Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2005-12-15

Sammanträde 2005-12-15

Datum
Klockan
16.00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 08/2005-11-24

4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 5/2005-11-10

5 Verksamhetsplan och budget för 2006

Dnr: 11-073-2005

Ärendet bordlades 2005-11-24.

Konsumentpolitik är en del av vår gemensamma välfärd och syftar till att stärka den enskilde individen som konsument. En aktiv lokal konsument¬politik bidrar till en långsiktigt hållbar konsumtion, skapar en fungerande marknad där balans råder mellan dess aktörer och konsumenterna, ökar konsumentskyddet och stöder konsumenter med särskilda behov.

Konsumentpolitik är en demokratifråga; alla konsumenter ska ha tillgång till information och de verktyg som är nödvändiga för att välja klokt och kunna utnyttja de konkurrensfördelar en avreglerad marknad kan ge.

Konsumentnämnden anser att Stockholms konsument¬verksamhet fyller en nödvändig och viktig funktion för vår gemensamma välfärdsutveckling och demokratin.

Under 2006 sker en omfördelning i internbudgeten genom att nämnden ökar stödet till stadsdelsnämndernas konsumentverksamhet. Detta innebär att de ekonomiska resurserna för arbetet med miljörelaterade konsumtionsfrågor och ungdomsprojektet jag:konsument minskas något.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

6 Förslag till sammanträdesdagar för konsumentnämnden 2006

Dnr: 01-075-05

Delvis bordlagt 2005-11-24 avseende septembersammanträdesdatum.

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

7 Ekonomisk månadsrapport per den 30 november 2005

Dnr: 10-043-05

Månadsrapporter är till skillnad från månadsprognoser ingen prognos utan redovisar endast den ekonomiska förbrukningen vid ett visst datum. Nämndens ekonomiska förbrukning per den 30 november är 85% av budget att jämföra mot riktvärdet 92%. Avvikelsen beror på att den totala kostnaden för kampanjen om stadens konsumentvägledning först kommer in i decemberredovisningen.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

8 Plansamråd för kvarteren Hundgården, Myntkabinettet m fl i Hässelby strand i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Dnr: 040-074-2005

Stadsbyggnadskontoret har skickat en remiss för kvarteren Hundgården, Myntkabinettet m fl i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning för yttrande. Förslaget innebär att befintlig centrumbebyggelse rivs och ersätts med ny innehållande både bostäder och service.

Förvaltningen har lämnat förslag och synpunkter om service, cykelparkering och ekologiskt byggande.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75

9 Fyllnadsval till lokalt handikappråd 2006

Dnr: 01-083-05

På grund av att två ledamöter har avsagt sig sina uppdrag i det lokala handikapprådet nominerar Kommun-HSO Stockholm (Handikapporganisationernas samarbetsorgan) två fyllnadsval av ledamöter i det gemensamma handikapprådet för Stockholms Näringslivskontor AB, Stockholm Visitors Board, Business Arena Stockholm AB, Mässfastigheter i Stockholm AB och konsumentnämnden

Handläggare: Petra Mede, 070-441 27 72

10 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2006

Dnr: 11-078-2005

Varje arbetsgivare med fler än tio arbetstagare är enligt jämställdhetslagen (SFS 1991:433) skyldig att upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete.

Konsumentnämnden har tidigare inte haft någon skyldighet att upprätta en sådan plan men då antalet anställda vid förvaltningen nu uppgår till fler än tio har således en jämställdhets- och mångfaldsplan tagits fram.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

11 Anmälningsärende

12 Förvaltningen informerar


 Årets nöjd-kund-undersökning – information av Mechthild Kleinschmidt

 Muntlig rapport från Bryssel

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

 

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum onsdagen den 21 december 2005 på konsumentförvaltningens expedition.

 

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 08/2005-11-24

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

 

§4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 5/2005-11-10

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

 

§5 Verksamhetsplan och budget för 2006

Bordlagt 2005-11-24

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-01, (KoF dnr 11-073-2005)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

att avslå förvaltningens förslag

 

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till verksamhetsplan och budget för 2006 som bygger på den inriktning vi föreslagit för det konsumentpolitiska programmet och den inriktning vi föreslagit för konsumentverksamheten i stadens budget.

 

att därutöver anför

Vi kristdemokrater tycker att det är viktigt att staden bedriver en bra konsumentpolitik. Vi har dock hela tiden varit kritiska till att inrätta en särskild nämnd för detta. Idag bedrivs det huvudsakliga konsumentarbetet i stadsdelsnämnderna.

 

Det är viktigt att stockholmarna enkelt och lättbegripligt kan få information om vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument, och att man vid behov kan få personlig hjälp.

 

Idag drivs konsumentfrågor av en mängd olika aktörer, såväl offentliga som ideella. Staden själv ger en mycket bra service till medborgarna via alla de konsumentvägledare som finns i stadsdelarna. Eftersom så mycket görs, måste en avgränsning göras för vad som är stadens specifika sfär.

 

Det är fel att först starta och lägga en massa pengar på en särskild konsumentnämnd innan man bestämt vad staden ska göra på detta område. De fåtal ärenden som hittills har passerat konsumentnämnden visar att dessa frågor mycket väl skulle kunna ha hanterats av någon annan nämnd.

 

För all verksamhet i staden är det viktigt att det finns tydliga mål, som är mätbara och möjliga att införliva i den ordinarie verksamheten. Ett viktigt mål för stadens konsumentverksamhet är att informera stadens invånare var man som konsument kan få relevant information gällande lagar och annan information, exempelvis märkningssystem, i samband med köp. Vad är ens skyldigheter, rättigheter och hur går man tillväga då tvist uppstår.

 

Staden bör därför komplettera redan befintlig information med specifik ”stadsinformation”, exempelvis hur man får tag i en konsumentvägledare och vad en sådan person kan hjälpa till med.

 

Konsumentpolitiken befinner sig i gränslandet mellan konsumentens eget val och vad det allmänna ska lagstifta om och/eller bilda opinion i. Exempelvis påverkar reklambudskap oss och vårt förhållande till andra. I barn- och ungdomsåren, när vår självbild och våra könsroller formas, kan reklam och andra budskap i medierna påverka oss extra mycket.

 

Det viktiga är att människor möts av budskapet att alla behövs och är älskade oavsett hur de ser ut. Personer som är förebilder för unga människor, företag, media och skolan är viktiga i det opinionsbildande arbetet. Flera initiativ har tagits av både myndigheter och föreningar, men kraft måste läggas i Stockholm.

 

I stadens konsumentpolitiska arbete är det viktigt att denna typ av frågeställningar diskuteras, och att riktlinjer tas fram hur staden bör agera.

 

Stadens konsumentpolitiska arbete bör också i största möjliga utsträckning göras i samarbete med alla marknadens aktörer, allt ifrån verk och myndigheter, till näringsidkare och ideella organisationer.

 

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde ett annat förslag och yrkade bifall till detta:

 

1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsprogram med hänvisning till den moderata budgetreservationen i fullmäktige

2. att i övrigt anföra följande:

 

I förslaget till verksamhetsplan som föreligger är det tydligt att verksamheten utvecklas mot en mer miljöpartistisk kampanjorganisation. Den politiska majoriteten strävar efter att politiskt styra stockholmarnas konsumtion och att barn och unga ska läras att agera röd-grön-politiskt korrekt i sin livsstil.

 

Konsumentnämnden är inte kommunal kärnverksamhet. Vi vill också påpeka att det finns många frivilliga föreningar som driver konsumentfrågorna. Dessutom finns ett statligt Konsumentverk.

 

Av nämndens totala budget går hela 42 procent till administration (nämndens möten, förvaltningschefens arbete och övrig gemensam administration). Det är en oroväckande stor andel.

 

Istället borde Stockholms stad ta ett ansvar för att underlätta för företagande och handel. Ett sådant ansvar bör åligga kommunfullmäktige. För att stärka Stockholmaren som kund och förbättra vardagsekonomin krävs konkurrens, enkla och tydliga regler, en snabbare planprocess och en rimlig skattebörda.

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde ett annat förslag och yrkade bifall till detta:

att avslå förslaget till verksamhetsplan och budget för 2006 för konsumentnämnden med hänvisning till folkpartiets förslag till budget för 2006 som innebär att konsumentnämnden läggs ner

 

att därutöver anföra:

 

Konsumenternas rättigheter tas bäst tillvara i en marknadsekonomi. Människors efterfrågan och vilja att betala för en vara bestämmer utbudet. Politikernas uppgift i en marknadsekonomi måste vara att se till att konkurrensen upprätthålls. Detta kan bl a ske genom att lågpriskedjor snabbt och enkelt beviljas bygglov.

Konsumentmakt upprätthålls inte genom regleringar eller politiskt tillsatta nämnder. Konsumentnämnden bör därför läggas ned.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt förslag och yrkade bifall till detta.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

  1. godkänna och överlämna till kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget för 2006 med nedanstående tillägg

  2. uppdra åt förvaltningen att ta initiativ till ett EU-projekt inom konsumentområdet, gärna med fokus på unga

  3. därutöver anföra följande

 

Vid nämndens studieresa till Bryssel framkom det som angeläget, och möjligt, med ett projekt inom konsumentområdet. Förvaltningen får därför i uppdrag att ta initiativ till ett EU-samarbetsprojekt inom konsumentområdet, gärna med fokus på ungdomar. Inom ramen för UBC (Union for the Baltic Citys) är tio länder med 100 städer medlemmar och här drivs redan flera EU-projekt där staden deltar. Stadsledningskontoret arbetar nu med att utveckla och samordna stadens EU-arbete. SLK kan bistå med internationella kontakter och med övrigt stöd i arbetet. Förvaltningen bör därför ta kontakt med SLK och se vilka möjligheter till EU-projekt som finns.

 

Konsumentpolitik och konsumentvägledning kan bidra till en bättre fungerande marknad i och med att den stärker konsumentens ställning. Fullständig balans mellan marknadens aktörer och konsumenterna är inte möjlig då deras förutsättningar att agera är olika. Därför behövs konsumentvägledningen. Den fyller en allt viktigare funktion för att stötta konsumenterna att välja klokt på en alltmer avreglerad marknad.

 

I uppdraget att i samverkan med Stockholm Visitors Board utöka utbudet av information riktad till turister om hållbara konsumtionsalternativ bör även ”gröna hotell”, t ex Svanmärkta finnas med. Medel har avsatts för detta i konsumentnämndens budget och också i budgeten för Stockholm Visitors Board.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (kd), (m) och (fp) med hänvisning till respektive yrkande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Förslag till sammanträdesdagar för konsumentnämnden 2006

Delvis bordlagt 2005-11-24

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-13, (KoF dnr 01-075-05) samt protokollsutdrag från sammanträdet 2005-11-24.

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde förslag till sammanträdesdag i september.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden fastställde datum för septembersammanträde till onsdagen den 20 september 2006 kl 16.00 (internt)

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§7 Ekonomisk månadsrapport per den 30 november 2005

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-06, (KoF dnr 10-043-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§8 Plansamråd för kvarteren Hundgården, Myntkabinettet m fl i Hässelby strand i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-06, (KoF dnr 040-074/2005)

 

Yrkande

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde ett förslag till beslut, i vilket ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde instämmande, och yrkade bifall till detta:

 

att lämna remissen utan eget ställningstagande

att i övrigt anföra:

 

Att konsumentnämnden yttrar sig över detaljplaneförslag riskerar att ytterligare förlänga de redan alldeles för långa beslutsprocesser som drabbar byggandet i Stockholm. Vi väljer därför att inte ta ställning till förslaget från förvaltningen.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna och överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§9 Fyllnadsval till lokalt handikappråd 2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-05, (KoF dnr 01-083-05)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt för sin del att utse de två av Kommun-HSO Stockholm nominerade personerna – Lars Einar Malmberg och Barbro Söderlund – till ledamöter i handikapprådet för år 2006.

 

§10 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-06, (KoF dnr 11-078-2005)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt

anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt särskilt uttalande.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna förvaltningens förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan 2006.


Särskilt uttalande

 

Planen är ambitiös när det gäller uppsatta mål. För att kunna relatera till den faktiska aktuella situationen är det bra om planen nästa gång även innehåller grundläggande bakgrundsfakta. Det kan t ex handla om hur de faktiska löneskillnaderna ser ut, antalet anställda kvinnor och män, uttagen föräldraledighet osv.

 

Viktiga jämställdhetsfrågor är också delat ledarskap, arbetstidsförkortning, flexibel arbetstidsförläggning och möjlighet till distansarbete.

§11 Anmälningsärende

 

Ø      Anmäldes kostnader för den pågående informationskampanjen i tunnelbanan. Den faktiska kostnaden kunde inte redovisas då slutfakturan ännu inte inkommit.

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§12 Förvaltningen informerar

 

Ø      Årets nöjd-kund-undersökning (USK-rapport)

– information av Mechthild Kleinschmidt

 

Ø      Muntlig rapport från Bryssel.

 

Uppdrogs åt förvaltningen att sammanställa deltagarnas rapporter från besöket.

 

Ø      Effektivt resursutnyttjande i stadens nämnder. Stadens nämnder och bolag ska genomlysas. Bl a konsumentnämnden genomlyses under våren 2006.

§13 Övriga frågor

 

  • Frågor om NIX-registret.

 

 

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) framförde nämndens tack till förvaltningen för ett mycket väl och lyhört genomfört arbetsår.

 

Avslutningsvis utbyttes hälsningar - inom nämnden och mellan nämnd och förvaltning - om

 

en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR !

.

 

 

 

Vid protokollet

  

 

Göran W Edenberg

Nämndsekreterare