Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-09-27

Sammanträde 2001-09-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

3 Lokalisering av medborgarkontoret

Dnr: 61-551-00

Medborgarkontoret kommer från oktober 2001 att finnas i entréplanet i förvaltningens lokaler på S:t Eriksgatan 47 A.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 Planteringar på Fridhemsplans mittremsa

Dnr: 110-441-00

Förvaltningen föreslår för 2002 en översyn av blomsterprogrammet (vår- och sommarblommor) på Fridhemsplan.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

5 Val av mark- och byggdelegation <br> Delegation för markupplåtelse- och byggfrågor

Dnr: 011-454-01

Nämnden har inrättat en delegation för beslut om markupplåtelser och bygglovgivning. Ärendet innehåller instruktion för delegationen.


Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

6 Lokalhyreskontrakt Fridhemsgatan 20

Dnr: 322-439-01

Hyreskontraktet för lokalen Fridhemsgatan 20 har omförhandlats. Bashyran ökas stegvis under avtalsperioden.


Handläggare: Gunilla Wallmark, 508 08 091

7 Översyn av resursfördelningsmodellen för omsorg om funktionshindrade <br> Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 520-319-01

Enligt förvaltningen innehåller remissen på flera områden en onödigt negativ beskrivning av stadsdelsnämndernas agerande. Förvaltningen instämmer i syftet med modellen, men sätter ett frågetecken för den sammanblandning av rollerna som kan bli följden av att låta utförandet påverka nivåbedömningen. Vidare saknas beskrivning och analys av konsekvenser vid upphandling och vid införandet av kundvalsmodell.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 023

8 Lokalförsörjning för stadens skolor och SISAB:s framtida roll <br> Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 420-357-01

Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget till förändrad organisation avseende lokalförsörjning för skolor och SISAB:s roll. En fördel är en tydligare roll- och ansvarsfördelning mellan SISAB och respektive nämnd och den enskilda skolan.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

9 Promemorian Omhändertagande av berusade personer enligt LOB <br> Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 513-393-01

Förvaltningen instämmer i huvudsak med de förändringar som föreslås. Vad gäller ansvaret för förvaring av de omhändertagna bör det åvila landstinget då det ofta handlar om ett medicinskt omhändertagande. En nära samverkan med kommunens socialtjänst är nödvändig och möjligen kan landsting och kommun ha gemensamt ansvar för tillnyktringsenheterna. En förutsättning för ändrat huvudmannaskap är att ekonomiska medel tillförs.

Handläggare: Sanna Eriksson, 508 08 022

10 Säkerheten i Stockholms skolor <br> Remiss från Utbildningsförvaltningen

Dnr: 426-367-01

Rålambshovsskolan anser att utredningens slutsatser och förslag stämmer överens med skolans uppfattning med undantag av förslagen om yttre kontroll som t.ex. övervakningskameror samt ID-kort.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

11 Restaurang Splendido

Dnr: 621-422-01

Restaurang Splendido bedriver restaurang- och pubverksamhet med ett varierat utbud. Man serverar frukost, dagens lunch och a la-carte. Två dagar i veckan är det en dansrestaurang med inriktning mot mogen dans.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

12 Uppföljning av verksamheten vid Trossens äldreboende

Dnr: 530-428-01

I samband med nytt avtal från och med den 1 september med Attendo Care AB avseende driften av Trossens äldreboende fick förvaltningen i uppdrag av nämnden att följa upp det nya avtalet. Det innebär att förvaltningen förutom ordinarie uppföljning, klagomålshantering och avvikelserapportering, även kontrollerat att entreprenörens åtagande enligt det nya avtalet uppfylls från första dagen.

Handläggare: Laila Petersson, 50808101

13 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

14 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

16 Anmälan av tjänstemannabeslut <br>Ekonomi - inköp <br> Ekonomi - ställföreträdande utanordnare

17 Anmälan av inkomna skrivelser

18 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

21 Resterande ombyggnad av Stadshagsskolan

Dnr: 440-401-01

Stadens finansavdelning, SISAB och Stena Fastigheter AB har träffat en överenskommelse om finansiering av resterande ombyggnad i Stadshagsskolan och framtida ägarförhållande. Överenskommelsen innebär att Stena Fastigheter AB beställer resterande ombyggnad och att fastigheten övertas av SISAB.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

§174 Val av mötesordförande

Christer G Wennerholm valdes till ordförande för sammanträdet.

§175 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 30 augusti 2001 justerats den 4 september 2001. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 2 oktober 2001. Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§176 Resterande ombyggnad av Stadshagsskolan

Dnr 440-401-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 september 2001. Stadens finansavdelning, SISAB och Stena Fastigheter AB har träffat en överenskommelse om finansiering av resterande ombyggnad i Stadshagsskolan och framtida ägarförhållande. Överenskommelsen innebär att Stena Fastigheter AB beställer resterande ombyggnad och att fastigheten övertas av SISAB.

YRKANDEN
Ordförande Christer G Wennerholm m fl (m) och Per Höjeberg (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ingrid Dorle Andersson m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet och folkpartiet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att stadsdelsdirektören uppdrar åt Stena Fastigheter AB att beställa resterande ombyggnad av Stadshagsskolan till ett belopp av 7,2 mkr.
 2. Stadsdelsnämnden anmäler ärendet för kännedom till kommunstyrelsen.

RESERVATION
Ingrid Dorle Andersson m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma yrkande enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att stadsdelsdirektören uppdrar åt Stena Fastigheter AB att beställa resterande ombyggnad av Stadshagsskolan till ett belopp av 7,2 mkr.
 2. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen med yrkande om kostnadstäckning för den höjning av hyran som blivit en följd av avtalet.

§177 Lokalisering av medborgarkontoret

Dnr 61-551-00

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 september 2001. Medborgarkontoret kommer från oktober 2001 att finnas i entréplanet i förvaltningens lokaler på S:t Eriksgatan 47 A.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

UTTALANDEN
Ingrid Dorle Andersson m fl (s) lämnade följande uttalande:

Avsikten med stadsdelsnämndsreformen var att förkorta avståndet mellan politiker/förvaltning och medborgarna. Nu flyttar medborgarkontoret in i förvaltningens lokaler på S:t Eriksgatan där det går för kungsholmsborna att med större lätthet nyttja medborgarkontorets tjänster. En förutsättning för att kontakterna med medborgarna kan ske på ett demokratiskt sätt är att medborgarkontoret är öppet åtminstone en kväll i veckan. Då kan stadsdelsnämndens politiker – både från majoriteten och oppositionen – även finnas tillgängliga. Utifrån detta resonemang är det av vikt att resurser avsätts – åtminstone i budget 2002 – för att ha kvällsöppet på medborgarkontoret en kväll i veckan.

Herman Gatica (v) lämnade med instämmande av Birgitta Waller (mp) följande uttalande:

Medborgarkontorets "huvudfunktioner" skall flytta till stadsdelsförvaltningens reception 2001-10-01. Rent geografiskt är denna placering förmodligen den bästa möjliga.

Lokalerna i entrén på S:t Eriksgatan 47 A är enligt Vänsterpartiets uppfattning för små för medborgarkontoret. Enligt tjänsteutlåtandet kommer kontoret enbart att kunna ha öppet under normal kontorsarbetstid, vilket på ett allvarligt sätt begränsar tillgängligheten för de boende i stadsdelen som inte har möjlighet att besöka kontoret under denna tid. Förut kunde man ha kvällsöppet eftersom även personer som inte direkt varit anställda på medborgarkontoret haft sin arbetsplats i samma lokaler.

Vänsterpartiet anser att medborgarkontorets roll som stadsdelsnämndens och –förvaltningens ansikte utåt gentemot medborgarna borde bli starkare. Majoriteten har i stället velat skapa en "förstärkt reception" för förvaltningen. Konsumentvägledningen borde få mera resurser. Allt mer av den utåtriktade verksamheten borde kunna skötas via medborgarkontoret, något som många kommuner i dag satsar på.

§178 Planteringar på Fridhemsplans mittremsa

Dnr 110-441-00

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 september 2001. Förvaltningen föreslår för 2002 en översyn av blomsterprogrammet (vår- och sommarblommor) på Fridhemsplan.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker förslagen i förvaltningens tjänsteutlåtande.

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Fortsätt med parkidén ned till nedfarten under Mariebergsgatan, alltså förbi Fridhemsgatan. Även här har människor visat var man vill gå. På dessa ställen borde man kunna lägga någon typ av stig bestående av gatstenar eller något annat. Plantera träd, blommor m.m. Dessa kan dels tjänstgöra som ljudbarriär dels medverka till något bättre luft.

Rama in vaktkuren med träd och buskar. Lägg gatsten som en stig där människor ser ut att vilja gå.

Lägg en rad med gatsten utefter Drottningholmsvägen på båda sidor om garagenedfarten så att de parkerande människorna inte behöver trampa ner gräset som nu har skett.

Minska utvidgningen på Drottningholmsvägen på dess jämna sida uppe vid Kronobergsgatan för att motverka att stora bilar måste köras ner i den så att ett dike uppstår.

§179 Val av mark- och byggdelegation

Dnr 011-454-01

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden behandlade val till mark- och byggdelegation. Stadsdelsnämnden hade den 30 augusti 2001 beslutat att inrättat en delegation för beslut om markupplåtelser och bygglovgivning.

BESLUT

 1. Till ledamöter i mark- och byggdelegationen utses
  Christer G Wennerholm (m) tillika ordförande
  Jan Carlson (sp) tillika förste vice ordförande
  Håkan Wahlén (s) tillika andre vice ordförande
  Per Höjeberg (fp)
  Birgitta Borg (kd)
  Annika Stude (v)
  Yildiz Kafkas (mp)
 2. Till ersättare i mark- och byggdelegationen utses
  Ingvar Snees (m)
  Kristoffer Hernbäck (s)

 

§180 Delegation för markupplåtelse- och byggfrågor

Dnr 011-454-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 september 2001. Nämnden har inrättat en delegation för beslut om markupplåtelser och bygglovgivning. Ärendet innehåller instruktion för delegationen.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden fastställer instruktion och delegation för mark- och byggdelegationen enligt detta tjänsteutlåtande.
 2. Stadsdelsnämnden delegerar till tjänsteman att besluta i ärendegrupper som anges i detta tjänsteutlåtande.
 3. Mark- och byggdelegationen sammanträder torsdagarna 25 oktober och 13 december kl. 16.30 i Rålambshovsskolans bibliotek.
 4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen att sammanträdesarvode får utbetalas till mark- och byggdelegationens ledamöter och ersättare med arvode som beloppsmässigt motsvarar arvode för sammanträde i stadsdelsnämnd.

§181 Lokalhyreskontrakt Fridhemsgatan 20

Dnr 322-439-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 september 2001. Hyreskontraktet för lokalen Fridhemsgatan 20 har omförhandlats. Bashyran ökas stegvis under avtalsperioden.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till nytt hyreskontrakt för lokal Fridhemsgatan 20 samt att stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna hyreskontrakt.

 

§182 Översyn av resursfördelningsmodellen för omsorg om funktionshindrade

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 520-319-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 september 2001. Enligt förvaltningen innehåller remissen på flera områden en onödigt negativ beskrivning av stadsdelsnämndernas agerande. Förvaltningen instämmer i syftet med modellen, men sätter ett frågetecken för den sammanblandning av rollerna som kan bli följden av att låta utförandet påverka nivåbedömningen. Vidare saknas beskrivning och analys av konsekvenser vid upphandling och vid införandet av kundvalsmodell.

YRKANDEN
Ordförande Christer G Wennerholm m fl (m), Per Höjeberg (fp) och Ingrid Dorle Andersson m fl (s) yrkade att stadsdelsnämnden utan eget ställningstagande skulle överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag. Herman Gatica (v) lämnade dessutom ett uttalande enligt nedan till vilket Birgitta Waller (mp) anslöt sig.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet och socialdemokraterna.

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att utan eget ställningstagande överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade med instämmande av Birgitta Waller (mp) följande uttalande:
Vänsterpartiet ansluter sig till den kritik som förvaltningen riktar mot översynen och de förslag den resulterat i.

Vi anser även att översynen verkar ha haft som ett outtalat syfte att sänka kostnaderna för omsorgen om funktionshindrade i staden. Det viktigaste är trots allt att alla som har rätt till olika stödinsatser får tillgång till dessa. Är resurserna otillräckliga, har de funktionshindrade föga glädje av att resursfördelningsmodellen av stadens ledning upplevs ge "incitament till en effektiv användning" av dem.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§183 Lokalförsörjning för stadens skolor och SISAB:s framtida roll

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 420-357-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 september 2001. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget till förändrad organisation avseende lokalförsörjning för skolor och SISAB:s roll. En fördel är en tydligare roll- och ansvarsfördelning mellan SISAB och respektive nämnd och den enskilda skolan.

YRKANDEN
Ordförande Christer G Wennerholm m fl (m) och Per Höjeberg (fp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.
Ingrid Dorle Andersson m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag och lämnade ett uttalande enligt nedan.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet och folkpartiet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
 2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Vi stödjer den föreslagna renodlingen av SISAB:s roll. Ett problem för nämnden under senare år har varit orealistiska beräkningar från SISAB:s företrädare inför beslut om ombyggnadsprojekt. De verkliga kostnaderna har blivit 50-100% högre än vad SISAB trott. Därför är det rimligt att utbildningsförvaltningen svarar för långsiktig översiktlig lokalplanering och bedömningar som ett led i stadens beslutsfattande. Däremot bör den föreslagna rådgivningsenheten helt eller delvis finansieras med avgifter från de som ska använda dess tjänster dvs. skolor och stadsdelsnämnder.

Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) deltog inte i beslutet.

UTTALANDE
Ingrid Dorle Andersson m fl (s) lämnade följande uttalande:
Hyresutjämningssystemet för grundskolan lägger fast att det är stadsdelsnämnderna som är ansvariga för lokalfrågorna. Eftersom det är i stadsdelsnämnderna man skall göra avvägningen mellan investeringar i skollokaler och kostnader för verksamheten i övrigt så skall också beställning av nybyggnad/ombyggnad utgå från stadsdelsnämnderna. Ett visst tekniskt stöd från central nivå är bra, men det innebär inte att planerings- eller beställaransvaret övergår till utbildningsnämnden. Hyrorna för grundskolorna skall utjämnas på stadsdelsnivå och inte läggas ut på den enskilda skolan.

Vi är kritiska till att SISAB skall ta större affärsmässiga risker och i princip fungera som vilket privat fastighetsbolag som helst. Enligt vår mening skall självkostnadsprincipen gälla. Att förvalta skollokaler är inte som vilken annan fastighetsförvaltning som helst.

SISAB har byggt upp en mycket intressant utvecklingsverksamhet, med allt ifrån tekniska frågor som ventilation, städning och möbelutveckling till den viktiga kopplingen mellan pedagogik och lokaler. Hur skall framtidens skollokaler se ut för att möta en modern skolverksamhet ? SISAB:s kompetens på detta område är unik i Sverige. Istället för att avveckla denna verksamhet bör man fundera på att ge ett tydligare uppdrag till SISAB om att fungera som ett utvecklingscentra för skollokalfrågor.

När det gäller frågan om SISAB skall utföra den reguljära fastighetsförvaltningen i egen regi eller om den verksamheten skall knoppas av och handlas upp externt ser vi ingen anledning till att kommunfullmäktige eller koncernstyrelsen skall fatta beslut i denna fråga. SISAB:s styrelse kan själva välja den metod för att klara förvaltningsuppdraget som man finner bäst.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§184 Promemorian Omhändertagande av berusade personer enligt LOB

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 513-393-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 september 2001. Förvaltningen instämmer i huvudsak med de förändringar som föreslås. Vad gäller ansvaret för förvaring av de omhändertagna bör det åvila landstinget då det ofta handlar om ett medicinskt omhändertagande. En nära samverkan med kommunens socialtjänst är nödvändig och möjligen kan landsting och kommun ha gemensamt ansvar för tillnyktringsenheterna. En förutsättning för ändrat huvudmannaskap är att ekonomiska medel tillförs.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remiss från Kommunstyrelsen angående promemorian Omhändertagande av berusade personer enligt LOB

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§185 Säkerheten i Stockholms skolor Remiss från Utbildningsförvaltningen

Remiss från Utbildningsförvaltningen
Dnr 426-367-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 september 2001. Rålambshovsskolan anser att utredningens slutsatser och förslag stämmer överens med skolans uppfattning med undantag av förslagen om yttre kontroll som t.ex. övervakningskameror samt ID-kort.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

§186 Restaurang Splendido

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-422-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 september 2001. Restaurang Splendido bedriver restaurang- och pubverksamhet med ett varierat utbud. Man serverar frukost, dagens lunch och a la-carte. Två dagar i veckan är det en dansrestaurang med inriktning mot mogen dans.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Splendido om serveringstillstånd för alkoholservering fredag-lördag fram till klockan 03.00.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§187 Uppföljning av verksamheten vid Trossens äldreboende

Dnr 530-428-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 september 2001. I samband med nytt avtal från och med den 1 september med Attendo Care AB avseende driften av Trossens äldreboende fick förvaltningen i uppdrag av nämnden att följa upp det nya avtalet. Det innebär att förvaltningen förutom ordinarie uppföljning, klagomålshantering och avvikelserapportering, även kontrollerat att entreprenörens åtagande enligt det nya avtalet uppfylls från första dagen.

YRKANDEN
Ordförande Christer G Wennerholm m fl (m) och Per Höjeberg (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ingrid Dorle Andersson m fl (s) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades 5 minuter kl. 19.50-19.55.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de olika yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.
 2. Frågor från vänsterpartiet anses besvarade med detta tjänsteutlåtande.

RESERVATIONER
Ingrid Dorle Andersson m fl (s) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma yrkande enligt följande:

 1. Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna
 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ögonblickligen se till att redovisade missförhållanden åtgärdas
 3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förbereda uppsägning av kontraktet med Attendo Care AB

Herman Gatica (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

 1. Eftersom entreprenören ej fullgör sina åtaganden enligt det nya avtalet får stadsdelsförvaltningen i uppdrag att till nästa nämndsammanträde förbereda ett ärende om uppsägning av avtalet med hänvisning till kontraktsbrott. Förvaltningen bör samtidigt komma med förslag om hur verksamheten på Trossen i framtiden skall drivas i egen regi.
 2. Eftersom den sista frågan i vänsterpartiets skrivelse från 2001-08-30 ej får något svar i förvaltningens tjänsteutlåtande bör förvaltningen återkomma med svar vid nästa nämndsammanträde. De övriga frågorna anses besvarade med detta tjänsteutlåtande.

UTTALANDE
Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

Med anledning av det inträffade fallet av legionärssjuka åläggs den verksamhetsansvariga att genomföra regelbundna kontroller av vattentemperaturen.

§188 Anmälningsärenden

Anmälan av lokala Pensionärsrådets protokoll från sammanträde 010827

Anmälan av lokala Handikapprådets protokoll från sammanträde 010822

Anmälan av ekonomisk rapport per sista augusti 2001

Anmälan av balanslista

Anmälan av tjänstemannabeslut
Ekonomi – inköp
Ekonomi - ställföreträdande utanordnare

 

§189 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll, protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 189).

§190 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Herman Gatica (v) lämnade skrivelse med frågor angående förhållandena vid Essinge äldreboende (bilaga § 190).
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Per Höjeberg (fp) ställde frågor angående ersättning för pedagogiska måltider.
Verksamhetschef Birgitta Dahlin besvarade frågorna.

§191 Information från stadsdelsförvaltningen

Maria Lövgren, revisionskontoret, deltog under allmänhetens frågestund och informerade om enkät till nämndens samtliga ledamöter o ersättare med frågor om äldreomsorg.

Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade följande

 • Stadsdelsförvaltningen har haft möte med närpolisområdeschefen och företagarföreningen. Närpolisen kommer att satsa särskilt på ungdomar och drogfrågor.
 • Kvalitetsutmärkelsen utdelades den 11 september. Ingen av de kandiderande enheterna från Kungsholmen fanns med bland de som i år fick utmärkelsen.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin informerade om att förskolorna på Kungsholmen kommer att ingå i en särskild verksamhetsgranskning som revisionskontoret genomför.

§192 Upphandling av tjänster från bemanningsföretag vid tillfälliga vakanser

Dnr 125-449-01

Upphandling av tjänster från bemanningsföretag vid tillfälliga vakanser inom förskola, skolbarnomsorg och grundskola

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 september 2001. Sekretessbelagt enligt 6 kap 2 § sekretesslagen.

BESLUT 

 1. Förfrågningsunderlag angående köp av tjänster från personalbemanningsföretag godkännes.
 2. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra planerad upphandling samt återkomma till nämnden med förslag till entreprenörer.

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden har problem med att rekrytera personal till verksamheterna inom förskola, skolbarnomsorg och grundskola. Nämnden upplevs helt enkelt inte som en tillräckligt attraktiv arbetsgivare av den målgrupp som man vill rekrytera. I stället blir man tvungen att hyra in personal till en mycket högre kostnad än vad man är beredd att betala för egen anställd personal.

Att hyra in personal är i dagsläget ett nödvändigt ont. Vänsterpartiet anser dock att detta bör ske i så liten omfattning som möjligt och snarast göras onödigt genom att stadsdelsnämnden blir en mera attraktiv arbetsgivare så att personalrekryteringen underlättas. Förvaltningen bör satsa på att snarast möjligt bygga upp en egen vikariepool med fast anställda vikarier som skulle skapa en helt annan kontinuitet i verksamheterna än inhyrd personal från bemanningsföretagen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.