Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde - internt 2006-06-20

Sammanträde - internt 2006-06-20

Datum
Klockan
16.00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 04/2006-05-18

4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 2/2006-04-20

5 Anmälningsärende


 Faktura från Ekologiska lantbrukarna, 117 000 kr avseende miljö- och rättvisemärkt konsumentguide ”EKO Stockholm”.

6 Ekonomisk månadsrapport per den 31 maj 2006

Dnr: 100-016-06

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

7 Revisionskontorets årsrapport: Konsumentnämnden 2005

Dnr: 010-037-06

Revisionen av konsumentnämndens verksamhet avseende år 2005 utmynnar i en positiv bedömning av såväl de ekonomiska som verksamhetsmässiga resultaten.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

8 Internkontrollplan för 2006

Dnr: 120-053-06

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

9 Genomlysning av konsumentnämnden

Dnr: 101-042-06

Såsom ett fristående förslag i förhållande till utredningen anser förvaltningen att ett bredare perspektiv borde anläggas på stadens framtida konsumentpolitik, genom att föra samman de frågor som rör hållbar konsumtion till en nämnd för hållbar utveckling. Ett förslag som kan ge utökade förutsättningar att uppnå en för Stockholms stad hållbar samhällsutveckling.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

10 Förslag om att Stockholm stad ska bli en Fair Trade City

Dnr: 021-006-06

I budgeten för 2006 fick konsumentnämnden i uppdrag att arbeta för att Stockholms stad ska bli diplomerad som en så kallad Fairtrade City. Fairtrade City är en diplomering för kommuner/städer som vill ta beslut om att arbeta för en etiskt hållbar konsumtion. Att vara en Fairtrade City innebär att de offentliga och privata sektorerna tar ett gemensamt ansvar för att öka etiskt hållbar konsumtion. Stadens ambition ska då vara att arbeta för att öka kännedomen, utbudet och konsumtionen av etiskt hållbart producerade varor och tjänster i kommunen. Etiskt hållbar konsumtion innebär bland annat förenings- och organisationsfrihet, förbud mot barnarbete, förbud mot tvångsarbete och förbud mot diskriminering.

Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75

11 Samråd om områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg - S-Dnr 2002-12665-53

Dnr: 401-034-06

Stadsbyggnadskontoret har inbjudit till samråd om ett områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Syftet med programmet är att i första hand ange ramarna för en utveckling av området samt behovet av infrastruktursatsningar. Målsättningen är att bygga nya attraktiva bostäder i olika upplåtelseformer och prisnivåer. I programmet redovisas bebyggelse av ca 3600 nya bostäder, varav 3000 i bostadshus och 600 i radhus.

Förvaltningen har lämnat synpunkter om service, handikappanpassning, natur- och rekreationsområden, kollektivtrafik, gång och cykelbanor, bilparkering och bilpooler, vägar och trafik, ekologiskt byggande samt källsortering.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75

12 Plansamråd om förslag till detaljplan för område vid kv Utslaget m m i stadsdelen Ulvsunda Industriområde - S-Dp 2006-02860-54

Dnr: 401-049-06

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för området vid kvarteret Utslaget mm i stadsdelen Ulvsunda industriområde. Förslaget innebär att den livsmedelsbutik som står med tillfälligt bygglov ska bli planenlig.

Förvaltningen har lämnat synpunkter om service, handikappanpassning, ekologiskt byggande, källsortering, cykelparkering och cykelbanor.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75

13 Förvaltningen informarar

 ”Politikerna, styrningen och beslutsunderlagen” – en rapport om hur Stockholms stads förtroendevalda ser på stadens styrsystem och beslutsunderlagen.
(utdelas)

 ”Stockholm:Mat på Kulturhuset 2006” – besökare och verksamhetsansvariga i Stockholms stad bedömer arrangemanget
(utdelas)

 ”Trygga konsumenter som handlar hållbart” (Regeringskansliet)
– konsumentpolitikens mål och inriktning
(utdelas)

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum måndagen den 26 juni 2006 från kl. 14.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 04/2006-05-18

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 2/2006-04-20

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§5 Anmälningsärende

 

Ø      Faktura från Ekologiska lantbrukarna, 117 0000 kr avseende miljö- och rättvisemärkt konsumentguide ”eko STHLM - 2006

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§6 Ekonomisk månadsrapport per den 31 maj 2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-05, (KoF dnr 100-016-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapporten per 31 maj 2006

§7 Revisionskontorets årsrapport: Konsumentnämnden 2005

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-05, (KoF dnr 010-037-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att överlämna och åberopa föreliggande tjänsteutlåtande som yttrande över årsrapporten.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§8 Internkontrollplan för 2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-02, (KoF dnr 120-053-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna förvaltningens redovisning 2005 och förslag till intern kontrollplan för 2006.

§9 Genomlysning av konsumentnämnden

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-05, (KoF dnr 010-042-06)

 

Yrkande

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde ett för (fp) och (m) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

att avslå tjänsteutlåtandet som svar på remissen, samt

att därutöver anföra följande:

 

Till skillnad från förvaltningens tjänsteutlåtande är vi övertygade om att det skulle vara möjligt att föra över konsumentförvaltningens verksamhet till andra förvaltningar. Vi delar inte heller uppfattningen att frågor som rör hållbar utveckling bör föras samman till en nämnd för hållbar utveckling. Dessa frågor bör i stället vara en integrerad del av stadens fack- och stadsdelsförvaltningar. Konsumentvägledning och hållbar utveckling är viktigt, men en nämnd för detta kan komma att göra mer skada än nytta. I stället för att en konkret verksamhet bedrivs som är väl förankrad i stadens övriga verksamhet, är risken stor att arbetet koncentreras kring opinionsbildning och tandlösa projekt.

 

I sin genomlysning framför Ramböll Management ett antal viktiga synpunkter om förvaltningens verksamhet som inte alltför lättvindigt bör avvisas. Dels redovisas vilka besparingar en sammanslagning skulle kunna innebära, dels att förvaltningen genom sin opinionsbildande roll skiljer sig från Stockholms övriga förvaltningar. Vi ifrågasätter inte förvaltningens yrkesskicklighet, men däremot huruvida opinionsbildning bör vara en av förvaltningens huvuduppgifter.

 

Stora besparingar kan göras genom att konsumentnämndens verksamhet slås samman med andra nämnder. Till skillnad från förvaltningens tjänsteutlåtande är vi inte av den uppfattningen att arbetet med konsumentvägledning inom Stockholms stad står och faller med en självständig konsumentförvaltning. Av dessa skäl, och därför att vi anser att dagens verksamhet bäst bedrivs inom ramen för andra fack- och stadsdelsnämnder, anser vi att konsumentförvaltningens verksamhet bör överföras till stadens andra förvaltningar.

 

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

att i huvudsak bifalla förvaltningen förslag

att därutöver anföra:

Att renodla nämnder med myndighetsansvar till att bara ha hand om myndighetsfrågor och överlåta andra uppgifter till annan/andra nämnder är klart intressant och bör övervägas. Kommunstyrelsen bör förutsättningslöst se över stadens alla nämnder utifrån detta perspektiv.

 

När det gäller konsumentfrågor vill vi påpeka att vi hela tiden tyckt att det är onödigt med en särskild nämnd för detta. Genomlysningen visar att flera miljoner skulle kunna frigöras för att exempelvis användas till konsumentarbetet. Däremot är det viktigt att staden bedriver en bra konsumentpolitik. Hur detta ska organiseras kan diskuteras.

 

Vi tycker att det är viktigt att stockholmarna enkelt och lättbegripligt kan få information om vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument, och att man vid behov kan få personlig hjälp.

 

Idag drivs konsumentfrågor av en mängd olika aktörer, såväl offentliga som ideella. Staden själv ger en mycket bra service till medborgarna via alla de konsumentvägledare som finns i stadsdelarna. Eftersom så mycket görs, måste en avgränsning göras för vad som är stadens specifika sfär.

 

Innan man bestämmer sig för hur konsumentarbetet ska organiseras och vilken nivå arbetet ska ha, måste man bestämma sig för vad staden ska göra på detta område.

 

För all verksamhet i staden är det viktigt att det finns tydliga mål, som är mätbara och möjliga att införliva i den ordinarie verksamheten. Ett viktigt mål för stadens konsumentverksamhet är att informera stadens invånare var man som konsument kan få relevant information gällande lagar och annan information, exempelvis märkningssystem, i samband med köp. Vad är ens skyldigheter, rättigheter och hur går man tillväga då tvist uppstår.

 

Staden bör därför komplettera redan befintlig information med specifik ”stadsinformation”, exempelvis hur man får tag i en konsumentvägledare och vad en sådan person kan hjälpa till med.

 

Konsumentpolitiken befinner sig i gränslandet mellan konsumentens eget val och vad det allmänna ska lagstifta om och/eller bilda opinion i. Exempelvis påverkar reklambudskap oss och vårt förhållande till andra. I barn- och ungdomsåren, när vår självbild och våra könsroller formas, kan reklam och andra budskap i medierna påverka oss extra mycket.

 

Det viktiga är att människor möts av budskapet att alla behövs och är älskade oavsett hur de ser ut. Personer som är förebilder för unga människor, företag, media och skolan är viktiga i det opinionsbildande arbetet. Flera initiativ har tagits av både myndigheter och föreningar, men kraft måste läggas i Stockholm.

 

I stadens konsumentpolitiska arbete är det viktigt att denna typ av frågeställningar diskuteras, och att riktlinjer tas fram hur staden bör agera.

 

Stadens konsumentpolitiska arbete bör också i största möjliga utsträckning göras i samarbete med alla marknadens aktörer, allt ifrån verk och myndigheter, till näringsidkare och ideella organisationer.

 

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt förslag och yrkade bifall till detta.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

1.      i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

 

  1. därutöver anföra följande:

 

Konsumentförvaltningen har arbetat strukturerat, okonventionellt och målmedvetet med sin mycket utåtriktade verksamhet. De har bidragit till att ge Stockholms konsumenter förutsättningar att bli miljömedvetna konsumenter. Se Nöjd Kundindex.

 

Arrangemang som hållits ute på stan i form av öppna nämndmöten, Jag:Konsument, Stockholm:Mat på Kulturhuset t ex har lockat mycket publik.

 

Det är därför mycket viktigt att konsumentnämnden fortsätter som egen nämnd. Det är den nämnd som ser till att konsumentarbetet lyfts och förstärks. Konsumentförvaltningen, med sin centrala funktion ser till att konsumentvägledarnas arbete förstärks.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) samt (kd) med hänvisning till sina respektive förslag.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§10 Förslag om att Stockholm stad ska bli en Fair Trade City

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-09, (KoF dnr 021-006-06)

 

Yrkande

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde ett för (fp) och (m) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

att avslå förslaget

att därutöver anföra följande

 

Att sträva efter att Stockholms stad skall bli en så kallad ”Fairtrade City” kan vid en första anblick verka tilltalande men förslaget medför fler problem än det löser. Dels för att kraven som föreslås skall ställas i bl a upphandlingspolicyn är diskriminerande mot vissa företag på ett sätt som riskerar att strida mot EU-lagstiftningen men framförallt för att begreppet ”rättvis handel”(eller ”Fair trade”) inte kommer lösa utvecklingsländernas problem utan tvärtom riskerar att förvärra dem.

 

Idén bakom ”rättvis handel” bygger på idén att västerländska marknader ska slopa sina handelstullar (vilket vore väldigt välkommet) medan utvecklingsländerna ska få behålla sina protektionistiska system (vilket vore katastrofalt). Handelstullar i länder som Brasilien eller Kenya missgynnar konsumenter där eftersom de inte får tillgång till billigare produkter från andra länder av högre kvalitet. Samtidigt innebär protektionismen i tredje världen dessutom att dessa länders ekonomiska utveckling hindras och en möjlig välståndsutveckling försenas eller försvinner helt.

 

”Fair trade”-förespråkarna menar också att de löner som betalas i tredje världen är oacceptabelt låga. Men det är helt omöjligt att applicera våra löneförväntningar på fattiga länder- Tvärtom ger de låga lönerna utvecklingsländerna en nödvändig konkurrensfördel gentemot mer utvecklade länder. Just vår egen möjlighet till lönekonkurrens var en viktig faktor i Sveriges resa från ett fattigt bondesamhälle till ett ledande industriland. Rättvisemärkts krav på högre löner inom produktionen skulle effektivt slå undan den fördelen och därmed försvinner en viktig möjlighet för fattiga människor att undkomma nöden.

 

Lösningen på den stora fattigdomen är inte mindre handel och mer handelshinder utan en fri konkurrens och en fri världshandel.

 

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

att i huvudsak bifalla förvaltningen förslag

att därutöver anföra:

Det är viktigt att staden på olika sätt arbetar för bra ett gott samhälle och bra villkor för alla människor och vår natur. Samtidigt är det viktigt att påtala att handel och tillväxt är bland det bästa sättet att höja levnadsstandarden för människor på vår jord.

 

Det finns också redan en samling lagar och regler i Sverige som alla företag måste följa vilka alla har till syfte att hålla oseriösa företag borta från marknaden. Att vid upphandlingar lägga till andra krav och kriterier har i flera domslut visat sig olagligt. En ny lag om offentlig upphandling håller på att utformas och införas. Den kan ge möjlighet att lägga till extra krav vid upphandling.

 

En förutsättning för att Stockholms stad ska bli en FairTrade City är därför att det är förenligt med de lagar som styr kommunens arbete.

 

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att uppdra åt konsumentförvaltningen att

 

·         organisera en styrgrupp för arbetet för FairTrade City

·         utse en representant från konsumentförvaltningen som ska ingå i styrgruppen

·         tillfråga stadsledningskontoret om att utse en representant till styrgruppen.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m), (fp) samt (kd) med hänvisning till sina respektive förslag.

§11 Samråd om områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg - S-Dnr 2002-12665-53

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-12 (KoF dnr 401-034-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt förslag och yrkade bifall till detta.

 

(m), (fp) och (kd) anmälde var för sig att man inte deltog i beslutet och lämnade ärendet utan eget ställningstagande

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

  1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

 

  1. därutöver anföra följande:

 

I ärendet nämns inget om konsekvenser för barnen Men nämnden förutsätter att KF:s  handlingsprogram "En god stad för barnet" som det beskrivs i områdesprogrammet följs upp i fortsatt arbete.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§12 Plansamråd om förslag till detaljplan för område vid kv Utslaget m m i stadsdelen Ulvsunda Industriområde - S-Dp 2006-02860-54

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-06-12, (KoF dnr 401-049-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

(m), (fp) och (kd) anmälde var för sig att man inte deltog i beslutet och lämnade ärendet utan eget ställningstagande

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna och överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§13 Förvaltningen informarar

 

Ø             ”Politikerna, styrningen och beslutsunderlagen” – en rapport om hur Stockholms stads förtroendevalda ser på stadens styrsystem och

          beslutsunderlagen.

 

Ø             ”Stockholm:Mat på Kulturhuset 2006” – besökare och verksamhetsansvariga i Stockholms stad bedömer arrangemanget

         

Ø             ”Trygga konsumenter som handlar hållbart” (Regeringskansliet)
    – konsumentpolitikens mål och inriktning

Ø             ”Stockholmsbussen nr 6, våren 2006”en uppföljning av ”Bussen 2” (våren 2004) angående stockholmarnas ökande kännedom om stadens

          konsumentvägledning.

§14 Övriga frågor

 

Ø      Nästa sammanträde den 29 augusti hålls på tema: ”Hållbar utveckling”. Preliminärt ägnas eftermiddagen åt stadens anställda. Nämndens sammanträde vidtar därefter. Ordföranden kontaktar gruppledarna för lämplig tidpunkt. Lämplig och tillgänglig lokal i centralt läge eftersöks.

 

Ø      En grupp från Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF) besökte nämnden för att informera om sitt arbete och engagemang kring etisk och hållbar offentlig upphandling.

 

Ø      Utväxlades tack för det gångna halvåret och sommarhälsningar!

 

  

 

 

Vid protokollet

  

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare