Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-11-14

Sammanträde 2017-11-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Företagare på Kungsholmen

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Träbrygga i Fredhäll

4 Plats för vattenlek vid Smedsuddsbadet

ALLMÄNNA ÄRENDEN

5 Ny servicebostad i kvarteret Gladan

inriktningsärende
Dnr: 1.1.-617-2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Redovisning av utredning om att överta parkskötseln i egen regi

7 Krisledningsplan för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-2018

8 Månadsrapport oktober 2017

Dnr: 2.1.-087-2017 Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

10 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2018

REMISSER

11 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

12 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021

13 La Bergerie

svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet Dnr: 1.5.2.-582-2017 Omedelbar justering

14 Breakfast & Wine

svar på remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: 1.5.2.-554-2017


Omedelbar justering

16 Anmälan av revisionsrapport om granskning av stadsdelsnämndernas arbete med trygghetsskapande åtgärder, dnr 1.2.1.-611-2017

Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i december 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av inkomna remisser

* Motion om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla, dnr 1.5.1.-615-2017 * Motion om bistånd till illegala invandrare, dnr 1.5.1.-612-2017 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i februari 2018 Behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i februari 2018

18 Anmälan av Arbetsmiljöverkets beslut, dnr 1.2.5.-423-2017.

19 Anmälan av balanslista

20 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

21 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

22 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

26 Avskrivning av osäkra kundfordringar

27 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg över ej verkställt beslut

28 Ansökan om mobilitetsstöd för inköp av bil

29 Yttrande till tingsrätten angående adoption, mål Ä 9731-17 avd 2

30 Anmälan av lex Sarahanmälan till IVO

31 Anmälan av tjänstemannabeslut

32 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde