Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde - internt 2006-04-27

Sammanträde - internt 2006-04-27

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 03/2006-03-15

4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 1/2006-03-02

5 Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2006

Dnr: 100-016-06

Nedan redovisas den ekonomiska förbrukningen per den 31 mars 2006 jämfört med budget. Eftersom vi först efter tertialrapport 1 får in de pengar vi lagt ut i våra två Kompetensfondsprojekt, Kost- och Miljöhandboksprojektet, redovisas i marsrapporten en förbrukning som överstiger budget. Så är dock inte fallet i verkligheten. Budget kommer inte att överskridas.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

6 Ang. "Frihandel - utan tullar - även i Stockholm" - skrivelse av Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Dnr: 301-018-06

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

7 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad – KS dnr 325-888-2006

Dnr: 015-027-06

Konsumentförvaltningen anser att ett folkhälsoprogram bör omfatta alla invånare och anställda inom Stockholms stad. I programförslagets nuvarande form är det endast problemområden och åtgärder för barn och unga som konsekvent benämns under varje målområde. Det är icke desto mindre känt att undernäring inom äldreomsorgen är ett vanligt förekommande problem och detta orsakar stort mänskligt lidande samt kräver omfattande resurser. Att redan i programmet slå fast bestämningsfaktorer och vilka som är huvudaktörer under respektive målområde anser vi snarare vara hämmande än utvecklande för arbetet med folkhälsofrågor i staden. Förvaltningen saknar ett antal instanser för remissförfarande där framför allt äldre och funktionshindrade återfinns representerade.

Handläggare: Christina Sollenberg, 08-508 43 083

8 Kommunikationspolicy för Stockholms stad - KS dnr 059-577/2006

Dnr: 015-032-06

Konsumentförvaltningen ställer sig i stort positiv till ny kommunikationspolicy för Stockholms stad. Vår samlade bedömning är att kommunikationspolicyn, kompletterad med en moderniserad grafisk manual och de övriga handböcker som planeras från stadsledningskontorets kommunikationsavdelning, kan bidra till att stödja och stärka stadens kommunikationsarbete.
Möjligen kan dokumentet komma att uppfattas som alltför omfattande och komplext för att komma till användning i det dagliga arbetet ute i organisationen. Vi vill därför framhålla vikten av att de planerade handböckerna så långt det är möjligt anpassas efter dem de riktar sig till.

Handläggare: Lotta Wallén, 08-508 430 73

9 Projektrapport från ”jag:konsument”

Dnr: 602-036-06

Konsumentnämnden beslutade den 11 maj 2004 att godkänna förvaltningens projektförslag om att genomföra en satsning på ett projekt riktat till ungdomar, särskilt med inriktning mot dem som har annan bakgrund än svensk. Projektet har förlängts i två omgångar och avslutades i dec 2005.

I uppdraget ingick att arbetet skulle redovisas i form av en rapport vid projektets slut.

Rapporten är nu klar och finns bifogad till nämndhandlingarna.


Handläggare: Lisa Ericson, 08-508 430 76

10 Plansamråd om förslag till detaljplan för område vid Johanneslundstoppen i stadsdelarna Hässelby gård och Vinsta, del av Vinsta 5:1 mm Yttrande över detaljplaneförslag S-Dp 2002-16782-54

Dnr: 401-035-06

Förvaltningen anser att det är bra att bostadshus placeras i nära anslutning till service, kollektivtrafikförbindelser och cykelbanor. Förvaltningen anser vidare att torgytan bör ge utrymme för service och torghandel i stället för parkeringar.
Förvaltningen har lämnat synpunkter om service, torg, kollektivtrafik, cykelbanor, handikappanpassning och ekologiskt byggande.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75

11 Anmälan om inkomna inbjudningar

 ”Hur ska alla få tillgång till kultur och fritid?” – seminarium i serien Handikappolitiskt program för Stockholms stad.

 ”Kan alla arbeta?” – seminarium i serien Handikappolitiskt program för Stockholms stad

12 Anmälan av inkommen skrivelse

Dnr: 010-041-06

Inkommen skrivelse "Nya flygskatten" från ledamoten Daniel Somos (m)

13 Förvaltningen informerar

 Mateventet den 15 mars 2006 – muntlig information

 Konsumentpolitik för ökad välfärd – muntlig information om den konsumentpolitiska propositionen

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Vice ordföranden Anders Boberg (kd) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum måndagen den 8 maj 2006 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 03/2006-03-15

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 1/2006-03-02

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§5 Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-12, (KoF dnr 100-016-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapporten per 31 mars 2006

§6 Ang. "Frihandel - utan tullar - även i Stockholm" - skrivelse av Yvonne Fernell-Ingelström (m)

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-13, (KoF dnr 301-018-06)

 

Yrkande

Ledamoten Daniel Somos (m) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

  • att bifalla skrivelsen om begärd redovisning

 

Vi finner det märkligt att konsumentnämnden enbart hänvisar till Handelns utredningsinstitut och miljöavgiftskansliet utan att göra en sammanställning av deras resultat och sätta det i ett konsumentpolitiskt perspektiv för just Stockholmaren.

 

Konsumentpolitik är nationellt och för Stockholms stad enligt definition

- att skapa förutsättningar för och bidra till en långsiktig hållbar utveckling i Stockholm och ökad välfärd för Stockholmarna.

 

Stockholmarna har dessvärre blivit illa behandlade i många sammanhang. Riksdagen inför oupphörligt skatter och pålagor särskilt för Stockholmarna vilket självfallet minskar på deras välfärd.

 

Förutom kommunalskatt betalar Stockholmarna skatteutjämning till andra kommuner i riket, boendet är högre taxerat i Stockholms stad än övriga delar i landet för att nämna några exempel samt har nu från statens sida ytterligare en skatt införts i Stockholm, trängselskatter.

 

Vi går till val den 17 september på om just trängselskatter skall införas för gott i huvudstaden.

Självklart för alla dessa pålagor för just Stockholm med sig att konsumtionsutrymmet minskar och därmed välfärden.

 

Majoriteten vill dock inte medverka till att ge upplysningar kring konsekvenserna av trängselskatteförsöket inför valet den 17 september

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden förklarade skrivelsen besvarad genom tjänsteutlåtandet och lade ärendet till handlingarna.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) mht sitt förslag.

§7 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad – KS dnr 325-888-2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-11, (KoF dnr 015-027-06)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

  • att som svar på remissen anföra följande:

 

Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser som den ökande ohälsan leder till, bör tas på långt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälsoprogram. Som exempel kan sägas att ordet ”tandhälsa” inte nämns i programmet. Detta trots att karies har blivit ett problem allt längre ner i åldrarna och riskerar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan om åtgärder inte vidtas. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa.

 

Kostnaderna för lokalt folkhälsoarbete, kompetensutveckling, folkhälsostrateg och kanslifunktioner uppskattas uppgå till nära 17 miljoner kronor under fyra år. Det är anmärkningsvärt att man avser att bygga upp ytterligare byråkratiska och administrativa funktioner i stället för att använda sig av, och eventuellt förstärka, redan befintliga verksamheter. Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan.

 

Ett av de målområden som anges i programmet är ”delaktighet och inflytande”. Trots detta har den styrgrupp som hänvisas till i ärendet enbart fått agera alibi för samsyn. En reell chans att påverka innehållet i programmet har saknats. Som exempel kan nämnas att slutprodukten, innehållande helt nya förslag, presenterades utan att deltagarna i styrgruppen fick någon möjlighet att påverka eller ha synpunkter på denna. I detta fall har bilden av inflytande och delaktighet enbart varit en chimär.

 

På det hela taget är folkhälsan en fråga som måste prioriteras högre och samarbete över partigränserna bör efterstävas genom bland annat gemensamt framtagna och mätbara mål.

 

Det är i detta arbete viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

 

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika.

 

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.

 

Ledamoten Daniel Somos (m) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

  • att överlämna följande yttrande som svar på remissen

 

Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser den ökande ohälsan leder till, bör tas på långt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälsoprogram. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa.

 

Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan.

 

En del viktiga områden som bidrar till ohälsa har glömts bort i programmet till exempel höga skatter och arbetslöshet. Ett annat exempel som kan nämnas är att åtgärder för tandhälsa saknas i programmet. Detta trots att karies har blivit ett problem allt längre ner i åldrarna och riskerar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan om åtgärder inte vidtas.

 

Det är i detta arbete viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

 

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar bland annat god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika.

 

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.

 

Ledamoten Therese Wallqvister (fp) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

1.      att avslå förvaltningens förslag till beslut

2.      att ärendet återremitteras

3.      att därutöver anföra följande

 

Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser den ökande ohälsan leder till, bör tas på långt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälsoprogram. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa.

Kostnaderna för lokalt folkhälsoarbete, kompetensutveckling, folkhälsostrateg och kanslifunktioner uppskattas uppgå till nära 17 miljoner kronor under fyra år. Det är anmärkningsvärt att man avser att bygga upp ytterligare byråkratiska och administrativa funktioner i stället för att använda sig av, och eventuellt förstärka, redan befintliga verksamheter. Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan.

Programmet har tagits fram under stor tidspress vilket omöjliggjort en bredare förankring i partigrupperna. Denna tidspress har även lett till att viktiga områden glömts bort.

På det hela taget är folkhälsan en fråga som måste prioriteras högre och samarbete över partigränserna bör eftersträvas. Vi föreslår därför att ärendet återremitteras med syfte att åstadkomma bland annat gemensamt framtagna och mätbara mål.

Det är i detta arbete viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar bland annat god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika.

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett gemensamt förslag för (mp), (s) och (v), samt yrkade bifall till detta.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

1.      i huvudsak bifalla förvaltningens förslag

 

2.      i övrigt anföra följande

 

Det är bra att folkhälsoprogrammet lyfter fram barn och unga som en viktig målgrupp. Det är helt i linje med den politik som förts konsekvent inom alla områden av majoriteten under mandatperioden.

 

Därutöver vill nämnden att programmet kompletteras med konkretare förslag till förebyggande, hindrande eller lindrande åtgärder för äldre och funktionshindrade.

Det är både i början och slutet av livet som vi är i störst behov av andras omsorger. Insikt och kunskap måste finnas hos alla stadens anställda, men särskilt inom verksamheterna för omsorger. Kostprojektet ” Säker och Bra mat” är bara ett av många viktiga områden som därför ska stödjas.

 

Man talar i programmet om bestämningsfaktorer som påverkar hälsotillståndet. Staden kan bidra till att äldre personer håller sig friska genom att de kan komma ut även under vinterhalvåret. Det blir extra viktigt med snöröjning, sandning och promenadsällskap när man blir äldre. 

 

Avsnittet ”kostnadsberäkning” måste kompletteras med verkliga kostnader som skulle kunna undvikas., t ex genom att fixar-Malte undanröjer risker för fallolyckor.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (kd), (m) och (fp) m h t resp. förslag.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§8 Kommunikationspolicy för Stockholms stad - KS dnr 059-577/2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-17, (KoF dnr 015-032-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och anmälde därtill ett för mp, s och v gemensamt särskilt uttalande, i vilket vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde instämmande.

 

 

Beslut

 

1.      Konsumentnämnden beslöt att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på remissen

 

Särskilt uttalande

Det är viktigt att kommunikationspolicyn kan förstås av alla, vilket innebär ett rakt och enkelt språk. Det finns många olika grupper som ska kunna tillgodogöra sig information. När man mer och mer använder sig av information på nätet måste man tänka igenom att detta ställer andra krav på utformningen än information tryckt på papper. Informationen måste t ex vara särskilt utformad för att vara tillgänglig för synskadade och personer med olika läshinder. Internetinformation ser också olika ut på olika datorer.

 

Vi vill uppmärksamma på att t ex skolor måste kunna få behålla egna logotyper då det är viktigt med identitet även på en lägre nivå än förvaltningsnivå. Kanske finns det även andra verksamheter i staden som vill kunna värna om sin egen identitet i kombination med att de tillhör Stockholms stad.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§9 Projektrapport från ”jag:konsument”

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-19, (KoF dnr 602-036-06 )

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

  • att komplettera rapporten med projektets kostnader och en redogörelse för vilka beslut som legat till grund för att projektet har förlängts i ett par omgångar,

 

  • att därmed godkänna rapporten

 

Ledamoten Daniel Somos (m) anmälde ett för (m) och (fp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

  • att återremittera rapporten för en komplettering med projektets kostnader samt en redogörelse för vilka beslut som legat till grund för att projektet har förlängts i ett par omgångar

 

Vi saknar en närmare kostnadsanalys av projektet och dess olika delar i slutrapporten. Vid alla former av utvärderingar är det viktigt att kostnader redovisas, inte minst när det gäller skattebetalarnas pengar. Vidare saknar vi en redogörelse för på vilket/vilka grunder projektet har förlängts? Hur har dessa beslut fattas och vad betyder dessa beslut för att få ett grepp om utvärderingen. Har dessa delmoment innan förlängningen redovisats och i så fall var?

 

Vi hade också gärna sett att en extern person hade genomfört utvärderingen, istället för Konsumentförvaltningen själva. Projekt av denna typ bör alltid utvärderas av någon extern konsult. Utvärderingen hade också vunnit på om konkreta och mätbara mål för projektet satts upp från början – att sådana mål saknas medför dock att en extern utvärdering vore ännu mer angelägen.

 

Vi har även reagerat på några enskildheter avseende projektet samt rapporten.

 

Annonser i DN och Metro gav ett extremt dåligt resultat, då noll procent av ungdomarna angav att de sett annonserna.

 

Vi kan också konstatera att de som ungdomarna tyckte var bra med projektet var en subventionerad rap-konsert och även en modevisning. Hur dessa aktiviteter gynnar arbetet med konsumentvägledning bland ungdomar och andra kan verkligen ifrågasättas.

 

Projektets målgrupp beskrivs under kapitlet avgränsningar som ungdomar i Stockholm stad i åldern 14-17 år. I beskrivningen av målgrupper uttalar man dock att man i första hand vänder sig till ungdomar med invandrarbakgrund, vilket vi vänder oss emot. Konsumentfrågor och en stärkt konsumentmakt är lika viktigt för alla ungdomar, oavsett bakgrund.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt att förvaltningschefens kompletterande information infogas som protokollsförklaring.

 

 

Proposition

Ordföranden ställde först återremissyrkandet mot avgörande och fann därvid majoritet för att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

 

Han ställde därefter vice ordförandens yrkande mot sitt eget.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna förvaltningens projektrapport.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) samt (kd) mht resp. förslag.

 

 

Protokollsförklaring

Förvaltningschef Marie Sälmark redogjorde för projektets kostnader, totalt 3.7 miljoner kr för 2005 och 2004. Dessa kostnader har redovisats i VB och bokslut för 2004 och 2005, vilka har godkänts av konsumentnämnden.

De beslut som ligger till grund för projektet är:

Ø      beslut (Dnr 901/048-04) i konsumentnämnden i maj 2004 om att inleda ett projekt riktat till ungdomar

Ø      beslut (Dnr 313/053-2004) i konsumentnämnden i september 2005 att som svar på skrivelse från Anders Broberg (Förbättra människosynen i marknadsföringen) uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med unga konsumentfrågor under 2005

Ø      uppdrag i budget 2005 från kommunfullmäktige till konsumentnämnden att ytterligare öka det utåtriktade arbetet och då särskilt mot de unga

Ø      uppdrag från konsumentnämnden till förvaltningen i verksamhetsplanen för 2005 att fortsätta det påbörjade ungdomsarbetet

§10 Plansamråd om förslag till detaljplan för område vid Johanneslundstoppen i stadsdelarna Hässelby gård och Vinsta, del av Vinsta 5:1 mm Yttrande över detaljplaneförslag S-Dp 2002-16782-54

Yttrande över detaljplaneförslag S-Dp 2002-16782-54

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-24, (KoF dnr 401-035-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

  1. avstyrka förslaget till detaljplan
  2. delvis åberopa förvaltningens förslag
  3. i övrigt anföra följande

 

Området är kollektivtrafikförsett när det gäller bussar, men det är långt till närmsta tunnelbanestation. De föreslagna byggnationerna är inte förenliga med stadens policy om att inte bygga på grönytor. Förslaget står i strid med översiktsplanen. Förslaget ingår inte heller i majoritetens 20 k, planen om 20 000 nya bostäder under mandatperioden. Det finns stor risk för bullerstörning för de boende närmast Lövstavägen. Höga halter av föroreningar från tippen, Johanneslundstoppen har uppmäts i grundvattnet. Vi bygger för de kommande 150 åren inte bara för de närmsta åren och grönområden och en bra boendemiljö är viktiga för trivsel och folkhälsa.

 

Ledamoten David Samuelsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde att han lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

 

Ledamoten Daniel Somos (m) anmälde att han lämnade ärendet utan eget ställningstagande med följande förklaring:

Att konsumentnämnden yttrar sig över detaljplaneförslag riskerar att ytterligare förlänga de redan alldeles för långa beslutsprocesserna som drabbar byggandet i Stockholm. Vi väljer därför att inte ta ställning till förslaget från förvaltningen.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna och överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (mp) m h t eget förslag.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§11 Anmälan om inkomna inbjudningar

 

Ø             Hur ska alla få tillgång till kultur och fritid?” – seminarium i serien  Handikappolitiskt program för Stockholms stad.

Ø             Kan alla arbeta?” – seminarium i serien Handikappolitiskt program för      Stockholms stad

§12 Anmälan av inkommen skrivelse

 

Nya flygskatten” – skrivelse 2006-04-26 av Daniel Somos (m)

 

Skrivelsen överlämnades för beredning inom förvaltningen.

§13 Förvaltningen informerar

 

Ø      Mateventet den 15 mars 2006 – muntlig information av Lisa Ericson

 

Ø      Konsumentpolitik för ökad välfärd – muntlig information om den konsumentpolitiska propositionen av Mechthild Kleinschmidt. Utdelades sammanfattning av proposition 2005/06:105 samt pressmeddelande från Regeringskansliet den 17 mars 2006.

 

Ø      Kvalitetsarbetet – broschyr utdelades

 

Ø      PTS informerar: om bredband, telefoni, bredbandstelefoni, mobiltelefoni, telefonkort och trådlösa nätverk. – broschyrer uppställda

 

Ø      Konsument:magasinet!  Nominerad till Guldbladet 2006 av Sveriges uppdragspublicister, i klasserna Bästa formgivning och Bästa omslag.

§14 Övriga frågor

 

Inga anmälda frågor.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare