Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2005-08-30

Sammanträde 2005-08-30

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 05/2005-06-14Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 2/2005-06-13Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

Bordlagt ärende

6 Svar på remiss av skrivelse (22/2) om klinik för bot mot köpmani av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (mp), dnr 325-774/2005

Dnr: 31-026/2005

Förslaget att utreda behovet av att inrätta en ”anti-shopping-klinik” för att bistå dem som inte har kontroll över sin ekonomiska situation på grund av att man har hamnat i ett shoppingmissbruk är tänkvärt. Det är dock svårt att finna någon entydig definition av begreppen köpmani eller shoppingmissbruk i förhållande till normal konsumtion. Om köpmani kan jämställas med andra beroendestörningar och missbruk så är det en fråga för sjukvården eller socialtjänsten att ta ställning till och föreslå adekvata behandlingsinsatser för att hjälpa enskilda personer att komma ur sitt missbruk.

De statistiska underlag kronofogdemyndigheten i Stockholm idag har tillgång till visar inte att ungdomar utgör en särskild riskgrupp och som därför skulle ha lättare att hamna i ett shoppingmissbruk utan det är av andra orsaker de blir föremål kronofogdens åtgärder.

Förvaltningen anser däremot att det finns all anledning att noggrant följa utvecklingen och i den mån överskuldsättningen bland ungdomarna i Stockholm ökar söka finna orsakerna till detta och ta fram lämpliga strategier för förebyggande insatser.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71
Bilagor
Bilaga (50 kb)

Nya beslutsärenden

7 Ekonomisk månadsrapport per den 31 juli 2005

Dnr: 10-43-2005

Nämndens ekonomiska förbrukning per den 31juli jämfört med budget är
56 % att jämföra mot riktvärdet 58. I resultatet ingår kostnader för kostprojektet med ca 1 milj kr som vi kommer att få från kompetensfonden.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70
Bilagor
Bilaga (52 kb)

8 Instruktion för konsumentförvaltningen

Dnr: 02-38-05

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077
Bilagor
Bilaga (38 kb)

9 Ändring av delegationsordningHandläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70
Bilagor
Bilaga (30 kb)

10 Remissvar på SOU:44; Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen

Dnr: 50-36-2005

Konsumentförvaltningen anser att förslaget om att offentliggöra resultat från livsmedelskontroller är positivt för konsumenten.
Offentliggörande av resultat från livsmedelskontroller ser förvaltningen som ett komplement till nuvarande lagstiftning. Det krävs också ytterligare ändringar i lagstiftningen för att tydliggöra samhällets krav på säkra och redliga livsmedel till konsumenten. Sådana ändringar är t.ex. krav på kompetens (körkort) för att få driva livsmedelsföretag, tillräckliga och avskräckande sanktioner (böter) och avgifter för livsmedelskontroll som bygger på livsmedelsföretagarnas förmåga att följa lagstiftningen är.
Förvaltningen menar att kontroller och offentliggörande av resultat ska ske på likvärdigt sätt i samliga led i livsmedelskedjan.


Handläggare: Sonja Salomonsson, 08-508 43 081
Bilagor
Bilaga (42 kb)

11 Plansamråd för kv. Albatrossen m fl Örnsberg

Dnr: 40-29/2005

Stadsbyggnadskontoret har skickat en remiss för kvarteret Albatrossen m.fl. för yttrande.

Förvaltningen ser positivt på förslaget att förtäta i centrala Örnsberg eftersom det finns god tillgång till kollektivtrafik, rekreationsområden och service.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75
Bilagor
Bilaga (36 kb)

12 Remiss avseende förslag till Riktlinjer för god hantering av avfall från hushåll och andra brukare

Dnr: 40-030/2005

Remissen innehåller ”förslag till Riktlinjer för god hantering av avfall från hushåll och andra brukare”. Syftet med dokumentet är att det ska användas som en ”lathund”. Målgruppen för ”lathunden” är främst byggherrar, projektörer, entreprenörer men också plan- och bygglovsgranskare.
Förvaltningen tycker att det är positivt att det tas fram en lathund för nybyggnad eller installation av källsorteringsutrymmen. Förvaltningen anser att ”lathunden” bör göras mer användarvänlig och praktiskt inriktad. Det bör också framgå tydligt i lathunden till vilken målgrupp lathunden riktas. Lathunden bör också på en grundläggande nivå förklara varför det är viktigt att källsortera och hushålla med jordens resurser. Förståelse för sambandet mellan vårt handlande och positiva eller negativa konsekvenser för miljön utgör grunden för att den beskrivna målgruppen ska bli motiverad att installera källsorteringsutrymmen.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75

13 Plansamråd för södra Liljeholmstorget, kv. Stubinen m fl i stadsdelen Liljeholmen

Dnr: 40-42/2005

Stadsbyggnadskontoret har skickat en remiss för södra Liljeholmstorget för yttrande.

Förvaltningen tycker att det är mycket bra att området utvecklas med ett större butikscentrum, större serviceutbud och fler bostäder eftersom det finns god tillgång till kollektivtrafik.

Förvaltningen ser negativt på att det planeras för så mycket som 1000 parkeringsplatser. Det medför en ökad biltrafik till och från området och därmed ökade utsläpp av växthusgaser och föroreningar. Förvaltningen anser att antalet parkeringsplatser skulle kunna begränsas betydligt genom att erbjuda boende och arbetsplatser tillgång till bilpool, marknadsföra bostäderna som lättillgängliga med kollektivtrafik och att det finns tillgång till bilpool, marknadsföra butiksgallerian som lättillgänglig med kollektivtrafik, samordna transport av varor fån centrum och hem till boende via en logistikcentral. Utsläppen av växthusgaser och föroreningar skulle också kunna begränsas genom att erbjuda miljöbilar gratis parkering.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75
Bilagor
Bilaga (39 kb)

14 Motion om införande av IT-stöd för effektiv service med medborgaren i centrum

Dnr: 05-031-05

Stockholms stad har halkat efter andra kommuner när det gäller utveckling av IT-tjänster menar Kristina Axén Olin (m), Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m) och föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera och leda IT-projektet ”Den öppna staden” som främst ska syfta till att ge medborgarna förbättrad service och insyn med stöd av modern informationsteknik. Konsumentförvaltningen delar uppfattningen att det är bra att modern informationsteknik används för att förbättra service och tjänster, men förvaltningen anser att det inom Stockholm stad redan bedrivs ett arbete i syfte att nå de medborgarinriktade moderna IT-lösningar som motionärerna efterlyser. Därför ser vi inte behov av att inrätta ett särskilt projekt.

Handläggare: Lotta Wallén, 08-508 430 73
Bilagor
Bilaga (46 kb)

15 Svar på skrivelse om Varning för tvivelaktiga inkassokrav av Britten Lagerkvist Tranströmer (s), Christopher Ödmann (mp) och Annacarin Wallin (v)

Dnr: 30-39-05

Förvaltningen kommer att tillskriva Konsumentverket om behovet av att revidera överenskommelsen från 1992 angående villkor för korttidshyra av videofilm, videospel, videoutrustning, och annan hemelektronisk utrustning. Att tillsammans med stadens konsumentvägledare bevaka konsumentärenden som avser inkassoåtgärder i samband med hyra av videofilm och där misstanke finns om att inkassoföretag bryter mot god inkassosed uppmana konsumenterna att göra en anmälan till Datainspektionen.

Förvaltningen kommer också att lägga ut information på hemsidan om de regler som gäller vid videouthyrning och då särskilt riskerna med att inte reglera eventuella förseningsavgifter med uthyraren.

Frågan om gällande preskriptionsregler och inkassokrav i olika sammanhang är också ett lämpligt informationstema för ”Konsumenttimmen” som sänds i P4 Radio Stockholm.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71
Bilagor
Bilaga (38 kb)

16 Konsumentvägledning i julhandeln

Dnr: 30-40-05

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71
Bilagor
Bilaga (30 kb)

17 Svar på skrivelse till konsumentnämnden angående nämndens "öppna" sammanträde på Mondo i Medborgarhuset

Dnr: 01-24-05

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70
Bilagor
Bilaga (30 kb)

18 Anmälan av inkomna ärenden

* Inbjudan till möte med handikapprådet 2005-10-20
* Två rapporter från sommarvikarierande konsumentvägledare
* Pressmeddelande: "Gratistjänst" slutade med räkning å 28 000
* Pressmeddelande: Konsumentproblem i Kungsträdgården

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

19 Övrig information

* Kostenhetens vid konsumentförvaltningen "Kurser hösten 2005 för dig som arbetar med mat i Stockholms stad
(utdelas till nämnden)

20 Förvaltningen informerar

* Ökad kännedom om konsumentvägledning genom jag:konsument; tävling, kampanj i T-banan, kampanj med Konsumentmagasin i centrum
* Nöjd-Kund-Index
* Ung 08-festivalen
* LekoPrickaffären på Kulturhuset

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum onsdagen den 7 september 2005 efter kl. 14.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 05/2005-06-14

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 2/2005-06-13

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§6 Svar på remiss av skrivelse (22/2) om klinik för bot mot köpmani av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (mp), dnr 325-774/2005

Bordlagt vid sammanträde 2005-06-14

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-06-02, (KoF dnr 31-026-2005)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde förslag (mp) och yrkade bifall till detta:

·         som svar på remissen bifalla motionen

·         uppdra åt förvaltningen att inleda ett samarbete med Kronofogdemyndigheten

·         uppdra åt förvaltningen att initiera ett forskningsprojekt kring ungdomars konsumtion 

·         i övrigt anföra följande

För Stockholms stad som satsar på konsumentfrågor är det viktigt att skaffa sig kunskap kring vilka som skuldsätter sig och varför och i enlighet med de förslag förvaltningen lyfter fram följa utvecklingen. De resonemang som förs i tjänsteutlåtandet är mycket tänkvärda och bör också leda till åtgärder. 

Det förebyggande arbetet som bedrivs t ex inom ramen för Jag:konsument kan utökas med samarbete med Kronofogdemyndigheten. Möjligheterna till ett forskningsprojekt kring ungdomars konsumtion, varför man skuldsätter sig m m bör undersökas. Förvaltningen kan initiera ett sådant projekt men ska inte själv driva det.
 

”Köpmani” eller ”shoppingmissbruk” börjar bli ett alltmer accepterat begrepp i t.ex. USA, Frankrike och Italien för de som har problem och känner ett tvång att köpa olika produkter, oavsett om man har nytta av dem eller inte. I Italien har man därför i Turin infört en anti-shopping klinik, inriktad speciellt till unga människor. Där arbetar man med att ”avgifta” ungdomarna så att de kan ta sig ur sitt ”shoppingmissbruk”.   

I USA har människor med psykiska problem kopplade till konsumtion blivit allt vanligare. Viljan att bli rik eller åtminstone köpa prylar så att man verkar rik leder till att många människor får problem med sin konsumtion. Enligt en undersökning som New York Times nyligen gjort kända hela 81% av amerikanerna en press på sig att köpa dyrare varor för att ”hänga med”. Trenden med krassa handböcker med titlar som ”Cracking the millionaire cod, Secrets of the millionaire mind, Automatic millionaire, A powerfull one-step plan to live and finish rich”, m fl, utmanar idag självhjälpsböcker som “Hur man skaffar sig ett harmoniskt inre liv genom att praktisera yoga”. 

”Vem vill bli miljonär” är ett av de TV-program som i Frankrike anses ge näring åt överkonsumtionslivsstilen. I Frankrike har man därför ändrat på programmet så att de som tävlar i programmet är kändisar som ger bort vinsten till olika goda ändamål. 

 

I Sverige ser vi en liknande utveckling där människors livsstil, framförallt bland unga, tvingar fram en konsumtion som riskerar att leda till betalningsanmärkningar och skuldsättning. Tjänsteutlåtandet ger också stöd för denna problembeskrivning. Det är därför angeläget att staden arbetar i linje med de förslag som förs fram i motionen.

 

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Sofia Arkelsten anmälde förslag (m) och yrkade bifall till detta:

·     att som yttrande på motionen anföra:

 

Vi instämmer i huvudsak med förvaltningens förslag till beslut. Konsumentnämnden ska inte ha ansvar för att behandla människor som är sjuka eller har psykiska problem. Konsumentnämnden ska inte heller försöka ta över Socialtjänstens arbete. Men vår bedömning är att människor som hamnar i problem med överskuldsättning också är en fråga för sociala myndigheter och inte för Konsumentnämnden.

 

Skrivelsen från Miljöpartiet visar ännu en gång att de ser Konsumentnämnden som en kampanjorganisation för att opinionsbilda om en miljöpartistisk syn på världen och handeln. Vi köper för det första inte den miljöpartistiska problemformuleringen och för det andra är det varken politiskt eller ekonomisk försvarbart av Miljöpartiet att hitta på uppdrag i syfte att ge den här politiska församlingen ett existensberättigande.

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde förslag (fp) och yrkade bifall till detta:

·     att som svar på remissen anföra följande

 

Miljöpartiets motion om att inrätta en antishoppingklinik visar vilken syn partiet har på handel och näringsliv. Ordvalen i motionen, såsom ”avgiftning från köpmani”, talar sitt tydliga språk. Men det är ändå passusen om att upphovet till problemen är den kommersiella påverkan framför allt från reklam, som oroar oss liberaler mest. Om miljöpartiet vill begränsa möjligheterna att marknadsföra varor och tjänster är partiet ute på djupt vatten.

 

Att människor mår dåligt och hamnar i skuldfällor är ett problem som måste lösas på andra sätt. Folkpartiet liberalerna anser att staden redan har fungerande instanser för att ta itu med detta.

 

Vi väntar med spänning på en motion från miljöpartiet som bejakar näringslivets positiva sidor, och som beskriver handel som ett ömsesidigt utbyte.

 

Ledamoten Maria Bosdotter (s) anmälde gemensamt förslag för (s) och (v) och yrkade bifall till detta.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

1.      som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande

 

2.      uppdra åt förvaltningen att inleda ett samarbete med Kronofogdemyndigheten

 

3.      uppdra åt förvaltningen att initiera ett forskningsprojekt kring ungdomars konsumtion 

4.      i övrigt anföra följande

  

För Stockholms stad som satsar på konsumentfrågor är det viktigt att skaffa sig kunskap kring vilka som skuldsätter sig och varför och i enlighet med de förslag förvaltningen lyfter fram följa utvecklingen. De resonemang som förs i tjänsteutlåtandet är mycket tänkvärda och bör också leda till åtgärder. 

Det förebyggande arbetet som bedrivs t ex inom ramen för Jag:konsument kan utökas med samarbete med Kronofogdemyndigheten. Möjligheterna till ett forskningsprojekt kring ungdomars konsumtion, varför man skuldsätter sig m m bör undersökas. Förvaltningen kan initiera ett sådant projekt men ska inte själv driva det.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (mp) med hänvisning till respektive yrkande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Bilagor
Bilaga (50 kb)

§7 Ekonomisk månadsrapport per den 31 juli 2005

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-19, (KoF dnr 10-43-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapporten per den 31 juli 2005.

Bilagor
Bilaga (52 kb)

§8 Instruktion för konsumentförvaltningen

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-15, (KoF dnr 02-38-05)

 

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde förslag (m), i vilket (fp) instämde, och yrkade bifall till förslaget:

·     att återremittera ärendet

·     att i övrigt anföra:

 

Instruktionen tar upp förvaltningens arbetssätt och som det redovisas ser vi positivt på det.

 

Men vi har många gånger diskuterat majoritetens vilja att Konsumentnämnden och därmed också förvaltningen ska hantera alla möjliga ärenden, allt från att bota människor som mår psykiskt dåligt till att vara ännu en remissinstans i planärenden. 

 

Uppdraget för förvaltningen har varit oklart. Nu finns möjligheten för nämnden att fatta beslut om en instruktion som preciserar uppgifterna. Vi behöver exempelvis reda upp vilka ramar som ska gälla för den politiska opinionsbildning som majoriteten gett förvaltningen i uppdrag att genomföra. Opinionsbildning nämns inte ens i ärendet som det föreligger.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Ordföranden ställde först återremissyrkandet mot avgörande vid dagens sammanträde.

Konsumentnämnden beslöt därvid att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till (m) yrkande.

 

 

Konsumentnämnden beslöt därefter att anta föreslagen instruktion för konsumentförvaltningen.
Bilagor
Bilaga (38 kb)

§9 Ändring av delegationsordning

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-19, (KoF dnr 03-41-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna föreslagen ändring av delegationsordningen.

Bilagor
Bilaga (30 kb)

§10 Remissvar på SOU:44; Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-19, (KoF dnr 50-36-05)

 

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde förslag (m), i vilket (fp) instämde, och yrkade bifall till förslaget:

·     att som yttrande på motionen anföra

 

Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen är en grundförutsättning. Livsmedelslagen reglerar situationer då brister eller överträdelser inträffar. Det är inte nödvändigt med en märkning som enbart visar att den som saluför livsmedel följer lagen.

 

Om utredningen får som den vill står vi inför ett kostsamt systemskifte eftersom det krävs att  hela landets tillsynsmyndigheter arbetar på samma sätt och med samma modeller för att undvika godtycke i bedömningarna. Och allt detta för ett märkningssystem som enbart visar att lagen följs.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till (m) yrkande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Bilagor
Bilaga (42 kb)

§11 Plansamråd för kv. Albatrossen m fl Örnsberg

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-19, (KoF dnr 40-29-05)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde eget förslag och yrkade bifall till detta:

·     att som svar på remissen anföra:

 

Det är bra med en förtätning i centrala Örnsberg.

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde förslag (m), i vilket (fp) instämde, och yrkade bifall till förslaget:

·         att lämna remissen utan eget ställningstagande

·         att i övrigt anföra:

 

Denna remiss är ett exempel på ett ärende som går utanför Konsumentnämndens verksamhetsområde. Det är tydligt att majoriteten önskar fylla ut dagordningen med ärenden som egentligen hör till andra nämnder. Detta är inte seriöst och ett resursslöseri.

 

Ännu en gång visar majoritetens beteende att Konsumentnämnden inte har tillräckligt med uppgifter för att vara en fristående nämnd.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde gemensamt förslag för (mp), (s) och (v) samt yrkade bifall till detta.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

1.      som svar på remissen överlämna nedanstående

 

Konsumentnämnden ser positivt på förslaget att förtäta i Örnsberg. En förtätning skulle göra det möjligt att få ett mer levande förortscentra med tillgång till ett större utbud av service än vad som finns idag.

 

Det är viktigt att förtätningen görs så att bostäder och serviceinrättningar blir tillgängliga för personer med funktionshinder. T e x bör minst en bankomat placeras så lågt att den kan användas av en person i rullstol. 

 

När väl varor är hemburna behöver konsumenten kunna göra sig av med förpackningar, batterier, tomglas m m på ett så enkelt sätt som möjligt. Vi vill därför poängtera vikten av att man redan när området planeras tillgodoser behovet av lättillgängliga källsorterings- utrymmen i eller i anslutning till fastigheterna.

 

Barn har särskilda rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Vi förutsätter att dessa beaktas i planarbetet. Det gäller t ex barns rätt till ytor för lek och idrott och deras rätt att göra sina åsikter hörda.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till (m) yrkande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Bilagor
Bilaga (36 kb)

§12 Remiss avseende förslag till Riktlinjer för god hantering av avfall från hushåll och andra brukare

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-17, (KoF dnr 40-030-05)

 

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde förslag (m), i vilket (fp) instämde, och yrkade bifall till förslaget:

·         att lämna remissen utan eget ställningstagande

·         att i övrigt anföra:

 

Denna remiss är ett exempel på ett ärende som går utanför Konsumentnämndens verksamhetsområde. Det är tydligt att majoriteten önskar fylla ut dagordningen med ärenden som egentligen hör till andra nämnder. Detta är inte seriöst och ett resursslöseri.

 

Ännu en gång visar majoritetens beteende att Konsumentnämnden inte har tillräckligt med uppgifter för att vara en fristående nämnd.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att med godkännande överlämna föreliggande remissvar till renhållningsnämnden.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till (m) yrkande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Bilagor
Bilaga (50 kb)

§13 Plansamråd för södra Liljeholmstorget, kv. Stubinen m fl i stadsdelen Liljeholmen

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-19, (KoF dnr 40-42-05)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde eget förslag och yrkade bifall till detta:

·     att som svar på remissen anföra:

 

Det är bra att området utvecklas med ett större butikscentrum, större serviceutbud och fler bostäder.

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde förslag (m), i vilket (fp) instämde, och yrkade bifall till förslaget:

·         att lämna remissen utan eget ställningstagande

·         att i övrigt anföra:

 

Denna remiss är ett exempel på ett ärende som går utanför Konsumentnämndens verksamhetsområde. Det är tydligt att majoriteten önskar fylla ut dagordningen med ärenden som egentligen hör till andra nämnder. Detta är inte seriöst och ett resursslöseri.

 

Ännu en gång visar majoritetens beteende att Konsumentnämnden inte har tillräckligt med uppgifter för att vara en fristående nämnd.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde gemensamt förslag för (mp), (s) och (v) samt yrkade bifall till detta.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

1.      som svar på remissen överlämna nedanstående

 

Konsumentnämnden ser positivt på förslaget att utveckla Liljeholmstorget med ett bredare serviceutbud, större butikscentrum och fler bostäder. Liljeholmen har stora förutsättningar att bli ett levande centrum alldeles utanför tullarna då området har mycket god tillgång till kollektivtrafik.

 

Det är viktigt att förtätningen görs så att bostäder och serviceinrättningar blir tillgängliga för personer med funktionshinder. T e x bör minst en bankomat placeras så lågt att den kan användas av en person i rullstol. 

 

Ett problem i dagsläget är att det är svårt att ta sig från och till det alldeles närliggande området Nybohov eftersom den hissbana som funnits, och drivits av SL, inte längre är i bruk. Hissbanan behöver snarast öppnas så att de som bor på Nybohov verkligen kan utnyttja den förbättrade servicen som kommer att finnas.

 

När väl varor är hemburna behöver konsumenten kunna göra sig av med förpackningar, batterier, tomglas m m på ett så enkelt sätt som möjligt. Vi vill därför poängtera vikten av att man redan när området planeras tillgodoser behovet av lättillgängliga källsorterings- utrymmen i eller i anslutning till fastigheterna.

 

Barn har särskilda rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Vi förutsätter att dessa beaktas i planarbetet. Det gäller t ex barns rätt till ytor för lek och idrott och deras rätt att göra sina åsikter hörda.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till (m) yrkande.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Bilagor
Bilaga (39 kb)

§14 Motion om införande av IT-stöd för effektiv service med medborgaren i centrum

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-18, (KoF dnr 05-031-05)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde eget förslag och yrkade bifall till detta:

·     att som svar på remissen anföra:

 

Det är väldigt viktigt att motionens idéer förverkligas. Staden har redan antagit en e-strategi som är omfattande och väldigt bra. Problemet är att genomförandet går förtvivlat långsamt. Bästa sättet att öka servicen till medborgarna i detta avseende är därför att se till at e-strategin genomförs fullt ut.

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde förslag (m), i vilket (fp) instämde, och yrkade bifall till förslaget:

·     att som svar på remissen tillstyrka motionen samt

·     att därutöver anföra

 

Vi anser att en fortsatt utveckling av IT-stöd för medborgarna är nödvändigt och mycket positivt. Stockholms län har länge haft en framskjuten position inom IT-området. Vi ser det därför som särskilt angeläget att även Stockholm stad arbetar vidare med IT ur ett medborgarperspektiv. Ett flerårigt projekt ”Den öppna staden” med syftet att utveckla nya tjänster, ökad insyn och förbättrad service för medborgarna genom moderna användarvänliga IT-lösningar bör därför genomföras. Även målsättningen att senast år 2010 vara Europas mest användarvänliga och informationstekniskt tillgängliga stad bör antas.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att med godkännande överlämna föreliggande remissyttrande till kommunstyrelsen.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till (m) yrkande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§15 Svar på skrivelse om Varning för tvivelaktiga inkassokrav av Britten Lagerkvist Tranströmer (s), Christopher Ödmann (mp) och Annacarin Wallin (v)

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-17, (KoF dnr 30-39-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att med godkännande överlämna föreliggande remissyttrande till kommunstyrelsen.

§16 Konsumentvägledning i julhandeln

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-19, (KoF dnr 30-40-05)

 

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde förslag (m), i vilket (fp) och (kd) instämde, och yrkade bifall till förslaget:

·     att återremittera ärendet

·     att därutöver anföra följande:

 

Vi välkomnar konsumentförvaltningens ambition att öka kunskapen om konsumentvägledningen i Stockholms stad och ser julhandeln som en möjlig tidpunkt för detta. Samtidigt önskar vi en tydligare redovisning av informationskampanjens innehåll och budgetmässiga konsekvenser. Vi önskar därför ytterligare underlag från förvaltningen innan denna skrivelse kan behandlas.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Ordföranden ställde först återremissyrkandet mot avgörande vid dagens sammanträde.

Konsumentnämnden beslöt därvid att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till (m) yrkande.

 

 

Konsumentnämnden beslöt därefter att godkänna förvaltningens redovisning.

§17 Svar på skrivelse till konsumentnämnden angående nämndens "öppna" sammanträde på Mondo i Medborgarhuset

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-19, (KoF dnr 01-24-05)

 

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde förslag (m), i vilket (fp) och (kd) instämde, och yrkade bifall till förslaget:

·         att nämndens sammanträden i fortsättningen alltid förläggs till handikappanpassade och tillgängliga lokaler i city där det finns alternativa färdvägar för rörelsehindrade

·         att därutöver anföra följande som svar på skrivelsen:

 

Det är inte acceptabelt att nämndens sammanträden inte är tillgängliga för funktionshindrade och det får inte inträffa igen.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna förvaltningens redovisning.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till (m) yrkande.

§18 Anmälan av inkomna ärenden

 

  • Inbjudan till möte med Handikapprådet för Stockholms näringslivskontor AB, Stockholm Visitors Board, Business Arena Stockholm AB och konsumentnämnden den 20 oktober 2005 kl. 16.00-17.30 i Bråvallasalen, Stadshuset

 

  • Två rapporter från sommarvikarierande konsumentvägledare

 

  • Två pressmeddelanden från konsumentförvaltningen den 11 augusti respektive den 15 augusti 2005

§19 Övrig information

 

  • Utdelades kostenhetens vid konsumentförvaltningen ”Kurser hösten 2005 för dig som arbetar med mat i Stockholms stad”.

 

  • Konsumentverkets ”Liten laghund – viktiga lagar på konsumentområdet”

 

  • Utdelades CD med ”Lekoprickaffären”.

§20 Förvaltningen informerar

 

·         Ökad kännedom konsumentvägledning genom jag:konsument; tävling, kampanj i T-banan, kampanj med Konsumentmagasin i centrum

 

·         Nöjd-Kund-Index

 

·         Ung 08-festivalen

 

·         LekoPrickaffären på Kulturhuset

§21 Övriga frågor

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) föraviserade kommande förslag till besök vid Europeiska kommissionen.