Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-11-08

Sammanträde 2001-11-08

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Verksamhetsplan 2002

Dnr: 101-526-01

Samtliga nämnder ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året utifrån den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Vägledande för planen är stadens övergripande inriktningsmål om kostnadseffektiv och sund ekonomi, kvalitet, valfrihet, attraktiv plats för boende, företagare och besök samt medarbetarna. Stadsdelsnämnderna ska dessutom prioritera äldreomsorg, grundskola och omsorg om funktionshindrade.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

3 Svar på frågor till stadsdelsförvaltningen <br>ang läget på Essinge äldreboende

Dnr: 530-490-01

Förvaltningen kunde i den årliga uppföljningen konstatera att verksamheten är under utveckling och verksamhetschefen uppvisade ett medvetet och strukturerat arbetsätt för att uppfylla entreprenörens åtagande.

Handläggare: Lajla Petersson, 508 08 101

4 Program för planläggning av området vid kv Snöfrid<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 311-476-01

Stadsdelsförvaltningen bedömer att en överdäckning och byggande av nya bostäder är positiv, och förordar att man i första hand studerar möjligheten att överdäcka och bygga enligt alternativ 3. För de kringboende kommer en utbyggnad att få positiva konsekvenser avseende buller och förbättrad luftkvalitet.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

5 Restaurang Baroniet<br>Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-499-01

Med hänvisning till synpunkter som framkommit från polisen föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Baroniet får serveringstillstånd för inomhusservering söndag – torsdag till klockan 23.00 och helger till klockan 01.00 samt
för utomhusservering till klockan 22.00.


Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

6 Från Revisionskontoret Delrapport 2001 Kungsholmens stadsdelsnämnd

7 Anmälan av Lokala Handikapprådets protokoll

8 Anmälan av Lokala Pensionärsrådets protokoll

10 Anmälan av inkomna skrivelser

11 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

12 Information från stadsdelsförvaltningen

§212 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 25 oktober 2001 justerats den 30 oktober 2001. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 13 november 2001. Jari Visshed och Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§213 Verksamhetsplan 2002

Dnr 101-526-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 oktober 2001. Samtliga nämnder ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året utifrån den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Vägledande för planen är stadens övergripande inriktningsmål om kostnadseffektiv och sund ekonomi, kvalitet, valfrihet, attraktiv plats för boende, företagare och besök samt medarbetarna. Stadsdelsnämnderna ska dessutom prioritera äldreomsorg, grundskola och omsorg om funktionshindrade.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag med tillägg och preciseringar.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkade bifall till ett förslag till beslut som innebar att ärendet skulle återremitteras.

Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag till beslut som innebar att ärendet skulle återremitteras.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden tog först upp yrkandena om återremiss och ställde dem mot avslag. Ordföranden att nämnden hade avslagit yrkandena.

Beslut i denna del

Stadsdelsnämnden beslutar att inte återremittera ärendet.

Ordföranden tog därefter upp det gemensamma yrkandet från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och stockholmspartiet och ställde det mot avslag. Ordföranden att nämnden hade beslutat att bifalla yrkandet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till verksamhetsplan för 2002 med tillägg och preciseringar.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att redovisade enheter definieras som resultatenheter.
 3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen om godkännande och budgetjustering av redovisade omslutningsförändringar.
 4. Stadsdelsnämnden begär extra medel 4,0 mkr p.g.a. extra placeringar av personer från andra kommuner som flyttat till Kungsholmen med hänvisning till socialtjänstlagen 6 h §.
 5. Enheternas verksamhetsplaner anmäls.
 6. Stadsdelsnämnden anför följande:
  Den styrande majoritetens framgångsrika arbete med stadens finanser har ånyo gjort det möjligt att öka de ekonomiska ramarna för stadsdelsnämnderna med nästan 4%. Nu senast har 3,1 mkr kunnat tillföras nämndens budget för att öka satsningarna på handikappomsorgen.

  Särskilt glädjande i årets budget är de fortsatta satsningarna på skola och äldreomsorg och att förskolan fått en uppräkning med 5% vilket är den största höjning som skett på mer än ett decennium.

  Kostnaderna för maxtaxan inom barnomsorgen och för den ökade ersättningen till hemtjänsten intecknar dock en stor del av utrymmet. Därför präglas förvaltningens förslag av tydliga prioriteringar där omsorgen om de mest behövande grupperna sätts i första rummet, ibland på bekostnad av gruppen friska vuxna.

  Individ och familj

  Den ökande kostnaden för placeringar har lett till stora påfrestningar för budgeten. Därför har förvaltningen föreslagit att några verksamheter skall omstruktureras eller förändras. Vi stödjer förslagen men vill framhålla vikten av fungerande övergångslösningar så att inte enskilda oavsiktligt kommer i kläm. Det är således angeläget att förvaltningen klargör att familjerådgivning finns både hos Socialtjänstnämnden och hos olika frivilliga organisationer. De familjer som har ett angeläget behov av dagbarnvårdare bör få en biståndsbedömning och därefter hjälp av hemtjänsten. Hemtagningen av fritidsverksamheten inom socialpsykiatrin bör kunna leda till ett bättre resursutnyttjande av de enheter som idag huvudsakligen arbetar med arbetsvård. Vi vill dock understryka att vi förutser ett behov av att även i fortsättningen efter biståndsbedömning köpa vissa tjänster på den s k Nya Verkstan.

  För placeringarna av barn och ungdom är det angeläget att finna mindre kostsamma alternativ, i synnerhet för de normalt fungerande barn vars stora problem är utagerande föräldrar. Familjeplaceringar och släktingar bör prövas så långt möjligt.

  Det framgångsrika arbetet med att förhindra vräkningar av ekonomiska orsaker bör fortsätta. Detta är stadsdelens största insats mot kommande hemlöshet. Det är viktigt att det drogförebyggande arbetet drivs med kraft. Inom missbrukssektionen bör inriktningen, som hittills, vara att motivera till insatser.

  Fysisk verksamhet

  Nämnden har ofta understrukit att nedskräpningen inte endast kan lösas genom tätare renhållning av gatorna. Det gäller att förmå dem som bor eller vistas på Kungsholmen att placera hushållsavfallet i bostadshusens sopanläggningar och övrigt avfall i papperskorgar. Därför förutser vi en fortsatt satsning på att engagera ungdom och föreningar i olika kampanjer. Den nyinrättade tjänsten som städmästare kan ha en viktig roll i detta arbete och i samarbetet med företag och boende.

  De nya uppgifterna inom den fysiska planeringen medför att nämnden kan ta det ansvar för mindre planfrågor som många medborgare hela tiden trott att nämnden har.

  Förskolan

  Anslaget till förskolorna ökas med 5 % under 2002. Detta bör medge en lugn personalsituation och fortsatt hög kvalitet i verksamheten. För att möta en ökande efterfrågan bör minst en ny avdelning starta under 2002. Införandet av maxtaxan från januari 2002 kan komma att öka efterfrågan. Farhågor finnas att den nya taxan leda till att fler föräldrar låter sina barn gå kvar på förskolorna under sommaren. Förvaltningen får i uppdrag att följa utvecklingen och rapportera till nämnden.

  Skolbarnomsorg

  Ombyggnaden av flera av stadsdelens skolor gör det möjligt att flytta in skolbarnsomsorgen i skolorna för att därmed åstadkomma en bättre integration mellan skola och skolbarnsomsorg.

  Utbildning
  De pågående ombyggnaderna av ett antal av stadsdelens skolor fullföljs. När de genomförts har flertalet av stadsdelens skolor fått en välbehövlig upprustning. Förhoppningsvis kan detta ge ännu bättre förutsättningar för den pedagogiska processen. Ett förslag till ny organisation för delar av stadsdelen för 6:e klass övervägs nu inom nämnden. Den nya Stadshagsskolan får hösten 2002 sina första niondeklasser. Därmed är den en komplett 6-9 skola. Det är då naturligt att den får en egen rektor som ansvarig för skolan. Konsekvenserna för Fridhemsskolan bör utredas av förvaltningen.

  Äldreomsorg

  Kungsholmen har en stor äldre befolkning med nästan fyra tusen medborgare över 80 år. Därför svarar äldreomsorgen för halva nämndens budget. En viktig reform som redan inletts är möjligheten att välja hemtjänst. Denna kommer att leda till större krav på de som ger hemtjänst samtidigt som ersättningen förbättras. Denna kombination bör leda till både förbättringar i hemtjänsten och ett större antal entreprenörer som erbjuder sina tjänster. Antalet pensionärer på boenden med heldygnsomsorg ligger fortfarande långt över de antaganden som stadens Utrednings- och statistikkontor presenterar. Det minskande antalet ger ändå anledning att överväga den framtida organisationen. Nämnden har tidigare uttalat att boendena i kv Trossen bör profileras och ges nya namn. Återinflyttning i det renoverade Serafen beräknas ske i mars 2003 varvid kapaciteten inom sjukhem ökas med ca 30 moderna platser. Inom förvaltningen pågår överväganden om Stadshagsgårdens framtid utifrån antaganden om ett på sikt minskat behov av sjukhemsplatser.

  Förvaltningen har föreslagit en reduktion av lokalerna för aktiviteter för friska pensionärer. Dessa förändringar bör genomföras om inte pensionärsorganisationerna erbjuder sig att själva ta över och huvudsakligen finansiera lokalerna. Vi vill påminna om att stadsdelen redan idag har ett stort antal lokaler i kommunal regi. Förvaltningen bör därför aktivt informera pensionärer och organisationer om vilka alternativ som finns hos stadsdelen eller hos kommunen som helhet. Det är också viktigt att de pensionärer som idag ges stöd genom verksamheterna på Solstugan aktivt informeras om de tillgängliga alternativen.

  Många pensionärer har ett behov av en daglig träffpunkt. Vi anser att lunchrestaurangerna hos servicehusen och andra äldreboenden kan fungera som sådana. Vi uppmanar därför förvaltningen att dels samarbeta med de som driver lunchrestaurangerna om att använda dessa som träffpunkter och dels i information till pensionärerna peka på dessa möjligheter till både näringsriktig kost och social samvaro.
  Förvaltningen bör i samarbete med landstinget fortsätta att arbeta med att minska läkemedelsförskrivning och konsumtion hos de äldre.

  Omsorg om funktionshindrade
  Satsningar på dessa samhällets mest behövande har ökat kraftigt under de senaste åren. Tyvärr har kostnadsutvecklingen urholkat ökningen. I förvaltningens förslag redovisas därför en rad prioriteringar. Till följd av kostnadsutvecklingen hos flertalet stadsdelsnämnder har kommunstyrelsen nu fattat ett beslut om att anslå ytterligare 70,5 milj kr totalt till omsorgen om funktionshindrade. För Kungsholmens del medför detta en ökning av ramen med 3,1 milj kr. Förvaltningen får därför i uppdrag att återkomma med en reviderad verksamhetsplan för programmet där de extra medlen är inarbetade.

  Det är glädjande att Kungsholmens dagliga verksamhet äntligen kring årsskiftet kan flytta in i nya och fräscha lokaler vid Västerbroplan. Därmed har en segsliten lokalfråga äntligen fått sin lösning. Ett nytt namn kan markera en ny era
  .

  Fritid och kultur
  Vi fortsätter satsningen på väl besökta fritidsgårdar och parklekar för Kungsholmens barn. En nyligen publicerad sammanställning visar också att Kungsholmen har ett brett utbud jämfört med många andra stadsdelar. Det står dock inte i vår makt att ordna attraktiva fritidsaktiviteter i Rålambshovsparken för ungdomar från andra stadsdelar eller kommuner.

  Politisk verksamhet och administration
  Förvaltningens roll blir allt mer att svara för policyförslag till nämnden, besluta och bevilja olika insatser och följa upp dem kvalitativt och volymmässigt samt svara för lokalfrågor och ekonomisk planering och uppföljning. En ny verksamhet är också hantering av ett antal planärenden genom fullmäktiges beslut om ny roll för stadsdelsnämnderna. Däremot minskar egenregiverksamheten
  .
  Det är naturligt att nämndens förvaltning anpassas till nya omständigheter och att även ledningsorganisationen omprövas när avgångar gör detta möjligt.

Herman Gatica (v) deltog inte i beslutet, och lämnade röstförklaring enligt nedan.

RESERVATIONER
Vice ordförande Jari Visshed m.fl.(s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden återremitterar förslaget till verksamhetsplan.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att omarbeta förslaget till verksamhetsplan i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget i kommunfullmäktige samt med vad som i övrigt nämns i detta förslag till beslut.
 3. Stadsdelsnämnden ökar anslaget till förskolan så att antalet barn i barngrupperna kan minskas.
 4. Stadsdelsnämnden ökar anslaget till skolbarnomsorgen så att förutsättningarna för en mer strukturerad verksamhet skapas.
 5. Stadsdelsnämnden föreslår fullmäktige att besluta om att ge SISAB (skolornas hyresvärd) ett ägartillskott så att de planerade besparingarna om 2-2,5 mkr på kungsholmens skolor ej genomförs.
 6. Stadsdelsnämnden ökar anslaget till Barn och ungdom så att alla barn som så önskar skall beviljas kolonivistelse.
 7. Stadsdelsnämnden förstärker stödet till det lokala kultur och föreningslivet.
  Ett mål bör vara att varje barn i förskolan och varje elev i skolan minst en gång per termin skall få ta del av en professionell kulturupplevelse.
 8. Stadsdelsnämnden ökar anslaget till äldreomsorgen så att nedläggning av Parmis och Solstugans dagverksamhet kan undvikas samt att ytterligare åtstramningar av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen ej behöver genomföras.
 9. Stadsdelsnämnden lyfter ut gruppbostäder för funktionshindrade ur aktivitetsplanen och den beslutade upphandlingen avbryts.
 10. Stadsdelsnämnden fortsätter att anlita "Verkstan" på Norrmalm för att undvika att antalet sysselsatta inom socialpsykiatrin minskar.
 11. Stadsdelsnämnden konkurrensutsätter tills vidare ingen ytterligare egenregiverksamhet inom vård och omsorg för att inte riskera kvaliteten och för att garantera valfriheten.
 12. Individ och familjeomsorgen förstärks så att de planerade neddragningarna av bl.a. familjecenter inte genomförs.
 13. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Förskolan
Fler barn kommer skrivas in i barngrupperna 2002 som en effekt av majoritetens förslag till budget. Den höjning man föreslår i budgeten äts upp av ökade löne- samt lokalkostnader. För att klara ekonomin tvingas därför förskolorna att öka antalet inskrivna barn. Detta samtidigt som föräldrar och personal ställt krav på att antalet barn i barngrupperna istället skall minska. Något annat var kanske inte att vänta då förskolan inte tillhör "de prioriterade verksamheterna" i det borgliga budgetförslaget.

Vårt socialdemokratiska förslag tar som utgångspunkt att antalet barn måste minska i barngrupperna. Vi ökar därför anslaget till förskolan så att detta blir möjligt.

Skolan
Vi delar inte de värderingar som präglar den något nygamla skolplan som gäller för Stockholm. Det känns oroande med det sparbeting om 2 2,5 mkr som majoriteten föreslår för Kungsholmens skolor. Samtliga rektorer talar nu om att man måste minska antalet tjänster på sina skolor och i övrigt skära ned sina kostnader. Majoritetens retorik på skolans område stämmer dåligt med det som man faktiskt gör i praktiken.

Vi tycker det är viktigt att gå vidare i arbetet med att skapa fungerande arbetslag kring eleverna. Skolbarnomsorgens personal skall där ingå som en naturlig del och utifrån sina förutsättningar och kännedom om eleverna berika verksamheten.

Att eleverna kan ses av, mötas av och vända sig till flera vuxna ser vi som en kvalitetssäkring av skolans verksamhet. Den lokalmässiga integreringen är en grundläggande förutsättning för att detta arbeta skall bli framgångsrikt i praktiken.

En stor del av skolans kostnader är hyror. Sparbehovet för våra skolor på Kungsholmen är huvudsakligen en konsekvens av ökade lokalhyror.

Vi socialdemokrater har föreslagit att SISAB (skolornas hyresvärd) skall tillföras ett ägartillskott så att SISAB skall kunna sänka sitt hyresuttag. På det sättet får skolorna mer pengar över till den direkta skolverksamheten. Med vårt förslag kan nedskärningar undvikas och fokus istället sättas på hur våra skolor skall utvecklas

Skolbarnomsorgen
Efter år med krympande resurser tycker vi att det är viktigt att skolbarnomsorg ges resurser så att man tillsammans med skolorna och eleverna kan utveckla fritidsverksamheterna. Vi tillför därför skolbarnomsorgen resurser utöver majoritetens förslag. I anslutning till detta vill också erbjuda alla barn och unga som vill det kollovistelse och andra former av sommaraktiviteter.

Äldreomsorgen
Den dominerande förändringen inom äldreomsorgen är införandet av kundvalsmodellen. Det är en förändring på många plan, inte minst ekonomiskt. Trots en beräknad minskning av antalet hemtjänsttimmar med 4 % så innebär införandet av kundvalsmodellen en ökning av kostnaderna med ungefär 19 mkr.

Vi socialdemokrater har länge efterlyst en resursförstärkning av äldreomsorgen för att höja kvaliteten i omhändertagandet av våra äldre. Det är dock högst tvivelaktigt om införandet av kundvalsmodellen verkligen kommer att innebära detta. Vad finns det för garantier att de privata utförarna verkligen ökar kvaliteten genom att ex. anställa fler personal ? Kommer de 19 mkr att synas genom en kvalitetshöjning eller kommer de bara att synas i form av ökade vinstmarginaler i de privata utförarnas bokslutsrapporter ? 19 mkr är trots nämndens höga totalomslutning väldigt mycket pengar. Mot den bakgrunden är det viktigt att diskutera alternativkostnaden för nämnden. Inte minst mot bakgrund av de omfattande besparingar som införandet av kundvalsmodellen innebär för den övriga äldreomsorgen men även för andra av nämndens verksamhetsområden.

Vi delar mycket av den oro som pensionärsrådet uttryckt om äldreomsorgen på Kungsholmen. För att undvika de föreslagna besparingarna, nedläggningen av Parmis samt nedläggningen av dagvårdsverksamheten vid Solstugan, så förstärker vi resurserna till äldreomsorgen så att Parmis och dagvården kan fortsätta bedriva sin verksamhet. Kvalitets- och kvalitetsuppföljningsarbetet på Kungsholmen har tidigare genererat mycket beröm till stadsdelsnämnden. Efter alla besparingar upplever vi att även detta viktiga arbete håller på att monteras ned. Vi använder därför en del av resursförstärkingen av äldreomsorgen till att förstärka kvalitetsuppföljningen.

Omsorgen om funktionshindrade
I samband med att aktivitetsplanen behandlades föreslog vi att gruppbostäder för funktionshindrade inte skulle bli föremål för upphandling då kontinuitet och stabila förutsättningar är en avgörande kvalitet för brukarna. Vi står fast vid detta beslut och föreslår att de planerade upphandlingar av gruppbostäder avbryts.

Resursfördelningssystemet för de funktionshindrade har vållat mycken diskussion inom staden alltsedan stadsdelsnämndernas införande. Till saken hör att alla resursfördelningssystem till viss del är schabloniserade och inexakta. Omfördelningen som man har möjlighet att göra på stadsdelsnivå är delvis till för att man skall kunna justera diskrepanser mellan tilldelning och behov. Noterbart är i detta sammanhang är att den förda politiken alltmer beskurit denna möjlighet för stadsdelsnämnderna vilket innebär att nämnderna får svårare att svara upp mot behoven inom sina verksamhetsområden. Vår uppfattning är att omsorgen om de funktionshindrade är ett sådant område som genom resursfördelningssystemet tilldelats allt för lite resurser. Vi föreslår därför en förstärkning till omsorgen av de funktionshindrade.

Individ och familjeomsorg
Individ och familjeomsorgen tillhör ett av de områden som har att göra kraftiga nedskärningar för att klar majoritetens budgetmål för 2002. Man föreslår att familjecenter skall avvecklas. En minskning av det förebyggande arbetet bland familjer, barn och ungdomar skall genomföras. Man minskar anslaget till missbruk.

Inom socialpsykiatrin kommer man inte längre tillåta att Kungsholmsbor går till Nya verkstan på Norrmalm för sin sysselsättning. Etc&

Ingen tror väl egentligen att verksamheterna skall utvecklas och bli bättre av dessa förslag eller att de som är i behov av dessa stödinsatser skall bli mer hjälpta. När ekonomin och skattesänkarpolitiken får företräde så blir det dock ofta så här resultatet ser ut.

Vi tror inte på en sådan politik. Det är viktigt att de som behöver samhällets stöd också får det. I vårt förslag så stärker vi därför Individ och familjeomsorgen så att de föreslagna besparingarna ej genomförs samt att man även fortsättningsvis tillåter Kungsholmsbor att gå till Nya verkstan. Med vårt förslag blir Familjecenter kvar. Vidare så måste det långsiktiga förebyggande och uppsökande arbetet gentemot våra ungdomar stärkas. Vi föreslår därför att en ytterligare tjänst som fältassistent inrättas.

Kulturen
För oss är det viktigt att stimulera det lokala kultur och föreningslivet.
Ett mål bör vara att varje barn i förskolan och varje elev i skolan minst en gång per termin skall få ta del av en professionell kulturupplevelse. Alla barn skall också självklart ha nära tillgång till ett bibliotek med fullgod service. Biblioteken är självklara centrum för det lokala kulturlivet. Därför borde de lika självklart fortsätta att ingå som en del av stadsdelsnämndens ansvarsområde. Likaså är det viktigt att stimulera barns och ungdomars eget kulturskapande.

Privatiseringar
Vi motsätter oss ytterligare konkurrensupphandling av egenregi verksamheter. Vår uppfattning har vi uttryckt i vårt förslag till beslut om aktivitetsplanen. Valfrihet måste innebära att det finns kommunala alternativ att välja till. Eller är majoritetens syn att valfrihet skall man bara ha till privata alternativ, inte till kommunala. Den tiden är förbi när konkurrensupphandling nästan med automatik innebar en sänkning av kostnaderna. Tvärtom kan den dogmatism som präglar stadshusets nuvarande majoritet innebära att kostnaderna istället ökar. Redan idag finns exempel på detta. Dessutom måste man väga in konkurrensutsättningens totalkostnader. På Kungsholmen har upphandlingarna ökat kostnaderna för övertaliga samtidigt som man ökat de administrativa kostnaderna.

Medborgarkontoret
Många av de som bor på Kungsholmen arbetar mycket. Både kvinnor och män. Det gör att många har små möjligheter att ta del av eller söka kommunal information på dagtid. Därför är det viktigt att medborgkontoret även fortsättningsvis har öppet på kvällstid

Jämförelse mellan Majoritetens och socialdemokraternas förslag till budget 2002 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Anslag 1

Netto

Netto

Netto

Netto

Nämndens verksamhet (mkr)

VPJ 2001

Majoriteten VP 2002

Socialdem. VP 2002

Differens

Politisk verksamhet och administration

35,6

34,1

34,1

0

Individ och familjeomsorg

60,5

59,8

61

2,8

Fysisk verksamhet

20,3

22,8

22,8

0

Förskola*

78,5

84,7

88,1

3,4

Skolbarnsomsorg*

18,6

23,2

23,9

0,7

Utbildning*)**

130,2

131,1

133,1

2

Äldreomsorg

454,8

482,8

492,8

10

Omsorg om funktionshindrade

74,4

79,2

83,5

3,3

Fritid och kultur

3,9

3,3

3,9

0

Summa

876,8

921

943,2

22,2

Anslag 2

Netto

Netto

Netto

Netto

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (mkr)

VPJ 2001

VP 2002

VP 2002

Differens

Försörjningsstöd

29,5

23,6

23,6

0

Handläggning*

5

7,3

7,3

0

Arbetsmarknadsåtgärder

6,1

3,8

3,8

0

Summa

40,6

34,7

34,7

0

Totalt Kungsholmen (anslag 1 o 2)

Netto

Netto

Netto

Netto

(belopp i mkr)

VPJ 2001

VP 2002

VP 2002

Differens

Summa

917,4

955,7

977,9

22,2

 

Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

 • Stadsdelsnämnden återremitterar förslag till verksamhetsplan för 2002.
 • Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en ny verksamhetsplan för 2002 i enlighet med miljöpartiets budgetförslag för 2002 i Stockholms kommunfullmäktige och i enlighet med deta dokument.
 • I stadsdelarnas driftbudget satsar miljöpartiet drygt 850 miljoner kronor mera majoriteten vilket skulle ge

34,2 miljoner kronor mera till Kungsholmens stadsdelsnämnd. Dessa pengar vill vi satsa på i huvudsak följande

 • Kompensation för priser och löneutveckling.
 • Barn och ungdom. Istället för att införa maxtaxa vill miljöpartiet ge mera pengar till att höja kvaliteten inom barnomssorgen genom att anställa mera personal och ha mindre barngrupper. Även inom skolan behövs fler vuxna. Miljön både inom- och utomhus är viktig både för trivseln och för att förebygga allergier. Barn och ungdomar ska också erbjudas goda miljöer för uteaktiviteter. Miljöpartiet vill också ge resursförstärkning till barn med behov av särskilt stöd.
 • Äldrevård. En godäldrevård förutsätter mer än "att resurserna inom äldreomsorgen måste koncentreras på insatser för de allra mest vårdbehövande." Miljöpartiet anser att det också är viktigt att satsa på förebyggnade friskvård. Verksamheten för pensionärerna på fritidslokalen Parmis ska givetvis vara kvar. Vi vill att hemtjänsten ska få resurser för att även kunna ägna sig åt sociala aktiviteter med pensionärerna, som exempelvis kafébesök eller kulturella aktiviteter. Miljöpartiet vill också ha mindre restriktivitet i biståndsbesluten för att öka pensionärernas reella valfrihet.
 • Omsorg om funktionshindrade. Inga besparingar bör göras här utan de verkliga behoven ska styra de ekonomiska ramarna för att garantera en hög kvalitet.
 • Individ och familj. Här vill miljöpartiet bland annat att Familjecenters verksamhet ska vara kvar i sin nuvarande form.
 • Miljöpartiet vill också att de kungsholmsbor som besöker Nya Verkstan även i framtiden ska kunna göra det på samma sätt som idag.
 • Vi vill ge mera resurser till socialbidrag. Vi vill ha generösare bidragsnormer.
 • Det är också viktigt att ordentliga resurser ges till missbruksvården.
 • Miljöpartiet vill också ge ökat boendestöd till de hemlösa.
 • Kultur. Vi vill att Kungsholmens stadsdelsnämnd ska ha ordentliga ekonomiska medel för att kunna stimulera det lokala kulturlivet.
 • Fysisk verksamhet. Miljöpartiet vill att Agenda 21-arbetet ska utvecklas. Vi vill också upprusta våra parker och grönområden. Här bör även medborgarna få vara med och påverka.
 • Medborgarkontoret ska ges resurser till ökade öppettider.
 • Miljöpartiet vill också ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för att tillskapa ett ungdomens hus på Kungsholmen.
 • Gruppbostäder och daglig verksamhet för funktionshindrade samt den socialpsykiatriska verksamheten ska lyftas ur aktivitetsplanen.

  Den påbörjade upphandlingsprocessen av Kungsholmens, Kristinebergs, Strandparkens, Herdens, Kronobergs och Tegelpråmens gruppbostäder avbryts. I detta sammanhang vill miljöpartiet framhålla vikten av samråd med boende och anhöriga. De anhöriga borde haft möjligheter att ordentligt få framföra sina synpunkter innan beslutet togs.

RÖSTFÖRKLARING
Herman Gatica (v) lämnade följande röstförklaring:

Vänsterpartiet deltar inte i dagens budgetbeslut eftersom den ram som majoriteten ger åt stadsdelsnämnden tvingar fram nedskärningar som vi betraktar som felaktiga. Majoritetens ideologiska mål är en nedmontering av den gemensamma sektorn. Vänsterpartiet har föreslagit 95 öre högre kommunalskatt än den borgerliga majoriteten vilket skulle givit stadsdelsnämnderna en utökad budgetram med 896 mkr utöver majoritetens budget. För Kungsholmens del skulle detta inneburit ytterligare minst 50 mkr.

Den borgerliga majoriteten i stadsfullmäktige har drivit igenom en skattesänkning med 20 öre även för år 2002. Majoritetens intention är att privatisera stora delar av den offentliga servicen - i princip allt som inte handlar om myndighetsutövning. Majoritetens budget innebär något utökad ram för stadsdelsnämnden tack vare stadens ökade skatteintäkter p.g.a. den ökade sysselsättningen. Ökningen av budgetramen äts dock helt och hållet upp av ökade kostnader p.g.a. införandet av äldrepengen, dyra upphandlingar av äldreomsorgen, ändringarna i ersättningen för skolornas lokalkostnader och minskade intäkter p.g.a. maxtaxan inom barnomsorgen. De flesta verksamheterna får inte ens en löne- och priskompensation. På många håll är dessutom behovet av resursförstärkningar stort.

Inom flera områden lägger majoriteten ned förebyggande verksamheter eller gör nedskärningar i dessa med motivering att resurserna måste gå till de mest behövande. Risken är dock stor att gruppen av "mest behövande" kommer att bli större i framtiden och dagens "besparingar" resulterar i morgondagens kostnadsökningar. Strikt prioritering och restriktiv biståndsbedömning gör också att alla inte får den hjälp och det stöd de är i behov av. Verksamhetsplanens åtaganden känns allt mer verklighetsfrämmande.

Vänsterpartiet anser att majoritetens budget och verksamhetsinriktning är felaktig enligt följande:

 • Stadsdelsnämnden skall sätta stopp för konkurrensutsättning av ytterligare verksamheter inom vård, omsorg och skola. Dessa skall drivas i egen regi.
 • Verksamheter inom vård och omsorg, som i dag drivs på entreprenad, bör i framtiden återgå till egenregiverksamheter.
 • Samtliga verksamheter måste ges full löne- och priskompensation. Därutöver bör man anslå medel till att möjliggöra en kvalitativ utveckling av vård, omsorg och skola.
 • En övergripande arbetsmiljöanalys skall göras med anledning av den höga sjukfrånvaron. Arbetsmiljön för stadsdelsnämndens anställda måste vara en prioriterad fråga. Stadsdelsnämnden bör även få en redovisning av arbetsmiljön hos de entreprenörer som nämnden anlitar.
 • Stadsdelsnämnden skall inte aktivt uppmuntra alternativa driftformer inom t.ex. barnomsorg och skola. I stället bör satsningar göras för att finna metoder för att uppmuntra mer flexibel kommunal skola och förskola och för att ge utökade möjligheter till alternativa pedagogiska lösningar och övriga specialinriktningar inom de egna verksamheterna.
 • Barngrupperna måste minska med minst 1-2 barn per grupp och personaltätheten öka inom förskolan och skolan.
 • Alla barn som så önskar bör få plats på sommarkollo.
 • Resurscentrums verksamhet för barn med särskilda behov bör ges full löne- och priskompensation och familjecentrets verksamhet skall fortsätta i dess nuvarande form.
 • Äldre- och handikappomsorgen samt socialpsykiatrin behöver personalförstärkningar för att kunna höja kvaliteten inom vården.
 • Ingen nedläggning av Parmis.
 • Nya Verkstan bör få fortsatt ekonomiskt stöd från nämnden i nuvarande omfattning.
 • Eventuell minskning av kostnaderna för försörjningsstöd får inte ske genom ökad restriktivitet i handläggningen. En minskning av kostnaderna för försörjningsstöd måste vara ett resultat av att bidragstagarna får annan försörjning med aktivt stöd från förvaltningen. Vänsterpartiets budget skulle inneburit rätt till bistånd till ett SL-kort till samtliga med försörjningsstöd samt höjning av normen för barnfamiljerna motsvarande barnbidragshöjningen.
 • Även missbruksvården och socialtjänstens arbete med utsatta barn och ungdomar drabbas av nedskärningar i majoritetens budget. Vi vill satsa mera även på uppsökande och förebyggande arbete.
 • Anslaget till arbetsmarknadsåtgärder måste höjas för att förvaltningen aktivt skall kunna hjälpa folk till egen försörjning. Många av dagens bidragstagare står långt från den öppna arbetsmarknaden och har omfattande arbetshinder. En satsning på bl.a. OSA-arbeten ger både på kort och på lång sikt lägre kostnader för försörjningsstöd. Arbetsmarknadsinsatserna bör självklart ha som syfte att leda till arbete både inom både den offentliga och den privata sektorn, ej enbart begränsas till den privata som verksamhetsplanen förespråkar.
 • Nämnden borde agera mot omvandlingen av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter på Kungsholmen. Allmännyttan äger i dag under 10 % av hela bostadsbeståndet på Kungsholmen och en ytterligare minskning kommer att allvarligt försämra möjligheterna att skaffa fram försöks- och träningslägenheter, som det redan nu är mycket svårt att få fram, samt att starta nya gruppboenden och bidrar till den ökande segregationen i staden. I stället bör allmännyttan bygga nya hyresrätter på Kungsholmen.
 • Ett nytt gruppboende med boendestöd för hemlösa bör inrättas i stadsdelen
 • Kungsholmen är en segregerad stadsdel. En satsning på integrationsarbete är en nödvändighet även här, inte bara i förorterna.
 • Kungsholmen är en kulturfattig stadsdel. Vi vill återinrätta den år 2000 indragna kultursekreterartjänsten och även för övrigt satsa på kulturverksamheterna.
 • Vi vill att biblioteksverksamheten åter skall drivas av stadsdelsnämnden.
 • Stadsdelsnämndens förebyggande arbete bland ungdomar måste aktivt utvecklas. Fler fritidsgårdar och parklekar med generösare öppettider behövs.
 • Medborgarkontoret måste tillföras ytterligare resurser till konsumentvägledning. Det är även viktigt att kontoret har öppet minst en kväll i veckan.
 • Stadsdelsnämnden bör se till att det finns tillgång till billiga subventionerade samlingslokaler.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

§214 Frågor till stadsdelsförvaltningen ang läget på Essinge äldreboende

Dnr 530-490-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 oktober 2001. Förvaltningen kunde i den årliga uppföljningen konstatera att verksamheten är under utveckling och verksamhetschefen uppvisade ett medvetet och strukturerat arbetsätt för att uppfylla entreprenörens åtagande.

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisningen.

 

§215 Program för planläggning av området vid kv Snöfrid

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 311-476-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 oktober 2001. Stadsdelsförvaltningen bedömer att en överdäckning och byggande av nya bostäder är positiv, och förordar att man i första hand studerar möjligheten att överdäcka och bygga enligt alternativ 3. För de kringboende kommer en utbyggnad att få positiva konsekvenser avseende buller och förbättrad luftkvalitet.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Birgitta Waller (mp) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

BESLUT

Remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

UTTALANDE

Vice ordförande Jari Visshed m.fl.(s) lämnade med instämmande av Herman Gatica (v) följande uttalande:

Vi stödjer i huvudsak förvaltningens förslag till remissvar innebärande det tredje alternativet med en överdäckning på 140 meter.

Utöver det vill vi bara tillägga att vi föreslår att det blir hyresrätter. I de mer utsatta lägen som kan bli när man bygger jämte Sveriges mest trafikerade väg så föreslår vi att man inrymmer studentlägenheter.

§216 Restaurang Baroniet

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-499-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 oktober 2001. Med hänvisning till synpunkter som framkommit från polisen föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Baroniet får serveringstillstånd för inomhusservering söndag – torsdag till klockan 23.00 och helger till klockan 01.00 samt för utomhusservering till klockan 22.00.

JÄV
Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan från Restaurang Baroniet om serveringstillstånd av alkohol för inomhusservering till klockan 03.00.
 2. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Restaurang Baroniet om serveringstillstånd av alkohol för inomhusservering fredag - lördag till klockan 01.00 och söndag – torsdag till klockan 23.00.
 3. Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om serveringstillstånd för uteservering fram till klockan 23.00.
 4. Stadsdelsnämnden föreslår att serveringstillstånd för uteservering beviljas fram till klockan 22.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

§217 Anmälningsärenden

Från Revisionskontoret Delrapport 2001Kungsholmens stadsdelsnämnd dnr 124-510-01

Anmälan av ekonomisk rapport per sista oktober 2001.

Anmälan av Lokala Handikapprådets protokoll från sammanträde 011017 och 011031

Anmälan av Lokala Pensionärsrådets protokoll från sammanträde 011022 och 011105

Anmälan av balanslista

§218 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll, och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 218)

§219 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Vice ordförande Jari Visshed (s) lämnade muntlig rapport om socialtjänstnämndens tillståndsdelegerades beslut om restaurang La Isla.

§ 219 b
Information från stadsdelsförvaltningen
Verksamhetschef Susanna Eriksson lämnade rapport om arbetsmarknadsläget.