Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2005-02-17

Sammanträde 2005-02-17

Datum
Klockan
16.00
Plats
Riddarfjärden, Hantverkargatan 3D, 2tr

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 11/2004-12-15

4 Anmälan av konsumentnämndens handikappråd justerade protokoll 07/2004-12-09

5 Förslag till konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007

Dnr: 015/76-2004

Tidigare bordlagt 2004-10-21 samt återremitterat 2004-11-24.

Förslaget till ett konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad sker i syfte att skapa förutsättningar och bidra till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling för Stockholm och dess invånare.

En lokal och välförankrad konsumentpolitik är en del av välfärden i Stockholm. Med ett handlingsprogram fastställs en grund som ger goda förutsättningar för en övergripande och långsiktig planering av stadens konsumentverksamhet samt ett bättre underlag för prioriteringar och utvärdering av verksamheten.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

6 Verksamhetsberättelse med bokslut 2004 för konsumentnämnden

Dnr: 11/09-2005

Konsumentnämndens verksamhetsår 2004 kännetecknas av utåtriktade aktiviteter för att nå ut till allmänheten och samarbete med andra fackförvaltningar och stadsdelar för att förbättra stadens service till medborgarna. Nämnden har prioriterat arbetet med målgrupperna barn och ungdomar, där det sammanhållande temat varit miljö, etik och konsumtion. De enskilt största ekonomiska satsningarna har gått till ungdomsprojektet jag:konsument och fantasiutställningen Lekoprickaffären för barn.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

7 Yttrande över motion av (2004:59) om avveckling av dagens stadsdelsnämnder - ge makten till medborgarna

Dnr: 010/122-2004

Handläggare: nämndsekreterare/utredare Göran W Edenberg, 08-508 43 077

8 Information från ungdomsprojektet JAG:KONSUMENT

10 Offentlig upphandling av hållbara produkter

Dnr: 2/3-2005

Remiss av skrivelse av den 8 december 2004 från Ann-Margarethe Livh (v)


Handläggare: projektledare miljö Lotta Hansson, 08-508 430 75
Bilagor
Bilaga (36 kb)

11 Anmälan om inkomna ärenden

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Vice ordföranden Anders Boberg (kd) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum onsdagen den  23 februari 2005 kl. 12.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 11/2004-12-15

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälan av konsumentnämndens handikappråd justerade protokoll 07/2004-12-09

 

Beslut

 

                      Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§5 Förslag till konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007

Tidigare bordlagt 2004-10-21 samt återremitterat 2004-11-24

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-29, (KoF dnr 76/2004)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde återremissyrkande samt gjorde därutöver ett anförande:

 

att återremittera ärendet,

 

att därutöver anföra

Stockholm stad har ett ansvar att bedriva konsumentpolitik. Därför är det viktigt att ett handlingsprogram tas fram. Ett handlingsprogram måste innehålla tydliga mål, som är mätbara och möjliga att införliva i den ordinarie verksamheten.

 

Idag görs en mängd olika saker på det konsumentpolitiska området. Av det skälet, och av hänsyn till skattebetalarna i staden, måste en avgränsning göras för vad som är stadens specifika sfär. Ett handlingsprogram måste svara på vilka saker som behöver göras just i Stockholm.

 

En tydlig uppgift för staden, som inte andra aktörer i dagsläget bedriver, är konsumentvägledning. Här är det viktigaste att ge en bra service, inte stirra sig blind på hur många anställda det ska vara per tusen invånare.

 

Ett viktigt mål är att informera stadens invånare var man som konsument kan få relevant information gällande lagar och annan information, exempelvis märkningssystem, i samband med köp. Vad är en skyldigheter, rättigheter och hur går man tillväga då tvist uppstår.

 

Staden bör komplettera redan befintlig information med specifik ”stadsinformation”, exempelvis hur man får tag i en konsumentvägledare och vad en sådan person kan hjälpa till med.

 

När det gäller märkningssystem är det bra att information om de olika system ges. Sedan är det viktigt att överlåta åt konsumenten att själv avgöra hur man utifrån dessa märkningssystem ska agera vid köp.

 

Konsumentpolitiken befinner sig i gränslandet mellan konsumentens eget val och vad det allmänna ska lagstifta om och/eller bilda opinion i. Om man som konsument är missnöjd med den mjölk man köper kan man enkelt byta affärer vid nästa köp. Men när det gäller varor och tjänster man inte köper, men ändå blir ”drabbad” av, behöver det offentliga agera på lämpligt sätt. Ett exempel på detta är de bilar som kör runt i staden och gör reklam för ”sexklubbar”. De flesta invånarna störs av denna typ av marknadsföring. Och eftersom man inte är konsument kan man inte byta försäljningsställe. Därför är det mycket bra att staden nu agerar mot detta, i det allmänna konsumentintresset, och försöker stoppa denna typ av marknadsföring. I ett konsumentpolitisk handlingsprogram är det viktigt att denna typ av frågeställningar diskuteras, och att riktlinjer tas fram hur staden bör agera.

 

Stadens konsumentpolitiska arbete bör också i största möjliga utsträckning göras i samarbete med alla marknadens aktörer. Allt ifrån verk och myndigheter, till näringsidkare och ideella organisationer.

 

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde, med instämmande från ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp), ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

att avslå förvaltningens förslag till Konsumentpolitiskt handlingsprogram för
Stockholms stad 2005-2007

 

att därutöver anföra följande:

          Konsumentpolitik är inte en kommunal kärnverksamhet. Stockholm som handelsplats har fungerat alldeles utmärkt utan ett konsumentpolitiskt handlingsprogram i över 750 år. Vi finner därför ingen anledning till att införa ett nu.

 

          Det program som föreslås kommer inte att underlätta för stockholmarna att handla. Syftet med en nämnd som ska driva konsumentfrågor borde vara att underlätta för stockholmare att fungera som kunder. Men istället för att verka för att stockholmarna får mer pengar i plånboken genom sänkta skatter så driver den rödgröna majoriteten stora kommunala projekt som Skatteskrapan och biltullarna.

 

          Texten ovan är samma text som lades som förslag till beslut när handlingsprogrammet var uppe för beslut förra gången. Texten lades även som särskilt uttalande. Det fanns en hänvisning till anförandet i det återremitterade ärendet men texten fanns inte med bland bilagorna.

 

          Eftersom inte det nu återremitterade förslaget till konsumentpolitiskt program ger oss anledningen att revidera vår ståndpunkt så lägger vi texten igen. Det här förslaget är inte heller bra för Stockholms konsumenter.

 

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

 

Propositionsordning

 

Ordföranden ställde först återremissyrkandet mot avgörande och fann därvid majoritet för avgörande vid dagens sammanträde.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (kd) med hänvisning till återremissyrkandet.

 

 

Ordföranden ställde därefter övriga anförda yrkanden mot varann.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

Efter införande av föreslagna ändringar - godkänna och till kommunstyrelsen överlämna föreliggande förslag till konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholms stad 2005-2007.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till sina yrkanden.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Verksamhetsberättelse med bokslut 2004 för konsumentnämnden

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-07, (KoF dnr 11/09-2005)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

godkänna föreliggande verksamhetsberättelse med bokslut 2004 för konsumentnämnden samt överlämna den till revisorerna och kommunfullmäktige.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§7 Yttrande över motion av (2004:59) om avveckling av dagens stadsdelsnämnder - ge makten till medborgarna

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-31, (KoF dnr 010/122-2004)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut,

 

att därutöver anföra

 

Det huvudsakliga motivet till stadsdelsnämndernas tillkomst är att få ett samlat tjänstemannaansvar för lokala frågor och lokala politiker som förmår lyssna till medborgarna. En sådan organisation kommer att vara både ekonomiskt effektiv och bidra till demokratisk förankring. De politiska besluten bör fattas så nära varje medborgare som möjligt. Beslut som kan fattas av enskilda, av familjer eller av andra små naturliga gemenskaper ska inte föras upp till någon politisk nivå.

 

Den politiska och administrativa organisationen bör uppmuntra medborgarna till delaktighet, vara enkel att förstå och vara transparent. Inriktningen att ge stadsdelsnämnderna ett så heltäckande ansvar som möjligt för all kommunal service som direkt berör medborgarna är därför riktig. Ett mer heltäckande ansvar gör det enklare för medborgarna att utkräva ansvar av sina politiker och att vända sig till rätt instans direkt. Att ge stadsdelsnämnderna ansvar för fler verksamhetsområden är troligen också kostnadseffektivt.

 

I Stockholms stad är stadsdelsnämnderna en lämplig nivå för många sådana beslut och de utgör en praktisk organisation för reellt medborgarinflytande. Den geografiska närheten till ett medborgarkontor och till dem som är ansvariga för verksamheten har stor betydelse. Att utveckla stadsdelsnämndernas ansvar med frågor som berör medborgarna och underlättar för dem att ta kontakt med tjänstemän och politiker är en riktig inriktning.

 

Olika former av pengsystem är ett sätt att öka valfriheten och ge människor makt över sin egen vardag. Staden bör införa en familjerådgivningspeng, ett system med flyktingpeng och SFI-peng, samt ett pengsystem som gör att äldre kan välja sitt eget boende. Sådana pengsystem skulle öka medborgarens möjlighet att själv välja utförare.

 

När barn i friskolor söker kontakt med socialtjänsten eller går till idrottsplatsen under skoltid berörs de av stadsdelsnämnders verksamhet. Den äldre som får hemtjänst av en privat utförare kanske deltar i dagverksamhet på servicehuset eller har en anhörig som får stöd av stadsdelsförvaltningen. Utvecklandet av eget val genom olika former av valfrihets-/pengsystem innebär inte att det inte finns behov av stadsdelsnämnder.

 

För de frågor som behöver avgöras på politisk väg bör det ske så nära medborgarna som möjligt. I Stockholms stad är stadsdelsnämnderna en lämplig nivå för många sådana beslut och de utgör en paktisk organisation för reellt medborgarinflytande. Den geografiska närheten till ett medborgarkontor och till de som är ansvariga för verksamheten har stor betydelse. Att utveckla stadsdelsnämndernas ansvar med frågor som berör medborgarna och underlättar för dem att ta kontakt med tjänstemän och politiker är en riktig inriktning.

 

Stadsdelsnämnderna bör ges större frihet att utforma verksamheten i sitt område. För detta behövs tydliga mål, uppsatta av kommunfullmäktige, men stor frihet att själva välja medel.

 

Stadsdelsnämnderna bör utvecklas så att de får ett allt mer heltäckande ansvar för både budget, planering och uppföljning inom sina verksamhetsområden. Det är otillfredsställande att centrala nämnder i så stor utsträckning förfogar över medel för verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och andra åtgärder i verksamhet som drivs av stadsdelsnämnderna.

 

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

att som svar på motionen anföra följande:

 

Vi delar motionärernas syn på stadsdelsnämnderna i stort. Uppdelningen av Stockholm i stadsdelsnämnder är konstlad och felaktig. Den mellannivå med extra byråkrater och extra politiker som stadsdelsnämndsorganisationen innebär ger inte ökad demokrati eller ökat inflytande för medborgarna. Uppskattningsvis fyra procent eller cirka 700 miljoner kronor per år av stadsdelsnämndernas kostnader är i dag administration. Stadsdelsnämnderna utgör en onödig byråkratisk mellannivå och skall därför avskaffas.

 

Med en modell där resurserna förs direkt till verksamheterna enligt medborgarnas val utan att passera en byråkratisk nämndsorganisation kan valfriheten ökas, den ekonomiska rundgången minskas och det medborgerliga inflytandet stärkas. Den ekonomiska ersättningen från staden ska därför gå direkt till utföraren efter invånarens val, inte via stadsdelsnämnder eller annan onödig byråkrati.

 

Genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnden till de enskilda hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa kan i stället användas för att höja kvaliteten i verksamheterna samt skapa utrymme för skattesänkningar. Erfarenheterna från sammanslagningen av stadsdelnämnder som genomfördes när Stockholm gick från 24 till 18 stadsdelsnämnder visar på en stor besparingspotential.

 

Genom att administrationen av förskolan, skolan, äldreomsorgen samt omsorgen om de funktionshindrade lyfts från stadsdelsnämnderna ges verksamheterna lika villkor oavsett form och oavsett var i staden man bor.

 

Ansvaret för hantering av individärenden kan i en stad av Stockholms storlek inte samlas centralt. Sociala distriktsnämnder skall därför ansvara för individ- och familjeomsorg samt försörjningsstöd.

 

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till motionen.

 

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade gemensamt för (mp), (s) och (v) bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

som svar på remissen, överlämna och åberopa föreliggande tjänsteutlåtande.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till sina respektive förslag.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§8 Information från ungdomsprojektet JAG:KONSUMENT

 

Projektledaren Lisa Ericsson presenterade ett par av ungdomar producerade filmsekvenser. Arbete som bedrivit inom jag:konsument.

 

Informerade även om och delade ut material och inbjudan till Sportlovsfestival i Kulturhuset den 26 februari.

§9 Anmälan av delegationsbeslut

 

Förelåg förteckning över förvaltningschefens beslut enligt delegation i ekonomiska ärenden.

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§10 Offentlig upphandling av hållbara produkter

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-02-10, (KoF dnr 2/3-2005)

 

Yrkande

Sofia Arkelsten (m) föreslog att konsumentnämnden skulle avslå skrivelsens förslag.

 

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att föreslå att kommunfullmäktige beslutar följande:

 

Skrivelse av den 8 december 2004 från Ann-Margarethe Livh (v) om offentlig upphandling av hållbara produkter anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) med hänvisning till sitt förslag.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§11 Anmälan om inkomna ärenden

 

 • Tillväxt Stockholm – Småföretagsdelegationens rapport med förslag till åtgärder (Dnr 305-1017/2004

 

 • Rapport från USK om lokala (per stadsdel) nöjd-kundindex (NKI)

 

 • Rapport från USK om mathearing 27 november 2004. Besökarnas bedömning.

 

Remiss:

Från miljö- och konsumentroteln – Snabbremiss om ansökningstillfälle två för miljömiljarden. Innehåller fem olika ansökningar. Ska besvaras senast den 24 mars.

§12 Förvaltningen informerar

 

 • Birgitta Persson, kostansvarig för den nyinrättade kostenheten presenterades. Till enheten har Helena Storm överförts med projektadministrativa uppgifter.

 

 • Redovisades projektansökan till kompetensfonden för det kompetensutvecklingsprojekt kring kostfrågor för berörda medarbetare i verksamheterna kommunfullmäktige uppdragit åt konsumentnämnden att genomföra i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

 • Basnyckeltal: NKI fick mycket beröm som nyckeltal

 

 • Besvarat förvaltningsremiss från stadsdirektören ang. ny organisation för stadsledningskontoret

 

 • Nästa öppna sammanträde äger rum på Internationella konsumentdagen den 15 mars.
  Tema: rättvis handel.
  Ordinarie sammanträde 17.30 – 18.30 samt därefter öppet möte.
  Lokal: Mondo (Medborgarplatsen)

 

 • SdN Bromma ger konsumentnämnden eloge för sommarvikarielösning samt NKI

 

 • Avtal tecknat med SotF för ekonomihanteringen till en kostnad av 200 tkr

 

 • Tjänsteavtalet med SLK ang. telefon, helpdesk, posthantering, IT-installationer är ännu ej klart

 

 • Hyresavtalet med SLK för 2005  är höjt från 562 000 till 624 000 kr p g a kostenheten.

§13 Övriga frågor

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) föreslog nämndens representation vid årets konsumentdagar i Falun den 10-12 maj. Fyra från majoriteten och tre från minoriteten.

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt medge fyra från majoriteten och tre från minoriteten att deltaga under årets konsumentdagar.

          Betonades att anmälan måste vara ifyllt och insänd senast den 15 mars 2005!

 

 

 

Förslag till uttalande

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde, med instämmande av (m) och (kd), ett förslag till uttalande med anledning av förslaget att flytta Konsumentverket från Stockholm och föreslog nämnden att ställa sig bakom följande uttalande:

 

”Om regering fullföljer sin planer och flyttar Konsumentverket till Värmland kommer det att få flera negativa konsekvenser. Stora delar av verksamheten är beroende av kontakter med andra myndigheter och företag som är lokaliserade i Stockholm. Även fortsättningsvis kommer verkets medarbetare att behöva göra täta resor till eller via Stockholm, vilket kommer att medföra ökade kostnader. För många av verkets experter är dessutom utlandsresorna många. Verket riskerar att isoleras från viktiga nätverk i huvudstaden. Flertalet av de anställda med spetskompetens har också uttryckligen sagt att de inte ämnar att flytta till Värmland. Därmed förlorar verket viktig arbetskraft som inte kan rekryteras lokalt.

 

Därmed sällar sig konsumentnämnden i Stockholm till de många som redan protesterat mot flytten av Konsumentverket till Värmland. Tidigare har Sveriges Konsumentråd, Näringslivet, Lantbrukarnas riksförbund, Svensk Handel m fl, m fl protesterat.”

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anförde, med stöd av (s) och (v), däremot att en kommunal nämnd inte bör lägga sig i en regeringens utredningsman förslag om utlokalisering av statliga verk.

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt avstå från att ställa sig bakom föreslaget uttalande.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare