Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-10-25

Sammanträde 2001-10-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Kvartalsrapport 3

Dnr: 102-480-01

Kvartalsrapport 3 visar ett förväntat underskott i årets budget med 3,2 mkr. Förutom tidigare beslutade åtgärder gäller inköps- och anställningsstopp resten av året för att nå budgetbalans.

Handläggare: Fred Eklund, 508 08 071

3 Redovisning av kösituationen till äldreboende inom stadsdelsområdet

Dnr: 534-279-00

I ärendet konstateras att det inte finns någon kö till äldreboende inom Kungsholmen utan situationen är normaliserad. Väntetid kan uppstå i de fall man avstår plats för att få komma till ett speciellt boende .

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 023

4 Lärotider i Kungsholmens skolor

Dnr: 420-361-01

Kommunstyrelsen har fastställt ramar för lärotider för läsåren t.o.m. 2005. För Kungsholmens skolor läggs tre studiedagar och två lovdagar ut gemensamt under veckan före Allhelgonahelgen. Därutöver återstår två studiedagar och en lovdag som varje skola ska fastställa.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

5 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden år 2002

Dnr: 014-509-01

Stadsdelsnämnden föreslås att fortsätta sammanträda torsdagar varje månad. Även under 2002 hålls sammanträdena i Rålambshovsskolan.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

6 Försörjningsstödsstatistik

Dnr: 512-040-01

Redovisning av försörjningsstöd från augusti 2001. Antalet hushåll som uppbar försörjningsstöd (socialbidrag) var drygt 90 färre än samma månad förra året.

Handläggare: Margareta Nilsson, 508 08 324

7 Förskoleplan för Stockholms stad<br>Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 423-391-01

Utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till förskoleplan för Stockholms stad. Förskoleplanen ger bra förutsättningar och en positiv bild av förskoleverksamheten. Samtidigt ställer planen krav på ytterligare resurser.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

8 Införandet av ett hemlöshetsråd <br>Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 51-451-01

Det är viktigt att hemlösa kommer till tals i olika frågor som berör dem.
Däremot ifrågasätter förvaltningen om inrättandet av ett hemlöshetsråd är det rätta verktyget. Istället förordas möjligheten till ”personligt ombud”, i likhet med vad som nu inrättas för personer med psykiska funktionshinder.

Handläggare: Sanna Eriksson, 508 08 022

9 Restaurang Kungsholmens Pizzeria <br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-484-01

Förvaltningen tillstyrker ansökan från Pizzeria Kungsholmen om serveringstillstånd för vin och öl fram till klockan 22.00 för inomhus-
och utomhusservering.


Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

10 Restaurang Salt

Dnr: 621-494-01

Restaurang Salt har serveringstillstånd fram till klockan 01.00, men ansöker nu om utökad serveringstid fram till klockan 03.00. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för alkohol fram till klockan 03.00 för inomhusservering och till klockan 22.00 för utomhusservering.


Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

11 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

12 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

14 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

15 Anmälan av inkomna skrivelser

16 Anmälan om tjänstemannabeslut. Ekonomi - inköp. Barn och Ungdom

17 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

18 Information från stadsdelsförvaltningen

§194 Justerare

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 27 september 2001 justerats den 2 oktober 2001. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 30 oktober 2001. Jari Visshed och Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§195 Kvartalsrapport 3

Dnr 102-480-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 oktober 2001. Kvartalsrapport 3 visade ett förväntat underskott i årets budget med 3,2 mkr. Förutom tidigare beslutade åtgärder infördes inköps- och anställningsstopp resten av året för att nå budgetbalans.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m fl (m), Didar Samaletdin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde yrkandet om bifall mot avslag och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner kvartalsrapport 3.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar om anställnings- och inköpsstopp under resten av året i enlighet med tjänsteutlåtandet.
 3. Nämnden begär extra medel enligt kommunstyrelsen anvisningar för kostnader avseende
 • övertalighetskostnader om 1,2 mkr
 • stimulansbidrag för utbyggnad av bostäder inom äldreomsorgen 1,7 mkr
 • tomgångshyror, Pilgården, med anledning av utbyggnad 0,3 mkr
 • merkostnader p g a ombyggnad av Serafens sjukhem 11,4 mkr
 • tomgångshyror under ombyggnaden av Serafen 6,1 mkr
 • vårddygnskostnader avseende tomma platser i samband med utflyttningen från Serafen 0,6 mkr.
 • medel för inventarier och grundutrustning till Stadshagsskolan 1,5 mkr samt 0,3 mkr till en nystartad särskolegrupp som inryms i Stadshagsskolan f o m höstterminen 2001 sammanlagt 1,8 mkr.
 • medel för pedagogiska lokaler, hyreskostnader överstigande lokalschablon 4,5 mkr

4. Stadsdelsnämnden begär extra medel 0,8 mkr p g a extra placeringar av personer från andra kommuner som flyttat in till Kungsholmen med hänvisning till SoL § 6H.

5. Stadsdelsnämnden begär extra medel om 0,1 mkr med anledning av att nämnden från 1 september 2001 övertagit ansvaret för handläggning av vissa bygglovs- och upplåtelsefrågor från stadsbyggnads- respektive gatu- och fastighetskontoret.

6. Stadsdelsnämnden begär en budgetjustering om 0,2 mkr avseende Lass-ersättning gällande de första 20 timmarna till ersättningsnivå 2001.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) deltog inte i beslutet.

Jari Visshed m fl (s) lämnade följande röstförklaring:

I samband med att budgeten fastställdes yrkade vi socialdemokrater att nämnden skulle tillföras mer resurser framförallt inom äldreomsorgen och förskolan. Förslaget avslogs av majoriteten.

Istället antogs majoritetens förslag med snäva ramar även för kärnverksamheterna. Detta för att finansiera sina skattesänkningar.

Under rådande majoritet är det inte behoven som styr resurserna. Tvärtom är det behoven som skall anpassas till de skrala ekonomiska villkoren.

Den borgerliga majoriteten inledde med att införa en restriktiv biståndsbedömning för hemtjänsten. Färre skulle få allt mindre hjälp hemma. Man fortsatte med en stramare biståndsbedömning för platser inom äldreboendet. Färre skulle beviljas plats inom äldreboendet när man fick svårt att klara de egna behoven. Även omsorgen av de funktionshindrade drabbades av den nya restriktiva biståndsbedömningen.

Av förvaltningens tjänsteutlåtande framgår också att allt fler är kritiska till de alltför stora barngrupperna inom förskolan. För att förskolan skall klara uppdraget att bli det första steget i det livslånga lärandet så är det viktigt att resurser tillförs så att personalen får en ärlig chans att klara den förhöja ambitionen.

I vårt förslag till budget ville vi satsa extra pengar på IT i skolan. Detta för att datorn skulle bli ett naturligt hjälpmedel i all undervisning på våra skolor på Kungsholmen. När helst man ville söka en uppgift skulle datakapacitet finnas tillgänglig.

I kvartalsrapporten framgår nu istället att skolorna tvingas skjuta på nyinförskaffande av datorer till framtiden för att klara majoritetens budgetramar.

Nu införs anställningsstopp och inköpsstopp. Överallt stopp. Allt för att anpassa behoven hos de som behöver stöd och omsorg till de snåla ramarna i den borgerliga budgeten..

Vi kan bara beklaga att vårt förslag om ökade resurser röstades ner av majoriteten.

Herman Gatica (v) lämnade följande röstförklaring:

Vänsterpartiet deltar inte i dagens beslut om kvartalsrapport 3. Vi deltog inte heller i beslutet när stadsdelsnämndens majoritet röstade igenom sin budget för år 2001 eftersom vi redan då insåg att budgetramarna var alltför snävt tilltagna. Majoritetens budget är en nedskärningsbudget som drabbar direkt dem som har det sämst ställt i vårt samhälle.

På nämndens sammanträde 2001-03-22 gjorde majoriteten omdisponeringar i budgeten som skulle fås i balans genom en "mer restriktiv prioritering och avgränsning till "de allra mest angelägna behoven" inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och socialpsykiatri. Enligt majoriteten hade tjänstemännen varit för generösa i sina bedömningar när de tillämpat de riktlinjer som majoriteten själva beslutat om.

I samband med att kvartalsrapport 2/2001 behandlades låtsades majoriteten som om deras beslut om restriktiv biståndshandläggning inte skulle fått något genomslag. Förvaltningen skriver dock om "fortsatt restriktiv biståndsbedömning" både inom äldreomsorgen och socialpsykiatrin. Inom familj, barn och ungdom har man dragit ner på familjebehandlingstimmar och kvalificerade kontaktpersoner vilket direkt drabbar barn med behov av särskilt stöd. Inom skolan och förskolan är barngrupperna så stora och personaltätheten så låg att man inte lever upp till åtagandet om god pedagogisk verksamhet utifrån barnens behov.

Anställningsstopp gäller under resten av året för alla slags anställningar med en upphandlartjänst som enda undantag, vilket tydligt visar vad majoriteten är beredd att satsa på: fortsatt utförsäljning av de gemensamma resurserna. Även beställnings- och inköpsstopp gäller under resten av året vilket innebär att man skjuter upp angelägna inköp till nästa år.

Majoriteten har i sina beslut förespråkat en sänkt ambitionsnivå vilket minskar arbetstillfredsställelsen hos personalen och medverkar till ökad stress, sjukskrivningar och personalflykt. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och är klart högre än genomsnittet i staden. Problemen med att rekrytera kompetent personal inom flera verksamhetsområden samt restriktiviteten vid tillsättning av vikarier vid ordinarie personals frånvaro kommer ytterligare att öka sjukfrånvaron och minska kvaliteten på verksamheterna. Kostnaderna för övertaligheten ökar.

Den styrande majoritetens ideologiskt motiverade skattesänkningar är på väg att leda till en katastrof för den offentliga sektorn. "Behoven skall rymmas inom budgeten" och inte tvärtom. Moderaternas stödpartier borde inse vilka konsekvenser samarbetet inom majoriteten är på väg att få och snarast hoppa av koalitionen.

Birgitta Waller (mp) lämnade följande röstförklaring:

Miljöpartiet deltog inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för 2001, då vi ansåg att de ekonomiska ramarna var för små. Vi deltar inte heller i kvällens beslut. Med stor oro har vi följt hur svångremmen dragits in allt hårdare vid varje kvartalsrapport.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§196 Redovisning av kösituationen till äldreboende inom stadsdelsområdet

Dnr 534-279-00

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 oktober 2001. I ärendet konstaterades att det inte fanns någon kö till äldreboende inom Kungsholmen utan situationen var normaliserad. Väntetid kunde uppstå i de fall man avstod plats för att få komma till ett speciellt boende.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av kösituationen inom särskilda boendeformer.

 

§197 Lärotider i Kungsholmens skolor

Dnr 420-361-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 oktober 2001. Kommunstyrelsen hade fastställt ramar för lärotider för läsåren t.o.m. 2005. För Kungsholmens skolor lades tre studiedagar och två lovdagar ut gemensamt under veckan före Allhelgonahelgen. Därutöver återstod två studiedagar och en lovdag som varje skola skulle fastställa.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till lärotider för läsåren 2002/2003, 2003/2004 och 2004/2005

§198 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden år 2002

Dnr 014-509-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 oktober 2001. Stadsdelsnämnden fortsatte att sammanträda torsdagar varje månad. Även under 2002 skulle sammanträdena hållas i Rålambshovsskolan.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden sammanträder under 2002 på följande datum: 24 jan,
  21 febr, 21 mars, 25 april, 23 maj, 18 juni, 29 augusti, 26 sept, 24 okt,
  7 nov, 12 dec
 2. Sammanträdena börjar kl 19.00. Innan varje sammanträde hålls en öppen frågestund, som börjar kl 18.00. Sammanträdena i Rålambshovsskolans matsal, Rålambsvägen 2.

 

§199 Försörjningsstödsstatistik

Dnr 512-040-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 oktober 2001. Redovisning av försörjningsstöd från augusti 2001. Antalet hushåll som uppbar försörjningsstöd (socialbidrag) var drygt 90 färre än samma månad förra året.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna

 

§200 Förskoleplan för Stockholms stad

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 423-391-01

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 oktober 2001. Utbildningsförvaltningen hade utarbetat ett förslag till förskoleplan för Stockholms stad. Förskoleplanen gav bra förutsättningar och en positiv bild av förskoleverksamheten. Samtidigt ställde planen krav på ytterligare resurser.

YRKANDEN

Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m fl (m), Didar Samaletdin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag. Mats Rosén (kd) lämnade dessutom ett uttalande enligt nedan.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag och lämnade ett uttalande enligt nedan.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde de olika yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

UTTALANDEN

Mats Rosen (kd) lämnade följande uttalande:

Visst är det viktigt att satsa på pedagogik i förskolan, men förskoleplanen måste skilja sig från skolplanen på ett tydligare sätt och ta fasta på små barns behov. Den pedagogiska verksamheten skiljer ganska mycket för det barn som är ett år och för den som är fyra eller fem. Vi vill föra fram sådant vi anser särskilt viktigt.

En trygg miljö

För att barn ska våga utforska och ta till sig kunskap krävs en lugn miljö som är anpassad för små barn. Det ska alltid finnas närhet till en tröstande famn och någon vuxen som ser att barnet behöver hjälp och stöd. Matpausen och vilan ska präglas av lugn och ro. Den fysiska miljön skall självklart vara säker, väcka nyfikenhet, inspirera och utmana barn till utforskande och upptäckande. Det ska också finnas tid och rum för eftertanke och platser att dra sig undan till.

Föräldrarnas och barnens inflytande

Barn och deras familjer skall ha inflytande över och vara delaktiga i utformningen av förskolans miljö. Föräldrar ska ha rätt att välja om deras barn ska delta i förskola och hur lång tid. Det är viktigt att Stockholms stad stöder alternativa former, familjedaghem och öppna förskolor. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet. Även de kommunala förskolorna kan ha egen inriktning som Ur & Skur, Montessoripedagogik osv.

Lekens betydelse

Vi lyfter fram leken som viktig. I leken lär man sig demokrati och empati.

Det är abstrakta begrepp som är svåra att lära ut via ord. I leken måste man rätta sig efter varandra, ha ömsesidighet. Det barn som är större tar det t.ex. lite mer varsamt när han lekbrottas med en som är yngre och mindre.

Sexårsverksamheten

Förskoleklasserna/sexårsverksamheten måste utvecklas så att det verkligen blir den smidiga övergång till skolan som det var tänkt. Samtidigt måste kommunen vara tydlig med att det är en frivillig verksamhet för familjernas del, som inte omfattas av allmänna skolplikten.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) lämnade följande uttalande:

Avgörande för att staden ska kunna förverkliga skolplanen och läroplanens mål är att förskolan erhåller tillräckliga resurser. Den borgerliga majoritetens budget för år 2002 innebär i praktiken att förskolan kommer att få kompensation för sina kostnadsökningar, inte mer.

Den socialdemokratiska synen på förskolan utgår ifrån det livslånga lärandet där en bra förskola för alla barn är det första viktiga steget. En bra förskola för alla barn som når upp till de mål som ställs i läroplanen och nu även de mål som ställs upp i förskoleplanen kräver ökade resurser. Riksdagens beslut om maxtaxa och allmän förskola visar tydligt på socialdemokraternas syn att alla föräldrar måste ges reella möjligheter att välja att ha sitt barn i en bra offentligt finansierad förskola.

De vanligaste förekommande och återkommande klagomålen när det gäller förskolan rör de alltför stora barngrupperna.

En konsekvens av vår syn på förskolan är att vi i vårt budgetalternativ för Stockholms stad har satsat 4 % mer än den borgerliga majoriteten på förskolan i syfte att under de kommande åren kunna öka anslagen ytterligare till förskolan så att barngrupperna kan minskas med i genomsnitt två barn per grupp.

Viktigt i detta sammanhang är att resurserna till förskolan är sådana att det ger möjlighet för all personal att gemensamt diskutera och analysera såväl hur varje enskilt barn fungerar som hur verksamheten i allmänhet fungerar. Regelbunden planeringstid är en förutsättning för uppföljning, utvärdering och ständig förbättring av verksamheten.

De allt större svårigheterna att rekrytera personal, i synnerhet förskollärare, är ett allvarligt problem för förskolans kvalitet och för möjligheterna att uppnå målen i läroplanen och förskoleplanen. Den ensidiga satsningen från den borgerliga majoritetens sida på att uppmuntra avknoppning etc löser inte dessa problem.

Möjlighet för alla föräldrar att välja en bra förskola för sitt barn förutsätter att staden tar ett aktivt planeringsansvar för att det finns bra kommunala förskolor i hela staden, i såväl etablerade områden som i nybyggnadsområden. "En bra kommunal förskola nära dig" måste gälla för hela Kungsholmen.

RESERVATIONER

Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar och framför därutöver följande:

Helt avgörande för möjligheterna att bedriva en högklassig förskoleverksamhet utifrån barnens behov är att barngrupperna minskar och att personaltätheten ökar.

Huvudparten av förskolorna bör vara kommunalt drivna. Ingen förskoleverksamhet med vinstintresse skall få ekonomiskt stöd från samhället.

Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar och anför därutöver följande:

Om alla de goda ambitionerna i förskoleplanen skall kunna genomföras fordras det ökade resurser. Det behövs fler anställda och minskade barngrupper. Det behövs också fler män inom barnomsorgen, idag har vi en ökande överrepresentation av kvinnlig personal.

§201 Införandet av ett hemlöshetsråd

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 51-451-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 oktober 2001. Det är viktigt att hemlösa kommer till tals i olika frågor som berör dem. Däremot är det tveksamt om inrättandet av ett hemlöshetsråd är det rätta verktyget. Istället förordas möjligheten till "personligt ombud", i likhet med vad som nu inrättas för personer med psykiska funktionshinder.

YRKANDEN

Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m fl (m), Didar Samaletdin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.


BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remiss från Kommunstyrelsen angående motion om införandet av ett hemlöshetsråd.

RESERVATION

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom motionen samt anför följande:

Att vara hemlös är att befinna sig i ett utanförskap så som det påtalas i motionen. De hemlösa är inte själva någon grupp som hörs speciellt mycket i den debatt som förs om hemlösheten. Inte heller har de några starka anhöriggrupper som för deras talan.

När olika boenden planeras för att lösa problemen med hemlösheten är bilden ofta väldigt ensidig. Det är ofta opinionen från de som är emot att det byggs just i deras område som hörs. Aldrig eller sällan hör man en hemlös uttala att det är bra att det byggs.

Förutom i de situationer som motionären beskriver så tror vi att ett hemlöshetsråd skulle kunna spela en viktig roll vid planering och nybyggnation av olika boendeformer och i övrigt medverka till att öka förståelsen mellan dem som har och dem som intet har.

§202 Restaurang Kungsholmens Pizzeria

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-484-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2001. Förvaltningen tillstyrkte ansökan från Pizzeria Kungsholmen om serveringstillstånd för vin och öl fram till klockan 22.00 för inomhus-
och utomhusservering.

JÄV

Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Restaurang Pizzeria Kungsholmen om serveringstillstånd av vin och öl för inomhus- och utomhusservering till klockan 22.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§203 Restaurang Salt

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-494-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 oktober 2001. Restaurang Salt har serveringstillstånd fram till klockan 01.00, men ansöker nu om utökad serveringstid fram till klockan 03.00. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för alkohol fram till klockan 03.00 för inomhusservering och till klockan 22.00 för utomhusservering.

JÄV

Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Salt om serveringstillstånd av alkohol för inomhusservering till kl 03.00.
 2. Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om serveringstillstånd för utomhusservering fram till klockan 23.00.
 3. Stadsdelsnämnden föreslår att serveringstillstånd för utomhusservering beviljas fram till klockan 22.00.

UTTALANDE

Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden får i stort sett till varje sammanträde remisser från socialtjänst-förvaltningens tillståndsenhet ang. serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen besöker lokalerna och konstaterar att de – allt som oftast – inte är handikappvänliga. Dessa brister i tillgängligheten påverkar dock inte besluten om serveringstillstånd.

Lokala handikapprådet efterlyste på sitt sammanträde 1999-10-11 en tydligare politisk viljeriktning i dessa frågor. Rådet ansåg att politikerna inte använder de maktmedel de har för att skapa förutsättningar för att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel. På sitt sammanträde 2000-02-07 beslutade rådet som logisk konsekvens av detta att avstå från att lämna synpunkter på remisser rörande alkoholtillstånd eftersom tillgänglighetsaspekter visat sig inte ha relevans för beslutet.

Enligt tjänsteutlåtandet är restaurangen belägen i gatuplanet men huvudentrén har tre trappsteg vilket gör det svårt för en rullstolsbunden att ta sig in i lokalen. Den rullstolsbundne blir hänvisad till en sidoingång med ett mindre trappsteg där det är lättare att ta sig in men inte ens denna är således helt handikappanpassad..

Vänsterpartiets mål är en stad som är tillgänglig för både handikappade och icke-handikappade. Restauranger och övriga serveringar är självklart bara en liten, dock ej obetydlig del av problematiken. Det är viktigt att staden får och använder sig av rejäla maktmedel för att påverka de privata näringsidkarna så att de blir tvungna att bygga sina lokaler på så sätt att de är tillgängliga för alla.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§204 Anmälningsärenden

Anmälan av lokala Pensionärsrådets protokoll från sammanträde 010924

Anmälan av lokala Handikapprådets protokoll från sammanträde 010919

Anmälan av balanslista

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan av tjänstemannabeslut

Ekonomi – inköp

Barn o Ungdom

Personal

§205 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Skrivelse från Birgitta Waller (mp) om stöd till föreningen "Revansch till arbete", dnr 359-532-01.

Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

Yildiz Kafkas (mp) framförde kritik mot ordförandens sätt att leda mötet under allmänhetens frågestund.

Herman Gatica (v) framförde kritik mot att möten förläggs till lunchtid.

§206 Information från stadsdelsförvaltningen

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl lämnade rapport med anledning av legionellasmitta vid Trossens äldreboende. Dnr 530-535-01

§207 Upphandling av Kungsholmens och Kristinebergs gruppbostäder

Dnr 125-406-01

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 oktober 2001.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m fl (m), Didar Samaletdin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) yrkade i första hand att nämnden skulle bordlägga ärendet, och i andra hand bifall till ett eget förslag enligt nedan.

Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade i första hand att nämnden skulle bordlägga ärendet, och i andra hand att upphandlingen skulle avbrytas samt lämnade ett uttalande enligt nedan.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades tio minuter kl. 21.20-21.30.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden tog först upp yrkandet om att ärendet skulle bordläggas och ställde det mot avslag. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå yrkandet.

Beslut i denna del

Stadsdelsnämnden beslutar att inte bordlägga ärendet.

Ordföranden tog därefter upp yrkandet om bifall till förvaltningens förslag, socialdemokraternas förslag och det gemensamma förslaget från vänsterpartiet och miljöpartiet och ställde dem mot varandra. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsförvaltningens förslag till förfrågningsunderlag med bilagor godkännes.
 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen.

RESERVATIONER

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att avbryta upphandlingen

 2. Stadsdelsnämnden fortsätter att driva verksamheten i egen
  regi.

3. Stadsdelsnämnden anför följande

I samband med att den s k aktivitetsplanen behandlades i stadsdelsnämnden så la vi socialdemokrater följande förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att gruppbostäder och daglig verksamhet för de funktionshindrade samt den socialpsykiatriskaska verksamheten lyfts ur aktivitetsplanen då kontinuitet och stabila förutsättningar är en avgörande kvalitet för brukarna.

Vi socialdemokrater motsatte oss redan från början att använda upphandlingsformen inom de områden som nu föreslås.

Vi har tyvärr alltför många exempel på att upphandling och privatiseringar inte "automatiskt" leder till kvalitetsförbättringar så som den styrande majoriteten tycks tro. Tvärtom har de största kvalitetsproblemen förekommit inom de privatiserade delarna av verksamheterna.

Har man lärt något av detta ?

Att av dogmatiska skäl nu även använda sig av upphandlingar inom dessa områden mot alla protester visar ånyo okänsligheten hos den styrande majoriteten. Nu skall den stora 4- årsplanen förverkligas oavsett vad anhöriga och boende anser.

Inom en verksamhet där stabila förutsättningar och kontinuitet är en del av kvaliteten i omsorgen skall nu ryckighet och oro införas

 

Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att upphandlingen skulle avbrytas och lämnade följande uttalande:

Boendet på gruppbostaden är ett permanent boende och meningen är att de boende om de så önskar skall kunna bo kvar i gruppbostaden till livets slut. Det är viktigt att de boende skall kunna leva under trygga och individuellt anpassade former och känna kontinuitet i verksamheten.

Förslaget att utsätta de boende för upprepade upphandlingar med relativt korta intervaller enligt förslaget skulle avtal skrivas för bara 1 år och 4 mån är ett

angrepp mot deras rätt till ett tryggt boende och en värdig tillvaro. De boende har inte på något sätt bidragit till att den omvårdnad samt stöd och service, som de enligt lagen har rätt till, föreslås säljas till en entreprenör som är beredd att driva det till lägsta möjliga pris med intresse att tjäna pengar på de funktionshindrades bekostnad.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§208 Upphandling av Strandparkens och Herdens gruppbostäder

Dnr 125-407-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 oktober 2001.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m fl (m), Didar Samaletdin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) yrkade i första hand att nämnden skulle bordlägga ärendet, och i andra hand bifall till ett eget förslag enligt nedan.

Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade i första hand att nämnden skulle bordlägga ärendet, och i andra hand att upphandlingen skulle avbrytas samt lämnade ett uttalande enligt nedan.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades tio minuter kl. 21.20-21.30.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden tog först upp yrkandet om att ärendet skulle bordläggas och ställde det mot avslag. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå yrkandet.

Beslut i denna del

Stadsdelsnämnden beslutar att inte bordlägga ärendet.

Ordföranden tog därefter upp yrkandet om bifall till förvaltningens förslag, socialdemokraternas förslag och det gemensamma förslaget från

vänsterpartiet och miljöpartiet och ställde dem mot varandra. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsförvaltningens förslag till förfrågningsunderlag med bilagor godkännes.
 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen.

RESERVATIONER
Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att avbryta upphandlingen
 2. Stadsdelsnämnden fortsätter att driva verksamheten i egen regi.
 3. Stadsdelsnämnden anför följande

I samband med att den s k aktivitetsplanen behandlades i stadsdelsnämnden så la vi socialdemokrater följande förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att gruppbostäder och daglig verksamhet för de funktionshindrade samt den socialpsykiatriskaska verksamheten lyfts ur aktivitetsplanen då kontinuitet och stabila förutsättningar är en avgörande kvalitet för brukarna.

Vi socialdemokrater motsatte oss redan från början att använda upphandlingsformen inom de områden som nu föreslås.

Vi har tyvärr alltför många exempel på att upphandling och privatiseringar inte "automatiskt" leder till kvalitetsförbättringar så som den styrande majoriteten tycks tro. Tvärtom har de största kvalitetsproblemen förekommit inom de privatiserade delarna av verksamheterna.

Har man lärt något av detta ?

Att av dogmatiska skäl nu även använda sig av upphandlingar inom dessa områden mot alla protester visar ånyo okänsligheten hos den styrande majoriteten. Nu skall den stora 4- årsplanen förverkligas oavsett vad anhöriga och boende anser.

Inom en verksamhet där stabila förutsättningar och kontinuitet är en del av kvaliteten i omsorgen skall nu ryckighet och oro införas

Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att upphandlingen skulle avbrytas och lämnade följande uttalande:

Boendet på gruppbostaden är ett permanent boende och meningen är att de boende om de så önskar skall kunna bo kvar i gruppbostaden till livets slut. Det är viktigt att de boende skall kunna leva under trygga och individuellt anpassade former och känna kontinuitet i verksamheten.

Förslaget att utsätta de boende för upprepade upphandlingar med relativt korta intervaller – enligt förslaget skulle avtal skrivas för bara 1 år och 4 mån – är ett angrepp mot deras rätt till ett tryggt boende och en värdig tillvaro. De boende har inte på något sätt bidragit till att den omvårdnad samt stöd och service, som de enligt lagen har rätt till, föreslås säljas till en entreprenör som är beredd att driva det till lägsta möjliga pris med intresse att tjäna pengar på de funktionshindrades bekostnad.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§209 Upphandling av Kronobergs och Tegelpråmens gruppbostäder

Dnr 125-408-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 oktober 2001.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m fl (m), Didar Samaletdin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) yrkade i första hand att nämnden skulle bordlägga ärendet, och i andra hand bifall till ett eget förslag enligt nedan.

Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade i första hand att nämnden skulle bordlägga ärendet, och i andra hand att upphandlingen skulle avbrytas samt lämnade ett uttalande enligt nedan.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades tio minuter kl. 21.20-21.30.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden tog först upp yrkandet om att ärendet skulle bordläggas och ställde det mot avslag. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå yrkandet.

Beslut i denna del

Stadsdelsnämnden beslutar att inte bordlägga ärendet.

Ordföranden tog därefter upp yrkandet om bifall till förvaltningens förslag, socialdemokraternas förslag och det gemensamma förslaget från vänsterpartiet och miljöpartiet och ställde dem mot varandra. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsförvaltningens förslag till förfrågningsunderlag med bilagor godkännes.
 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen.

RESERVATIONER

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att avbryta upphandlingen
 2. Stadsdelsnämnden fortsätter att driva verksamheten i egen regi.
 3. Stadsdelsnämnden anför följande

I samband med att den s k aktivitetsplanen behandlades i stadsdelsnämnden så la vi socialdemokrater följande förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att gruppbostäder och daglig verksamhet för de funktionshindrade samt den socialpsykiatriskaska verksamheten lyfts ur aktivitetsplanen då kontinuitet och stabila förutsättningar är en avgörande kvalitet för brukarna.

Vi socialdemokrater motsatte oss redan från början att använda upphandlingsformen inom de områden som nu föreslås.

Vi har tyvärr alltför många exempel på att upphandling och privatiseringar inte "automatiskt" leder till kvalitetsförbättringar så som den styrande majoriteten tycks tro. Tvärtom har de största kvalitetsproblemen förekommit inom de privatiserade delarna av verksamheterna.

Har man lärt något av detta ?

Att av dogmatiska skäl nu även använda sig av upphandlingar inom dessa områden mot alla protester visar ånyo okänsligheten hos den styrande majoriteten. Nu skall den stora 4- årsplanen förverkligas oavsett vad anhöriga och boende anser.

Inom en verksamhet där stabila förutsättningar och kontinuitet är en del av kvaliteten i omsorgen skall nu ryckighet och oro införas .

Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att upphandlingen skulle avbrytas och lämnade följande uttalande:

Boendet på gruppbostaden är ett permanent boende och meningen är att de boende om de så önskar skall kunna bo kvar i gruppbostaden till livets slut. Det är viktigt att de boende skall kunna leva under trygga och individuellt anpassade former och känna kontinuitet i verksamheten.

Förslaget att utsätta de boende för upprepade upphandlingar med relativt korta intervaller – enligt förslaget skulle avtal skrivas för bara 1 år och 4 mån – är ett angrepp mot deras rätt till ett tryggt boende och en värdig tillvaro. De boende har inte på något sätt bidragit till att den omvårdnad samt stöd och service, som de enligt lagen har rätt till, föreslås säljas till en entreprenör som är beredd att driva det till lägsta möjliga pris med intresse att tjäna pengar på de funktionshindrades bekostnad.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad