Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2005-06-14

Sammanträde 2005-06-14

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 03/2005-05-17

4 Ekonomisk månadsrapport för konsumentförvaltningen per den 31 maj 2005

Dnr: 2005

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

5 Internkontrollplan för 2005

Dnr: 12-025-05

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077
Bilagor
Bilaga (36 kb)

6 Förslag till ändrad delegationsordning

Dnr: 2005

Konsumentförvaltningen har i punkten 402 avseende ekonomiärenden gjort tillägget att förvaltningschefen får utse ställföreträdande utanordnare. Dessa är också firmatecknare och har rätt att teckna fullmakt för nämndens räkning. Förvaltningschefens beslut anmäles till nämnden.

Handläggare: Helena Storm, 08-508 430 72

7 Remissyttrande över handlingsplan om goda matvanor och ökad fysisk aktivitet ”79-punktsprogrammet”

Dnr: 001-021-05

Konsumentförvaltningen har tagit del av och välkomnar handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen.

Underlaget ligger i linje med förvaltningens uppdrag att stödja stadens måltidsverksamheter för säker och bra mat samt att delta i framtagande av ett folkhälsoprogram för staden.

För att kommunerna ska kunna genomföra de delar som de berörs av som arbetsgivare, verksamhetsutövare och företagare gällande måltidsverksamheter måste det kontinuerligt finnas tillgång till kostkompetens. Stockholm stad har nyligen till konsumentförvaltningen knutit till sig sådan kostkompetens.


Handläggare: Sonja Salomonsson, 08-508 43 081
Bilagor
Bilaga (54 kb)

8 Remissyttrande beträffande förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan.

Dnr: 40/23-2005

Hela remissen finns på hemsidan: www.stockholm.se/avfall/renhallningsordning

Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75
Bilagor
Bilaga (57 kb)

9 Svar på remiss av skrivelse (22/2) om klinik för bot mot köpmani av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp), dnr 325-774/2005

Dnr: 31-026-2005

Förslaget att utreda behovet av att inrätta en ”anti-shopping-klinik” för att bistå dem som inte har kontroll över sin ekonomiska situation på grund av att man har hamnat i ett shoppingmissbruk är tänkvärt. Det är dock svårt att finna någon entydig definition av begreppen köpmani eller shopping¬missbruk i förhållande till normal konsumtion. Om köpmani kan jämställas med andra beroendestörningar och missbruk så är det en fråga för sjukvården eller socialtjänsten att ta ställning till och föreslå adekvata behandlingsinsatser för att hjälpa enskilda personer att komma ur sitt missbruk.

De statistiska underlag kronofogdemyndigheten i Stockholm idag har tillgång till visar inte att ungdomar utgör en särskild riskgrupp och som därför skulle ha lättare att hamna i ett shoppingmissbruk utan det är av andra orsaker de blir föremål kronofogdens åtgärder.

Förvaltningen anser däremot att det finns all anledning att noggrant följa utvecklingen och i den mån överskuldsättningen bland ungdomarna i Stockholm ökar söka finna orsakerna till detta och ta fram lämpliga strategier för förebyggande insatser.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71
Bilagor
Bilaga (50 kb)

10 Förvaltningen informerar


 Kompetensfondspengar till kostprojektet
Presentation av kostinformatörerna

 Lek och Prick-rapportering – Releaseparty på Liljeholmens sdf

 Rapport från deltagande vid Cykelfesten i Rinkeby den 28 maj

 Ung 08

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum onsdagen den 22 juni 2005 kl. 15.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 03/2005-05-17

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Ekonomisk månadsrapport för konsumentförvaltningen per den 31 maj 2005

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-06, (KoF dnr 012-028-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapporten per den 31 maj 2005 för konsumentförvaltningen.

§5 Internkontrollplan för 2005

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-31, (KoF dnr 12-025-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2005.

§6 Förslag till ändrad delegationsordning

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-05-17, (KoF dnr 012-027-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna ändring i delegationsordningen - tillägg av punkten 402 avseende ekonomiärenden.

§7 Remissyttrande över handlingsplan om goda matvanor och ökad fysisk aktivitet ”79-punktsprogrammet”

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-02, (KoF dnr 001-021-05)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

att som svar på remissen anföra

 

Det är den enskilde individen som har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

 

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande inforation om rökning, alkohol och narkotika.

 

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Exempelvis är idrottsrörelsernas arbete i detta sammanhang mycket viktigt.

 

Ledamoten Therese Wallqvister (fp) anmälde ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde (m) instämmande i förslag (fp):

 

att som svar på remissen anföra följande:

 

Den enskilde det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv. Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv.

 

Skolan huvuduppgift är att förmedla kunskap. Föräldrarna har huvudansvaret för sina barns matvanor och fysiska aktivitet. Genom bra skolmat och idrottsundervisning kan skolan stärka elevernas hälsa, men skolan ska inte överta föräldrarnas ansvar. Skolan ska inte användas som ett redskap för att lösa alla samhällsproblem. Att skriva in fler mål, krav och riktlinjer i skolförordningar, kursplaner, kvalitetsredovisningar och läroplaner skulle bara ytterligare öka den redan rådande målträngseln. Vi motsätter oss också att hem- och konsumentkunskap ska bli ett nytt kärnämne. Ämnet idrott och hälsa har kommit att teoretiseras kraftigt de senaste åren. Syftet med idrottsundervisningen måste vara att eleverna ska röra på sig. Teoretiska kunskaper om hälsofrågor torde kunna inrymmas i andra ämnen såsom biologi och hemkunskap eller i de förebyggande elevvårdsarbetet. Vi anser därför att den nationella kursplanen för idrott och hälsa borde få en ny inriktning.

 

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (kd) med hänvisning till sitt förslag samt (fp) och (m) med hänvisning till (fp) förslag.Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§8 Remissyttrande beträffande förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan.

 

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-06, (KoF dnr 40/23-2005)

 

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

1.         att som svar på remissen anföra:

 

Stockholm har som Sverige största stad särskilda behov vad gäller kommunal service gentemot medborgarna. Vid utformningen av avfallsplanen är väsentligt att se till storstadens särskilda behov och till medborgarnas vardagssituation. En avfallsplan måste ha sin utgångspunkt i verklighetens behov, inte i teoretiska målsättningar. 

 

Exempelvis är det viktigt att konsekvent hålla sig till ett medborgarperspektiv där enskilda individernas olika förutsättningar är vägledande för utformning av renhållningsordningen. Moderaternas vill till att börja med framhålla att vi ställer oss positiva till avfallsplanens mål om fastighetsnära insamling. Men frågan innefattar ett flertal aspekter som måste utredas vidare innan man kan införa detta på bred front.

 

Avfallsmängder

Avfallsplanen och renhållningsarbetet skall enligt förslaget syfta till att förhindra uppkomst av avfall. Det är en målsättning som i flera stycken kan accepteras, men det finns starka invändningar värda att ta på allvar. Den första invändningen är att ekonomisk tillväxt i regel leder till ökade avfallsmängder. Ju mer produkter som säljs, desto mer förpackningar och kasserade gamla varor måste tas hand. Detta måste inte vara något negativt, förpackningar kan brännas och ge energi. Kasserade produkter kan återvinnas eller på annat sätt tas tillvara.

 

Det andra är att äldre, funktionshindrade, barnfamiljer och andra grupper saknar förutsättningar att fullt ut delta i en avfallshantering där ingenting får slängas eller brännas utan sortering.

 

Särskilt gäller detta den sorteringshysteri som för tillfället kommit över majoriteten när det hushållssopor. Argumenten mot sortering och kompostering av hushålls- och matavfall är välkända.

 

Vi anser att det nu är viktigt att hitta alternativa former till den rådande sorteringshysterin. Exempelvis bör man se över möjligheterna att väga hushållsavfall i olika boendeformer.

 

Insamling av avfall

Insamling av avfall bör även i fortsättningen utföras på entreprenad efter upphandling. Utvärderingar visar att upphandlingar leder till en effektiv förvaltning och en för skattebetalarna god ekonomisk hushållning med skattemedel. Inga skäl talar för att staden i någon del skulle återta insamlingen till egen regi. Andra utredningar på området visar också på hur optimal effektivitet och ekonomi bäst erhålles med upphandlade entreprenader inom detta område.

 

Det är även viktigt att staden är med och driver på utveckling av alternativa insamlingssystem för hushållsavfall och utsorterade avfallsfraktioner som idag hamnar på återvinningsstationerna. I framtiden blir även en begriplig information mot medborgare en allt viktigare beståndsdel av insamlingssystemet. En god renhållning står och faller med medborgarnas acceptans och aktiva deltagande. Det i sin tur ställer krav på olika individuellt anpassade lösningar.

 

Omhändertagande av avfall

Förbränning av omhändertaget avfall har visat sig vara den överlägset mest effektiva behandlingsmetoden. Moderna förbränningsanläggningar är såväl praktiskt, som miljö- och samhällsekonomiskt överlägsna andra metoder. 

 

Försöken med utsortering av biologiskt nedbrytbart avfall i en- och flerfamiljsbostäder måste avbrytas. Det 35 procentiga målet är en flummig skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring. Majoritetens visar genom detta återigen hur politiska målsättningar överordnas stockholmarnas bästa och en fungerande vardag för hårt pressade familjer.  Moderaterna vill istället sätta den enskilda människans behov av ett fungerande vardagsliv i första rummet. 

 

Stockholmarna, framtiden och avfallshanteringen

Mycket av regelverket på miljö- och renhållningsområdet är nu styrt av EU-direktiv, svenska lagar och förordningar. Största problemet mot en effektiv och medborgaranpassad avfallshantering är just nu miljöbalken. Det är bland annat i miljöbalken som inriktningen på långt drivna tvingande regler regleras. När piskan ersätter moroten försvåras framtida avfallshantering eftersom det urholkar medborgarnas förtroende. Utan medborgarperspektivet och en stor acceptans från stockholmarna kan inte någon avfallsplan fungera. Politiska beslut måste förankras och anpassas till medborgarnas och den enskilda människans särskilda behov.  

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att åberopa och överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) med hänvisning till förslag (m).

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§9 Svar på remiss av skrivelse (22/2) om klinik för bot mot köpmani av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp), dnr 325-774/2005

 

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-02, (KoF dnr 31-026-2005)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bordläggning av ärendet.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet

§10 Förvaltningen informerar

 

Ø             Kompetensfondspengar till kostprojektet
Presentation av kostinformatörerna
Kostprojektets upplägg deltagare presenterades och presenterade respektive ansvarsdelar

 

Ø             Lek och Prick-rapportering
Lek och prick-utställningen har blivit mycket efterfrågad i skolorna, varför den redan nu är välbokad.

 

Ø             Rapport från deltagande vid Cykelfesten i Rinkeby den 28 maj
Konsumentförvaltningen medverkade med information och aktiviteter kring miljö, konsumtion, konsumentvägledning, vardagsekonomi, kost, konsumentkunskap och fotbollsdribbling med rättvisemärkta bollar. Svar på frågor belönades med gratistur med cykeltaxi. Omkring 200 formulär insamlades. Förvaltningen dokumenterade festen.

 

Ø             Ung 08
Informerades att aktiviteterna återkommer även detta den 16 – 20 augusti.

§11 Övriga frågor

 

Inga frågor anmäldes.

 

Utväxlades sommarhälsningar!

 

Sammanträdet avslutades i samvaro med lättare tilltugg, verksamhetsredovisningar samt utdelning av rättvisemärkta fotbollar till nämnden efter genomförd Lek och Prick-runda

 

 

 

 Vid protokollet

 

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare