

§1 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes efter tillägg av ny punkt åtta, val till lokalt handikappråd 2005-2006.

§2 Justering

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum tisdagen den 21 december 2004 kl 16.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 10/2004-11-24

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälningarna till handlingarna.

§4 Anmälan av konsumentnämndens handikappråd justerade protokoll 6/2004-11-18

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§5 Ekonomisk månadsrapport och månadsprognos för konsumentförvaltningen per den 30 november 2004.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-03, (KoF dnr 120/132-2004)

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapport med månadsprognos per den 30 november 2004 för konsumentförvaltningen.

§6 Verksamhetsplan och budget för 2005 /Bordlagt konsumentnämndens sammanträde 24 november 2004/

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-28, (KoF dnr 110/116-2004).

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 1. avslå med hänvisning till den moderata budgetreservationen i fullmäktige.
 2. i övrigt anföra:

I förslaget till verksamhetsplan som föreligger är det tydligt att verksamheten utvecklas mot en mer miljöpartistisk kampanjorganisation. Den politiska majoriteten strävar efter att politiskt styra stockholmarnas konsumtion och att barn och unga ska läras att agera röd-grön-politiskt korrekt i sin livsstil.

Konsumentnämnden är inte kommunal kärnverksamhet. Vi vill också påpeka att det finns många frivilliga föreningar som driver konsumentfrågorna. Dessutom finns ett statligt Konsumentverk.

Istället borde Stockholms stad ta ett ansvar för att underlätta för företagande och handel. Ett sådant ansvar bör åligga kommunfullmäktige. För att stärka Stockholmaren som kund och förbättra vardagsekonomin krävs konkurrens, enkla och tydliga regler, en snabbare planprocess och en rimlig skattebörda.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsprogram och budget

att därutöver anföra

Vi hänvisar till Folkpartiets förslag till budget för 2005 som innebär att Konsumentnämnden och dess förvaltning läggs ner. Stadens kärnverksamheter som vård, skola och omsorg är prioriterade områden i Folkpartiets budget.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp) (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Beslut

Ordföranden ställde anförda yrkanden mot varann.

Konsumentnämnden beslöt att:

 1. i huvudsak godkänna och överlämna till kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget för 2005
 2. förlänga pågående ungdomsprojekt till och med 2005
 3. inrätta en kostenhet i enlighet med förvaltningens förslag
 4. därutöver anföra följande

Nämnden ser mycket positivt på det samarbete som sker mellan förvaltningen och konsumentvägledarna i stadsdelarna. Förvaltningen bör därför i ännu högre grad inrikta sig på att bidra med sin kunskap gällande metodutveckling vid konsumentvägledning. Ett arbetssätt som används bland annat i Göteborg, är en inriktning mot "hjälp-till-självhjälp" vid konsumentvägledningen per telefon. Förvaltningen bör under året ta initiativ till information om detta arbetssätt till vägledarna.

Förvaltningen bör vidare, inom ramen för kompetensfonden, initiera en kortare grundutbildning för de anställda i staden som regelbundet möter medborgare och kan få besvara konsumentfrågor. Utbildningen bör omfatta grundläggande kunskaper inom hjälp till självhjälpmetodiken inom konsumentområdet.

Vi ser det som mycket viktigt att mångfaldhetsperspektivet är centralt i konsumentfrågorna. Stockholm består av många olika människor med olika bakgrund. Det är viktigt att konsumentinformation når ut så brett som möjligt. Förvaltningen ska i de fall där det är möjligt alltid analysera frågor ur mångfaldhetsperspektivet.

Vi vill poängtera att nämndens bevakningsområden gällande bostäder även omfattar boendeaspekten och köp av bostad, till exempel information om låneinstitut och mäklarfirmors påverkan på medborgarnas boendekostnader.

Nämnden anser att förvaltningen arbetar med ungdomar på ett mycket fördelaktigt sätt. Vi vill poängtera att detta arbete ska fortsätta och däri ska ingå ungdomar med annan bakgrund än svensk.

När det gäller barnkonventionen ska, förutom artiklarna 17 och 29, som särskilt berör nämndens arbete, även de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12 beaktas i nämndens arbete.

När det gäller märkning av restauranger vill vi påminna om uppdraget från fullmäktige som lyder: "Konsumentnämnden uppmanas att agera för att få till stånd märkning i samråd med berörda parter, enligt konsumenternas önskemål. Märkningen kan omfatta t ex ursprungsdata, miljö- och nyttighetsaspekter."

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till sina respektive förslag.

§7 Motion (2004:58) om utveckling av e-demokratin

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-01, (KoF dnr 021/121-2004).

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut
 2. att som svar på motionen anföra följande:

Under den förra mandatperioden genomfördes försök med e-demokrati i flera stadsdelar. Ett sådant exempel är Norrmalms stadsdelsnämnd, ett annat är Kista stadsdelsnämnd. Framgångsrikt har de boende via nätet fått ge synpunkter på olika förslag som berört respektive stadsdel. Vi moderater är mycket positiva till utvecklandet av flera olika former av e-demokrati i stadens verksamheter.

Medborgarens möjligheter till insyn i stadens beslutsfattande är väldigt viktigt. Här kan modern informationsteknik medverka till en kraftig förbättring. Ju bättre information, som förmedlas på Stockholms stads webbsidan, desto större är möjligheterna att kunskapen om och intresset för det lokala folkstyret ökar och på det sättet kan en sådan insats också vara ett sätt att stärka demokratin.

För att underlätta för medborgarna att söka information om de beslut som tas inom Stockholms stad bör därför ett arbete inledas för att utöka webbsidans innehåll. Det är en e-demokratiskandal att fullmäktiges och kommunstyrelsens egna handlingar först den senaste tiden, flera år efter exempelvis Norrmalms SDN, finns lätt tillgängliga på stadens hemsida.

E-demokrati är en central del i stadens e-strategi sedan 2001. Vi är därför tveksamma till förslaget om att anta en e-demokratisk policy. Stadens verksamheter behöver inte fler policydokument utan snarare förbättrade rutiner för att arbeta med de som redan är antagna.

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till motionen.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp) (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Beslut

Ordföranden ställde anförda yrkanden mot varann.

 

Konsumentnämnden beslöt att:

1. bifalla motionens första att-sats

2. avslå motionens andra att-sats

Samt att därutöver anföra följande:

Demokratin är grunden för vårt samhälle. Därför är det en självklar huvuduppgift att ständigt arbeta med att utveckla demokratin och dess arbetsformer. Det arbetet kan ske på en rad sätt och använda olika metoder. Vi menar att det är fel att sätta metoden digital kommunikation i centrum och utveckla en särskild policy för hur demokratin kan utvecklas med det medlet. Rätt väg är i stället att utgå från de styrkor och svagheter som finns i vår demokrati och därifrån utveckla vägar att stärka demokratin. I ett sådant arbete kan säkerligen utvecklad dialog med medborgarna via nätet vara en viktig del.

Dessutom menar vi att staden redan gör viktiga insatser för att ge medborgarna bättre möjligheter att följa och påverka ärenden. Goda exempel är Stadsbyggnadskontorets arbete med planfrågor och den nyutvecklade webbpubliceringen av KF/KS-dokument. Dessa insatser är inte nog utan behöver komplettera av andra, men det finns en god grund att arbeta utifrån.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till sina respektive förslag.

§8 Val till lokalt handikappråd 2005-2006

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-13, (KoF dnr 014/133-2004)

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att utse de 7 nominerade ledamöterna

§9 Anmälan om inkommet ärende

 • Tillgängliga serviceautomater 2004-11-11 - KoF dnr 311/013-2004

Skrivelse från handikapprådet med anledning av skrivelse av vice ordföranden Anders Broberg (kd) avseende "Ökad tillgänglighet för rörelsehindrade att kunna använda serviceautomater" (2004-01-22)

Beslöts att överlämna ärendet till förvaltningen för beredning.

§10 Förvaltningen informerar

Rapport från barnmässan Underbara barn (4-7 november 2004)
– projektledaren Lotta Hansson lämnade en kort redovisning

Ungdomsprojektet jag:konsument

- projektledaren Lisa Ericson delade ut Rapport från seminarium den 6 december på tema: ungdomar, reklam och konsumtion.

Lisa återkommer till februarisammanträdet med en fylligare redovisning.

Rapport från mathearingen den 27 november 2004 i ABF-huset.
– förvaltningschefen Marie Sälmark informerade från evenemanget.

Ca 200 personer kom till hearingen som modererades av Sverker Olofsson.

Bland de inbjudna fanns bl a kocken med ekologisk mat Renée Voltaire.

Tyvärr tackade lågpriskedjorna Lidl, Netto, Willys och PrisExtra nej till deltagande.

Lekoprickaffären fanns uppställd i ett angränsande rum.

Hearingen mötte stort gensvar och får betraktas som mycket lyckad.

§11 Övriga frågor

Anmäldes skrivelser, vilka överlämnades till förvaltningen för beredning:

 • Varning för tvivelaktiga inkassokrav (s, mp och v)
 • Upprättandet av konsumentkontakt för stadens tjänster (fp)

 

Sammanträdet avslutades med utväxling av tack för det gångna året, en god jul och ett gott nytt år.

 

 

Vid protokollet

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare