Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2006-08-29

Sammanträde 2006-08-29

Datum
Klockan
Plats
- ännu ej fastställd -

Internt

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 05/2006-06-20

4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 3/2006-06-01

5 Ekonomisk månadsrapport per den 31 juli 2006

Dnr: 100-016-06

Eftersom vi först efter tertialrapport 2 får in de pengar vi lagt ut i våra två Kompetensfondsprojekt, Kost- och Miljöhandboksprojektet, redovisas i julirapporten en förbrukning som överstiger budget. Så är dock inte fallet i verkligheten. Budget kommer inte att överskridas.

Månadsrapporter är till skillnad från månadsprognoser ingen prognos utan redovisar endast den ekonomiska förbrukningen vid ett visst datum. Ekonomiska beslut och genomförda inköp syns inte heller i bokföringen förrän efter 1 – 1,5 månader efter det att varan/tjänsten levererats


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

6 Översyn av stadens administration Remiss från kommunstyrelsen, dnr 030-2455/05

Dnr: 010-040-06

Kommunfullmäktige beslöt i budget 2005 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till administrativa effektiviseringar. Hösten 2005 tillsatte stadsdirektören en projektgrupp för att se över stadens administration. Syftet med översynen har varit att klargöra i vilken utsträckning det går att reducera kostnaderna, effektivisera och höja kvaliteten för att omfördela resurser till stadens kärnverksamheter. Översynen har omfattat interna stöd- och servicefunktioner inom ekonomi, personal, IT, lokaler, upphandling/inköp och kontorsadministration.

Projektgruppen föreslår i sin slutrapport att en för staden gemensam servicefunktion inrättas i form av en ny förvaltning. Den föreslås bl.a. hantera växel/telefoni, löneadministration, IT-support, upphandling och lokalfrågor.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till att effektivisera stadens samlade administration. Slutrapporten lägger fram intressanta synpunkter och förslag som i många avseenden är tänkvärda, och ett genomförande av förslagen helt eller delvis kan leda till en effektivare och mindre kostnadskrävande administration.

Det finns fördelar med att inrätta en för staden gemensam servicefunktion men förvaltningen vill samtidigt betona att funktionen måste vara flexibel, lyhörd och ha ett obyråkratiskt och serviceinriktat förhållningssätt gentemot förvaltningar och bolag i egenskap av beställare/kund. Servicefunktionen måste svara mot de faktiska behov och krav på administrativt stöd stadens verksamheter har idag och framdeles.

Med tanke på stadens storlek anser förvaltningen att staden i första hand bör överväga en regionalisering som ett första steg i syfte att underlätta genomförandet av översynens förslag.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

7 Yttrande över "Anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser"

Dnr: 015-045-06

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

8 Svar på skrivelse Nya flygskatten, av Daniel Somos (m)

Dnr: 010-041-06

Förvaltningen föreslår att nämnden avstår från att genomföra en informationskampanj på Bromma flygplats om den nya flygskatten.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

9 Svar på skrivelse om tillgänglighet vid konsumentnämndens sammanträden, av Tomas Wahlström (m)

Dnr: 010-048-06

Vid samtliga bokningar av lokaler för nämndens sammanträden är vi mycket noga med att lokalerna ska vara tillgängliga. Detta kontrolleras också, särskilt med tanke på en liknande skrivelse från Tomas Wahlström efter ett arrangemang på Mondo förra året. Vi förstår att man som rullstolsburen har stora problem med kollektivtrafiken.
Konsumentförvaltningen har dock ett uppdrag från nämnden att arrangera nämndmöten ute i stadsdelarna och om detta inte ska genomföras krävs ett nytt nämndbeslut.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

10 Rapport Intervjusammanställning av konsumentvägledarnas erfarenheter och synpunkter

Dnr: 020-066-06

Handläggare: Maria Wiezell, 08-508 43 076

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum onsdagen den 6 september 2006 kl. 15  på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 05/2006-06-20

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 3/2006-06-01

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§5 Ekonomisk månadsrapport per den 31 juli 2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-10, (KoF dnr 100-016-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapporten per 31 juli 2006

§6 Översyn av stadens administration Remiss från kommunstyrelsen, dnr 030-2455/05

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 030-2455/05

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-16, (KoF dnr 010-040-06)

 

Yrkande

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) anmälde ett för (m) och (fp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta;

 

Att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Att därutöver anföra följande

 

Med anledning av höstens val lämnar vi detta ärende utan eget ställningstagande.

Vi anser dock att det är bättre att avvakta med översynen av administrationen till efter valet för att så väl undvika onödiga arbetsuppgifter för medarbetarna som för att hushålla med skattebetalarnas resurser.

 

Under den socialdemokratiska majoriteten har administrationen i Stockholms stadshus ökat i omfattning. Att den socialdemokratiska majoriteten vill göra en översyn av administrationen och effektivisera den är i sig positivt.

Varje skattekrona som kan gå till verksamhet istället för administration är en stor vinst. 

 

Vi noterar att det finns mycket att göra i Stockholm på detta område.

Solna visar att kvalitet i verksamheterna inte har något samband med en stor administration, något som Stockholm bör lära av.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna och överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) och (fp) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§7 Yttrande över "Anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser"

(Dnr: 030-2088/06)

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-17, (KoF dnr 015-045-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§8 Svar på skrivelse Nya flygskatten, av Daniel Somos (m)

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-10, (KoF dnr 010-041-06)

 

Yrkande

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) anmälde ett och förslag (m) till beslut och yrkade bifall till detta;

 

Att konsumentnämnden återremitterar ärendet då denna fråga liksom andra konsumentfrågor som behandlats av nämnden ingår i nämndens uppgift och reglemente

 

Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett lämpligt förslag på hur en kampanj skulle kunna genomföras och vad den skulle kosta

 

Konsumentnämndens uppgift är bland annat att uppmärksamma och förbättra vardagen och vardagsekonomin för olika grupper när det gäller konsumentfrågor och att genom information bidra till att öka konsumenternas inflytande på marknaden.

 

I sin verksamhetsplan har nämnden även skrivit att en viktig uppgift är att öka intresset, engagemanget och kunskapen bland stockholmarna och stadens anställda om konsumentfrågor i syfte att se sambandet mellan den egna livsstilen, miljöpåverkan och samhällsutvecklingen.

 

Detta tolkar vi som att nämnden faktiskt anser att miljöfrågor och frågor om kunskap är viktiga. En informationskampanj om en ny miljöskatt, som drabbar många resenärer hårt kan enligt vår mening inte falla utanför ramarna.

 

Det anförs i tjänsteutlåtandet, att flygskatten fått så stor uppmärksamhet i media att det inte behövs ytterligare information.

Om nämnden antar denna linje så hamnar alla kampanjer om rättvisemärkt i en märklig dager. En sökning i databasen Presstext visar nämligen att det skrivits minst 30 procent mer om rättvisemärkt än om flygskatten!

 

Att det inte skulle finnas ekonomiska resurser avsatta till en sådan kampanj är också ett tveksamt argument. Denna inställning innebär i sin förlängning, att införande av en frivillig nämnd i staden som benämns konsumentnämnd bäddar för att nämnden gör de utspel som passar sittande majoritet snarare än ställer sig på den enskilde konsumentens sida, vilket är högst anmärkningsvärt med hänsyn taget till texten i reglemente och verksamhetsplan.

 

Det kan knappast vara rimligt att nämnden med skattebetalarnas medel enbart har till uppgift att bedriva politisk propaganda från sittande majoritet.

I dag informeras det mycket av stadens service via stadens webbplats och vi går mot en sammanhållen elektronisk förvaltning. Det förefaller långsökt i skenet av detta att tala om bristande ekonomiska resurser för att ge information.

 

Vi vill se ett förslag på hur en kampanj skulle kunna genomföras och vad den skulle kosta, för att kunna ta ställning till om den ska genomföras eller ej.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

Ordföranden ställde återremissyrkandet mot avgörande och fann majoritet för att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde

 

Konsumentnämnden beslöt därefter att godkänna föreliggande tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) med hänvisning till sitt eget yrkande.

§9 Svar på skrivelse om tillgänglighet vid konsumentnämndens sammanträden, av Tomas Wahlström (m)

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-10, (KoF dnr 010-048-06)

 

Förvaltningschefen Marie Sälmark upplyste om gällande reglemente, vilket bl a kunde täcka särskilda färdtjänstkostnader för deltagande vid sammanträde.

 

Yrkande

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) anmälde ett för (m) och (fp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta;

 

Att konsumentnämnden beslutar ompröva sitt tidigare beslut om förläggande av sammanträden ute i förorten i syfte att bättre uppfylla målen i det handikappolitiska programmet.

 

Att därutöver anföra följande

 

I staden finns ett handikappolitiskt program gällande från 1 januari 2005.

I Stockholms stads budget för 2005 återfinns följande mening:

”Stockholms målsättning är att vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010

För att uppnå detta mål krävs att stadens samtliga verksamheter tar ansvar för tillgänglighet och bemötande på olika nivåer”

Stockholm skall vara en ”stad för alla”.

 

Under avdelningen vägledande principer uttalas också följande:

”Handikappfrågor berör stadens alla verksamheter. Varje nämnd och styrelse har ett helhetsansvar inom sitt verksamhetsområde. Handikappaspekten skall vara naturlig och integrerad del av det vardagliga arbetet. Utgångspunkten skall vara att man söker generella lösningar så att alla kommuninvånare kan ta del av verksamheten”.

I texten avses självfallet såväl allmänhet som ledamöter i nämnderna.

 

Mot bakgrund av ett av fullmäktige antaget program med ovan angivna lydelse finner vi det anmärkningsvärt att konsumentnämnden givit förvaltningen i uppdrag att arrangera nämndmöten ute i stadsdelarna där det i vissa fall har inneburit lokaler, som åsidosätter lydelsen i handikappolitiskt program för Stockholm.

 

Det innebär inte bara praktiska svårigheter för allmänhet, ledamöter och handikappråd att bevista nämndsammanträden utan sätter även den representativa demokratin ur spel för de ledamöter med funktionshinder som valts in i beslutande församlingar.

 

Rent allmänt kan man även konstatera att det blir kostsamt för staden att förlägga möten långt ute i förorten då staden måste ersätta förlorad arbetsinkomst för ledamöterna för även restiden.

 

Det inger knappast tröst att dessutom konstatera att antal beslutsärenden varit ytterst få och att det vid dessa sammanträden varit tunnsått med besökande allmänhet. Allt detta torde sammantaget innebära mycket dyra beslut.

 

Mot bakgrund av allt detta föreslår vi att nämnden borde ompröva sitt tidigare beslut att förlägga sammanträden i olika stadsdelar och i stället bidra till en högre tillgänglighet och en mer kostnadseffektiv inriktning.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna föreliggande tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m)och (fp) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§10 Rapport Intervjusammanställning av konsumentvägledarnas erfarenheter och synpunkter

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-24, (KoF dnr 020-066-06)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett förslag till uppdrag, i vilket (fp) anmälde instämmande, och yrkade bifall till detta;

 

Utred organisationen för konsumentverksamheten

Vid dagens sammanträde presenteras en mycket gedigen och intressant rapport baserad på intervjuer med huvuddelen av stadens konsumentvägledare. Rapporten ger en bra inblick i deras arbetssituation och förslag på förbättringar.

 

Bland annat konstateras att nuvarande organisationsform aldrig kan bli annat än en B-lösning. För att maximera effekten av konsumentvägledningen och ge stadens konsumenter bästa tänkbara konsumentvägledning föreslås en gemensam organisation som betjänar hela Stockholms stad.

 

Oavsett vilken nivå man vill ha i det konsumentpolitiska arbetet är det viktigt att hitta den organisation och det arbetssätt som ger mest valuta för pengarna.

 

Jag föreslår därför konsumentnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny framtida organisation för en samlad konsumentverksamhet i Stockholms stad.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att lägga rapporten till handlingarna samt att överlämna vice ordförandens skrivelse för beredning av förvaltningen.

§11 Förvaltningen informerar

 

Ø      Ung 08 -2006
- Lotta Backman informerade kort om jag:konsuments medverkan samt 727 enkätsvarande ungdomar samt utdelade en utvärdering.

 

Ø      Sommarvikarierna
- Mechthild Kleinschmidt informerade om årets 6 veckors vikarietäckning för konsumentvägledarna. Vikarierna har redovisat 843 samtal, med en tendens till mera komplicerade ärenden jämfört med föregående år.
Stadshusets telefonväxel bekräftar längre samtal samt ger en eloge till verksamheten som på ett förtjänstfullt sätt har underlättat för medborgarna att få värdefulla råd under semestertiden.

 

Ø      Workshop
- Lotta Backman presenterade en DVD-film på konsumenttema, framtagen av jag:konsument under medverkan av Rinkeby boxningsklubb och Lugna Gatans juniorvärdar

§12 Övriga frågor

 

Inga frågor anmäldes.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare