Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Öppet Sammanträde 2005-05-17

Öppet Sammanträde 2005-05-17

Datum
Klockan
17.30
Plats
Kulturarenan i Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 02/2005-03-15

Bordlagt ärende

4 Tillgängliga serviceautomater

Dnr: 311/13-2004

I en skrivelse till konsumentnämnden (dnr 311/013-2004) föreslog ledamoten Anders Broberg, (kd) att förvaltningen skulle ges i uppdrag att föra en dialog med bankerna om hur bankomaterna kan göra mer tillgängliga för rörelsehindrade. Handikapprådet har breddat frågeställningen och inkommit med ett förslag angående serviceautomater förvaltningen yttrar sig över.

Handläggare: förvaltningschef Marie Sälmark, 08-508 430 70

5 Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2005

Dnr: 12/019-2005

Konsumentnämndens verksamhet under de fyra första månaderna 2005 beskrivs bäst med tre ord: utåtriktat, ungt och uthålligt. Nämndens största enskilda satsning, med bistånd av Kompetensfonden, handlar om hjälp till kvalitetssäkring av stadens måltidsverksamheter.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

6 Revisionskontorets årsrapport 2004 för konsumentnämnden

Dnr: 12-020-05

Revisionen av konsumentnämndens verksamhet avseende år 2004 utmynnar i en positiv bedömning av såväl de ekonomiska som verksamhetsmässiga resultaten.

Revisionskontoret påpekar dock att förvaltningen ännu inte har utvecklat system och rutiner för intern kontroll samt att det kan finnas anledning för nämnden att ytterligare precisera förvaltningens uppdrag.

Förvaltningen återkommer snarast till nämnden med förslag i dessa delar.

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

7 Uppdragsredovisning - telefonförsäljning

Dnr: 312-108-04

Konsumentförvaltningen fick vid nämndens sammanträde i augusti 2004 i uppdrag att fortsätta informera och skapa debatt kring frågan om telefonförsäljning och möjligheten för konsumenter att ansluta sig till NIX-telefon.

Handläggare: förvaltningschef Marie Sälmark, 08-508 430 70
Bilagor
Bilaga (32 kb)

8 Delsvar remiss angående handlingsplan om goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Dnr: 001-021-05

Handläggare: Sonja Salomonsson, 08-508 43 081

9 Aktualitetsprövning av översiktsplan 99 och Vision 2030

Dnr: 02/4-2005

Förvaltningsremiss - anmälan av yttrande

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

11 Anmälan av tjänstemannabeslut

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum måndagen den 23 maj 2005 kl. 15.00  på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 02/2005-03-15

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Tillgängliga serviceautomater

Bordlagt 2005-03-15

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-03-07, (KoF dnr 311/13-2004)

 

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde ett förslag (m) till beslut och yrkade bifall till detta:

 

  1. återremittera förvaltningens förslag till svar på skrivelsen
  2. att därutöver anföra följande:

I detta ärende ser vi ännu en gång att andra aktörer som säger sig representera konsumenter redan arbetar med de frågor som Stockholm konsumentnämnd försöker göra till sina.

 

       Trots detta så vill vi se ärendet återremitterat med hänsyn till tre punkter:

  • Nämnden borde ha fått handikapprådets förslag och checklista bifogad ärendet.
  • I svaret tas inte hänsyn till handikapprådets förslag till dialog mellan staden, banker och dagligvaruhandeln, istället hänvisas bara till verksamheten hos intresseorganisationen Sveriges konsumentråd. En kommunal nämnd är inte samma sak som en intresseorganisation.
  • Vi vill gärna se ett utvecklat resonemang om var ansvaret för utformningen av tillgängliga automater ligger samt ett utvecklat resonemang om skälighet och rimlighet i kostnader för förändring av existerande automater samt utvecklingskostnader för nya automater. 

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde instämmande i förslag (m).

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde ett särskilt uttalande.

 

 

Beslut

 

Proposition

Ordföranden ställde återremissyrkandet mot avgörande och fann därvid att nämnden hade beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

 

Konsumentnämnden beslöt därefter att med godkännande lägga förvaltningens svar till handlingarna samt foga ett särskilt uttalande:

 

Vi anser att problemet med alltför högt placerade serviceautomater måste tas på allvar. Det kan inte vara så att en grupp medborgare inte har tillgänglighet till en av stadens viktigaste servicefunktioner. Det är därför bra att skriva ett brev till bankerna i frågan.  Stockholms stad bör dock arbeta med frågan utifrån ett bredare perspektiv. Redan när bankerna ansöker om tillstånd vid stadsbyggnadskontoret/ stadsbyggnadsnämnden bör uttagsautomaternas placering beaktas.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till (m) förslag.

§5 Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2005

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-03, (KoF dnr 12/019-2005)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att med godkännande överlämna föreliggande Tertialrapport 1 2005 till kommunstyrelsen.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Revisionskontorets årsrapport 2004 för konsumentnämnden

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-04-28, (KoF dnr 12-020-05)

 

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde ett förslag (m) till beslut och yrkade bifall till detta:

 

1.      godkänna förvaltningens förslag till beslut

2.      därutöver anföra följande:

 

Det är välkommet att förvaltningen skyndsamt återkommer med ett förslag som i enlighet med revisorernas kritik preciserar förvaltningens uppdrag och klargör var gränserna går i det opinionsbildande arbetet. Vi menar att opinionsbildning i regel ska vara en uppgift för enskilda eller frivilliga sammanslutningar som föreningar och partier. Det är inte en kommunal kärnuppgift.

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde instämmande i förslag (m).

 

Tjänstgörande ersättaren Ella Bohlin (kd) anmälde instämmande i förslag (m).

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att överlämna och åberopa föreliggande tjänsteutlåtande som yttrande över årsrapporten.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till förslag (m).

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§7 Uppdragsredovisning - telefonförsäljning

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-02, (KoF dnr 312-108-04)

 

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde ett förslag (m) till beslut och yrkade bifall till detta:

 

1.      godkänna förvaltningens förslag till beslut

2.      förvaltningens arbete med telefonförsäljningsfrågan därmed avslutas

3.      därutöver anföra följande:

 

Det är olyckligt att Stockholms stad på detta sätt söker misstänkliggöra en hel bransch trots att telefonförsäljning i huvudsak är en seriös och nyttig tjänst som efterfrågas och uppskattas av många.

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde instämmande i förslag (m).

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde ett särskilt uttalande.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att med godkännande lägga förvaltningens redovisning till handlingarna samt därtill foga ett särskilt uttalande:

Vi ser positivt på Konsumentförvaltningens arbete med att säkerställa konsumentintressena i samband med telefonförsäljning och förbättrad information om möjligheten för konsumenter att ansluta sig till s k NIX-telefon. Detta är en av många mycket angelägna konsumentfrågor som Konsumentnämnden och därmed förvaltningen har att arbeta vidare med.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till förslag (m).

§8 Delsvar remiss angående handlingsplan om goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-09, (KoF dnr 001-021-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att lägga förvaltningens delsvar till handlingarna.

§9 Aktualitetsprövning av översiktsplan 99 och Vision 2030

 

Ärendet

Anmäldes konsumentförvaltningens yttrande 2005-04-15, (KoF dnr 02/4-2005)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde ett anförande (m), vilket hon önskade tillföra protokollet som en protokollsanteckning:

 

Det är positivt att en långsiktig vision om Stockholm kommit till stånd. Visionen är i många delar bra, men det är ett antal viktiga synpunkter som behöver förtydligas och lyftas fram.

 

Det är viktigt att ta ställning till att Bromma flygplats ska få finnas kvar även efter att avtalet löper ut 2011. Bromma och Arlanda är visserligen konkurrenter till viss del – men staden behöver inte ställa de två flygplatserna och satsningar mot varandra. För att Stockholm skall fortsätta att ha ett livskraftigt och växande näringsliv är det oerhört viktigt att Bromma flygplats finns kvar i framtiden, då det inte finns något realistiskt alternativ.

 

En av visionens viktigare utmaningar är att skapa bra förutsättningar för Stockholm som en företagsstad. För att företagen ska kunna skapas, finnas och växa i Stockholm så krävs både nya bostäder och nya ringleder. Lokal straffbeskattning som biltullar förbättrar inte företagsklimatet på något sätt. 

 

Stockholm har under sin historia varit beroende av vattnet som transportvägar och handelsvägar. Stockholm är en hamnstad och fortfarande finns det en stor hamnverksamhet som är nödvändig för att de som bor här ska kunna köpa varor. Hamnens verksamhet har utvecklats enormt under de senaste årtiondena. En snabbt växande del av hamnens verksamhet är numera kryssningsfartyg som lägger till i Stockholm. Det är en utveckling vi bejakar. I en framtida vision är det vitigt att hamnens verksamhet och bostadsplaner noga gås igenom för att försöka få en stad med bostadsbebyggelse och hamnverksamhet i harmoni.

 

För kunna bryta segregationen och utanförskapet i Stockholm måste staden se till att ge människorna möjlighet att växa och utvecklas. Ett sätt som visat sig både få människor att växa och dessutom skapat bättre miljö i närområdet är att människor äger sitt boende. Staden behöver hyreslägenheter men också en aktiv planering av bostäder som ägs av de boende.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§10 Anmälan av inkomna skrivelser

 

Ø      Enskilda initiativ i konsumentarbetet
(Caroline Silverudd Lundbom och Therese Wallqvister (fp))

Ø      Att välja tjänster av olika anordnare
(Caroline Silverudd Lundbom och Therese Wallqvister (fp))

Ø      Att påverka sitt boende utan engagemang i Hyresgästföreningen
(Caroline Silverudd Lundbom och Therese Wallqvister (fp))

 

Ø      Skrivelse (m) till konsumentnämnden angående nämndens ”öppna” sammanträde på Mondo i Medborgarhuset.

§11 Anmälan av tjänstemannabeslut

 

Ø             Resa till Rom för projektledaren jag:konsument Lisa Ericson för dokumentation av elevers i Rinkebyskolan medverkan i EU-ungdomsprojekt.

§12 Förvaltningen informerar

 

Ø             Kompetensfondspengar till kostprojektet samt
presentation av kostinformatörerna – utgick av tidsskäl

 

Ø             Lek och Prick-rapportering – utgick av tidsskäl

 

Förvaltningen återkommer med fylligare presentationer till junisammanträdet.

§13 Övriga frågor

 

Ø      Ledamoten Maria Bosdotter (s) och ersättaren Thyra Nordström (s) gratulerades med blomsterbukett till jämna år.

 

 

 

Konsumentförvaltningen hade inbjudit Rinkebyskolan att visa upp de elevarbeten som högstadiets EU-klasser genomfört i samarbete med JAG:KONSUMENT.

 

Mötet övergick senare i föräldramöte.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare