Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde - internt 2006-09-20

Sammanträde - internt 2006-09-20

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 06/2006-08-29

4 Tertialrapport 2 2006

Dnr: 120-033-06

Konsumentnämndens verksamhet under de första åtta månaderna 2006 har präglats av fortsatt utåtriktat arbete både när det gäller att nå medborgarna och stadens anställda enligt uppdrag i budgeten och nämndens verksamhetsplan. Två viktiga nyckelord för arbetet är ungt och uthålligt. Ungt eftersom ett av nämndens uppdrag är att nå unga stockholmare – uthålligt med tanke på uppdragen om Stockholm som ekologiskt hållbar storstad och som en Fair Trade city.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

5 Dnr: 325-2426/2006 - Remissyttrande med anledning av - Förslag till reviderat program för kvinnofrid i Stockholms stad

Dnr: 015-054-06

Ur vårt perspektiv vore det värdefullt med resonemang om bidragande orsaker till den bristande kvinnofriden och varför den verkar vara i tilltagande.

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

6 Dnr: 021-2627/2006 - Remissyttrande: Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen

Dnr: 015-057-06

Föreslås följande tillägg:
Konsumentnämnden tillsammans med kommunstyrelsen ansvarar för att redovisa det konsumentpolitiska programmets uppföljning till kommunfullmäktige efter programperiodens slut. Därutöver förutsätts att programmet ingår i den årliga uppföljningen.


Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Vice ordföranden Anders Boberg (kd) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum måndagen den 25 september 2006 kl 16 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 06/2006-08-29

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

 

§4 Tertialrapport 2 2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-08-22, (KoF dnr 120-033-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna och överlämna Tertialrapport 2 2006 till kommunstyrelsen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§5 Dnr: 325-2426/2006 - Remissyttrande med anledning av - Förslag till reviderat program för kvinnofrid i Stockholms stad

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-08, (KoF dnr 015-054-06)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) föreslog – med instämmande från (m) och (fp) att nämnden skulle lämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (mp), (s) och (v)

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Dnr: 021-2627/2006 - Remissyttrande: Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-07, (KoF dnr 015-057-06)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) föreslog – med instämmande från (m) och (fp) att nämnden skulle lämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (mp), (s) och (v)

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§7 Förvaltningen informerar

 

Ø             Kostinformatör Sonja Salomonsson presenterade nya regler om hygien och kontroll av livsmedelsföretag, bland annat kommunala verksamheter. Nya regler som sätter konsumentens (kommuninvånarnas) säkerhet i centrum. De nya reglerna gäller från 2006-01-01 och bygger på EU:s "livsmedelslag" EG-förordning nr 178/2002. Av information framgick bl a att det är de politiska nämnderna i staden som har yttersta ansvaret när det gäller livsmedelsäkerheten i stadens verksamheter. Livsmedelsverkets broschyr, " Nya regler om hygien - för säkerhets skull " delades ut till nämndens ledamöter.

§8 Övriga frågor

 

Ø             Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde en gemensam skrivelse från (mp), (s) och (v): Garantera resurser för stadens kostverksamhet, vilken nämnden överlämnade till förvaltningen för beredning.