Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-12-13

Sammanträde 2001-12-13

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Under allmänhetens frågestund lämnar Katharina Norström, rektor vid Rålambshovsskolan, redovisning av Kungsholmens skolors gemensamma arbete med betygskriterier.

2 Ny organisation för Klastorp-Kull-Essinge skolor

Dnr: 041-605-01

Hösten 2000 togs Stadshagskolan i bruk och organiserades för åren 6-9. Samtidigt omorganiserades Fridhemsskolan och Eiraskolan till f-5 och Rålambshovsskolan till 6-9. För att få en sammanhållen och tydlig skolorganisation föreslås nu att även Klastorp-Kull-Essinge skolor organiseras som f-5 skolor med därtill anpassade upptagningsområden.

Handläggare: Göran Sjöqvist , 508 08 448

3 Medborgarförslag ang Luxbacken 2

Dnr: 413-528-01

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att nuvarande förskoleverksamheten på Luxbacken 2 skall bevaras i befintliga lokaler. Stadsdels-förvaltningen anser att man bör fortsätta att undersöka om det finns möjlighet att behålla den friliggande förskolan.


Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

4 Organisationsöversyn

Dnr: 041-612-01

Chefstjänsten för Intern service/Personal och Vård och omsorg, vuxna (VoV) blir vakant nästa år. I stället för att återbesätta denna tjänst har förvaltningsledningen valt att göra en översyn av organisationen. Förslaget är en organisation utifrån de fyra huvudområdena Äldre- och handikappomsorg (ÄoH), Barn- och ungdomsverksamhet (BoU), Individ- och familjeomsorg (IoF) och Gemensam service (GS).


Handläggare: Göran Månsson, 508 08 011

6 Reviderad äldreboendeplan

Dnr: 530-475-00

Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har på kommunfullmäktiges uppdrag upprättat en gemensam äldreboendeplan. Planen har nu reviderats.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

7 Enheternas kvalitetsgarantier 2002

Dnr: 101-633-01

Samtliga enheter ska ta fram kvalitetsgarantier riktade till brukare/kunder. Kvalitetsgarantierna består av de åtaganden som redovisats i varje enhets verksamhetsplan, och ska godkännas av stadsdelsnämnden.

Handläggare: Annelie Källerudd, 508 08 023

8 Val till Lokala pensionärsrådet 2002

Dnr: 011-588-01

Stadsdelsnämnden ska årligen utse fem ledamöter och lika många ersättare till rådet. Ledamöterna nomineras av pensionärsorganisationer som har öppet medlemskap för alla pensionärer och som har lokal verksamhet.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

9 Val till Lokala handikapprådet

Dnr: 011-635-01

Stadsdelsnämnden ska årligen utse fem ledamöter och lika många ersättare till rådet. I första hand utses personer som bor i stadsdelen. Kommun-HSO, handikapporganisationernas samarbetsorgan, samordnar nomineringarna från de olika handikapporganisationerna.


Handläggare: Eva Hedlund, 508 08 339

10 Delegationsförteckning

Dnr: 013-629-01

Gällande delegationsförteckning behöver revideras. I ärendet föreslås ändringar med anledning av ändrad lagstiftning och nya ansvarsområden för stadsdelsnämnden. Förvaltningen återkommer i nytt ärende med förändringar av delegationen till följd av bl.a. organisationsöversyn.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

11 Försörjningsstödsstatistik

Dnr: 512-040

I ärendet redovisas statistik över försörjningsstöd t.o.m oktober 2001. Antalet hushåll med förjningsstöd har ökat sedan månaden innan men är lägre än motsvarande månad förra året.

Handläggare: Margaretha Nilsson, 508 08 324

12 Trafik- och Trädplan för Kungsholmen<br>Remiss från Gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 341-461-01

Förvaltningen anser att hastigheten skall begränsas till 30 km/tim utanför alla skolor, förskolor och parklekar, oavsett trafikens omfattning. Åtgärder som innebär ökad trafik utanför skolor, förskolor, fritids eller parklekar avstyrks. Förvaltningen saknar det helhetsperspektiv och den trafikanalys som underlag för trafikplanen som fanns i den föregående trafikplanen.

Handläggare: Lisa Enarsson, 508 08 068

13 Revisionskontorets delrapport 2001<br>Remiss från revisionskontoret

Dnr: 124-510-01

I ärendet lämnas svar på revisionskontorets synpunkter med anledning av delårsrevision 2001.

Handläggare: Fred Eklund, 508 08 071

14 Restaurang Lokal & Lemon Bar<br>Remiss från Socialtjänstförvaltningen

Dnr: 621-567-00

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Lokal & Lemon Bar om serveringstillstånd för inomhusservering av alkohol till klockan 03.00 och för utomhusservering till klockan 22.00.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

15 08:ans Biljardsällskap<br>Remiss från socialtjänstförvaltningen

Dnr: 621-463-01

Stadsdelsnämnden tillstyrker att 08:ans biljardsällskap får tillstånd
för servering av alkohol för slutna sällskap fram till klockan 03.00.


Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

16 Anmälan av revisionsrapport "Egenregi och entreprenad" - <br> kostnader, verksamhet och kvalitet vid 10 sjukhem

17 Anmälan av revisionsrapport avseende avgiftsdebitering<br>för omsorg om funktionshindrade

18 Anmälan av gemensam policy med riktlinjer i Sthlms län<br>för barn och ungdomar med behov av särskilt stöd

20 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

21 Anmälan av inkomna skrivelser

22 Anmälan om tjänstemannabeslut. <br>Ekonomi - inköp

23 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

24 Information från stadsdelsförvaltningen<br>Muntlig rapport om Solstugans dagvårdsverksamhet

25 Upphandling av strandbad m m. Sekretessbelagt

26 Upphandling av kost till skolor. Sekretessbelagt

27 Punkt 27-33 sekretessbelagda ärenden

§223 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 8 november 2001 justerats den 13 oktober 2001. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 18 december 2001. Jari Visshed och Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§224 Ny organisation för Klastorp-Kull-Essinge skolor

Dnr 041-605-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 november 2001. Hösten 2000 togs Stadshagskolan i bruk och organiserades för åren 6-9. Samtidigt omorganiserades Fridhemsskolan och Eiraskolan till f-5 och Rålambshovsskolan till 6-9. För att få en sammanhållen och tydlig skolorganisation föreslås nu att även Klastorp-Kull-Essinge skolor organiseras som f-5 skolor med därtill anpassade upptagningsområden.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att Klastorp-Kull-Essinge skolor organiseras som f-5-skolor från och med höstterminen 2002
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att ändra Klastorp-Kull-Essinge skolors och Rålambshovsskolans upptagningsområden till att stämma med den föreslagna organisationen.

 

§225 Medborgarförslag om Luxbacken 2

Dnr 413-528-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 november 2001. Ett medborgarförslag hade inkommit med önskemål om att nuvarande förskoleverksamheten på Luxbacken 2 skulle bevaras i befintliga lokaler. Stadsdelsförvaltningen ansåg att man skulle fortsätta att undersöka om det fanns möjlighet att behålla den friliggande förskolan.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar bifogat brev som svar på inlämnat medborgarförslag om Luxbacken 2.

RESERVATION
Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till vänsterpartiets förslag enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar bifogat brev som svar på inlämnat medborgarförslag angående Luxbacken 2.
 2. Stadsdelsnämnden översänder brevet och förvaltningens tjänsteutlåtande till Gatu- och fastighetsnämnden samt kräver att Gatu- och fastighetsnämnden tar hänsyn till de framförda synpunkterna och ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att se till att förskolan skall ha kvar sina friliggande lokaler på Luxbacken 2.

§226 Organisationsöversyn

Dnr 041-612-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 december 2001. Chefstjänsten för Intern service/Personal och Vård och omsorg, vuxna (VoV) skulle bli vakant nästa år. I stället för att återbesätta denna tjänst hade förvaltningsledningen valt att göra en översyn av organisationen. Förslaget innebar en organisation utifrån de fyra huvudområdena Äldre- och handikappomsorg (ÄoH), Barn- och ungdomsverksamhet (BoU), Individ- och familjeomsorg (IoF) och Gemensam service (GS).

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner den i tjänsteutlåtandet beskrivna organisationsförändringen.
 2. Chefen för Stadsmiljö och teknik direktinplaceras som chef för Gemensam service.

 

Birgitta Waller (mp) deltog ej i beslutet.

§227 Reviderad äldreboendeplan

Dnr 530-475-00

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 november 2001. Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm hade på kommunfullmäktiges uppdrag upprättat en gemensam äldreboendeplan. Planen hade nu reviderats.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Herman Gatica (v), vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till reviderad äldreboendeplan.
 2. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen

RESERVATION

Herman Gatica (v), ), vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till vänsterpartiets förslag enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till reviderad äldreboendeplan med den ändringen att nämnden anser att det behövs ett nytt modernt sjukhem på Kungsholmen som skall drivas som egenregiverksamhet.
 2. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

§228 Enheternas kvalitetsgarantier 2002

Dnr 101-633-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 november 2001. Samtliga enheter hade tagit fram kvalitetsgarantier riktade till brukare/kunder. Kvalitetsgarantierna bestod av de åtaganden som redovisats i varje enhets verksamhetsplan, och skulle godkännas av stadsdelsnämnden.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för enheter inom verksamhetsområdet barn och ungdom.
 2. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för enheter inom vård och omsorg vuxna.
 3. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för sektionen för äldreomsorg inom utredning och upphandling.
 4. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för sektionen för omsorg om funktionshindrade inom utredning och upphandling.
 5. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för missbrukssektionen, sektionen för psykiskt funktionshindrade, sektionen för familj, barn och unga, sektionen för försörjningsstöd samt socialpsykiatriska enheten inom verksamhetsområdet individ och familj.

Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) deltog inte i beslutet och lämnade följande röstförklaring:

Vi deltar inte i beslutet om nämndens kvalitetsgarantier 2002 eftersom vi inte heller deltog i beslutet om budgeten för 2002. Enligt vår uppfattning är det en omöjlighet att med givna budgetramar bedriva en verksamhet av hög kvalitet.

§229 Val till Lokala pensionärsrådet 2002

Dnr 011-588-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 november 2001. Stadsdelsnämnden skulle årligen utse fem ledamöter och lika många ersättare till rådet. Ledamöterna nominerades av pensionärsorganisationer som hade öppet medlemskap för alla pensionärer och som hade lokal verksamhet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden utser följande företrädare till lokala pensionärsrådet för år 2002:
 2. Ledamöter:
  Felix Eriksson, SPF S:t Göran-Kungsholmen

  Ingmarie Kullman, SPF S:t Göran-Kungsholmen

  Kurt Stromfeldt, SPF Kungsholmen

  Cecilia Birkestad, PRO Kungsholmen

  Dagmar Rindegren, PRO Fredhäll

  Ersättare:
  Torkel Sölve, SPF S:t Göran-Kungsholmen

  Anders-Erik Eklund, SPF Kungsholmen

  Leonore Forsgren, SPF Essingarna

  Therese Åkerhielm-Lidell, PRO Kungsholmen

  Sven Thornberg, PRO Kungsholmen

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att instruktionerna för lokala pensionärsråd kompletteras med tydliga anvisningar för hur fördelningen av ledamöter ska ske.

 

§230 Val till lokala handikapprådet 2002

Dnr 011-635-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 december 2001. Stadsdelsnämnden skulle årligen utse fem ledamöter och lika många ersättare till rådet. I första hand utsågs personer som bodde i stadsdelen. Kommun-HSO, handikapporganisationernas samarbetsorgan, samordnade nomineringarna från de olika handikapporganisationerna.

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden utser följande företrädare till lokala handikapprådet 2002:

Ledamöter:

Ingrid Buch, DHR

Eva Söderbärj, FUB

Gertrud Öste, Hjärnkraft

Ulla Elfving Ekström, IFS

Elsy-Marie Järlestedt, SRF

Ersättare:

Sten Jansson, FHLIS

Barbro Ohlsson, HiS

Lennart Grånemo, NHR

Åsa Sandwall, RBU

Margareta Ödberg, RSMH

 

§231 Delegationsförteckning

Dnr 013-629-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 november 2001. Gällande delegationsförteckning behöver revideras. I ärendet föreslås ändringar med anledning av ändrad lagstiftning och nya ansvarsområden för stadsdelsnämnden. Förvaltningen återkommer i nytt ärende med förändringar av delegationen till följd av bl.a. organisationsöversyn.

BESLUT

Delegationsförteckning över beslut delegerade till tjänsteman ändras och kompletteras enligt tjänsteutlåtandet.

 

§232 Försörjningsstödsstatistik t o m oktober 2001

Dnr 512-040-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 december 2001. I ärendet redovisas statistik över försörjningsstöd t.o.m oktober 2001. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat sedan månaden innan men är lägre än motsvarande månad förra året.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

 

§233 Trafik- och Trädplan för Kungsholmen

Remiss från Gatu- och fastighetskontoret
Dnr 341-461-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 november 2001. Förvaltningen ansåg att hastigheten skulle begränsas till 30 km/tim utanför alla skolor, förskolor och parklekar, oavsett trafikens omfattning. Åtgärder som innebar ökad trafik utanför skolor, förskolor, fritids eller parklekar avstyrktes. Förvaltningen saknade det helhetsperspektiv och den trafikanalys som underlag för trafikplanen som fanns i den föregående trafikplanen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

 

 

§234 Revisionskontorets delrapport 2001

Remiss från revisionskontoret
Dnr 124-510-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 november 2001. I ärendet lämnas svar på revisionskontorets synpunkter med anledning av delårsrevision 2001.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisorerna.

UTTALANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi anser att revisorerna bör utveckla sina arbetsformer. Vid granskning bör de som ska granskas kontaktas under projektets gång. Slutsatser bör kommuniceras med de kritiserade innan de i färdig form presenteras för pressen. Så arbetar redan många offentliga revisionsorgan.

Herman Gatica (v), vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Birgitta Waller (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Stadsdelsnämndens majoritet får nu för andra gången från revisorerna kritik för genomförda upphandlingar. Revisorerna konstaterar att upphandlingen av ett äldreboende strider mot lagen om offentlig upphandling.

Revisorerna har enbart granskat ett upphandlingsärende avs. äldreboende på Kungsholmen. Under 2001 har majoriteten faktiskt handlat på liknande sätt i två upphandlingar av äldreboenden (Solbacken m. fl., Trossen). Majoritetens agerande är ytterligare ett bevis på deras strävan att privatisera så stor del av verksamheten som möjligt under denna valperiod. Att driva verksamheterna i egen regi blir aldrig något alternativ när majoriteten i Kungsholmens stadsdelsnämnd fattar beslut i upphandlingsärenden.

§235 Restaurang Lokal & Lemon Bar

Dnr 621-567-00

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 november 2001. Stadsdelsnämnden tillstyrkte ansökan från restaurang Lokal & Lemon Bar om serveringstillstånd för inomhusservering av alkohol till klockan 03.00 och för utomhusservering till klockan 22.00.

JÄV
Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv.


BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Lokal & Lemon Bar om serveringstillstånd för inomhusservering av alkohol till kl 03.00 och för utomhusservering till kl 22.00.

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden får i stort sett till varje sammanträde remisser från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet ang. serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen besöker lokalerna och konstaterar att de – allt som oftast – inte är handikappvänliga. Dessa brister i tillgängligheten påverkar dock inte besluten om serveringstillstånd.

Lokala handikapprådet efterlyste på sitt sammanträde 1999-10-11 en tydligare politisk viljeriktning i dessa frågor. Rådet ansåg att politikerna inte använder de maktmedel de har för att skapa förutsättningar för att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel. På sitt sammanträde 2000-02-07 beslutade rådet som logisk konsekvens av detta att avstå från att lämna synpunkter på remisser rörande alkoholtillstånd eftersom tillgänglighetsaspekter visat sig inte ha relevans för beslutet.

Enligt tjänsteutlåtandet är restaurang Lokal belägen i gatuplanet. Den ena entrén har två trappsteg upp, den andra ett trappsteg ned. Ingången till Lemon Bar har ett steg och till matsalen är det två trappsteg. Toaletterna, som inte är handikappanpassade, nås via ytterligare tre trappsteg. Man har införskaffat en lös ramp och personalen hjälper vid behov till. Den handikappade behöver således be personalen om hjälp vilket kan upplevas som förnedrande.

Vänsterpartiets mål är en stad som är tillgänglig för både handikappade och icke-handikappade. Restauranger och övriga serveringar är självklart bara en liten, dock ej obetydlig del av problematiken. Det är viktigt att staden får och använder sig av rejäla maktmedel för att påverka de privata näringsidkarna så att de blir tvungna att bygga sina lokaler på så sätt att de är tillgängliga för alla.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§236 08:ans Biljardsällskap

Dnr 621-463-00

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 december 2001. Stadsdelsnämnden tillstyrkte att 08:ans biljardsällskap skulle få tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap fram till klockan 03.00.

JÄV
Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv.

BESLUT

Stadsdelsförvaltningen tillstyrker att 08:ans biljardsällskap får tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap fram till kl 03.00.

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden får i stort sett till varje sammanträde remisser från socialtjänst-förvaltningens tillståndsenhet ang. serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen besöker lokalerna och konstaterar att de – allt som oftast – inte är handikappvänliga. Dessa brister i tillgängligheten påverkar dock inte besluten om serveringstillstånd.

Lokala handikapprådet efterlyste på sitt sammanträde 1999-10-11 en tydligare politisk viljeriktning i dessa frågor. Rådet ansåg att politikerna inte använder de maktmedel de har för att skapa förutsättningar för att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel. På sitt sammanträde 2000-02-07 beslutade rådet som logisk konsekvens av detta att avstå från att lämna synpunkter på remisser rörande alkoholtillstånd eftersom tillgänglighetsaspekter visat sig inte ha relevans för beslutet.

Enligt tjänsteutlåtandet är lokalen inte på något sätt handikappanpassad. Man måste ta sig ned genom en lång trappa från gatuplanet. Inga handikapptoaletter finns.

Vänsterpartiets mål är en stad som är tillgänglig för både handikappade och icke-handikappade. Restauranger och övriga serveringar är självklart bara en liten, dock ej obetydlig del av problematiken. Det är viktigt att staden får och använder sig av rejäla maktmedel för att påverka de privata näringsidkarna så att de blir tvungna att bygga sina lokaler på så sätt att de är tillgängliga för alla.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§237 Anmälningsärenden

Från revisionskontoret revisionsrapport "Egenregi och entreprenad - Kostnader, verksamhet och kvalitet vid 10 sjukhem dnr 124-547-01

Från revisionskontoret revisionsrapport avseende avgiftsdebitering för omsorg om funktionshindrade dnr 124-619-01

Barn och ungdomar med behov av särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget - Gemensam policy med riktlinjer i Stockholms län t o m 2003 dnr 430-175-01

Anmälan av Lokala Pensionärsrådets protokoll sammanträde 011210

Anmälan av balanslista

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av ekonomisk månadsrapport för november 2001.

Anmälan av tjänstemannabeslut Ekonomi - Inköp

§238 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll, och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande
(bilaga § 238)

§239 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Herman Gatica (v) överlämnade skrivelse till förvaltningen med frågor om Trossen, bilaga § 239.

Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att lämna redovisning om pensionärernas val med anledning av införandet av omsorgspeng inom hemtjänst.

§240 Information från stadsdelsförvaltningen

 • Rektor Katharina Norström och lärare vid Kungsholmens skolor deltog under allmänhetens frågestund och lämnade redovisning av arbetet med kravnivåer för elevernas kunskaper.
 • Verksamhetschef Marianne Eriksson lämnade muntlig rapport om Solstugans dagliga verksamhet.
 • Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade om:
 • Rekrytering med anledning av ny ledningsorganisation
 • Budgetjustering med anledning av kommunfullmäktiges avstämning av nämndernas verksamhetsplaner. Budget för 2002 blir 973,5 mkr.
 • Förskolan Hjärnegatan 8; fastighetsägaren har börjat sätta upp ett staket. Stadsdelsdirektören har skrivit till fastighetsägaren om att denne ska ta bort staketet.
 • Nya lokaler för Kungsholmens dagliga verksamhet invigs den 1 februari.
 • Införandet av omsorgspeng. Drottningholmsvägens öppna hemtjänst har knoppats av.

Ordföranden avslutade sammanträdets öppna del med att tacka Siw Pontander (m) som slutade sitt uppdrag som ersättare i stadsdelsnämnden.

Ordföranden önskade stadsdelsnämnden och förvaltningen en god jul och ett gott nytt år. Vice ordföranden önskade detsamma.

 

§241 Upphandling av strandbad m m

Dnr 125-614-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 november 2001.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner bilagt förslag till anbudsunderlag avseende drift av strandbad m m för 2002-2004
 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§242 Upphandling av kost till skolor

Dnr 125-225-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 november 2001.

BESLUT

 1. Anbudsunderlag för upphandling av kost till skolor godkännes.
 2. Stadsdelsförvaltningens får i uppdrag att genomföra upphandlingen.

UTTALANDE
Birgitta Waller (mp) och Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Maten bör lagas på plats och råvarorna ska i så stor utsträckning som möjligt vara KRAV-godkända eller i övrigt ekologiskt framtagna. Det är också viktigt att maten är varierad och välsmakande. Detta gäller inte minst den vegetariska maten.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§243 §§ 243-246 sekretessbelagda