Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Öppet sammanträde med tema: "Mat för barn - och deras föräldrar" 2005-09-22

Öppet sammanträde med tema: "Mat för barn - och deras föräldrar" 2005-09-22

Datum
Klockan
Plats
Polstjärnan, Sveavägen 77

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 05/2005-08-30

4 Anmälningsärende

• Faktura från Annannas - 126 752 kr.
Inköp av bilder till webb och förvaltning, idéarbete inför reklamtävling i gymnasieskolor, kampanjupplägg för informationskampanj om konsumentvägledning i Stockholms stad, utformning av inbjudan och påminnelse till reklamtävling, bearbetning av bilder till reklamtävling på webben.

5 Tertialrapport 2, 2005

Dnr: 12/019-2005

Konsumentnämndens verksamhet under de åtta första månaderna 2005 beskrivs bäst med tre ord: utåtriktat, ungt och uthålligt. Nämndens största enskilda satsning, med bistånd av Kompetensfonden, handlar om hjälp till kvalitetssäkring av stadens måltidsverksamheter.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
Att utveckla och stötta stadens arbete med att uppnå en god matkvalitet inom de egna verksamheterna är målet för konsumentnämndens kostprojekt. Drygt 700 anställda i staden har deltagit i utbildningar. Vissa stadsdelsförvaltningar ligger på och engagerar våra kostexperter till sina egna kurser för dem som arbetar med mat inom äldreomsorgen.
En kartläggning av stadsdelsförvaltningarnas måltidsverksamhet har påbörjats för att få kännedom om antal och verksamheternas art.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm
Nämnden har besvarat plan- och byggremisser som kan anses ha ett särskilt konsumentintresse.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
Förvaltningen satsar på skräddarsydda utbildningar om miljö- och rättvisemärkning till konsumentvägledare, Agenda 21, miljösamordnare och personal inom förskola/skola, äldreomsorg och gruppboende. Lekoprickaffären är fortfarande fullbokad och är just nu del av en designutställning på Kulturhuset.
Ett mycket uppskattat studiebesök på ett ekologiskt lantbruk arrangerades för konsumentvägledarna i juni.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin
För att stödja konsumentvägledarna har förvaltningen deltagit i olika aktiviteter runt om i staden, t.ex. Rinkeby cykelfest och Tensta marknad. Vi vill marknadsföra stadens konsumentrådgivning; metoden har varit en blandning av tävlingar, samtal och lättillgänglig information.
Ungdomsprojektet jag:konsument är en viktig del i förvaltningens demokrati- och antisegregationsarbete. Det är t ex samarbetet med Rinkebyskolan och vår medverkan på UNG:08 starka bevis för

Ta ansvar för ekonomin
Konsumentnämnden kommer att hålla budget. Budgeten för 2005 är på 11 miljoner kronor och 5 miljoner har förbrukats t o m den 31 augusti.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

6 Remissyttrande över Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll (SOU 2005:52)

Dnr: 13-045-05

Förslaget ligger i linje med samma princip som avgiftsuttag enligt Miljöbalken.
Konsumentförvaltningen har tagit del av utredningen och ställer sig positiv till förslaget.
Förvaltningen vill särskilt lyfta fram de delar som kan bidra till en likvärdig livsmedelstillsyn.


Handläggare: Sonja Salomonsson, 08-508 43 081
Bilagor
Bilaga (36 kb)

7 Planförslagsyttrande m a a Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Enskede 1:1, Sockenvägen (korsningen Bussens Väg), i stadsdelen Enskedefältet, S-Dp 2004-15251-54

Dnr: 040-054/2005

Stadsbyggnadskontoret har skickat en remiss för Enskede 1:1 i Örnsberg, korsningen Sockenvägen/Bussens väg i Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning för yttrande. Förslaget innebär etablering av en lågprisbutik i ett grönområde.

Förvaltningen har lämnat förslag om att ett annat område föreslås för etablering för lågprisbutik, miljökonsekvensbeskrivning, cykelparkering och ekologiskt byggande.

Förvaltningen föreslår att etablering för en lågprisbutik görs på redan exploaterad mark i Östberga och i anslutning till annan service.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75
Bilagor
Bilaga (36 kb)

8 Studieresa till Bryssel

Dnr: 03-056-05

Förvaltningen föreslår att representanter från konsumentnämnden, förvaltningen och stadens konsumentvägledning deltar i ett två dagars studiebesök i Bryssel. På programmet står besök hos Kommissionen (DG SANCO), EU-parlamentet och konsumentorganisationen BEUC.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70
Bilagor
Bilaga (34 kb)

9 Enskilda initiativ i konsumentarbetet - skrivelse av Caroline Silverudd Lundbom och Therese Wallqvister (fp)

Dnr: 30-057-05

Sammanfattningsvis konstaterar vi i föreliggande tjänsteutlåtande att skrivelsens föreslagna uppdrag ligger utanför konsumentnämndens uppdrag och verksamhetsplansåtaganden. Utöver detta skulle föreslagna uppdrag innebära kostnader i form av administrativa utredningar, vilka inte är budgeterade i nuläget

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077
Bilagor
Bilaga (40 kb)

10 Förvaltningen informerar

 Rapport UNG08 – jag:konsuments medverkan i Kungsträdgården aug. 2005
(utsänd)


 Pressmeddelande
(utsänt)

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) utsågs att tillsammans med

ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll.

Justering äger rum onsdagen den 5 oktober 2005 kl 08.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 05/2005-08-30

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälningsärende

 

Ärendet

Anmäldes faktura från Annannas – 126 742 kr – för redovisade uppdrag.

 

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§5 Tertialrapport 2, 2005

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-08-31, (KoF dnr 12-019-2005)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna och överlämna Tertialrapport 2, 2005 till kommunstyrelsen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Remissyttrande över Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll (SOU 2005:52)

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-07, (KoF dnr 13-045-2005)

 

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde förslag (m) till beslut och yrkade bifall till detta:

 

1.              att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

2.              att därutöver anföra följande:

 

Principen om att myndighetsutövning i största mån skall vara avgiftsfinansierad är på många sätt god. Det är dock angeläget att den totala regel- och finansieringsbördan för olika verksamheter beaktas vid utformningen av regelverk och kontrollskyldighet. Bördan för näringsidkare eller privatpersoner får aldrig bli så stor att den i praktiken omöjliggör verksamheten som regelverket avser.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

remissen.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) med hänvisning till egna yrkandet.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§7 Planförslagsyttrande m a a Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Enskede 1:1, Sockenvägen (korsningen Bussens Väg), i stadsdelen Enskedefältet, S-Dp 2004-15251-54

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-14, (KoF dnr 040-054-2005)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde gemensamt förslag för (mp), (s) och (v) till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde förslag (m) till beslut, i vilket (fp) instämde, och yrkade bifall till detta:

 

1.              att lämna remissen utan eget ställningstagande

2.              att i övrigt anföra:

 

Att Konsumentnämnden yttrar sig över detaljplaneförslag riskerar att ytterligare förlänga de redan alldeles för långa beslutsprocesser som drabbar byggandet i Stockholm. Vi väljer därför att inte ta ställning till förslaget.

 

Samtidigt förvånas vi över att den nämnd som är satt att försöka främja konsumenternas intresse väljer att avråda från byggandet av nya lågprisbutiker i Stockholm trots att dessa är ett välkommet steg för att öka konkurrensen och ge lägre priser för konsumenterna.

 

Istället för att förorda byggandet på annan plats (vilket riskerar att ytterligare försena processen) så borde förvaltningen om något ligga på för att få tillstånd fler platser för lågprisbutiker i Stockholm.

 

 

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) föreslog att nämnden skulle lämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

Propositionsordning

Ordföranden ställde avgivna förslag mot varann och fann därvid majoritet för förslag (mp), (s) och (v).

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande med nedanstående tillägg:

 

Det föreslagna området för etablering av en lågprisbutik har flera nackdelar ur konsumentsynpunkt. Vi vill särskilt betona följande:

 

1. Ambitionen ska vara att hitta platser med goda kollektivtrafikförbindelser. Den föreslagna placeringen uppfyller inte detta eftersom endast en busslinje (144) passerar.

Denna busslinje har för övrigt ingen direktkontakt med Östbergahöjden, endast en hållplats vid Huddingevägen närmast det sk gamla Östberga (Stamgatan). Östbergabor som skulle vilja handla i en affär i det föreslagna läget torde huvudsakligen tvingas använda bil eftersom gångvägen utgörs av långa parkvägar och starkt trafikerade bilvägar varav Huddingevägen dessutom måste korsas vid Årstafältet.

 

2. Det är bra för konsumenterna med ytterligare konkurrens, både när det gäller priser och utbud. Det finns dock en risk att en lågprisbutik med denna placering skulle minska lönsamheten för de två livsmedelsbutiker som idag finns i Östberga. Om någon av dem, eller båda, skulle slås ut, blir resultatet att närservicen helt försvinner för de boende i Östberga. Äldre och personer med någon form av funktionshinder som begränsar deras rörelsefrihet och personer som inte har tillgång till bil är beroende av att det finns livsmedelsbutiker på nära håll. Vi vet också att lågprisbutikerna idag har dålig lönsamhet vilket gör långsiktigheten osäker. Detta måste finnas med i de överväganden som görs innan beslut om placering fattas.

 

3. Den föreslagna placeringen tar vidare ett viktigt grönområde/parkområde i anspråk. Den föreslagna placeringen medför att staden ytterligare reducerar den viktiga så kallade gröna kilen från Nackareservatet till Årstafältet. Vi tror inte att konsumenterna vill ha billiga varor på bekostnad av miljön. En alternativ placering på redan exploaterad mark är hörnet Huddingevägen-Sockenvägen bredvid McDonald’s inom den sk industrimarken ”Årsta Park” även om den inte heller uppfyller de under punkt 1 och 2 framförda synpunkterna.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till respektive yrkande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§8 Studieresa till Bryssel 1 - 2 december 2005

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-13, (KoF dnr 03-056-2005)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde gemensamt förslag för (mp), (s) och (v) till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde förslag (m) till beslut och yrkade bifall till detta:

 

1.              att avslå förvaltningens förslag till beslut

2.              att i övrigt anföra:

 

Vi är skeptiska till studieresor på skattebetalarnas bekostnad i allmänhet. Det kan dock vara befogat om man kan uppvisa påtagliga resultat i form av användbara kontakter eller nya kunskaper som kan medverka till att utveckla stadens verksamhet.

 

I detta fall finns inget tydligt program presenterat. Det finns inte heller något tydligt syfte med resan annat än att försöka påverka EU-lagstiftningen i en viss riktning genom att tidigt påverka nere i Bryssel. Detta är dock vare sig konsumentförvaltningens eller stadens konsumentvägledares uppgift att vara ”lobbyister” i Bryssel. För det finns det andra kanaler som den svenska regeringen, svenska EU-parlamentariker och stadens egna internationella arbete.

 

Dessutom är det inte konsumentnämndens uppgift att - om resan tillslut bedöms vara nödvändig - betala för konsumentvägledarnas resa eftersom de hör till stadsdelsnämnderna.

 

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Anders Okeijn (fp) anmälde förslag (fp) och yrkade bifall till detta:

 

Folkpartiet föreslår nämnden att godkänna att resa sker till Bryssel. Däremot vill vi att nämnden visar sparsamhet med Stadens medel. Vi föreslår att 1 reser från varje parti, 6 personer och 2 från konsumentförvaltningen och 4 konsumentvägledare.

 

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

Att bifalla förslaget om att låta konsumentnämndens tjänstemän och politiker åka på studieresa,

 

Att avslå förslaget att låta konsumentvägledarna åka på studieresa,

 

att därutöver anföra

Konsumentvägledarnas kostnader bör deras arbetsgivare, det vill säga stadsdelsnämnderna, stå för.

 

 

Propositionsordning

Ordföranden ställde avslagsförslag (m) mot bifallsförslagen och fann därvid majoritet för bifallsförslagen.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) med hänvisning till sitt avslagsyrkande.

 

Därefter ställde ordföranden proposition på förslagen om antal deltagande förtroendevalda och fann därvid majoritet för förslag (mp), (s) och (v).

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (kd) och (fp) med hänvisning till respektive yrkanden.

 

Slutligen ställde ordföranden proposition på förslagen om finansiering av konsumentvägledares ev. deltagande och fann därvid majoritet för förslag (mp), (s) och (v).

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden hade sålunda beslutat att

 

  1. bifalla förvaltningens förslag till beslut omfattande 7 förtroendevalda (4+3),
    5 tjänsteman från förvaltningen samt 5 konsumentvägledare, med följande tillägg

 

Ekonomiska medel för konsumentvägledarnas resekostnader bör i första hand ansökas hos respektive konsumentvägledares stadsdelsnämnd.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till respektive yrkanden och propositionsdelar.

§9 Enskilda initiativ i konsumentarbetet - skrivelse av Caroline Silverudd Lundbom och Therese Wallqvister (fp)

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-09, (KoF dnr 30-057-2005)

 

Yrkande

Ledamoten Therese Wallqvister (fp) tackade för svaret och anmälde följande anförande i vilket Sofia Arkelsten (m) instämde:

 

Vi anser att konsumentområdet är ett område där enskilda och ideella organisationer utför ett mycket lovvärt arbete. De skulle kanske kunna uträtta ännu mer, och en del av det som idag genomförs i kommunal regi, möjligen med ekonomiskt eller annat stöd från kommunen. Att det inte går att finna klarhet i huruvida Stockholms stad fördelar resurser till konsumentorganisationer enligt ovan, anser folkpartiet vara olyckligt. Det är ett av många tecken på att såväl konsumentnämnden som stadsdelsnämnderna inte är det bästa sättet att organisera arbetet inom staden på.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna förvaltningens svar och lägga ärendet till handlingarna.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till anförande (fp).

§10 Förvaltningen informerar

 

Ø             Rapport UNG08 – jag:konsuments medverkan i Kungsträdgården aug. 2005
           

Ø             Pressmeddelande: Lekoprickaffären – design lär barn om etik och miljö

§11 Övrigt

Sammanträdet övergick i utannonserat öppet forum under tema ” Mat för barn och deras föräldrar”, test av ”Matbarometern” samt seminarium under ledning av Latifa Lindberg, dietist och hälsoansvarig inom COOP. Mötet samlade drygt 200 besökare

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare