Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde - öppet - mattema 2006-03-15

Sammanträde - öppet - mattema 2006-03-15

Datum
Klockan
17.30
Plats
Studio 3, Kulturhuset, Sergelstorg

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 01/2006-02-16

4 Anmälningsärenden


• 121 150 kr – faktura från Larsson Offsettryck AB tryckkostnad ”Magasinet”

• 130 150 kr – faktura från Clear Channel för reklam i tunnelbanan v 12-13 ang. konsumentvägledning

5 Märkning av restauranger

Dnr: 401-017-06

Bordlagt 2006-02-16

Konsumentförvaltningen har enligt budget 2005 utrett möjligheterna att etablera ett frivilligt kommunalt system för kvalitetsmärkning av restauranger. Förvaltningen anser att det är alltför osäkert, kostnadskrävande och svårt att utveckla ett trovärdiga och praktiskt genomförbart märkningssystem. Förvaltningen bör istället samarbeta med organisationer och näringslivet för att samla in och publicera information om ekologiska restauranger.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70
Bilagor
Bilaga (54 kb)

6 Underlag till budget 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009

Dnr: 110-009-06

Konsumentnämnden kommer under planperioden 2007 – 2009 fortsätta att främja och förstärka stockholmarnas val av en hållbar och hälsosam livsstil genom ett aktivt utåtriktat arbete med utgångspunkt i stadens konsumentpolitiska program. Konsumentpolitik är en demokratifråga; alla konsumenter ska ha tillgång till information och de verktyg som är nödvändiga för att välja klokt och kunna utnyttja de konkurrensfördelar en avreglerad marknad kan ge.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

7 Ekonomisk månadsrapport per den 28 februari 2006

Dnr: 100-016-06

Redovisning av den ekonomiska förbrukningen per den 28 februari 2006 jämfört med budget.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70
Bilagor
Bilaga (52 kb)

8 Remiss avseende Stockholms miljöprogram 2007-2010

Dnr: 015-015/06

Förvaltningen anser att det är positivt att det finns fler mål i det nya miljöprogrammet som handlar om hållbar konsumtion. Förvaltningen har lämnat förslag och synpunkter inom de målområden som direkt berör förvaltningens uppdrag, och i vissa fall där målen indirekt berör förvaltningens verksamhetsområde. Det gäller exempelvis delmål under Miljöeffektiv avfallshantering. Förvaltningen behandlar i remissen målområdena Miljöeffektiva Transporter, Giftfria varor och byggnader, Hållbar energianvändning, Miljöeffektiv avfallshantering.

Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75
Bilagor
Bilaga (57 kb)

9 Plansamråd om förslag till detaljplan för Fredsfors 2 mm i stadsdelen Mariehäll

Dnr: 401-025-06

Förvaltningen anser att det är bra att hotell placeras i nära anslutning till service och goda kollektivtrafikförbindelser.Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75
Bilagor
Bilaga (34 kb)

10 En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

Dnr: 501-019-06

Förvaltningen anser att de frågor som behandlas i grönboken är bra verktyg för att främja goda kostvanor och motion samt för att motverka övervikt, fetma och ohälsa. Ett lokalt aktivt arbete måste finnas för att förmedla kunskaper om vägen till goda kostvanor och vikten av fysisk aktivitet. Insatser bör göras i förskola och skola samt gentemot föräldrar för att nå barn i tidig ålder utifrån möjligheten att påverka.

Förvaltningens yttrande svarar främst på grönbokens kostrelaterade frågor.


Handläggare: Lars-Åke Hansson, 08-508 43 082
Bilagor
Bilaga (36 kb)

11 Anmälan av inkommet ärende


• ”Kosmetiska och hygieniska produkter – riktad tillsyn” Rapport från miljöförvaltningen för kännedom

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum onsdagen den 22 februari 2006 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 01/2006-02-16

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

 

  • 121 150 kr – faktura från Larsson Offsettryck AB tryckkostnad ”Magasinet”

 

  • 130 150 kr – faktura från Clear Channel för reklam i tunnelbanan v 12-13 ang. konsumentvägledning

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att lägga anmälningarna till handlingarna.

§5 Märkning av restauranger

Bordlagt 2006-02-16

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-06, (KoF dnr 401-017-06)

 

Yrkande

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) anmälde ett förslag till beslut, i vilket (fp) instämde, och yrkade bifall till detta:

 

att avslå förvaltningens förslag till beslut

 

att därutöver anföra

 

Det torde knappast vara en kommunal fråga att utveckla ett frivilligt system för kvalitetsmärkning på det sätt som anges i ärendet. Det finns risk för att man genom förslaget att göra reklam med skattebetalarnas medel via Stockholmswebben för just s.k. gröna restauranger liksom att saluföra dessa via stadens turistkontor snedvrider konkurrensen mellan Stockholms restauranger.

 

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ella Bohlin (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Proposition

Ordföranden ställde förslagen mot varann och fann därvid majoritet sitt eget yrkande.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

  1. ge förvaltningen i uppdrag att samarbeta med Matvalet, Ekocentrum och ekologiska Lantbrukare och Livsmedelsverket för att ta fram konsumentinformation som underlättar värderingsstyrda val av restauranger

  2. uppdra åt konsumentförvaltningen att ta initiativ till att lättillgänglig information om restauranger som underlättar värderingsstyrda val publiceras på lämplig plats på stadens webb

  3. återkomma till nämnden med rapport om samarbetet enligt att-sats 1 till aprilnämnden

  4. därutöver anföra följande

Enligt rapporten finns intresse hos flera olika aktörer att på olika sätt arbeta för att underlätta för konsumenter att göra värderingsstyrda val. Förvaltningen får därför i uppdrag att samarbeta med några olika aktörer kring frågan om märkning av restauranger och se hur Stockholm på ett aktivt sätt kan bidra i arbetet och föra frågan framåt för konsumenternas bästa.

 

 

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) samt (kd) med hänvisning till respektive yrkande.

 

§6 Underlag till budget 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-18, (KoF dnr 110-009-2006)

 

Yrkande

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) anmälde ett förslag och yrkade bifall till detta:

 

att avslå förvaltningens förslag till budget för 2007 och inriktning för 2008 och 2009

 

att därutöver anföra följande:

 

Den röd-gröna majoriteten har instiftat en Konsumentnämnd. Beslutsärendena nämnden avhandlat är få och har i huvudsak syftat till att begränsa handel.

 

Det finns många frivilliga föreningar som driver konsumentfrågorna. Dessutom finns ett statligt Konsumentverk.

 

Konsumentnämnden är inte kommunal kärnverksamhet. Stadens uppgift är inte att skicka ut böcker med handelsfientlig propaganda och glorifiering av skadegörelse. Stadens uppgift är inte heller att försöka förbjuda vissa typer av försäljning.

 

Istället borde Stockholm ta ett ansvar för att underlätta för företagande och handel. Ett sådant ansvar bör åligga kommunfullmäktige. För att stärka Stockholmaren som kund krävs konkurrens, enkla och tydliga regler, en snabbare planprocess och en rimlig skattebörda för företagare. Konsumentnämnden skall därför avvecklas.

 

Det är också tydligt att konsumentnämnden mer och mer utvecklas till en kampanjorganisation för miljöpartiet vad gäller verksamheten och de strategiska målen.

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade avslag med hänvisning till folkpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige.

 

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ella Bohlin (kd) yrkade avslag med hänvisning till kristdemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Proposition

Ordföranden ställde förslagen mot varann och fann därvid majoritet sitt eget yrkande.

 

 


Beslut

 

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

  1. godkänna underlaget till budget 2007 med beräkningar för 2008 och 2009 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen med nedanstående tillägg

 

Att garantera alla som serveras mat inom stadens verksamheter rätt till näringsrik, bra och säker mat är grundläggande i stadens service.  Kostprojektet Säker och Bra mat finansieras helt av Kompetensfonden och finansieringen upphör i och med utgången av 2006. Men behovet upphör inte, erfarenheterna visar på ett stort behov av kompetensutveckling. Medel måste avsättas för att säkerställa en permanent kostverksamhet och för att garantera att behovet av kompetenshöjning kan täckas även i fortsättningen.

 

Konsumentnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta initiativ till EU-samarbetsprojekt inom konsumentområdet, gärna med fokus på ungdomar. Medel för sådant samarbete bör också avsättas.

 

Konsumentnämnden har, med mycket lyckat resultat, prioriterat ungdomar i sin utåtriktade verksamhet. Andra grupper som behöver prioriteras i verksamheten inför 2007 och kommande år är barnfamiljer med små marginaler och personer med invandrarbakgrund och bristande kunskaper om sina rättigheter som konsument. Detta bör beaktas i budgetunderlaget.

 

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) samt (kd) med hänvisning till respektive yrkande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§7 Ekonomisk månadsrapport per den 28 februari 2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-06, (KoF dnr 100-016-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapporten per 28 februari 2006

 

§8 Remiss avseende Stockholms miljöprogram 2007-2010

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-09, (KoF dnr 015-015-06)

 

Yrkande

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) anmälde förslag att nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade, gemensamt för (mp), (s) och (v), bifall till förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde att folkpartiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ella Bohlin (kd) anmälde att kristdemokraterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att med godkännande överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) med hänvisning till sitt yrkande.

§9 Plansamråd om förslag till detaljplan för Fredsfors 2 mm i stadsdelen Mariehäll

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-07, (KoF dnr 401-025-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade, gemensamt för (mp), (s) och (v), bifall till förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) anmälde ett förslag till beslut, i vilket (fp) instämde, och yrkade bifall till detta:

 

att lämna remissen utan eget ställningstagande

 

att därutöver anföra

Att konsumentnämnden yttrar sig över detaljplaneförslag riskerar att ytterligare förlänga de redan alldeles för långa beslutsprocesserna som drabbar byggandet i Stockholm. Vi väljer därför att inte ta ställning till förslaget från förvaltningen.

 

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ella Bohlin (kd) anmälde att kristdemokraterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att med godkännande överlämna tjänsteutlåtandet som svar på plansamrådet.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till gemensamt yrkande.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§10 En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

(KS dnr 024-547/2006)

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-03-09, (KoF dnr 501-019-06)

 

Yrkande

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) anmälde en anförandetext som förslag till yttrande och yrkade bifall till detta:

 

Föräldrarna är ytterst ansvariga för att deras barn får en god uppväxtmiljö innefattande uppfostran, kost, stimulans samt idrottsutövning av olika slag.

 

Skolan kan självfallet komplettera detta med kostsammansättning för skolmåltider, undervisning och lärande i samband med hemkunskap m.m. Det är oklart med vad som avses i tjänsteutlåtandet med lokalt aktivt arbete när det gäller denna fråga.

 

Det lokala arbetet bör lämpligen gå genom de verksamheter, som redan är etablerade d v s mödravårdscentraler, barnavårdscentraler för att nå ut till föräldrar. Internet är ett utmärkt redskap att bedriva information på och nå ut till många. Vi får dock inte glömma att folkhälsofrågor främst är folkhälsoinstitutets och landstingets roll.  Staden och konsumentnämnden bör inte ha någon inblandning i frågan utöver vad som ovan uttalats.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde att folkpartiet lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ella Bohlin (kd) anmälde att kristdemokraterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att som svar på remissen överlämna tjänsteutlåtandet med nedanstående tillägg:

 

På EU-kommissionens uttalade fråga om självreglering är ett adekvat verktyg för att begränsa reklam om energirik mat till barn under tolv år är konsumentnämndens uppfattning att svaret tyvärr är nej. Vi kan inte hos livsmedelsbranschen se tillräckliga tendenser till en självreglering som fungerar. Vi uppmanar därför EU-kommissionen att införa ett reklamförbud för barn under tolv år.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) med hänvisning till sitt yrkande.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§11 Anmälan av inkommet ärende

 

  • Kosmetika och hygieniska produkter – riktad tillsyn”. - Rapport från miljöförvaltningen för kännedom.

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

 

§12 Förvaltningen informerar

 

·         Påmindes att anmälan av deltagare från nämnden vid årets konsumentdagar 8–10 maj 2006 måste anmälas senast idag.

 

·         Informerades att USK utvärderar aktiviteterna under dagens Matevent på Kulturhuset.

 

·         Maria Wiezell, konsumentvägledare vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning, är inbjuden till japanska ministeriet för miljö- och konsumtionsfrågor. Förvaltningen har för ändamålet ordnat en till engelska översatt version av ”LekoPrickaffären”, vilken Maria W. kommer att ta med sig som åskådningsobjekt.

 

·         Konsumentminister Anna-Carin Nyqvist vill se över lagstiftningen för begränsning av telefonförsäljning. I sammanhanget apostroferas Stockholms stads framförda synpunkter.

 

§13 Övriga frågor

 

Vid nämndens öppna sammanträde, vilket samlade ett 10-tal lyssnare, närvar miljö- och konsumentborgarrådet Viviann Gunnarsson.

 

Det pågående Mateventet i Kulturhuset har lockat många besökare under hela dagen.

Kvällspasset för allmänheten som inleds efter nämndens sammanträde, väntas samla ett stort antal intresserade kring alla olika bantningsideologier som frodas.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare