Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Öppet sammanträde med tema - En kväll om ungdomar, kommunikation och konsumentfrågor 2005-11-24

Öppet sammanträde med tema - En kväll om ungdomar, kommunikation och konsumentfrågor 2005-11-24

Datum
Klockan
17.30
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

När "vuxna" ska tala med "ungdomar"

Välkommen till presentationerna av två annorlunda ungdomsprojekt i kommunen, diskussion om Läs mer... ung kommunikation och underhållande teater av ”Ung utan pung” på medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11 - torsdagen den 24 nov kl. 18:30.

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 07/2005-10-25

Bordlagt ärende

4 Pris och kvalitet - båda viktiga för konsumenten

Dnr: 30-052-05

Konsumentnämndens majoritet (s, v och mp) har uppdragit åt förvaltningen att undersöka hur de nyetablerade lågpriskedjorna lever upp till kvaliteten på varorna och hur tillgången är på miljömärkta produkter.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

5 Ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2005

Dnr: 10-043-05

Nämndens ekonomiska förbrukning per den 31 oktober är
73 % av budget att jämföras mot riktvärdet 83. Avvikelsen beror på att
kostnader för kampanjen om stadens konsumentvägledning först kommer in i decemberredovisningen.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

6 Verksamhetsplan och budget för 2006

Dnr: 11-073-2005

Konsumentpolitik är en del av vår gemensamma välfärd och syftar till att stärka den enskilde individen som konsument. En aktiv lokal konsument¬politik bidrar till en långsiktigt hållbar konsumtion, skapar en fungerande marknad där balans råder mellan dess aktörer och konsumenterna, ökar konsumentskyddet och stöder konsumenter med särskilda behov.

Konsumentpolitik är en demokratifråga; alla konsumenter ska ha tillgång till information och de verktyg som är nödvändiga för att välja klokt och kunna utnyttja de konkurrensfördelar en avreglerad marknad kan ge.

Konsumentnämnden anser att Stockholms konsumentverksamhet fyller en nödvändig och viktig funktion för vår gemensamma välfärdsutveckling och demokratin.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

7 Remissvar: Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad

Dnr: 01-067-05

I förslag till arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad framgår att stadens mål är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Det innebär att staden ska förebygga arbetsskador, främja hälsa och säkerhet genom att skapa ett öppet arbetsklimat som bidrar till att alla kan känna delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

8 Förslag sammanträdesdagar för konsumentnämnden 2006

Dnr: 01-075-05

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

9 Förvaltningen informerar

 Miljöhandboken – kompetensfondsprojekt tillsammans med Miljöförvaltningen

 Konsumentvägledarnas kvittokoll – vad vet butikerna om förlängd reklamationstid?

 Resultat från reklamtävling

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum måndagen den 5 december 2005 kl. 16.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 07/2005-10-25

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Pris och kvalitet - båda viktiga för konsumenten

Bordlagt 2005-10-25

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-10-13, (KoF dnr 30-052-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett gemensamt för (mp), (s) och (v) förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde ett gemensamt för (m), (fp) och (kd) förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

  1. att avslå förvaltningens förslag till beslut
  2. att övrigt anföra:

 

Att låta kommunala tjänstemän gå runt och kolla om lågprisbutiker har miljö- eller rättvisemärkta varor i sitt sortiment är långt ifrån kommunal kärnverksamhet och är inte en försvarbar användning av stockholmarnas skattepengar.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

  1. godkänna förvaltningens redovisning

 

  1. uppdra åt förvaltningen att genomföra en undersökning av tillgången på rättvisemärkta och miljömärkta varor hos lågpriskedjorna

 

  1. i genomförandet av undersökningen samarbeta med frivilligorganisationer

 

  1. därutöver anföra följande

 

Frågor om pris och kvalitet är ständigt aktuella för konsumenterna. Det tillgängliga utbudet av olika varor är också en viktig faktor. I samband med att det sker en förändring av marknaden i och med att lågpriskedjor etableras är det viktigt att följa utvecklingen inom flera områden.

Därför ges konsumentförvaltningen i enlighet med skrivelsen i uppdrag att genomföra en undersökning av tillgången på rättvisemärkta och miljömärkta varor hos lågpriskedjorna. Det är också intressant att jämföra kvaliteten på några utvalda varugrupper t ex frukt och grönsaker. Förvaltningen bör överväga hur detta kan göras inom ramen för undersökningen. 

 

Det finns i Stockholm flera verksamma konsumentfrågeintresserade lokalavdelningar i förbund som t ex PRO, Husmodersförbundet Hem och Samhälle och Konsument-gillesförbundet. En del av dem genomför själva olika butiksundersökningar. Den årliga prisundersökning som PROs konsumentombud sedan många år genomför ger en kontinuerlig bild av marknadens utbud. Flertalet skulle sannolikt uppskatta att medverka i en undersökning som Konsumentförvaltningen håller i. Förvaltningen får därför också i uppdrag att vid genomförandet av undersökningen samarbeta med intresserade frivilligorganisationer.

 

Om undersökningen vid en utvärdering visar sig falla väl ut är det nämndens ambition att genomföra återkommande liknande undersökningar.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till gemensamt yrkande.

§5 Ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2005

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-11, (KoF dnr 10-043-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§6 Verksamhetsplan och budget för 2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-01, (KoF dnr 11-073-2005)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bordläggning av ärendet.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

§7 Remissvar: Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-11, (KoF dnr 01-067-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att tillstyrka remissen angående arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§8 Förslag sammanträdesdagar för konsumentnämnden 2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-13, (KoF dnr 01-075-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde, gemensamt för (mp), (s) och (v), förslag till justerade sammanträdestider, samt bordläggning av datum för septembersammanträdet och yrkade bifall till detta.

 

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (m) anmälde ett särskilt uttalande:

 

Det har hänt att nämndens sammanträde förlagts till lokaler som inte är tillgängliga för funktionshindrade. Det är inte acceptabelt och får inte hända igen. Därför bör nämndens sammanträden i fortsättningen alltid förläggas till handikappanpassade och tillgängliga lokaler i city där det finns alternativa färdvägar för rörelsehindrade.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att fastställa följande sammanträdesdagar för 2006:

 

v     Torsdagen den 16 februari

v     Onsdagen den 15 mars

v     Torsdagen den 27 april

v     Torsdagen den 18 maj

v     Tisdagen den 20 juni

v     Tisdagen den 29 augusti

v     Septemberdatum bordlagt. Fastställs vid sammanträdet den 15 december

v     Tisdagen den 24 oktober

v     Torsdagen den 23 november

v     Tisdagen den 12 december

§9 Förvaltningen informerar

 

Ø             Miljöhandboken – kompetensfondsprojekt tillsammans med Miljöförvaltningen
    – information av Tiina Rantanen

 

Ø             Konsumentvägledarnas kvittokoll – vad vet butikerna om förlängd reklamationstid?
    – information av Mechthild Kleinschmidt

 

Ø             Resultat från reklamtävling
    – information av Lotta Wallén

 

Ø              Konsumentskydd i EU: Tio principer – info från Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd samt information från konsumentorganisationen BEUC European Consumers´ Organisation.

– information av Marie Sälmark

 

Ø              Metodmaterial från projektet jag:konsument.

– information av Lisa Ericson

§10 Övriga frågor

 

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) noterade att materialet om EU´s konsumentskydd var så intressant att det borde spridas till allmänheten t ex via förvaltningens hemsida.

 

 

 

Vid protokollet

  

Göran W Edenberg

nämndsekreterare