Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 2 L

Tema: Parkmiljö - på gång i parkerna

1 Utseende av justerare

Tidpunkt för protokollsjustering
Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll

3 Marieberg - gångväg Gjörwellsgatan mot Fyrverkarbacken

5 Stadsdelsnämndens sammanträdestider

REMISSER

6 Serveringstillstånd för restaurang Grain Café

remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr: KUNG 2019/91

ANMÄLNINGSÄRENDEN

7 Anmälan av tjänstemannabeslut,

* Remissvar till stadsbyggnadskontoret om ändrad användning från kajakklubb till
café/restaurang, dnr KUNG 2019/22
* Remissvar till Avfallsnämnden om förslag till reviderade föreskrifter för
avfallshantering för Stockholms kommun, dnr KUNG 2019/71

8 Anmälan av inkomna remisser

* Motion angående kultur på Stadshusets borgargård, dnr KUNG 2019/116

Remissen behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde i juni 2019

11 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

12 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

13 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde

14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

15 Information från stadsdelsförvaltningen

ÄRENDEN DÄR ALLMÄNHETEN INTE HAR RÄTT ATT NÄRVARA

16 Upphandling av drift av parkmark inom Kungsholmens stadsdelsnämndsområde

Dnr: KUNG 2019/49

SEKRETESS ENLIGT OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

17 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

18 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

§1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

§3 Marieberg, gångväg från Gjörwellsgatan mot trappan upp mot Fyrverkarbacken 34 svar på medborgarförslag

§5 Stadsdelsnämndens sammanträdestider

§6 Serveringstillstånd för Grain Café Remiss från socialnämndens tillståndsenhet

§8 Stadsdelsnämndens skrivelser, frågor och rapporter

§9 Information från stadsdelsförvaltningen