Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-06-19

Sammanträde 2001-06-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering

2 Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

3 Fastställande av dagordning

BESLUTSÄRENDEN

4 Förslag till reviderad plan för upphandling och konkurrens år 2001

Dnr: 101-441-00

Som en del i verksamhetsplanen för år 2001 presenterades en plan över de verksamheter som antingen skulle konkurrensutsättas på nytt inför ny avtalsperiod eller upphandlas för första gången. Under året har oförutsedda faktorer inträtt som påverkar stadsdelens arbete med konkurrensutsättning och upphandling. Förvaltningen har därför reviderat planen för det fortsatta arbetet med konkurrensutsättning och upphandling under år 2001.

Handläggare: Ewa-Britt Ek, 508 08 014

5 Färdigställande av Stadshagsskolan, etapp 2

Dnr: 440-401-00

Fastighetsägaren Stena Fastigheter AB har presenterat ett kontraktsförslag som innebär en kostnad på totalt 11,8 mkr per år under en tioårsperiod för ombyggnads- och verksamhetsanpassning av lokalerna till grund- och särskoleverksamhet.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

6 Riktlinjer och rutiner för anmälan om missförhållanden i omsorg om äldre och funktionshindrade, Lex Sarah

Dnr: 520-298-01

Sedan 1998 gäller Lex Sarah dvs 71 a § Socialtjänstlagen om anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade. I ärendet fastställs riktlinjer och rutiner för sådan anmälan som ska innehålla vem som är anmälningsskyldig, när anmälan ska göras, vem anmälan ska lämnas till, vem som ansvarar för utredningen, hur anmälan ska dokumenteras och när en polisanmälan görs.

Handläggare: Eva Kohl, 508 08 033

7 Uppföljning av verksamheten vid Trossens äldreboende

Dnr: 530-035-01

Allvarliga brister i verksamheten vid Trossens äldreboende har föranlett en kontinuerlig uppföljning av verksamheten och rapportering till stadsdelsnämnden sedan våren 2000. Förvaltningen har sedan dess månadsvis rapporterat till nämnden om den aktuella situationen på Trossen.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

8 Arbetsordning vid placering av barn inom barnomsorgen

Dnr: 414-339-01

I ärendet fastställs rutiner som kompletterar Kommunfullmäktiges intagnings- och kvarståenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

9 Anlitande av privata rättssubjekt som utredare inom socialtjänsten

Dnr: 501-429-00

Enligt Justitieombudsmannens (JO) beslut kan ett avtal träffas med ett bolag om att bolaget ska ställa en viss person till nämndens förfogande för utredning, d.v.s. anlita uppdragstagare som är fysiska personer och som knyts till myndigheten på ett sådant sätt att de kan anses delta i dess verksamhet.

Handläggare: Susanna Eriksson, 508 08 022

10 Försörjningsstödsstatistik t o m april 2001

Dnr: 512-040-01

Förvaltningen redovisar varje månad utvecklingen av försörjningsstödet.

Handläggare: Margaretha Nilsson, 508 08 324

REMISSER/YTTRANDEN

11 Årsrapport 2000 Kungsholmens stadsdelsnämnd

Dnr: 124-267-01

Revisionskontoret har till stadsdelsnämnden överlämnat sin rapport för yttrande över genomförd revision av nämndens verksamhet under 2000. Sammantaget bedömer revisionskontoret att nämndens bokslut redovisar ett budgetunderskott för år 2000, nämnden arbetar bra med mål och strategier, verksamhetsberättelsen ger en god bild av måluppfyllelse, verksamhet och ekonomi, internkontrollen behöver stärkas samt att nämndens bokslut är i stort rättvisande.


Handläggare: Fred Eklund, 508 08 071

12 Gatu- och fastighetskontorets förslag till verksamhetsplan 2002

Dnr: 101-289-01

Gatu- och fastighetskontorets region innerstad skickar varje år ut en remiss av sitt underlag till förslag till verksamhetsplan för kommande år. Stadsdelsförvaltningen föreslår nämnden att prioritera tre objekt i sitt remissvar: Pontonjärparken, plaskdammen i Fredhällsparken samt gatubelysningen på S:t Eriksgatan.


Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

13 Bygglov för ändrad användning av f d biografen Draken

Dnr: 351-309-01

Stadsdelsnämnden har tidigare yttrat sig över en ansökan om att använda f.d. biografen Drakens lokaler till ett motionscenter. Nämnden tyckte då att detta kunde vara en godtagbar användning, eftersom lokalen då ändå blir tillgänglig.
Nuvarande fastighetsägare har funnit att de ombyggnader som krävs, bl.a. avseende tekniska installationer, inte kan bäras ekonomiskt av ett motionscenter. Man ansöker därför nu om bygglov för användning som arbetslokaler för information, media och kommunikation.


Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

14 Detaljplan kv Tvålen, Stora Essingen

Dnr: 351-311-01

Stadsbyggnadsnämnden har tagit initiativ till en planförändring för fastigheterna Tvålen 4 och 7 på Stora Essingen. Planförändringen innebär att nuvarande handels- och kontorshus kan byggas till något samt att förbindelserna dels för gång- och cykeltrafik till snabbspårvägsbron, dels för gångtrafik mellan Essingeringen och Segelbåtsvägen förbättras.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

15 Restaurang Asplunden

Dnr: 621-301-01

Restaurang Asplunden är en personal- och lunchrestaurang som serverar lunch till landstingets personal och politiker men även till allmänheten.
De ansöker om serveringstillstånd fram till klockan 24.00 för slutna sällskap vilket föreslås tillstyrkas.


Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

17 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

19 Anmälan av tjänstemannabeslut

20 Anmälan av inkomna skrivelser

21 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

24 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

25 Tidigareläggning av kundval inom hemtjänsten på Kungsholmen

Dnr: 530-209-01

Den 18 juni förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om att införa en kundvalsmodell med peng inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade som ska gälla från den 1 januari 2002. Kommunfullmäktige förväntas även fatta beslut om att tidigarelägga införandet inom bl a Kungsholmens stadsdelsnämnd från den 1 september 2001. Med anledning av tidigareläggningen kommer stadsdelsförvaltningen att gå ut med en förfrågan för att informera sig om vilka utförare som är intresserade av att delta i tidigareläggningen och i så fall inom vilka geografiska områden.


Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 023

26 Aktualiserad förteckning över utanordnare

Dnr: 120-340-01

Handläggare: Fred Eklund, 508 08 071

§132 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 31 maj 2001 justerats den 8 juni 2001. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 27 juni 2001. Vice ordförande Jari Visshed och Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§133 Förslag till reviderad plan för upphandling och konkurrens år 2001

Dnr 101-441-00

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 maj 2001. Som en del i verksamhetsplanen för år 2001 presenterades en plan över de verksamheter som antingen skulle konkurrensutsättas på nytt inför ny avtalsperiod eller upphandlas för första gången. Under året hade oförutsedda faktorer inträtt som påverkade stadsdelens arbete med konkurrensutsättning och upphandling. Förvaltningen hade därför reviderat planen för det fortsatta arbetet med konkurrensutsättning och upphandling under år 2001.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m fl (m), Didar Samaletdin och Per Höjeberg (båda fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till ett gemensamt tilläggsförslag.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) yrkade bifall till ett förslag från socialdemokraterna.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

Birgitta Waller (mp) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och bifalla andra och fjärde punkterna i socialdemokraternas förslag.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de olika yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag och det gemensamma tilläggsförslaget från stockholmspartiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet.

BESLUT

 1. Förslaget till reviderad plan för upphandling och konkurrens år 2001 godkännes.
 2. Det är angeläget att ett eventuellt överförande av gruppbostäder till följd av den upphandlingsprocess som inletts i maj 2001 kan ske under sommaren 2002. Konkurrensutsättningen av Stadshagsgården bör ske så att beslut kan ske i nämnden efter sommaren 2002.

RESERVATIONER
Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att Stadshagsgården lyfts ur aktivitetsplanen för att säkerställa valfriheten och den kommunala kompetensen inom äldreomsorgen.
 3. Stadsdelsnämnden beslutar att gruppbostäder och daglig verksamhet för de funktionshindrade samt den socialpsykiatriska verksamheten lyfts ur aktivitetsplanen då kontinuitet och stabila förutsättningar är en avgörande kvalitet för brukarna.
 4. Stadsdelsnämnden beslutar att egenregianbud alltid ska lämnas vid upphandlingar som rör vård och omsorg.
 5. Stadsdelsnämnden anför följande

Den borgerliga majoriteten ser i hög grad konkurrensutsättning som ett mål i sig och riskerar därmed att satsa mest kraft på att verka för at ytterligare verksamheter "privatiseras" istället för att i första hand ägna tanke och möda åt att utveckla den egna verksamheten.

Att privatiseringar inte "automatiskt" leder till kvalitetsförbättringar så som den styrande majoriteten tycks tro har vi tyvärr allt för många exempel på inom vår egen stadsdel.

Rätt använd kan upphandlingar öka kvaliteten och utveckla verksamheterna. För att åstadkomma detta måste fokus sättas på kvaliteten istället för som nu är fallet, att fokus är på priset.

Genom kvalitetsupphandlingar kan "andra generationens avtal" tecknas med mer flexibla avtal som medger ett gemensamt utvecklingsarbete mellan beställare och utförare för att ytterligare förbättra kvaliteten för de boende. En sådan inriktning skulle ge stadens verksamheter lugn och stabila förutsättningar till ett långsiktigt kvalitetsarbete.

Det känns oroande att även de funktionshindrade nu skall dras in i den upphandlingskarusell som präglat äldreomsorgen under den borgerliga majoriteten. Det vore önskvärt om man någon gång från majoritetens sida kunde lyfta blicken från kartan och kunde ta in något av vad brukarorganisationer och andra framfört. Den förda politiken präglas mer av borgerlig dogmatism än av omsorg om kvaliteten ute i våra verksamheter.

Herman Gatica (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:
Stadsdelsnämnden beslutar att inga ytterligare verksamheter inom vård och omsorg skall upphandlas och konkurrensutsättas. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att revidera planen för upphandling och konkurrens utifrån detta principiella ställningstagande.

Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och bifalla andra och fjärde punkterna i socialdemokraternas förslag.

§134 Riktlinjer och rutiner för anmälan om missförhållanden i omsorg om äldr...

Dnr 520-298-01

ÄRENDET
Sta
dsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 juni 2001. Sedan 1998 gäller Lex Sarah dvs 71 a § socialtjänstlagen om anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade. I ärendet fastställs riktlinjer och rutiner för sådan anmälan som ska innehålla vem som är anmälningsskyldig, när anmälan ska göras, vem anmälan ska lämnas till, vem som ansvarar för utredningen, hur anmälan ska dokumenteras och när en polisanmälan görs.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§135 Uppföljning av verksamheten vid Trossens äldreboende

Dnr 530-035-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 juni 2001. Allvarliga brister i verksamheten vid Trossens äldreboende har föranlett en kontinuerlig uppföljning av verksamheten och rapportering till stadsdelsnämnden sedan våren 2000. Förvaltningen har sedan dess månadsvis rapporterat till nämnden om den aktuella situationen på Trossen.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m fl (m), Didar Samaletdin och Per Höjeberg (båda fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade att den månadsvisa rapporteringen skulle bibehållas.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att den månatliga rapporteringen angående Trossens äldreboende upphör och att förvaltningen rapporterar till nämnden om kvalitetsbrister uppstår inom Trossens äldreboende.

RESERVATION
Vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande att den månadsvisa rapporteringen skulle bibehållas.

UTTALANDEN
Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) och Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:
Efter år av klagomål och bristande kvalitet så fick entreprenören ändå förnyat förtroende. Detta trots att förvaltningen dömde ut entreprenörens anbudsförslag.

För oss skulle det mot den bakgrunden kännas mycket märkligt om nämnden nu lättade på den uppföljning som man haft månadsvis av verksamheten på Trossen.

Speciellt som man vid avtalstecknandet sa att det nu skulle ske en ännu noggrannare uppföljning av avtalet.

Det enda rimliga är att entreprenören först får bevisa att han kan leva upp till det nya avtalet, sedan "normaliseras" rapporteringen till nämnden.

Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:
Nämndens majoritet tecknade nytt avtal om driften av Trossens äldreboende med Partena Care AB trots de stora brister i verksamheten som lett till att nämnden inte utnyttjade möjligheterna att förlänga gällande avtal och begärde månatliga rapporter om verksamhetens utveckling.

Majoriteten försäkrade i samband med beslutet att man kommer mycket noggrant att följa upp Trossen. Om man i detta läge ändrar det tidigare beslutet om månatliga uppföljningar i nämnden ger detta felaktiga signaler till Partenas ledning. Bristerna enligt den rapport som nämnden nu fått är fortfarande så stora att det inte finna någon anledning att ändra på det tidigare beslutet om uppföljning.

§136 Arbetsordning vid placering av barn inom barnomsorgen

Dnr 414-298-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 juni 2001. I ärendet fastställs rutiner som kompletterar Kommunfullmäktiges intagnings- och kvarståenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens förslag till handlingarna.

§137 Anlitande av privata rättssubjekt som utredare inom socialtjänsten

Dnr 501-429-00

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 juni 2001. Enligt Justitieombudsmannens (JO) beslut kan ett avtal träffas med ett bolag om att bolaget ska ställa en viss person till nämndens förfogande för utredning, d.v.s. anlita uppdragstagare som är fysiska personer och som knyts till myndigheten på ett sådant sätt att de kan anses delta i dess verksamhet.

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna denna anmälan av beslut från Justitieombudsmannen (JO) avseende anlitande av privata rättssubjekt som utredare inom socialtjänsten.

UTTALANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m fl (m), Didar Samaletdin (fp) och Mats Rosén (kd) lämnade följande uttalande:
Att anlita kompetenta externa konsulter när så behövs är ett naturligt inslag i all professionell förvaltning. JO:s utlåtande riktar kritik mot några av formerna men anvisar samtidigt hur detta ska kunna ske i framtiden. Vi ser det som naturligt att stadsdelsförvaltningen har praktiska möjligheter att anlita extern expertis när så behövs. Därför är det angeläget att en upphandling kan inledas under det närmaste året.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) lämnade följande uttalande:
Socialtjänstens arbete ska präglas av helhetssyn, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet. Dessa begrepp används för att beskriva hur socialtjänstens arbete ska utformas och detta ska genomsyra all verksamhet oavsett hur arbetet organiseras.

Vår utgångspunkt för att bedöma remissen utgår från dessa grundläggande värderingar.

Helhetssyn
Ju fler kockar desto sämre soppa. Många av de personer som har kontakt med socialtjänsten har dessutom kontakter med försäkringskassan, landstingets beroendevård, frivårdsmyndigheten. Allmänpsykiatrin, arbetsförmedlingen etc. Socialtjänsten har ett samordnande ansvar. Att blanda in ytterligare parter tror vi skulle försvåra den helhetssyn som är nödvändig när man ska erbjuda stöd och hjälp som syftar till att förbättra en persons livssituation.

Kontinuitet
Eftersom myndigheten måste fatta besluten och alltid har kvar ansvaret för utredningen innebär involverandet av en privat utförare oftast att ytterligare en person blir inblandad. Detta kan i vissa situationer minska möjligheterna till god kontinuitet om man med det menar att den enskilde i så stor utsträckning som möjligt ska få träffa/tala med samma person om sin situation.

Utifrån dessa utgångspunkter har vi svårt att förstå behovet/nödvändigheten av att blanda in olika externa parter för att utföra utredningar. Målsättningen måste väl ändå vara att man med hjälp av den egna personalen utför de nödvändiga utredningarna. Ibland kan det vara försvarbart att blanda in utomstående institutioner för att göra ex. en psykolog- eller andra specifika utredningar som ett komplement till socialtjänstens utredning. Men grundansatsen måste vara att man skall klara detta inom den egna organisationen.

I alltför anorektiska organisationer tenderar arbetstopparna att öka. Rimligt vore att man innan man börjar handla upp denna typ av tjänster att man ser över den egna organisationen och i andra hand prövar om inte situationen kan lösas inom staden genom samarbete mellan stadsdelsnämnder.

Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:
Justitieombudsmannen är mycket tydlig i sitt konstaterande att det inte är möjligt att till t.ex. ett bolag överlämna en uppgift att utföra utredningar enligt 50 § SoL. Helhetssyn och kontinuitet är väsentliga aspekter i hela socialtjänstens arbete som ofta innebär känsliga ingrepp i enskilda personers privata förhållanden. Dessutom skulle ett dylikt förfarande sätta ur spel t.ex. bestämmelserna om dokumentation, sekretess, partsinsyn, jäv, tjänstefelsansvar och tillsyn.

Enligt lagen skall socialtjänsten ha personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Det är viktigt att samtlig personal har gemensam handledning och arbetsledning för att handläggningen skall följa enhetliga riktlinjer.

§138 Försörjningsstödsstatistik t o m april 2001

Dnr 512-040-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 juni 2001. Förvaltningen redovisar varje månad utvecklingen av försörjningsstödet.

BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna

§139 Årsrapport 2000 Kungsholmens stadsdelsnämnd

Dnr 124-267-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 maj 2001. Revisionskontoret har till stadsdelsnämnden överlämnat sin rapport för yttrande över genomförd revision av nämndens verksamhet under 2000. Sammantaget bedömer revisionskontoret att nämndens bokslut redovisar ett budgetunderskott för år 2000, nämnden arbetar bra med mål och strategier, verksamhetsberättelsen ger en god bild av måluppfyllelse, verksamhet och ekonomi, internkontrollen behöver stärkas samt att nämndens bokslut är i stort rättvisande.

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisorerna.

§140 Gatu- och fastighetskontorets förslag till verksamhetsplan 2002

Dnr 101-289-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 juni 2001. Gatu- och fastighetskontorets region innerstad skickar varje år ut en remiss av sitt underlag till förslag till verksamhetsplan för kommande år. Stadsdelsförvaltningen föreslår nämnden att prioritera tre objekt i sitt remissvar: Pontonjärparken, plaskdammen i Fredhällsparken samt gatubelysningen på S:t Eriksgatan.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m fl (m), Didar Samaletdin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag, ett gemensamt tilläggsförslag samt att göra en separat framställan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om Fredhällsparkens plaskdamm.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag, till delar av det gemensamma tilläggsförslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och stockholmspartiet samt till förslaget att göra en separat framställan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om Fredhällsparkens plaskdamm.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de olika yrkandena vart och ett mot avslag och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag, det mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag, det gemensamma tilläggsförslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och stockholmspartiet samt förslaget att göra en separat framställan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om Fredhällsparkens plaskdamm.

BESLUT

 1. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Stadsdelsnämnden anför därutöver:
  Nämnden har tidigare framhållit att Fridhemsplans mittremsa bör göras grön. En planering av detta bör genomföras av gatu- och fastighetskontoret. Likaså vill vi upprepa nödvändigheten av längre gröntider för bussar, gående och annan trafik på Fleminggatan i hörnet S:t Eriksgatan. Slutligen anser vi att Garvargatan över Kungsholms torg inte bör stängas för trafik utan att önskemålet om att göra ett sammanhängande promenadstråk över Kungsholms torg bör realiseras genom förhöjningar och hastighetsdämpande åtgärder där Garvargatan går genom torget.
 3. Stadsdelsnämnden beslutar att göra en separat framställan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om Fredhällsparkens plaskdamm.

RESERVATION
Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) reserverade sig mot följande delar av beslutet: att Fridhemsplans mittremsa bör göras grön samt nödvändigheten av längre gröntider för bussar, gående och annan trafik på Fleminggatan i hörnet S:t Eriksgatan.

UTTALANDE
Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) och Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:
Fredhällsparkens plaskdamm
Vi delar i allt väsentligt förvaltningens förslag till remissvar. Snarast vill vi förstärka och uttala vårt gillande till förslaget att använda mälarvatten till plaskdammen i Fredhäll. Inte minst tanken på att den gamla bäckfåran åter skulle få liv känns glädjande och skulle förstärka områdets "plaskighet" något som skulle stimulera både barn och vuxna till vattenlekar.

Plaskdammen känns som ett av de få förhållandevis barnsäkra baden om det nu finns något sådant. För att ytterligare höja barnsäkerheten så vore det önskvärt att en tydlig avgränsning i form av staket eller annat görs mot Nordenflychtsvägen så att lekande barn ej förvillar sig ut i körbanan.

Rålambshovsparkens teater
Vid förra tillfället när vi fick yttra oss påtalade vi det angelägna i att Rålambshovsparkens teaterplats rustades upp då den är mycket sliten och vandaliserad. Nu har vi förstått att den enligt planerna ska rustas upp under detta år. För säkerhets skull vill vi ändå påtala det angelägna i upprustningen så att inte "pengarna tar slut" just för det projektet.

§141 Bygglov för ändrad användning av f d biografen Draken

Dnr 351-309-01

ÄRENDET
St
adsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 juni 2001. Stadsdelsnämnden hade tidigare yttrat sig över en ansökan om att använda f.d. biografen Drakens lokaler till ett motionscenter. Nämnden tyckte då att detta kunde vara en godtagbar användning, eftersom lokalen då ändå blev tillgänglig. Nuvarande fastighetsägare hade funnit att de ombyggnader som krävdes, bl.a. avseende tekniska installationer, inte kunde bäras ekonomiskt av ett motionscenter. Man ansökte därför om bygglov för användning som arbetslokaler för information, media och kommunikation.

BESLUT
Remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

UTTALANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Ingvar Snees m fl (m), Didar Samaletdin (fp), Mats Rosén (kd), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Stadsdelsnämnden anser att det är glädjande att fastighetsägaren har rustat upp drakskylten.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) och Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande i vilket Herman Gatica (v) instämde med undantag av andra stycket:
Det är sorgligt att biografen Draken nu definitivt går i graven. Önskvärt hade varit att man kunde ha hittat någon publik funktion där den forna biografsalens rymd kunde ha utnyttjats.

Det hade varit intressant om det hade varit möjligt att göra något i samarbete mellan det lokala kulturlivet och de företags- och hotelletableringar som planeras på NV Kungsholmen.

Trösten i bedrövelsen är att lokalens ursprungliga funktion inte verkar gå helt förlorad. Med en ökande befolkning på NV Kungsholmen så kanske det underlag kan skapas som skulle kunna ge lokalen bärighet för en publik verksamhet i framtiden.

Stadsdelsnämndens stöd till det lokala kulturlivet inskränker sig tyvärr under nuvarande majoritet till något som skulle kunna beskrivas som en automatisk telefonröst "Var god kontakta kultur- och idrottsnämnden för besked."

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§142 Detaljplan kv Tvålen, Stora Essingen

Dnr 351-311-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 juni 2001. Stadsbyggnadsnämnden har tagit initiativ till en planförändring för fastigheterna Tvålen 4 och 7 på Stora Essingen. Planförändringen innebär att nuvarande handels- och kontorshus kan byggas till något samt att förbindelserna dels för gång- och cykeltrafik till snabbspårvägsbron, dels för gångtrafik mellan Essingeringen och Segelbåtsvägen förbättras.

BESLUT
Remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

§143 Restaurang Asplunden

Dnr 621-301-01

ÄRENDET
St
adsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 juni 2001.

JÄV
Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

BESLUT
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Asplunden om serveringstillstånd för alkohol för slutna sällskap fram till kl 24.00

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§144 Anmälningsärenden

Anmälan av lokala Pensionärsrådets protokoll från sammanträde 010528
Anmälan av lokala Handikapprådets protokoll från sammanträde 010522
Anmälan av balanslista
Anmälan av tjänstemannabeslut
Utseende av utanordnare och attesträttsinnehavare
Ekonomi - inköp och administration
Barn o Ungdom
Ekonomisk rapport för maj 2001, dnr 109-344-01

§145 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll, protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 145)

§146 Tidigareläggning av kundval inom hemtjänsten på Kungsholmen

Dnr 530-209-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 juni 2001. Den 18 juni 2001 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa en kundvalsmodell med peng inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade som ska gälla från den 1 januari 2002. Kommunfullmäktige beslutade även att tidigarelägga införandet inom bl a Kungsholmens stadsdelsnämnd från den 1 september 2001. Med anledning av tidigareläggningen kommer stadsdelsförvaltningen att gå ut med en förfrågan för att informera sig om vilka utförare som är intresserade av att delta i tidigareläggningen och i så fall inom vilka geografiska områden.

JÄV
Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m fl (m), Didar Samaletdin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till ett gemensamt tilläggsförslag.
Ingrid Dorle Andersson m fl (s) och Birgitta Waller (mp) yrkade att ärendet skulle avslås och lämnade ett gemensamt uttalande.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden tog först upp yrkandet om bifall till förvaltningens förslag och fann att nämnden hade bifallit yrkandet. Därefter tog ordföranden upp det gemensamma tilläggsförslaget från stockholmspartiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet och fann att nämnden hade beslutat att bifalla även detta.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att ISS Care Partner AB, GrannskapsService AB, Isaac Hirsch minne, Pauvres Honteux, Judiska församlingen samt egen regiverksamheterna vid Drottningholmsvägen/Kungsholmstorg och Pilträdet tillfrågas om att delta i tidigareläggning av kundval inom hemtjänst på Kungsholmen.
 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka de legala förutsättningarna för att under hösten 2001 låta de entreprenörer som bedriver äldreomsorg på Kungsholmen i mindre skala delta i försöksverksamheten med val av hemtjänst.

RESERVATION
Ingrid Dorle Andersson m fl (s) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande att ärendet skulle avslås och lämnade följande gemensamma uttalande:

Med tanke på den korta tid som detta förslag pressats igenom på och de många viktiga frågor som ännu är obesvarade är det att ta en onödig risk att delta i denna tidigarelagda försöksverksamhet.

Herman Gatica (v) deltog inte i beslutet och lämnade följande röstförklaring:
Vänsterpartiet deltar inte i dagens beslut om vilka utförare som skall tillfrågas om att delta i tidigareläggning av kundval inom hemtjänsten på Kungsholmen. Vi är starkt kritiska till hela förslaget om äldrepeng och vi har även röstat emot att stadsdelsnämnden skulle vara en av stadsdelarna där äldrepengen skulle testas redan fr.o.m. 2001-09-01. Äldreomsorgen kräver rejäla ekonomiska satsningar som möjliggör för brukarna att verkligen få den service de är i behov av. Det krångliga administrativa systemet med äldrepeng lägger ytterligare arbetsbörda på den redan överbelastade personalen som nu även ska informera de gamla om olika utförare av hemtjänst de kan välja mellan fastän tiden idag inte ens räcker till att utföra de ordinarie arbetsuppgifterna.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§147 Aktualiserad förteckning över utanordnare

Dnr 120-340-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 juni 2001.

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att utse stadsdelsdirektören Göran Månsson till utanordnare samt till utanordnare av försörjningsstöd Margareta Nilsson, Jane Ahlberg, Gunilla Carlsson, Hans Carlsson samt Susanna Eriksson med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§148 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Skrivelse från ordförande Jan Carlson och Gunnela Hahn (båda sp) om cykelkartor på medborgarkontoret. Skrivelsen överlämnades till stadsdelsförvaltningen för handläggning. (bilaga § 148)

Skrivelse från ordförande Jan Carlson och Gunnela Hahn (båda sp) om spridning om information om driftcentralen. Skrivelsen överlämnades till stadsdelsförvaltningen för handläggning. (bilaga § 148)

§149 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade att förvaltningen i enlighet med uppdrag i samband med kvartalsrapport 1 har kontaktat landstinget angående personer med psykiska problem.

§150 Redogörelse för upphandling av jourhemsverksamhet

Dnr 125-510-00

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 juni 2001. Ärendet är sekretessbelagt enligt 6 kap 2 § sekretesslagen.

BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner redogörelse för rubricerad upphandling.

§151 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde

Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 010508.
Sekretessbelagt enligt 7 kap 4 § sekretesslagen.