Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-08-30

Sammanträde 2001-08-30

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Kvartalsrapport 2 och delårsbokslut per den 30 juni 2001

Dnr: 102-392-01

Kvartalsrapporter är en del av den ekonomiska uppföljningen. Kvartalsrapport 2 visar ett förväntat underskott i årets budget med 1,9 mkr. För att klara ekonomin inom givna ramar gäller, förutom tidigare besparingsåtgärder, yttersta restriktivitet med beställningar och inköp av varor, tjänster, ombyggnader etc.

Handläggare: Fred Eklund, 508 08 017

3 Tidigareläggning av kundval inom hemtjänsten på Kungsholmen - beslut om utförare

Dnr: 530-209-01

Kommunfullmäktige har beslutat att införa en kundvalsmodell med peng inom äldreomsorg och omsorg om funtionshindrade. På Kungsholmen och fyra andra stadsdelsnämnder ska kundvalsmodellen införas från den 1 september 2001. Ärendet gäller vilka utförare som ska ingå i tidigareläggningen av omsorgspeng.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 023

4 Redovisning av betyg, vårterminen 2001

Dnr: 422-363-01

På uppdrag av stadsdelsnämnden redovisas betygen vid stadsdelens grundskolor (ej friskolor) varje termin. I ärendet redovisas hur många elever i år 8 och 9 som erhållit betyg och hur många som ej blivit godkända. En redovisning görs också av hur stor andel av eleverna som ej blivit godkända i kärnämnena matematik, svenska och engelska.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

5 Lokaler för Kungsholmens dagliga verksamhet

Dnr: 226-137-00

Stadsdelsnämnden beslutade i april att avbryta projektering för ombyggnation av S:t Eriksgatan 50 för Kungsholmens dagliga verksamhet. Ärendet innehåller nytt förslag till lokal för verksamheten med en översiktlig redovisning av kostnaderna.

Handläggare: Karin Perers, 508 08 041

6 Godkännande av överlåtelse av ramavtal om köp av enstaka platser i äldreboende med heldygnsomsorg

Dnr: 125-205-01

Ersta Diakonisällskap driver Stortorps sjukhem som ligger i Huddinge kommun. Från september kommer sjukhemmet att drivas av Huddinge kommun. Enligt gällande ramavtal ska stadsdelsnämnden godkänna att ramavtalet överlåts på Huddinge kommun.

Handläggare: Lajla Petersson, 508 08 101

7 Stadsdelsnämndernas ökade ansvar för det offentliga rummet

Dnr: 013-359-01

Kommunfullmäktige har beslutat att bland annat ansvaret för vissa bygglov m.m samt markupplåtelser på offentlig plats skall överföras till stadsdelsnämnderna från den 1 september 2001. För att reducera handläggningstiderna och upprätthålla en god service för de sökande föreslås samma delegationsregler att tillämpas inom stadsdelsnämnden som för facknämnderna.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

8 Uppdatering av riktlinjer för hälso- och sjukvården

Dnr: 530-402-01

Hälso- och sjukvårdens riktlinjer är uppdaterade och har fått en ny innehållsförteckning med alfabetisk gruppindelning. Samtliga riktlinjer är genomgångna för att stämma överens med gällande förordningar. Riktlinjerna är samlade i pärm och personligt överlämnade till samtliga chefer inom äldre- och handikappomsorg såväl i egen regi som till entreprenörerna.

Handläggare: Eva Kohl, 508 08 033

9 Försörjningsstödsstatistik t o m juni 2001

Dnr: 512-040-01

Förvaltningen redovisar varje månad utvecklingen av försörjningsstödet (socialbidrag). Antalet hushåll ökade under juni med 31 hushåll till 399. I juni månad förra året fick 506 hushåll försörjningsstöd.

Handläggare: Gunilla Carlsson, 508 08 310

10 Program för utvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen

Dnr: 311-394-01

Enligt programförslaget skulle 3.500 lägenheter och ca 15.000 nya arbetsplatser kunna byggas i Nordvästra Kungsholmen. Ambitionen att länka samman de gamla bostadsområdena med nya och dessutom infoga arbetsplatser är en bra utgångspunkt. Stadsdelsförvaltningen anser att man särskilt bör studera och planera för barns och ungdomars möjligheter till aktiviteter. I huvudsak föreslår förvaltningen att befintliga parker och grönområden sparas. För att möjliggöra detta kan man pröva en högre bebyggelse i vissa delar.
Stadsdelsförvaltningen motsätter sig helt att två befintliga daghem med grönområden exploateras.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

11 Förslag till detaljplan för del av kv Piperska muren m m (Hotell Amaranten)

Dnr: 311-409-01

First Hotel vill bygga på Hotell Amaranten med en hög kungsvåning i glas. Våningen skulle ge fastigheten en helt ny och mera dominerande roll i stadsbilden. Ljusförhållandena mot Rådhuset och för boende utmed Kungsholmsgatan kommer dessutom sannolikt att försämras.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

12 Yttrande över SL:s utbudsplan 2002

Dnr: 346-318-01

Stadsdelsförvaltningen föreslår att ytterligare förbättringar görs för kollektivtrafikresenärer till och från Stadshagen och Hornsberg, såväl för dem som redan bor i Stadshagen som befintliga och nytillkommande arbetsplatser i Hornsberg och längs Lindhagensgatan.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

13 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun

Dnr: 341-293-01

Förvaltningen bedömer att åtgärder för ett säkrare och väl fungerande insamlingssystem för farligt avfall samt elektriskt och elektroniskt avfall (EEA) är mycket angeläget. Ett generellt påpekande från förvaltningen är att det befintliga insamlingssystemet för förpackningar, grovsopor och farligt avfall upplevs som svårtillgängligt.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

14 Förslag till nytt miljöprogram för Stockholm 2002-2006

Dnr: 361-275-01

Det nya miljöprogrammet är mycket omfattande och inkluderar fyra olika dokument. Förvaltningens allmänna synpunkter är att miljöprogrammet är informativt men svåröverskådligt i nuvarande format.

Handläggare: Yvonne Bergensund, 508 08 066

15 Restaurang La Isla

Dnr: 621-337-01

I samband med ombyggnad till galleria har restaurang La Isla flyttat till nya lokaler på S:t Eriksgatan 51. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd fram till klockan 01.00.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

16 Restaurang Creem

Dnr: 621-354-01

Creem serverar frukost och lättare italienska rätter. Ägarskifte har skett och den nye ägaren har delvis ändrat inriktning på verksamheten. Förvaltningen tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för alkohol fram till klockan 22.00.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

17 Anmälan av Länsstyrelsens avslag på ansökan om bidrag till utvecklingsprojekt inom socialtjänstens öppenvård dnr 51-0150-01

18 Anmälan av elevenkät i år 6-9 Rålambshovsskolan dnr 422-364-01

19 Anmälan av lokala Pensionärsrådets protokoll från sammanträde 010615

20 Anmälan av lokala Handikapprådets protokoll från sammanträde 010612

21 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

23 Anmälan av tjänstemannabeslut

24 Anmälan av inkomna skrivelser

25 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

26 Information från stadsdelsförvaltningen

§152 Utseende av justerare Tidpunkt för protokollsjustering Anmälan ...

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 19 juni 2001 justerats den 27 juni 2001. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 4 september 2001. Vice ordförande Jari Visshed och Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§153 Kvartalsrapport 2 och delårsbokslut per den 30 juni 2001

Dnr 102-392-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 augusti 2001. Kvartalsrapporter är en del av den ekonomiska uppföljningen. Kvartalsrapport 2 visar ett förväntat underskott i årets budget med 1,9 mkr.

YRKANDE
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m fl (m), Per Höjeberg (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag och lämnade ett gemensamt uttalande enligt nedan.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner kvartalsrapport 2 och delårsbokslut per den 30 juni 2001.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att utöver tidigare besparingsåtgärder ska yttersta restriktivitet gälla under resten av året när det gäller beställningar och inköp av varor, tjänster ombyggnader etc. Respektive verksamhetschef får ansvaret för att restriktiviteten genomförs inom sin verksamhet.

UTTALANDE
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m fl (m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Stadsdelsnämndens biståndsbedömningar sker enligt stadens policy. Varje enskild pensionär har rätt till en god äldreomsorg utifrån de egna behoven.

Vid kontakter med biståndsbedömarna har framkommit att marsbeslutet lett till större precision i besluten och att mer tid satsats på genomgång av fakturor och uppföljning av att beslutade insatser verkligen genomförts. Förvaltningen bör till nämnden redovisa utvecklingen under hösten.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) deltog inte i beslutet och lämnade följande uttalande:

I samband med att budgeten fastställdes yrkade vi socialdemokrater att nämnden skulle tillföras mer resurser framförallt inom äldreomsorgen och förskolan. Förslaget avslogs av majoriteten.

Istället antogs majoritetens förslag med snäva ramar även för kärnverksamheterna. Detta för att finansiera sina skattesänkningar.

Nu gör man ett stort nummer av att man vill införa valfrihet inom exempelvis äldreomsorgen. Detta gör man samtidigt som man av budgetskäl skärper biståndsbedömningen vilket i realiteten inskränker många äldres valfrihet. Att få hjälp att gå ut på promenad. Att kunna gå till affären och handla. Vilken valfrihet är viktigast för den enskilde äldre? Är det att välja vilket bolaget som kommer hem till mig eller är det att själv kunna välja när man skall gå ut och gå eller handla.

Valfriheten för de äldre avgörs framförallt av vilka resurser man tillför äldreomsorgen. Genom de strama budgetvillkoren inskränks i realiteten många äldres valfrihet samtidigt som majoriteten påstår sig vilja öka den.

Vi kan bara beklaga att vårt förslag om ökade resurser röstades ner av majoriteten.

Annika Stude (v) deltog inte i beslutet och lämnade följande röstförklaring:

Vänsterpartiet deltar inte i dagens beslut om kvartalsrapport 2 och delårsbokslut per den 30 juni 2001. Vi deltog inte heller i beslutet när stadsdelsnämndens majoritet röstade igenom sin budget för år 2001 eftersom vi redan då insåg att budgetramarna var alltför snävt tilltagna. Majoritetens budget är en nedskärningsbudget som drabbar direkt dem som har det sämst ställt i vårt samhälle.

På nämndens sammanträde 2001-03-22 gjorde majoriteten omdisponeringar i budgeten som skulle fås i balans genom en "mer restriktiv prioritering och avgränsning till de allra mest angelägna behoven" inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och socialpsykiatri. Enligt majoriteten hade tjänstemännen varit för generösa i sina bedömningar när de tillämpat de riktlinjer som majoriteten själva beslutat om. Restriktiviteten skall nu skärpas ytterligare och i praktiken inför man inköpsstopp vilket innebär att man skjuter upp angelägna inköp till nästa år.

I majoritetens beslut förespråkade man även en sänkt ambitionsnivå vilket enligt vår redan då uttalade uppfattning skulle minska arbetstillfredsställelsen hos personalen och medverka till ökad stress, sjukskrivningar och personalflykt. Sjukfrånvaron har också ökat kraftigt jämfört med år 2000.

I det nu aktuella ärendet ålägger man ytterligare besparingar på bl.a. skolan genom att resurslärartjänster som blir vakanta inte tillsätts och att antalet elever i vissa undervisningsgrupper kommer att öka. Detta drabbar i första hand barn med behov av särskilt stöd.

Problemen med att rekrytera kompetent personal inom flera verksamhetsområden samt restriktiviteten vid tillsättning av vikarier vid ordinarie personals frånvaro kommer ytterligare att öka sjukfrånvaron och minska kvaliteten på verksamheterna.

Den styrande majoritetens ideologiskt motiverade skattesänkningar är på väg att leda till en katastrof för den offentliga sektorn. "Behoven skall rymmas inom budgeten" och inte tvärtom. Moderaternas stödpartier borde inse vilka konsekvenser samarbetet inom majoriteten är på väg att få och snarast hoppa av koalitionen.

Birgitta Waller (mp) deltog inte i beslutet med hänvisning till tidigare ställningstagande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§154 Tidigareläggning av kundval inom hemtjänsten på Kungsholmen - beslut om...

Dnr 530-209-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 augusti 2001. Kommunfullmäktige hade beslutat att införa en kundvalsmodell med peng inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. På Kungsholmen och fyra andra stadsdelsnämnder skulle kundvalsmodellen införas från den 1 september 2001. Ärendet gällde vilka utförare som skulle ingå i tidigareläggningen av omsorgspeng.

JÄV
Vice ordförande Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m fl (m), Per Höjeberg (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att utse ISS Care Partner AB, GrannskapsService AB, Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux samt egen regiverksamheterna vid Drottningholmsvägen, Kungsholmstorg och Pilträdet att utföra hemtjänst under hösten 2001 inom angivna geografiska områden och att verksamheten bedrivs i enlighet med de avtal och de priser som idag finns tecknade med respektive entreprenör.
 2. Nämnden beslutar att utse Judiska församlingen att utföra hemtjänst under hösten 2001 inom angivet geografiskt område under förutsättning att en överenskommelse sker om priset per timme.
 3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna kompletterande avtal.


Ingrid Dorle Andersson m fl (s), Annika Stude (v) och Birgitta Waller (mp) deltog inte i beslutet.

Annika Stude (v) lämnade följande röstförklaring:
Vänsterpartiet deltar inte i dagens beslut om vilka utförare som skall kunna delta i tidigareläggningen av det kundvalssystem som stadens majoritet beslutat skall införas i äldre- och handikappomsorgen. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till hela systemet som sådant och har även röstat emot beslutet att Kungsholmen skulle vara en av stadsdelarna där man tidigarelägger kundvalssystemet. Enligt Vänsterpartiet är den viktigaste frågan att tillföra mera resurser till verksamheterna så att den kan täcka behoven och anpassas till de gamlas och de handikappades verkliga behov och önskemål. Det system som nu införs ökar bara byråkratin samtidigt som majoriteten beslutat om mera restriktiv biståndshandläggning då allt färre beviljas allt mindre insatser för att "behoven skall rymmas inom budgeten".

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§155 Redovisning av betyg, vårterminen 2001

Dnr 422-363-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 juli 2001. På uppdrag av stadsdelsnämnden redovisades betygen vid stadsdelens grundskolor (ej friskolor) varje termin. I ärendet redovisades hur många elever i år 8 och 9 som erhållit betyg och hur många som ej blivit godkända. En redovisning gjordes också av hur stor andel av eleverna som ej blivit godkända i kärnämnena matematik, svenska och engelska.

BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

 

§156 Lokaler för Kungsholmens dagliga verksamhet

Dnr 226-137-00

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 augusti 2001. Stadsdelsnämnden hade i april 2001 beslutat att avbryta projektering för ombyggnation av S:t Eriksgatan 50 för Kungsholmens dagliga verksamhet. Ärendet innehöll ett nytt förslag till lokal för verksamheten med en översiktlig redovisning av kostnaderna.

BESLUT

 1. Kungsholmens dagliga verksamhet flyttar till lokaler vid Västerbroplan enligt förslaget i tjänsteutlåtandet.
 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna hyresavtal för lokalerna samt beställa anpassningsåtgärder till ett belopp upp till 500 tkr.
 3. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att avveckla de alternativa lokaler som redovisas i tjänsteutlåtandet som är möjliga att avveckla.

 

§157 Godkännande av överlåtelse av ramavtal om köp av enstaka platser i äldr...

Dnr 125-205-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 augusti 2001. Ersta Diakonisällskap hade drivit Stortorps sjukhem i Huddinge kommun. Från september skulle sjukhemmet drivas av Huddinge kommun. Enligt gällande ramavtal skulle stadsdelsnämnden godkänna att ramavtalet överläts på Huddinge kommun.

BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner överlåtelsen av ramavtalet med Ersta Diakonisällskap om Stortorps sjukhem på Huddinge kommun.

 

§158 Stadsdelsnämndernas ökade ansvar för det offentliga rummet

Dnr 013-359-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 augusti 2001. Kommunfullmäktige hade beslutat att bland annat ansvaret för vissa bygglov m.m samt markupplåtelser på offentlig plats skulle överföras till stadsdelsnämnderna från den 1 september 2001. Ärendet gällde delegationsbestämmelser inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.

YRKANDE
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Christer G Wennerholm m fl (m), Per Höjeberg (fp), Birgitta Borg (kd), Annika Stude (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att inrätta en delegation för mark- och byggfrågor bestående av sju ledamöter samt två ersättare. Av ledamöterna utses en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Delegationen skall på stadsdelsnämndens vägnar besluta angående vissa bygglov och markupplåtelser i enligt med tjänsteutlåtandet och bilagd förteckning.
 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till instruktion för delegationen.
 3. Intill dess att delegationen utsetts bemyndigas stadsdelsdirektören att besluta i dessa ärenden.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§159 Uppdatering av riktlinjer för hälso- och sjukvården

Dnr 530-402-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 augusti 2001. Hälso- och sjukvårdens riktlinjer hade uppdaterats och fått en ny innehållsförteckning med alfabetisk gruppindelning. Samtliga riktlinjer var genomgångna för att stämma överens med gällande förordningar. Riktlinjerna var samlade i pärm och personligt överlämnade till samtliga chefer inom äldre- och handikappomsorg såväl i egen regi som till entreprenörerna.

BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger riktlinjerna till handlingarna.

 

§160 Försörjningsstödsstatistik t o m juni 2001

Dnr 512-040-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 augusti 2001. Förvaltningen redovisade varje månad utvecklingen av försörjningsstödet (socialbidrag). Antalet hushåll hade under juni ökat med 31 hushåll till 399. I juni månad 2000 året fick 506 hushåll försörjningsstöd.

BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

 

§161 Program för utvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen

Remiss från Stadsbyggnadskontoret
Dnr 311-394-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 augusti 2001. Enligt programförslaget skulle 3.500 lägenheter och ca 15.000 nya arbetsplatser kunna byggas i Nordvästra Kungsholmen.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m fl (m), Per Höjeberg (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.
Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) yrkade bifall till ett förslag från socialdemokraterna.
Annika Stude (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.
Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de olika yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från stockholmspartiet, moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna och delvis åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande och därutöver anföra:

En nybebyggelse på nordvästra Kungsholmen innebär ett välkommet tillskott till bostadsmarknaden i Stockholm och innebär ett större underlag för den kommersiella och offentliga servicen på Kungsholmen. Hela ön kommer också att bli tillgänglig för invånarna genom strandpromenaden. Nämnden är därför positiv till en utveckling av nordvästra Kungsholmen innebärande fler bostäder och arbetsplatser.

Nämnden vill också understryka behovet av bra kollektivtrafiklösningar för nordvästra Kungsholmen så att trafiksituationen på lokalgatorna inte förvärras.

Förslaget behöver justeras på några punkter inför det vidare programarbetet:

A. Idrottens behov av planer för fotboll och andra utomhusidrotter måste tillgodoses bättre. Programförslaget innebär en minskning med två 11-mannaplaner och en 7-mannaplan. Nämnden vill erinra om att utbyggnaden på Lilla Essingen innebar att en 11-mannaplan för fotboll försvann utan att ersättas. De delar av förslaget som berör Stadshagens IP bör därför ses över för att bättre tillgodose det lokala behovet av idrottsytor. Vi tror inte att det på Kungsholmen går att hitta en ersättningsyta för att där uppföra en fotbollsplan med fullgoda mått. Vi vill också understryka att den befintliga tennishallen i Kristineberg används av många Kungsholmsungdomar och därför bör finnas kvar.

B. För att inrymma den föreslagna volymen av bostäder, ge bättre plats för idrott och grönområden och minska det kompakta intrycket bör högre hushöjd prövas. Förslaget baseras på sexvåningshus. Vi vill erinra om att en del av innerstadens hus redan nu innehåller sju våningar genom vindsbebyggelse. Stadsbilden borde inte störas av åttavåningshus eftersom näraliggande områden har högt belägna hus. I kvarteren bör bottenvåningarna inrymma butiker, servicefunktioner och mindre kontor för att ge liv under dagtid.

C. S:t Göransparken med daghem bör bevaras. Parkmark bör inte bebyggas. Daghemmet är kulturhistoriskt värdefullt. Däremot bör möjligheten att bygga över T-baneuppgången prövas i det fortsatta arbetet.

D. För att förbinda Kristineberg med Rålambshovsparken diskuteras möjligheterna till gångar under Drottningholmsvägen. Vi förespråkar i stället gång- och cykelbro vilket visat sig mycket mer attraktivt för befolkningen. Vi stödjer tanken på en sammanhängande strandpromenad efter Hornsbergs strand. För att göra det möjligt för de promenerande att sitta och njuta av utsikten över vattnet bör biltrafiken inte vara för påträngande. Det är också viktigt att parkeringsbehoven löses på ett realistiskt sätt. Grundförhållandena kan göra det svårt att få tillräckligt många platser i garage under husen.

E. Den nya stadsdelen bör innehålla lokaler för offentlig service. Det gäller förskolor, kanske en 0-5-skola samt gruppboenden och ett sjukhem för äldre. Därför vill vi anmäla ett stort intresse för de byggnadsekonomiska frågorna.

RESERVATIONER
Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden beslutar som svar på remissen att anföra följande:

Vi välkomnar det helhetsgrepp över området NV Kungsholmen som redovisas i programförslaget. Stadsdelsnämnden har tidigare tagit ställning till enskildheter inom området vilket dock ibland känts knepigt då det varit oklart vilken karaktär området i dess helhet skulle ges i framtiden.

Det är också glädjande att det i programförslaget redovisas ett tillskott på hela 3500 lägenheter, cirka 8000 boenden, mot bakgrund av den bostadsbrist som för närvarande råder i Stockholm stad.

Förslaget innebär att NV Kungsholmen ges en stadsmässig gestaltning, d.v.s. stenstadens täta rutmönstriga kvartersstruktur, som för övrigt dominerar kungsholmens östra och nordliga delar redan idag och som även återfinns i den angränsande Vasastan. Fördelarna är många. Genom den täta bebyggelsen kan många människor erbjudas lägenhet i Stockholms innerstad. Vi socialdemokrater ser gärna att huvuddelen blir hyresrätter med skäliga hyror så att "vanligt" folk även i framtiden kan bo på Kungsholmen. Genom tätheten skapas också underlag för affärer och annan service som gör stadsdelen levande.

I syfte att levandegöra stadsdelen så anser vi det viktigt att husen utformas så att de inbjuder människor. Människor rör sig huvudsakligen i gatuplanet. Därför bör fasaderna öppnas upp i gatuplanet oavsett om det rör sig om hus för bostäder eller för kontor. Det bör finnas affärer, restauranger och annan publik verksamhet som inbjuder och stimulerar sinnet. Homogena fasader som ser likadana ut från takåsen ner till asfalten utestänger och tråkar ut människor samtidigt det skapar en känsla av ödslighet. Om centrumbildningen vid Kellgrensgatan/Lindhagsgatan innebär en koncentration av publika/kommersiella verksamheter dit så ställer vi oss tveksamma till den. Vi ser då hellre en mer utspridd, i fastigheterna integrerad lösning för att förstärka hela områdets levande karaktär eller om man så vill, stadsmässighet.

Stenstaden har dock även nackdelar. Den täta exploateringen innebär att grönområden och friytor ofta får stryka på foten. Så har skett även i det presenterade programförslaget.

Här delar vi mycket av de synpunkter som stadsdelsförvaltningen i sitt mycket barn- och ungdomsvänliga remissyttrande gett uttryck för. Det är viktigt att det i anslutning till alla bostäder skapas svängrum och friytor för de minsta och för de lite större så att de på ett säkert sätt kan vidga sitt geografiska livsrum. Vasastan utan Hälsingehöjden och Vasaparken skulle vara som en öken ur ett barnperspektiv. Bevarandet av Hornbergsparken är därför ur barnperspektiv mycket angeläget. De framtida barnen på NV Kungsholmen behöver sin "Hälsingehöjd" De små barnens "närhetsprincip" som förvaltningen resonerar kring bör beaktas. Lägg hellre till något våningsplan om man på det sättet kan spara grönområden och friytor.

I enlighet med detta resonemang vill vi därför också bevara S:t Göransparken samt de två intilliggande daghem med tillhörande trädgårdar vid Welanders väg 3 och 4. Det sistnämnda för övrigt Sveriges äldsta dagis med en obruten barnverksamhet i över 100 år och därför väl värt att bevara både ur den aspekten och för sina fina omgivningar.

Ett stort problem med programförslaget, om det skulle förverkligas i sin helhet, är de konsekvenser det får för idrottsverksamheten och framförallt då för den lokala idrottsverksamheten.

Programförslaget innebär att tre fotbollsplaner försvinner. Dels konstgräsplan vid Stadshagens IP, dels den sjumannaplan som ligger i anslutning till konstgräset, samt grusplan vid Kristinebergs IP. Planerna används idag av ca 20 klubbar med mer än 40 lag. Många är ungdomsklubbar.

Representanter för de lokala idrottsklubbarna är mycket pessimistiska om sina möjligheter att dels få tider i den underjordiska hallen som planeras under Stadshagens IP, samt att om detta är möjligt, att finansiera detta mot bakgrund av den omfattning som ungdomsverksamheten har idag.

Vi kan inte se annat än att möjligheterna till idrottsutövande både i organiserad form som spontanidrott kraftigt skulle minskas om programförslaget genomfördes.

Vi anser därför att antalet planer på Stadshagens IP bör bevaras. Detta för att säkra den nuvarande ungdomsverksamheten men också för att bereda de beräknat 8000 nya invånare på Kungsholmen möjlighet till idrottsverksamhet och uteaktiviteter.

Vid Kristinebergs IP föreslås att grusplanen och tennishallen väster om Nordenflychtsvägen tas bort och att området omvandlas till en park som löper ner till Ulvsundasjön. Åtminstone på skisserna har parken getts en något slottsparklik karaktär. Vacker men lite tråkig. Vi vet att det inom staden finns tankar om "dubbelanvändning" av parkmark. Det skulle vara intressant om man kunde skapa en aktivitetspark i direkt anslutning till Kristinebergs IP. I det sammanhanget bör behovet av Nordenflychtsvägen utredas då det skulle det vara en avsevärd kvalitetshöjning av hela området om den kunde tas bort helt eller att trafiken kunde begränsas till det minimala.

Den omfattande utbyggnaden av både bostäder och arbetsplatser kommer öka trafikmängden kraftigt i ett redan idag hårt ansträngt område. Den del i programmet som berör trafiken pekar inte på några direkta lösningar för hur man skall kunna minimera trafikmängden. Det handlar mer om hur förväntade trafikökningar skall kunna sväljas av vägnätet. Parkeringsfrågorna är ett annat problem som måste lösas. Vi förordar att den huvudsakligen sker under jord.

Ett väl utvecklat cykelnät är ett måste nu när vi har chansen att göra rätt från början. Detta bör ha cyklistens perspektiv när det gäller säkerhet, onödiga stopp, gena sträckningar etc. så att cykeln kan bli ett attraktivt alternativ framför bilen. En väl utbyggd kollektivtrafik är ett annat viktigt instrument för att minska ner trafikmängden i området.

Slutligen vill vi ta upp frågan om Essingeleden. Denna Sveriges mest trafikerade väg som skär rätt igenom den stadsdel som nu ytterligare skall förtätas och härbärgera ännu fler människor. Under sommaren har ytterligare filer lagts till. Vi vill inte starta någon syndabocksdiskussion om varför de leder inte blev av som skulle avlasta Essingeleden. Men de miljömässiga konsekvenserna av att Essingeleden ligger där den ligger måste påtalas. Man kan inte sluta diskussionen bara för att det en gång är byggt. Vi tror att det är dags att även för Essingeleden börja diskutera olika alternativ, tunnel, överdäckning, för att minimera de miljömässiga konsekvenserna. Kungsholmare är också människor fast de är många.

Annika Stude (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och anför därutöver följande:

 • Den föreslagna exploateringsgraden för området är alltför hög. Planen bör omarbetas utifrån en halverad exploateringsgrad med neddragning speciellt för planerade arbetsplatser som skulle orsaka en katastrofal trafiksituation i stadsdelen.
 • Inga parker eller frilufts- och idrottsytor inkl Stadshagens idrottsplats skall exploateras. I stället bör man ta hänsyn till de ökade behoven av dessa med hänsyn tagen till ökad befolkning.
 • Det bör i första hand byggas allmännyttiga hyresrätter och byggherrarna bör få ett tydligt uppdrag att planera för folk med normala inkomster för att få en mera mångsidig befolkningssammansättning på Kungsholmen.
 • Nämnden betonar även vikten av att inom området skapa boenden för hemlösa utöver de gruppbostäder som förvaltningens tjänsteutlåtande tar upp.

Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden besvarar remissen med i huvudsak stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

I anslutning till programområdet finns idag bostadsområden med goda kvaliteter. När utbyggnaden av västra Kungsholmen började på 30-talet var målsättningen att bygga med ett tillvaratagande av vegetationen och att få ljus och luft. Det är viktigt att man i det fortsatta planarbetet visar stor lyhördhet för de synpunkter som lämnats både från de boende och övriga berörda.

Det är positivt att man nu planerar att bygga bostäder, men tyvärr har tyngdpunkten lagts på kontorsutbyggnaden. De boende väntas öka med 8000 medan antalet kontorsplatser ökar med 15000 enligt förslaget.

De stora massiva byggnadsvolymerna bör minskas och anpassas till omgivningen. Stadens front mot vattnet måste också beaktas.

Det är också viktigt att få en blandning av upplåtelseformer samt variation på storleken på de tillkommande bostäderna.

Det kommer att behövas kraftfulla satsningar på kollektivtrafiken. Det som finns idag kan med fördel kompletteras med spårväg och pendeltåg. Dessutom ges goda möjligheter till att utveckla båttrafik.

Större hänsyn måste också tas till de kulturhistoriska värdena. I programmet föreslås rivning av flera grönklassade hus, d.v.s. hus som av Stadsmuseet klassificerats som "fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt." Detta gäller exempelvis MFO-byggnaden.

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna vid Stadshagens idrottsplats bör också bevaras liksom idrottsplatsen. Det är oacceptabelt att ge markanvisning i parker och på idrottsplatser.

Ur kulturhistorisk synpunkt är det också oacceptabelt med en utbyggnad i Ulvsundasjön.

Miljökonsekvensbeskrivningen måste vidareutvecklas inte minst när det gäller trafiken.

Som förvaltningen påpekar måste också frågorna om lokaler för olika slags kultur studeras vidare. Här ges nu ett gyllene tillfälle att skapa rejäla utrymmen för såväl ungdomars aktiviteter som för föreningslivet. Det bör också byggas konstnärsateljéer och lokaler för hantverk. Det är också viktigt med konstnärlig utsmyckning av området.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§162 Förslag till detaljplan för del av kv Piperska muren m m (Hotell Amaran...

Remiss från Stadsbyggnadskontoret
Dnr 311-409-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2001. First Hotel vill bygga på Hotell Amaranten med en hög kungsvåning i glas.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Christer G Wennerholm m fl (m), Per Höjeberg (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade att detaljplaneförslaget skulle tillstyrkas.

Annika Stude (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från stockholmspartiet, moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och socialdemokraterna.

BESLUT
Detaljplaneförslaget tillstyrks.

RESERVATION
Annika Stude (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

§163 Yttrande över SL:s utbudsplan 2002

Remiss från Gatu- o fastighetskontoret
Dnr 346-318-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 augusti 2001. Stadsdelsförvaltningen föreslog att ytterligare förbättringar skulle göras för kollektivtrafikresenärer till och från Stadshagen och Hornsberg, såväl för dem som redan bor i Stadshagen som befintliga och nytillkommande arbetsplatser i Hornsberg och längs Lindhagensgatan.

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§164 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun

Remiss från Renhållningsförvaltningen
Dnr 341-293-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 juni 2001. Förvaltningen bedömde att åtgärder för ett säkrare och väl fungerande insamlingssystem för farligt avfall samt elektriskt och elektroniskt avfall (EEA) var mycket angeläget. Ett generellt påpekande från förvaltningen var att det befintliga insamlingssystemet för förpackningar, grovsopor och farligt avfall upplevdes som svårtillgängligt.

YRKANDE
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Christer G Wennerholm m fl (m), Per Höjeberg (fp), Birgitta Borg (kd), Annika Stude (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade att ärendet skulle överlämnas utan eget ställningstagande.

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§165 Förslag till nytt miljöprogram för Stockholm 2002-2006

Remiss från Miljöförvaltningen
Dnr 361-275-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 juli 2001. Det nya miljöprogrammet var mycket omfattande och inkluderade fyra olika dokument. Förvaltningens allmänna synpunkter var att miljöprogrammet är informativt men svåröverskådligt i nuvarande format.

YRKANDE
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Christer G Wennerholm m fl (m), Per Höjeberg (fp), Birgitta Borg (kd), Annika Stude (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade att ärendet skulle överlämnas utan eget ställningstagande.

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§166 Restaurang La Isla

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-337-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 augusti 2001. I samband med ombyggnad till galleria hade restaurang La Isla flyttat till nya lokaler på S:t Eriksgatan 51. Förvaltningen föreslog att stadsdelsnämnden skulle tillstyrka ansökan om serveringstillstånd fram till klockan 01.00.

JÄV
Vice ordförande Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m fl (m), Per Höjeberg (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Ingrid Dorle Andersson m fl (s), Annika Stude (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från stockholmspartiet, moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Restaurang La Isla om serveringstillstånd av alkohol för inomhusservering till kl 03.00.

RESERVATION
Ingrid Dorle Andersson m fl (s), Annika Stude (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§167 Restaurang Creem

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-354-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 augusti 2001. Ägarskifte hade skett och den nye ägaren hade delvis ändrat inriktning på verksamheten.

JÄV
Vice ordförande Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

YRKANDE
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Christer G Wennerholm m fl (m), Per Höjeberg (fp), Birgitta Borg (kd), Annika Stude (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

BESLUT
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Restaurang Creem om serveringstillstånd av alkohol för inomhusservering till klockan 01.00 förutsatt att frågan om ljudisolering löses, och för uteservering till klockan 22.00

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§168 Anmälningsärenden

Länsstyrelsens avslag på ansökan om bidrag till utvecklingsprojekt inom socialtjänstens öppenvård dnr 51-150-01

Anmälan av elevenkät i år 6-9 Rålambshovsskolan dnr 422-364-01

Anmälan av lokala Pensionärsrådets protokoll från sammanträde 010615

Anmälan av lokala Handikapprådets protokoll från sammanträde 010612

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av balanslista

Anmälan av tjänstemannabeslut

Ekonomi – inköp och personal

§169 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll, protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 169)

§170 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Skrivelse från Annika Stude (v) med frågor till stadsdelsförvaltningen angående läget på Trossen.

Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

§171 Information från stadsdelsförvaltningen

Skrivelse från stadsdelsdirektören med lägesrapport om fortsatt ombyggnad av Stadshagsskolan, dnr 440-401-00.