Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-24

Sammanträde 2019-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Tema: Verksamhetsplan 2019

Bilagor till föredragningslista
flisttillägg.pdf (266 kb)

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Utegym i Kristinebergsparken

5 Skolchef

Inriktningsärende
Dnr: 1.1.-001-2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 Anmälan av delegationsbeslut

* Lokal överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) i stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm, dnr. 1.2.5-660-2018
* Samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Norrmalm, dnr. 1.2.5-656-2018
* Överenskommelse om hemtjänst i ordinärt boende, dnr. 1.1.-596-2018
* Förordnande som förvaltningschef, dnr. 1.1.-023-2018

9 Anmälan av balanslista

10 Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.

11 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

12 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

15 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

16 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande ej verkställt beslut

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

19 Anmälan av beslut från IVO dnr 1.4.-621-2017

20 Anmälan av lex Sarah-rapport, utredning av händelsen samt anmälan till IVO, dnr 1.2.2.-674-2017

21 Anmälan av tjänstemannabeslut

22 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från stadsdelsnämnden till stadsdelsdirektören

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§8 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från stadsdelsnämnden till stadsdelsdirektören

§9 Anmälan av tjänstemannabeslut

§11 Information från stadsdelsförvaltningen