Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde + Temamöte: Hantverkstjänster och bostadsrätt 2006-05-18

Sammanträde + Temamöte: Hantverkstjänster och bostadsrätt 2006-05-18

Datum
Klockan
17.30
Plats
Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning, Årstavägen 56A

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 03/2006-04-27

4 Anmälningsärende


 Faktura från kulturnämnden, 134 720 kr avseende lokalhyra i samband med Mateventet 15 mars 2006

5 Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2006

Dnr: 120-033-06

Konsumentnämndens verksamhet har under de fyra första månaderna 2006 präglats av fortsatt utåtriktat arbete både när det gäller att nå medborgarna och stadens anställda enligt uppdrag i budgeten och nämndens verksamhetsplan. Ungt och uthålligt två viktiga nyckelord. Ungt eftersom ett av nämndens uppdrag är att nå unga stockholmare - uthålligt med tanke på uppdragen om Stockholm som ekologiskt hållbar storstad och som en Fair Trade city.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

6 Delrapport projekt ”Säker och bra mat i stadens verksamheter”

Dnr: 603-044-06

Konsumentnämnden bedriver sen 2005 ett kostprojekt gällande kompetensutveckling för anställda i stadens verksamheter, t ex måltidspersonal inom förskola, skola, äldreomsorg och deras ansvariga chefer. Målet är att samtliga som arbetar med maten som serveras inom stadens verksamheter eller på något sätt fattar beslut om den maten ska nås av information om nämndens projekt.

Handläggare: Christina Sollenberg, 08-508 43 083

7 Samråd om förslag till detaljplan för del av kvarteret Margretero i stadsdelen Mariehäll

Dnr: 401-039-06

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för fastigheterna Margretero 6 och 7 i stadsdelen Mariehäll. Förslaget innebär att två befintliga hus rivs. Planförslaget innebär att befintliga byggnader rivs och ersätts med flerbostadshus med ca 110 bostadsrättslägenheter och parkering under gården.

Förvaltningen anser att det är bra att bostadshus placeras i nära anslutning till service och kollektivtrafikförbindelser och att ett parkeringsgarage placeras under gården. Förvaltningen anser att det ska finnas cykelparkeringar vid bostadshusen och cykelbanor till området. Förvaltningen har lämnat synpunkter om service, kollektivtrafik, handikappanpassning, cykelparkeringar, cykelbanor, parkering och ekologiskt byggande.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75

8 Anmälan om inkomna ärenden

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum måndagen den 29 maj 2006 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 03/2006-04-27

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälningsärende

 

Ø      Faktura från kulturnämnden, 134 720 kr avseende lokalhyra i samband med Mateventet 15 mars 2006

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§5 Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2006

(KoF dnr 120-033-06)

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-10, (KoF dnr 120-033-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna och överlämna Tertialrapport 1 2006 till kommunstyrelsen.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Delrapport projekt ”Säker och bra mat i stadens verksamheter”

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-10, (KoF dnr 603-044-06)

 

Yrkande

Ledamoten Therese Wallqvister (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Som ledamot tjänstgörande ersättaren Ellen Bohlin (kd) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

att i huvudsak bifalla förvaltningen förslag

 

att därutöver anföra:

Det är bra att kvaliteten har granskats. Detta är något som kontinuerligt bör göras av såväl ansvariga kontrollmyndigheter som den egna verksamheten. De som lagar maten som serveras i stadens verksamheter har självklart ett ansvar för att maten är näringsriktig, aptitlig och ur livsmedelshygienisk synpunkt bra.

 

Rapporten och förslagen är ett bra dokument för vidare diskussion inom staden hur en bra matkvalitet ska garanteras.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett gemensamt förslag mp, s och v och yrkade bifall till detta.

 

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde ett särskilt uttalande:

 

Vi tycker det är självfallet att verksamhetsansvariga inom barnomsorg, skola och äldreomsorg har ett ansvar för att maten som serveras i verksamheterna är näringsriktig och ur livsmedelshygienisk synpunkt bra mat. Det skall inte behövas en särskild Konsumentnämnd för att ta det ansvaret utan ansvaret åvilar som sagt de verksamhetsansvariga.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att som svar på delrapporten ”Säker och bra mat i stadens verksamheter” (KoF dnr 603-044-06) uppdra åt konsumentförvaltningen att 

 

  1. Utgå från delrapporten i arbetet med att färdigställa stadens kostpolicy med syfte att alla som utspisas i den kommunala verksamheten ska få samma tillgång till näringsrik, god och hygienisk tillagad mat .

 

I övrigt anföra att Konsumentnämnden anser att rapporten ytterligare understryker Kostprojektets viktiga roll i stadens verksamhet.  

 

Vi ser naturligtvis allvarligt på de brister som rapporten avslöjar och konstaterar att det krävs hårdare riktlinjer för upphandling av mat från entreprenörer.  Matlådor transporteras kors och tvärs i staden och kommer även så långväga ifrån som Skåne. Leverantörernas näringsvärdeberäkningar stämmer inte, ibland finns inte ens en dietist inom företaget. Sjuka som ska sondmatas får näringsdryck istället för sondmat. När ansvarig sjuksköterska kontaktar upphandlad leverantör möts hon av total okunskap.

 

Det är förkastligt att det levereras varm mat och sallad packat i samma påse till hemtjänstens lokal på fredagen, ställs i kylskåp för att serveras under helgen och värmas upp på nytt.

 

Det är också oacceptabelt att elever med svår födoämnesallergi får broccoli och potatis varje dag.

 

Därför är det viktigt att rapporten bildar underlag för att ta fram riktlinjer för stadens måltidsverksamheter i en kostpolicy.

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till respektive yrkande.

§7 Samråd om förslag till detaljplan för del av kvarteret Margretero i stadsdelen Mariehäll

Remissyttrande över detaljplaneförslag S-Dp 2004-08325-54

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-05-05, (KoF dnr 401-039-06)

 

Yrkande

Ledamoten Therese Wallqvister (fp) anmälde ett förslag till beslut – i vilket (kd) instämde – och yrkade bifall till detta:

 

1.              I huvudsak bifalla förvaltningens förslag

2.              I övrigt anföra följande

 

Det är bra med fler bostäder i ett centralt läge nära kommunikationer. Det är önskvärt att bostäder inte placeras i lägen med så höga bullervärden. Med tanke på bullervärdena bör lokaler istället bibehållas i bottenvåningen ut med gatan.

 

Därutöver vill nämnden framhålla att näringslokaler är mycket viktiga för sysselsättningen lokalt. Ska ett hållbart samhälle kunna upprätthållas och arbetsresor minskas så bör lokaler planeras in vid om eller nybyggnation av bostäder. Lämpligast är att bottenvåningen används till näringslokaler. Särskilt lämpligt kan det vara i kvarteret Margretero som har en hög trafikintensitet (höga bullervärden) och ett fungerande utnyttjande idag av lokalerna.

 

En aspekt som alltid bör tas hänsyn till är behovet av att befintliga näringar kan fortleva. Vid samtal med företagare har framkommit att nedläggning av företag kan ske redan vid årsskiftet 2007, då lokalerna ska tömmas. Det är svårt att få nya lokaler i ett lika trafikerat och inarbetat läge. Även företagarnas familjer drabbas och butikernas leverantörer. En företagare uppger att tio familjer är beroende av butiken för sin försörjning. De är sysselsatta i tillverkningsledet. Nu är användningen av fastigheterna handel och kontor.

 

En konsekvensanalys bör göras över hur det går med sysselsättningen i en förändring av lokaler och fastigheten och dess användning.

 

Ur konsumenternas synvinkel bör lokaler fortsättningsvis upplåtas till butiker och restaurang i bottenvåningen. En begränsning av service och konkurrens sker vid en eventuell ändrad användning av fastigheten.

 

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

1.              att lämna remissen utan eget ställningstagande

2.              att därutöver anföra

 

Att Konsumentnämnden yttrar sig över detaljplaneförslag riskerar att ytterligare förlänga de redan alldeles för långa beslutsprocesser som drabbar byggandet i Stockholm. Vi väljer därför att inte ta ställning till förslaget från förvaltningen.

 

Därtill anmälde hon ett särskilt uttalande:

Vi får i detta ärende återigen en bekräftelse på att konsumentnämnden mer och mer antar formen av en extra miljö- och hälsoskyddsnämnd. Vad vi kan se finns ingen konsumentpolitisk aspekt i remissvaret utan enbart synpunkter som är rent miljöpolitiska. För att bevaka miljöpolitiken i staden finns redan en nämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Denna nämnd har även den erhållit remissen i stadsplaneärendet.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde ett särskilt uttalande:

 

Vi tycker att det vore bra om man såg över möjligheterna att lägga in lokaler för olika typer av närservice i bottenplanen.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna och överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) och (kd) med hänvisning till respektive yrkanden.

§8 Anmälan om inkomna ärenden

 

Inga inkomna ärenden anmäldes.

§9 Förvaltningen informerar

 

Ø      Ny livsmedelslagstiftning. I meddelande från stadsdirektören utpekas konsumentförvaltningens kostenhet som informatör.

 

 

Ø      Guldbladet 2006 utdelade Sveriges uppdragspublicister till konsumentförvaltningens Konsument:Magasinet för bästa formgivning.

 

 

Ø      Jag:Konsument deltog under konsumentvägledardagarna på Djurönäset

§10 Övriga frågor

 

Ø      Ordföranden anmälde förslag om Rättvisemärkt fotbollsmatch mellan blocken efter junisammanträdet

 

Ø      Anmäldes skrivelse från ersättaren Tomas Wahlström (m) med redovisning av hinder för deltagande vid nämndens externa sammanträden på olika platser.
– Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för behandling.

 

 

 

Vid protokollet

  

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare