Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2005-03-15

Sammanträde 2005-03-15

Datum
Klockan
17.30
Plats
Mondo, Medborgarplatsen 8, 3tr.

Rättvis handel - om etik & handel

Öppet forum på internationella konsumentdagen - 18.30 – 20.30 ca.

Medverkande:
Läs mer...;Marit Larsdotter - diskussionsledare - Moderator.se
Maria Erixon Nudie Jeans Co.
Hanna Johansson Fair Trade Center
”Kung Henry” svensk mästare i ”Poetry Slam”

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 01/2005-02-17

4 Underlag till planering för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008 för konsumentnämnden

Dnr: 11/16-2005

Strategiska frågor för konsumentnämndens verksamhet under den kommande treårsperioden är att skapa förutsättningar för en aktiv konsumentpolitik i Stockholms stad genom att främja och stödja stadsdelsnämndernas konsumentvägledning, marknadsföra stadens konsumentverksamhet bland allmänheten och inom stadens olika verksamheter, följa utvecklingen på konsumentområdet, utveckla och stötta stadens arbete med att uppnå en god matkvalitet inom de egna verksamheterna samt att främja och förstärka stockholmarnas val av en hållbar och hälsosam livsstil.

Nämndens arbetssätt präglas av utåtriktade och opinionsbildande aktiviteter och att samverka med aktörer inom och utom staden med ett tydligt konsumentintresse för att därigenom stärka stockholmarnas inflytande på marknaden. Kunniga och medvetna stockholmskonsumenter ökar möjligheten till att Stockholm utvecklas till en hållbar och mer demokratisk storstad. Ungdomar är i detta sammanhang en prioriterad målgrupp.


Handläggare: Marie Sälmark; Mechthild Kleinschmidt, 08-508 43 070; 08-508 43 071

5 Ekonomisk månadsrapport för konsumentförvaltningen per den 28 februari 2005

Dnr: 12/17-2005

Redovisas den ekonomiska förbrukningen per den 28 februari 2005 jämfört med budget. Månadsrapporter är till skillnad från månadsprognoser ingen prognos utan redovisar endast den ekonomiska förbrukningen vid ett visst datum. Ekonomiska beslut och genomförda inköp syns inte heller i bokföringen förrän efter 1 – 1,5 månader efter det att varan/tjänsten levererats. Denna rapport gäller årets två första månader.

Handläggare: förvaltningschef Marie Sälmark, 08-508 43 070
Bilagor
Bilaga (52 kb)

6 Ansökningstillfälle två för Miljömiljarden - snabbremiss

Dnr: 40/10-2005

Projekten bidrar till att uppfylla målen i det miljöprogram som antagits av kommunfullmäktige för perioden 2002 – 2006. Projekten bidrar bland annat till att uppfylla målen om miljöeffektiva transporter och minskade utsläpp av kväveoxider från trafiken. Projekten bidrar också till uppfylla nationella mål som Kyotoavtalet, europeiska miljömål såväl som nationella miljömål.

Projektansökningarna står inte i strid med förvaltningens expertkompetens eller gällande uppdrag och planer.


Handläggare: projektledare miljö Lotta Hansson, 08-508 43 075
Bilagor
Bilaga (32 kb)

7 Tillgängliga serviceautomater

Dnr: 311/13-2004

I en skrivelse till konsumentnämnden (dnr 311/013-2004) föreslog ledamoten Anders Broberg, (kd) att förvaltningen skulle ges i uppdrag att föra en dialog med bankerna om hur bankomaterna kan göra mer tillgängliga för rörelsehindrade. Handikapprådet har breddat frågeställningen och inkommit med ett förslag angående serviceautomater förvaltningen yttrar sig över.

Handläggare: förvaltningschef Marie Sälmark, 08-508 43 070

8 Anmälan om inkomna ärenden

 Remiss: ”Klinik för bot mot köpmani” – yttrande senast 23 juni 2005

9 Förvaltningen informerar

 Rapport från ungdomsprojektets JAG:KONSUMENT sportlovsfestival i Kulturhuset den 26 februari
(utsänd)

 Visning av dokumentationsfilm från sportlovsfestivalen


Handläggare: Marie Sälmark; projektledare Jag:Konsument Lisa Ericson, 08-508 43 070; 08-508 43 076

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum onsdagen den 30 mars 2005 kl. 12.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 01/2005-02-17

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Underlag till planering för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008 för konsumentnämnden

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-07, (KoF dnr 11/16-2005)

 

Yrkande

Ledamoten Gunnar Ragnå (m) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

- avslå förvaltningens förslag till planering för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008

- att därutöver anföra följande:

 

Den röd-gröna majoriteten har instiftat en Konsumentnämnd. Beslutsärendena nämnden avhandlat är få och har i huvudsak syftat till att begränsa handel.

 

Det finns många frivilliga föreningar som driver konsumentfrågorna. Dessutom finns ett statligt Konsumentverk. Konsumentnämnden är inte kommunal kärnverksamhet. Istället borde Stockholm ta ett ansvar för att underlätta för företagande och handel. Ett sådant ansvar bör åligga kommunfullmäktige. För att stärka Stockholmaren som kund krävs konkurrens, enkla och tydliga regler, en snabbare planprocess och en rimlig skattebörda för företagare.

 

Konsumentnämnden skall därför avvecklas.

 

Det är också tydligt att konsumentnämnden mer och mer utvecklas till en kampanjorganisation för miljöpartiet vad gäller verksamheten och de strategiska målen. Detta är särskilt tydligt inom satsningen på opinionsbildning mot unga stockholmare.

 

Det vore dessutom klädsamt att utvärdera de informationsmöten som ibland genomförs i anslutning till nämndens möten innan detta införs som någon slags standard för mötesform, eftersom det har varit ett mycket svag intresse från medborgarna att besöka informationsmötena.

 

Det är positivt att förvaltningen arbetar med marknadskrafter och anpassar tillgången på information till efterfrågan, vilket är allt annat än ett ovanifrånperspektiv. Däremot ställer sig den moderata gruppen frågande till exakt vilken typ av information som skall kanaliseras genom förvaltningen från medborgarna. I det demokratiska system vi idag arbetar genom är vi politiker representanter för medborgarna, framröstade av medborgarna i motsats till tjänstemännen och förvaltningarna.

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde delvist instämmande i (m) förslag, nämligen:

- avslå förvaltningens förslag till planering för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008

- att därutöver anföra följande:

 

Den röd-gröna majoriteten har instiftat en Konsumentnämnd. Beslutsärendena nämnden avhandlat är få och har i huvudsak syftat till att begränsa handel.

 

Det finns många frivilliga föreningar som driver konsumentfrågorna. Dessutom finns ett statligt Konsumentverk. Konsumentnämnden är inte kommunal kärnverksamhet. Istället borde Stockholm ta ett ansvar för att underlätta för företagande och handel. Ett sådant ansvar bör åligga kommunfullmäktige. För att stärka Stockholmaren som kund krävs konkurrens, enkla och tydliga regler, en snabbare planprocess och en rimlig skattebörda för företagare.

 

Konsumentnämnden skall därför avvecklas.

 

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anslöt sig till (fp) delvisa instämmande i (m) förslag.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna underlaget till budget 2006 och beräkningar för åren 2007 och 2008 och överlämna det till kommunstyrelsen.


Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till sina respektive förslag.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§5 Ekonomisk månadsrapport för konsumentförvaltningen per den 28 februari 2005

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-07, (KoF dnr 12/17-2005)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapporten per den 28 februari 2005 för konsumentförvaltningen.

§6 Ansökningstillfälle två för Miljömiljarden - snabbremiss

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-02-10, (KoF dnr 40/10-2005)

 

Yrkande

Ledamoten Gunnar Ragnå (m) anmälde ett förslag (m) till beslut – i vilket (fp) och (kd) anmälde instämmande – och yrkade bifall till detta:

 

att lämna remissen utan eget ställningstagande

att därutöver anföra följande:

 

Stockholms konsumentnämnd är just en konsumentnämnd och inte någon andra kommunal miljönämnd. Det ligger utanför såväl konsumentnämndens uppgift som kompetens att avgöra om ansökningarna om medel bidrar till att uppfylla målen i miljöprogrammet. Än mindre har vi kompetens att avgöra om projekten kan bidra till uppfyllande av nationella mål som Kyotoavtalet mm.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde därtill ett för (mp), (s) och (v) gemensamt särskilt uttalande.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att som svar på snabbremissen

 

1.      överlämna och åberopa föreliggande tjänsteutlåtande

2.      därtill göra ett särskilt uttalande:

 

Ansökningarna som inkommit till miljömiljarden är många och generellt av mycket hög kvalitet. Det här visar att det inom staden finns ett starkt intresse för att på ett aktivt och målmedvetet sätt arbeta med miljöförbättrande åtgärder.

 

Vad gäller projektet ”Utveckling av http://www.klokainvesteringar.nu/” så anser vi att det är viktigt att de råd som ges på hemsidan bör ha ett konsumentperspektiv, där konsumentens intressen beaktas.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) och (kd) med hänvisning (m) förslag.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§7 Tillgängliga serviceautomater

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-07, (KoF dnr 311/13-2004)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bordläggning av ärendet.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§8 Anmälan om inkomna ärenden

 

Ø             Remiss: ”Klinik för bot mot köpmani” – yttrande senast 23 juni 2005

§9 Förvaltningen informerar

 

Ø             Rapport från ungdomsprojektets JAG:KONSUMENT sportlovsfestival i     Kulturhuset den 26 februari

 

Ø             April-sammanträdet äger rum i Vällingby centrum och maj-sammanträdet i Rinkeby, båda med öppet forum enligt jag:konsumentkonceptet.

 

Ø             Rapporterades från inbjuden presentation på Jordbruksdepartementets konsumentenhet av jag:konsument och Lek o Prickaffären. Ytterligare möte önskat inför förberedelsearbetet med den konsumentpolitiska propositionen. Lisa Ericson kommer att medverka i två möten med jordbruksministern.

 

Ø             I anledning av tidigare frågor bl a kring juridiska ansvaret för våra hemsidor och videofilmer meddelades att förvaltningschefen har avsett ansvar. Fastställande av ansvarig utgivare får anstå juridiska avdelningens utredning.

 

Ø             Visning av dokumentationsfilm från sportlovsfestivalen avslutade sammanträdet.

§10 Övriga frågor

 

Inga aktuella frågor anmäldes.

 

Mötet övergick i Öppet Forum – Internationella konsumentdagen Tema: Rättvis handel.

Ca 220 medborgare deltog i mötet

 

  

 

Vid protokollet

 

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare