Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Ordinarie sammanträde 2005-10-25

Ordinarie sammanträde 2005-10-25

Datum
Klockan
17.30
Plats
Hantverkargatan 2B, 1tr. "Medelhavet"

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 06/2005-09-22

4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 3/2005-09-09

5 Ekonomisk månadsrapport per den 30 september 2005

Dnr: 10-043-05

Nämndens ekonomiska förbrukning per den 30 september är 74 % av budget att jämföras mot riktvärdet 75. Observera att en intäkt från Kompetensfonden på 1.2 miljoner kr saknas i redovisningen ovan. Den ingick i tertialrapporten, men rent tekniskt har utbetalningen ännu ej skett från Kompetensfonden.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70
Bilagor
Bilaga (52 kb)

6 Remissvar på rapporten "Stockholms brottsförebyggande program" (Dnr: 325-2663/2005)

Dnr: 01-046-05

Konsumentförvaltningen instämmer i behovet av en helhetssyn även inom det brottsförebyggande arbetet. Lyckade insatser kräver brett engagemang i samverkan och det är nödvändigt att ta fram planer för detta. Vi tar för givet att helhetssynen och allas ansvar även utvecklas tydligt i avseende på samverkan, så att inte ”allas ansvar” resulterar i att ingen gör något.

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

7 Motion om uppförandekod i offentlig upphandling av Åsa Romson (mp). Motionsyttrande

Dnr: 02-071-05

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en uppförandekod för stadens upphandlingar, i enlighet med motionens intentioner.

Konsumentförvaltningen är positiv till förslaget. Förslaget uppfyller de mål Sverige har åtagit sig att nå vid internationella överenskommelser, exempelvis Riodeklarationen.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75
Bilagor
Bilaga (34 kb)

8 Plansamråd om förslag till detaljplan för fastigheten Grishuvudet 2 i stadsdelen Johanneshov Plansamrådsyttrande

Dnr: 40-065/2005

Stadsbyggnadskontoret har skickat en remiss för förslag till detaljplan för fastigheten Grishuvudet 2 i Johanneshov för yttrande senast 2005-10-17.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag med enkelt planförfarande. Syftet med planen är att användningssättet för fastigheten ändras från industri till handelsändamål.

Konsumentförvaltningen har inget att invända mot förslaget.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75
Bilagor
Bilaga (32 kb)

9 Plansamråd för detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen av gasverksområdet) i stadsdelen Hjorthagen Plansamrådsyttrande

Dnr: 40-053/2005

Stadsbyggnadskontoret har skickat en remiss för Norra Djurgårdsstaden (västra delen av gasverksområdet) i stadsdelen Hjorthagen för yttrande. Förslaget innebär att i huvudsak möjliggöra bostadsbebyggelse på mark som tidigare använts för industriändamål. Planen medger bostadsbebyggelse i 13 kvarter omfattande drygt 2000 bostäder.

Förvaltningen har lämnat förslag och synpunkter om bilparkering, cykelparkering, dagvatten, avfallshantering, ekologiskt byggande, service och parklek.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75
Bilagor
Bilaga (42 kb)

10 Pris och kvalitet - båda viktiga för konsumenten

Dnr: 30-052-05

Konsumentnämndens majoritet (s, v och mp) har uppdragit åt förvaltningen att undersöka hur de nyetablerade lågpriskedjorna lever upp till kvaliteten på varorna och hur tillgången är på miljömärkta produkter.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70
Bilagor
Bilaga (32 kb)

11 Att påverka sitt boende utan engagemang i Hyresgästföreningen - skrivelse av Caroline Silverudd Lundbom och Therese Wallqvister (fp)

Dnr: 30-058-05

Vi har svårt att se hur konsumentnämnden skulle kunna agera i enlighet med skrivelsens önskemål. Det kan knappast anses förenligt med konsumentnämndens uppdrag att agera för hur marknadens parter ska vara organiserade.

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

12 Att välja tjänster av olika anordnare - skrivelse av Caroline Silverudd Lundbom och Therese Wallqvister (fp)

Dnr: 30-059-05

Möjligheten att välja anordnare och att underlätta valfriheten på beskrivet område kan dock inte anses ingå i konsumentnämndens uppdrag. Förvaltningen har ingen egen information på området, varför föreslaget uppdrag skulle innebära kostnader i form av omfattande administrativa utredningar, vilka inte är budgeterade i nuläget.

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

 

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum den 7 november 2005 kl. 08.30 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 06/2005-09-22

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 3/2005-09-09

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§5 Ekonomisk månadsrapport per den 30 september 2005

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-12, (KoF dnr 10-043-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

 

§6 Remissvar på rapporten "Stockholms brottsförebyggande program" (Dnr: 325-2663/2005)

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-06, (KoF dnr 01-046-05)

 

Yrkande

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (m) anmälde ett gemensamt förslag (m) och (kd) till beslut och yrkade bifall till detta:

 

1.       att avslå förvaltningens förslag till beslut

2.       att som svar på remissen anföra följande:

 

Stockholm lider under en allt grövre och tilltagande brottslighet. Under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåldet och enskilda har förlorat livet till följd av ett meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är stockholmarna oroade över den här utvecklingen och också för den egna säkerheten.

 

Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på brottsförebyggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Men programmet som arbetats fram är tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder. Till viss del beror det på att just forskningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara resultat. Väldigt sällan lyckas man peka ut insatser som har faktiska resultat på antalet brott som begås.

 

Den svenska forskningen lider också av en tydlig slagsida eftersom man i stort sett alltid utgår från hypotesen att brottslighet helt kan förklaras av s.k. sociala orsaker. Internationellt har man haft andra utgångspunkter och modeller som lägger större vikt på faktorer och åtgärder som påverkar på individnivå, snarare än hela samhället. Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretion. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av en sådan allmänt hållen karaktär som detta.

 

Vi vill se ett mer fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa beslut vid uppkomna situationer. Det brottsförebyggande rådet bör utformas med en tydligare ledarfunktion och med operativt syfte. Det bör bestå av ett fåtal personer med tydlig beslutförhet. Ett centralt brottsförebyggande råd kan fungera som ett verktyg att bli både kraftfullt och exekutivt.

 

Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten. Dessutom har vi länge krävt att staden inleder och intensifierar arbetet med belysning.

 

Sambandet mellan brott och straff måste därutöver tydliggöras. Inte minst är detta viktigt när det rör sig om unga brottslingar. Polis och socialtjänst måste omedelbart kontakta den unga brottslingen och åtgärder snabbt vidtas. Det är genom att tydliggöra sambandet mellan brott och straff som en avskräckande effekt uppnås vilket flertalet internationella exempel visar på.

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde ett förslag (fp) till beslut och yrkade bifall till detta:

 

1.      att återremittera förslaget

2.      att därutöver anföra följande

 

Under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåldet. Flera personer har förlorat livet på grund av ett meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är stockholmarna oroade över den här utvecklingen och förutsätter givetvis att ansvariga politiker gör vad de kan för att bekämpa och förebygga denna utveckling.

 

Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på brottsförebyggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Men programmet som arbetats fram är tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder.

Till viss del beror det på att just forskningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara resultat. Väldigt sällan lyckas man peka ut insatser som har faktiska resultat på antalet brott som begås.

 

Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretion. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av en sådan allmänt hållen karaktär som detta.

 

Vi vill se ett mer fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa beslut vid uppkomna situationer. Ett centralt brottsförebyggande råd kan bli ett kraftfullt verktyg i stadens arbete. Vi vill också se förslag på konkreta åtgärder som en tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott och 24-timmarsgaranti för borttagande av klotter.

 

Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten.

 

En av de i särklass viktigaste åtgärderna för att minska ungdomars brottslighet handlar om tidiga ingripanden från socialtjänsten. I dag finns åtskilliga exempel på hur denna kontakt kan dröja flera månader, om den över huvud taget sker. Detta trots att Stockholms stads riktlinjer tydligt anger att ungdomsärenden ska leda till kontakt inom en vecka från att socialtjänsten fått in en polisanmälan eller liknande. Ett sätt att öka pressen på kommunernas socialtjänst att snabbt ta kontakt med ungdomar och deras föräldrar, är att införa en tidsgaranti som innebär att kontakt ska tas med den misstänkte inom några dagar.

Vi menar alltså att det brottsförebyggande programmet bör återremitteras med ett uppdrag till förvaltningen att ge det en tydligare och mer konkretiserad profil. Därutöver bör sta den uppvakta statsmakten för att öka antalet närpoliser som på heltid kan jobba gentemot unga som visar tecken på att glida in i tung kriminalitet.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde därtill gemensamt för (mp), (s) och (v) ett anförande.

 

Propositionsordning

Ordförande ställde först proposition om återremiss. Han fann därvid majoritet för att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställde därefter respektive yrkanden mot varann och fann därvid majoritet för (mp), (s) och (v) gemensamma yrkande.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden hade sålunda beslutat att

 

  1. i huvudsak överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt

 

  1. därutöver anföra följande

 

Ett bra konsumentskydd fungerar brottsförebyggande på så sätt att det ska skydda konsumenten från beteenden som är på gränsen till bedrägliga eller rent av bedrägliga. Företeelser som kan drabba konsumenten är ohederliga försäljningsargument, aggressiv telefonförsäljning, modemkapningar eller liknande. En konsument som känner till sina rättigheter är bättre skyddad mot brott.

 

Ett förebyggande arbete med konsumentvägledning är viktigt även ur aspekten att det hjälper konsumenten att göra för honom eller henne riktiga val, utifrån livssituation och ekonomiska förutsättningar. Överkonsumtion, kreditköp och liknande kan leda till att en person hamnar i skuld med ekonomisk stress som resultat. Ekonomisk stress kan i sin tur leda till oövertänkta handlingar som individen under andra omständigheter inte skulle ha vidtagit.

 

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig (m), (kd) och (fp) med hänvisning till respektive yrkanden.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§7 Motion om uppförandekod i offentlig upphandling av Åsa Romson (mp). Motionsyttrande

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-18, (KoF dnr 02-071-05)

 

Yrkande

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (m) anmälde ett gemensamt förslag (m) och (fp) till beslut och yrkade bifall till detta:

 

i första hand att

återremittera ärendet

 

i andra hand att

1.       avslå förvaltningens förslag till beslut

2.       som svar på remissen anföra följande:

 

Att införa en uppförandekod vid Stockholms stads offentliga upphandlingar kan vid en första anblick verka tilltalande men förslaget medför fler problem än det löser. Dels för att kravet är diskriminerande mot vissa företag på ett sätt som riskerar att strida mot EU-lagstiftningen men framförallt för att begreppet ”rättvis handel”(eller ”Fair trade”) inte kommer lösa utvecklingsländernas problem utan tvärtom riskerar att förvärra dem.

 

Idén bakom ”rättvis handel” bygger på idén att västerländska marknader ska slopa sina handelstullar (vilket vore väldigt välkommet) medan utvecklingsländerna ska få behålla sina protektionistiska system. (vilket vore katastrofalt) Handelstullar i länder som Brasilien eller Kenya missgynnar konsumenter där eftersom de inte får tillgång till billigare produkter från andra länder av högre kvalitet. Samtidigt innebär protektionismen i tredje världen dessutom att dessa länders ekonomiska utveckling hindras och en möjlig välståndsutveckling försenas eller försvinner helt.

 

”Fair trade”-förespråkarna menar också att de löner som betalas i tredje världen är oacceptabelt låga. Men det är helt omöjligt att applicera våra löneförväntningar på fattiga länder- Tvärtom ger de låga lönerna utvecklingsländerna en nödvändig konkurrensfördel gentemot mer utvecklade länder. Just vår egen möjlighet till lönekonkurrens var en viktig faktor i Sveriges resa från ett fattigt bondesamhälle till ett ledande industriland. Rättvisemärkts krav på högre löner inom produktionen skulle effektivt slå undan den fördelen och därmed försvinner en viktig möjlighet för fattiga människor att undkomma nöden.

 

Lösningen på den stora fattigdomen är inte mindre handel och mer handelshinder utan en fri konkurrens och en fri världshandel. Att införa uppförandekoder vid offentlig upphandling riskerar därmed att göra mer skada än nytta.

 

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ella Bohlin (kd) anmälde ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

att återremittera ärendet

 

att därutöver anföra

Det är viktigt att de bedrivs en handel och en politik som ökar allas levnadsnivå och välfärd. Innan staden eventuellt inför en ”uppförandekod” måste förvaltningen och staden blir mer konkret i vad det skulle innebära och vilka konsekvenser det skulle få.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett gemensamt för mp, s och v förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Propositionsordning

Ordförande ställde först proposition om återremiss. Han fann därvid majoritet för att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställde därefter respektive yrkanden mot varann och fann därvid majoritet för (mp), (s) och (v) gemensamma yrkande.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden hade sålunda beslutat att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande med nedanstående tillägg som svar på remissen

 

Konsumentnämnden arbetar aktivt för att enskilda konsumenter ska kunna göra val som främjar en uthållig konsumtion utifrån etiska, miljömässiga, arbetsrättsliga och sociala krav. Motionen behandlar i första hand konsumtion i form av offentlig upphandling. Det som framförs i motionen ska beaktas då staden tar fram en ny upphandlingspolicy, ett arbete som nu pågår. I samband med det arbetet får man återkomma till detaljerna kring konkretiseringen av motionärens förslag.

 

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till respektive yrkanden.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§8 Plansamråd om förslag till detaljplan för fastigheten Grishuvudet 2 i stadsdelen Johanneshov Plansamrådsyttrande

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-18, (KoF dnr 40-065-05)

 

Yrkande

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (m) anmälde ett gemensamt förslag (m), (fp) och (kd) till beslut och yrkade bifall till detta:

 

1.   att lämna remissen utan eget ställningstagande

2.   att i övrigt anföra:

 

Att Konsumentnämnden yttrar sig över detaljplaneförslag riskerar att ytterligare förlänga de redan alldeles för långa beslutsprocesser som drabbar byggandet i Stockholm. Vi väljer därför att inte ta ställning till förslaget från förvaltningen.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna och överlämna tjänsteutlåtandet som plansamrådsyttrande.

 

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till gemensamt yrkande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§9 Plansamråd för detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen av gasverksområdet) i stadsdelen Hjorthagen Plansamrådsyttrande

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-18, (KoF dnr 40-053-05)

 

Yrkande

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (m) anmälde ett gemensamt förslag (m), (fp) och (kd) till beslut och yrkade bifall till detta:

 

1.       att lämna remissen utan eget ställningstagande

2.       att i övrigt anföra:

 

Att Konsumentnämnden yttrar sig över detaljplaneförslag riskerar att ytterligare förlänga de redan alldeles för långa beslutsprocesser som drabbar byggandet i Stockholm. Vi väljer därför att inte ta ställning till förslaget från förvaltningen.

 

I detta ärende finner vi det dock särskilt anmärkningsvärt att förvaltningens utlåtande behandlar frågor som cykel- och bilparkeringar, dagvatten, avfallshantering, ekologiskt byggande och behovet av parklekar. Detta är frågor som bevakas av flera andra nämnder och förvaltningar i staden, men är inte konsumentnämndens huvudsakliga verksamhetsområde.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett gemensamt för mp, s och v förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att i huvudsak överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

När en helt ny stadsdel tar form är det viktigt att boendekostnaderna blir sådana att stockholmare med normala inkomster kan bo i området, d v s har råd att konsumera de bostäder som kommer att finnas där. Närservice i form av affärer, förskolor, skolor och annan offentlig service gör en stadsdel attraktiv och bidrar till en levande stad. Tillgänglighet för människor med olika funktionshinder, tillgång till fritidsaktiviteter och en bra miljö för barn och ungdomar är andra viktiga aspekter.

 

När det gäller parkeringsnormen bör hänsyn tas till att i området också finns infartsparkering för Lidingöbor. Infartsparkeringen och boendeparkeringen täcker olika behov och fyller två olika funktioner. Att utforma området så att det blir enkelt och tilltalande att använda sig av andra färdmedel än bilen är det bästa sättet att minska behovet av parkeringsplatser.

 

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till gemensamt yrkande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§10 Pris och kvalitet - båda viktiga för konsumenten

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-13, (KoF dnr 30-052-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bordläggning av ärendet.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Att påverka sitt boende utan engagemang i Hyresgästföreningen - skrivelse av Caroline Silverudd Lundbom och Therese Wallqvister (fp)

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-10, (KoF dnr 30-058-05)

 

Yrkande

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde förslag (fp) till beslut och yrkade bifall till detta:

 

avslår förvaltningens svar till beslut

 

och därutöver anför följande:

 

Vi anser att det är beklagligt att Hyresgästföreningen av tradition kommit att bli den enda organisation som staden förhandlar med när det gäller hyressättningen i de av staden ägda fastigheterna. De hyror som Hyresgästföreningen förhandlar fram är bindande för alla 43 0000 hyresgäster utom fem personer. Så länge Konsumentnämnden existerar, bör den verka för att staden framgår som ett gott föredöme när det gäller att främja de boendes möjligheter att påverka sitt boende även genom andra fora än Hyresgästföreningen.

 

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (m) anmälde att (m) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna förvaltningens svar och lägga ärendet till handlingarna.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (fp) med hänvisning till eget yrkande.

§12 Att välja tjänster av olika anordnare - skrivelse av Caroline Silverudd Lundbom och Therese Wallqvister (fp)

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-09-11, (KoF dnr 30-059-05)

 

Yrkande

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde förslag (fp) till beslut och yrkade bifall till detta:

avslår förvaltningens svar till beslut

 

och därutöver anför följande:

 

I dagligt tal tänker de flesta på en konsument som en köpare av varor. När vi talar om att främja konsumenternas villkor i Stockholms stad är det är viktigt att begreppet vidgas. Möjligheterna är större att påverka som konsument i en affär, trots att de transaktionerna oftast är av betydligt mindre vikt för individen än de avtal som träffas angående exempelvis barnens skolgång eller förskoleplats.

 

Så länge konsumentnämnden existerar, anser vi att den tillsammans med nämnderna inom respektive område bör bidra till att staden verkar för att öka valfriheten för konsumenter av tjänster.

 

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (m) anmälde att (m) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna förvaltningens svar och lägga ärendet till handlingarna.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (fp) med hänvisning till eget yrkande.

§13 Förvaltningen informerar

·         Inför Brysselresan 1-2 december 2005
Majoriteten har anmält sina fyra deltagare. Minoriteten uppmanas att senast den 27 oktober anmäla sina tre deltagande representanter till förvaltningen.

 

  • Anmäldes upphandlad uppdragstagare CLR Partner AB, ett konsultföretag inom måltidsindustrin, för förstudie av märkningssystem av restauranger i enlighet med nämnden uppdrag.

 

§14 Övriga frågor

  • Socialt ansvar i offentlig upphandling
    Sammanträdet övergick i en information och diskussion med författarna Fredrik Lann och Jerker Thorsell till boken ”En god affär

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare