Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-01-24

Sammanträde 2002-01-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Anmälan av medborgarförslag

Information om Kungsholmens historia dnr 341-663-01

Aktivitetsförslag i Rålambshovsparken dnr 341-659-02

Förslag till utformning av gångbana m m dnr 341-461-01

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

3 Trafik och Trädplan för Kungsholmen

Dnr: 341-461-01

Bordlagt ärende från stadsdelsnämndens sammanträde den 13 december 2001.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 Avstämning av budget 2002

Dnr: 101-526-01

Kommunfullmäktige har beslutat om justering av nämndernas budget. För Kungsholmens stadsdelsnämnd innebär det en ökning med 17,8 mkr som fördelas till omsorg om äldre- och funktionshindrade, skola och förskola samt till fysisk verksamhet.

Handläggare: Fred Eklund, 508 08 071

5 Omstrukturering av Stadshagsgårdens äldreboende

Dnr: 530-497-01

I ärendet redovisas en planering som innebär att stadsdelens korttidsplatser för äldreomsorg förläggs till Stadshagsgården. Delar av lokalerna återgår till hyresvärden.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

6 Rapport läkemedelsgenomgångar

Dnr: 530-012-02

En projektgrupp med husläkare, apotekare samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor vid Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnder har gjort en genomgång av läkemedelsanvändningen vid två särskilda boenden för äldre.

Handläggare: Eva Kohl, 508 08 033

7 Redovisning av betyg höstterminen 2001

Dnr: 420-018-02

Höstterminen 2001 har totalt 375 elever fått betyg i Rålambshovsskolan och Stadshagsskolan. 281 elever har fått betyget Godkänd eller mer. I år 8 har 52 elever inte blivit godkända i ett eller flera ämnen. Motsvarande antal i år 9 är 42 elever.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

8 Lärotider 2002-2003

Dnr: 420-361-01

Med kommunstyrelsens riktlinjer som utgångspunkt föreslås att höstterminsstarten 2002 flyttas till den 19 augusti och att vårterminen 2003 avslutas den 6 juni.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

9 Godkännande av överlåtelse av avtal med städföretag

Dnr: 125-207-01

Efter en upphandling tecknades ett ramavtal i mars 1999 med MFO Städ. I samband med att MFO AB avvecklar den affärsdrivande verksamheten har Svea Städ AB bildats av personalen som tidigare ingick i MFO Städ. Svea Städ AB har från och med 2002-01-01 övertagit den städverksamhet som tidigare ingick i MFO AB.

Handläggare: Birgitta Melder Ståhl, 508 08 014

10 Delegation enl lagen om vård av missbrukare (LVM) <br>och förordnande enl lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr: 013-001-02

Ärendet gäller delegation till tjänstemän vid bl.a. socialjouren som utför arbete på nämndens uppdrag.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

11 Försörjningsstöd t o m november 2001

Dnr: 512-040-01

Antalet hushåll med försörjningsstöd var 373 i november 2001. Det är en minskning med 8 hushåll jämfört med oktober månad. Motsvarande antal året innan var 415 hushåll.

Handläggare: Gunilla Carlsson, 508 08 310

12 Skilda världar - ett utbytesprogram för elever och lärare inom Stockholms skolor<br>Remiss från den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Dnr: 422-504-01

Förvaltningen anser i förslaget till remissvar att det är positivt med utbyte mellan olika verksamheter och stadsdelar. Det är viktigt att vara uppmärksam så att inte administrationen blir för stor och kostsam.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

13 Egenregi och entreprenad - kostnader, verksamhet och kvalitet vid 10 sjukhem<br>Rapport från revisionskontoret

Dnr: 124-547-01

Förvaltningen konstaterar i sitt förslag till remissvar bl.a. att kvaliteten i verksamheten till stor del hänger samman med ledningens förmåga oavsett driftsform. Förvaltningen instämmer i revisionskontorets uppfattning att det är nödvändigt att staden utvecklar system som möjliggör jämförelse mellan olika stadsdelar och driftsformer.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

14 Motion om Parkteater året runt<br>Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 342-548-01

Förvaltningen anser i förslaget till remissvar att det skulle vara intressant att utvidga Parkteatern till året-runt-verksamhet. I planarbetet för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen (NVK) bör det utredas om en sådan verksamhet kan inrymmas i någon befintlig fastighet i området.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

15 Fria Teatern<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-637-01

Fria Teatern har etablerat verksamhet på Bergsgatan och vill ha möjlighet att servera vin och öl i pausen vid sina föreställningar. Ansökan föreslås tillstyrkas.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

18 Anmälningsärende

Från revisionskontdoret revisionsrapport: Samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade i Stockholms stad - Slutrapport dnr 124-661-01

19 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll 2001-12-05

20 Anmälan av Stockholms stads arvodesbestämmelser för 2002

21 Anmälan av Kommunfullmäktiges beslut ang avsägelser och fyllnadsval m m

23 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

24 Anmälan av inkomna skrivelser

25 Anmälan om tjänstemannabeslut. Ekonomi - inköp

26 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

27 Information från stadsdelsförvaltningen

Presentation av projekt om läkemedelsgenomgångar

31 Rapport om vinterväghållning under jul- och nyårshelgerna

Dnr: 341-667-01

Samtliga entreprenörer i Stockholms innerstad och flera i ytterstaden har mer eller mindre misslyckats med att upprätthålla den standard som har avtalats. Förklaringarna till detta är flera; en för sen första insats efter snöfallen, utebliven parkeringsövervakning under aftnar och helgdagar samt stor snömängd under kort tid har sammantaget inneburit en för invånarna alltför dålig standard på gator och gångbanor.Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 13 december 2001 justerats den 18 december 2001. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 30 januari 2002. Jari Visshed och Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Anmälan av medborgarförslag

A.
Ett medborgarförslag hade överlämnats den 13 december 2001 med förslag om informationsskyltar om Kungsholmens historia dnr 341-663-01.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna förslaget till förvaltningen för beredning.

B.
Ett medborgarförslag hade inkommit den 14 december 2001 med förslag om aktivitetsförslag i Rålambshovsparken dnr 341-659-01.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna förslaget till förvaltningen för beredning. Förvaltningen fick dessutom i uppdrag att överlämna förslaget även till idrottsförvaltningen.

C.
Ett medborgarförslag hade inkommit den 8 januari 2002 med förslag till utformning av gångbana m m dnr 341-022-02.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna förslaget till förvaltningen för beredning.

§3 Trafik och Trädplan för Kungsholmen

Remiss från Gatu- och fastighetskontoret
Dnr 341-461-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 november 2001. Förvaltningen ansåg att hastigheten skall begränsas till 30 km/tim utanför alla skolor, förskolor och parklekar, oavsett trafikens omfattning. Åtgärder som innebär ökad trafik utanför skolor, förskolor, fritids eller parklekar avstyrktes. Ärendet bordlades vid stadsdelsnämndens sammanträde den 13 december 2001.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.
Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkade bifall till ett förslag från socialdemokraterna.
Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.
Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.
Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade dessutom bifall till ett gemensamt tilläggsförslag.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden tog först upp det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och stockholmspartiet, förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiets förslag samt miljöpartiets förslag. Ordföranden ställde vart och ett av yrkandena mot avslag, och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och stockholmspartiet.

Därefter tog ordföranden upp det gemensamma tilläggsförslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att avslå yrkandet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar, delvis åberopar förvaltningens yttrande och anför därutöver:

Utgångspunkten för trafikplanen är att det är viktigt att hela vår stadsdel fungera på ett bra sätt för alla som bor och arbetar här. För att detta skall bli verklighet måste trafik och kommunikationer fungera väl. Om trafiken inte fungerar, ja då fungerar heller inte människors vardag. Genom att balans skapas mellan olika trafikantgruppers intressen kan en god framkomlighet och punktlighet uppnås. Samtidigt skall trafikmiljön vara trygg för alla grupper.

Stadsdelsnämnden stödjer de förändringar av trafikföringen som förvaltningen tillstyrker i sitt utlåtande. Det gäller införande av dubbelriktad trafik på vissa gator och borttagandet av andra restriktioner.

Därutöver vill vi foga följande punkter:

A. För att förbättra framkomligheten för närtrafik av bilar och cyklar bör fler gator dubbelriktas. Även relativt smala och korta gator bör kunna dubbelriktas. Där får förare till bredare bilar se efter om de får mötande och då avvakta till de passerat.

Nedanstående sträckningar bör dubbelriktas utöver förvaltningens förslag.
-    Kronobergsgatan mellan Parkgatan och Fleminggatan
-    Hjärnegatan
-    Fredhällsgatan mellan Stagneliusvägen och Rålambsvägen
-    Rålambsvägen mellan Fredhällsgatan och Frödingsvägen
-    Karlsviksgatan mellan Norr Mälarstrand och Pontonjärgatan

B. Fler underjordiska garage bör byggas på öarna. Även ytor under Essingeleden bör övervägas. Det bör undersökas om fler skyddsrum kan användas till garage. På några gator t ex Pilgatan och Viktor Rydbergsgatan bör snedparkering övervägas.

C. Vi är bekymrade över framkomligheten för de bussar på Hantverkargatan som ska svänga norrut på Scheelegatan (buss 52 och 40) och efterlyser förslag som kan öka framkomligheten. Allmänt sett är det viktigt att framkomligheten för kollektivtrafiken prioriteras högt. Ett medel för detta är en översyn av signalregleringen och införande av modernare signalsystem.

D. Garvargatans passage på Kungsholms Torg bör finnas kvar och får en förhöjd beläggning vilket bör leda till låg hastighet för de bilar som passerar.

Vi stödjer förvaltningens yttrande om trädplanen och vill tillägga att om S:t Göransgatan planteras med träd bör detta även gälla kvarteret mellan S:t Eriksgatan och Kronobergsgatan.

RESERVATIONER
Jari Visshed m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till socialdemokraternas förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden ställer sig i huvudsak bakom förvaltningens förslag till beslut samt anför därutöver följande:

Trafikplanen
Kungsholmen är en hårt trafikbelastad stadsdel. Inte enbart därför att Essingeleden, Sveriges hårdast belastade väg, skär tvärs över stadsdelen huvudsakligen ovan jord.

Det faktum att den ligger där den ligger får inte göra att vi glömmer det faktum att den ligger där den ligger med alla de miljökonsekvenser detta innebär.

Kungsholmen är också hårt belastad av den genomfartstrafik som kommer från framförallt västerled men även från söder. Vi är medvetna om att lösningar på dessa stora trafikproblem kräver större grepp än vad som medges i den aktuella trafikplanen. Oaktat det vill vi uttrycka en förhoppning att tiden fört oss närmare en sådan lösning, vilket inte minst skulle innebära mycket positivt för de boende på Kungsholmen.

Även om många av lösningarna på Kungsholmens trafikproblem delvis finns utanför vårt stadsdelsnämndsområde så kan man inte helt frigöra sig från tanken att greppet i trafikplanen är alltför närsynt. Det är för snuttifierat och sysslar huvudsakligen med detaljer.

Man skulle önska att planen mer haft som utgångspunkt ett helhetsgrepp utifrån dagens trafiksituation på Kungsholmen för att sedan från de mer övergripande resonemangen jobba sig ner till detaljerna.

Det förefaller som man gjort tvärtom. Först har man bestämt att dubbelriktning är bra. Sedan har man letat fram alla gator som kan dubbelrikta. Sedan föreslår man att dessa skall dubbelriktas utan att ta ställning till den nya helhet i trafiksituationen detta skapar.

Som princip vill vi hålla genomfartstrafiken till de stora gator som idag används. En utveckling där alltmer smågator används för genomfartstrafiken tycker vi är olycklig. Smågatorna skall huvudsakligen användas av de boende och de som har ärenden till fastigheterna.

Nordvästra Kungsholmen
Enligt remiss från gatu- och fastighetskontoret så skall programförslaget beträffande byggandet av nordvästra Kungsholmen behandlas mer grundligt vid ett senare tillfälle.

Mot bakgrund av det anser vi att den del i trafikplanen som behandlar utformningen av Lindhagensgatan tills vidare kan anstå. Vi måste först ha en klar helhetsbild av vilka företag som kommer etableras inom detta område och hur den slutliga fördelningen blir mellan företagande och boende.

Idag återfinns bl.a. Skogaholms bageriverksamhet där med sina lastbilar och långtradare som tidvis korkar igen Lindhagensgatan i snittet Hornbergsstrand och Kjellgrensgatan. Vidare vet vi att trafiken kommer att öka kraftigt i området som en följd av den omfattande utbyggnaden i området. Lindhagensgatans slutliga utformning bör därför vänta tills planerna färdigställts mer i detalj. För att minska Lindhagensgatans barriäreffekt i området bör gång-/cykelbroar/tunnlar undersökas.

Lilla Essingen
Vi instämmer i förvaltningen förslag om att hålla påfarten norrut från lilla Essingen öppen. Det är inte rimligt med de rundåkningar som en avstängning innebär. För att dämpa hastigheterna på Essing Brogata bör någon form av fartdämpande åtgärder vidtas.

Befintliga avstängningar/Borttagande av trafikrestriktioner
Utan att i detalj studerat varje förslag som förvaltningen föreslår så instämmer vi i dessa. Att öppna upp Bergsgatan mot Scheelegatan tror vi är en åtgärd som försämrar både Scheelegatan och Bergsgatan. Bergsgatan är idag en lugn boende- cykelgata medan Scheelegatan har karaktär av genomfartsled. Risken är stor att framkomligheten minskar på Scheelegatan samtidigt som Bergsgatan "stressas" upp i onödan. Även restriktionerna på Kronobergsgatan bör kvarstå eftersom det minskar trafiken kring förskola, fritidshem och Kronobergsparken

Cykeltrafik
Även här vill vi i stort instämma i det förvaltningen skriver. Vägskyltningen för cyklisterna är mycket otillfredsställande. De flesta cyklister vet vart de skall och hur man kommer dit. Skyltningen måste dock vara av den kvaliteten att även en främmande cyklist har möjlighet att hitta den lämpligaste cykelvägen till sin destinationsort.

Framförallt är det cykelförbindelserna på Essingeöarna och dess broar som måste förbättras och skyltas upp.

Det är också viktigt att fler cykelparkeringar planeras och byggs.

Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till vänsterpartiets förslag enligt följande:

 1. Hela trafikplanen måste omarbetas. Utgångspunkten i trafikplanen skall vara minskning av biltrafiken, förbättrad tillgänglighet för kollektivtrafiken och ökning av säkerheten för de oskyddade trafikanterna.
 2. Vid omarbetningen av trafikplanen bör hänsyn tas till de synpunkter som framförs i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, i de inkomna synpunkterna från allmänheten samt i lokala handikapprådets uttalande.

Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till miljöpartiets förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför därutöver följande:

Det är viktigt att stor hänsyn tas till de synpunkter som inkommit från allmänheten och handikapprådet. Detta gäller exempelvis avstängningen av Bergsgatan vid Scheelegatan. Att ta bort denna skulle inte bara få konsekvenser för trafiken, utan skulle också innebära att en trevlig plats, där man kan sitta och koppla av under sköna sommardagar, skulle försvinna. Man bör också pröva att ha en bilfri dag på Kungsholmen.

Ett stort problem med biltrafiken är luftföroreningarna, som är mycket höga på vissa gator, som t ex S:t Eriksgatan. Därför är det viktigt att minska biltrafiken, i förta hand genom avgift för bilkörning i innerstan.

Analysen av hur man kan förbättra de oskyddade trafikanternas säkerhet bör intensifieras. Detta gäller t ex vilka övergångsställen som är särskilt farliga och vad som kan göras för att höja säkerheten på dessa?

Trädplanen är ett steg i rätt riktning men man bör öka trädplanteringen ytterligare för att göra Kungsholmen till en ännu grönare ö.

Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå det gemensamma tilläggsförslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden bifaller förslaget om öppnande av Bergsgatan och Polhemsgatan.
 2. Stadsdelsnämnden uttalar att gatu- och fastighetsnämnden bör överväga att besluta om öppnandet av andra idag avstängda gator inom stadsdelsnämndens område. Detta skulle förbättra den totala miljön i stadsdelen och kollektivtrafikens framkomlighet på Hantverkargatan och Fleminggatan
 3. Stadsdelsnämnden uttalar att gatu- och fastighetsnämnden bör överväga att besluta om att ytterligare gator bör dubbelriktas av de idag enkelriktade gatorna i stadsdelsnämndens område.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§4 Avstämning av budget 2002

Dnr 101-526-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 december 2001. Kommunfullmäktige hade beslutat om justering av nämndernas budget. För Kungsholmens stadsdelsnämnd innebar det en ökning med 17,8 mkr som fördelades till omsorg om äldre- och funktionshindrade, skola och förskola samt till fysisk verksamhet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till justering av budget 2002.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till socialdemokraternas förslag till budget för 2002.

Herman Gatica (v) deltog inte i beslutet och lämnade följande röstförklaring:

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om avstämning av budget 2002 eftersom vi inte heller deltog i beslutet om budgeten för 2002. Majoriteten tillför visserligen budgeten välbehövliga medel men detta ändrar inte vår uppfattning om att budgeten bygger på felaktiga grunder. Den kritik som vi framförde i vår röstförklaring i samband med budgetbeslutet kvarstår således.

Birgitta Waller (mp) deltog inte i beslutet med hänvisning till miljöpartiets förslag till budget för 2002.

§5 Omstrukturering av Stadshagsgårdens äldreboende

Dnr 530-497-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 januari 2002. I ärendet redovisades en planering som innebar att stadsdelens korttidsplatser för äldreomsorg skulle förläggas till Stadshagsgården. Delar av lokalerna skulle återgå till hyresvärden.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag, ett gemensamt tilläggsförslag med uppdrag till förvaltningen samt till ett gemensamt uttalande.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Birgitta Waller (mp) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag samt avslå det gemensamma uttalandet från de fyra majoritetspartierna.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

Ajournering
Stadsdelsnämnden ajournerade sammanträdet tio minuter, kl. 20.50-21.00.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden tog först upp förvaltningens förslag och fann att nämnden hade beslutat att bifalla detsamma. Därefter tog ordföranden upp det gemensamma tilläggsförslaget med uppdrag till förvaltningen och fann att nämnden hade beslutat att bifalla yrkandet. Ordföranden tog därefter upp det gemensamma uttalandet från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och stockholmspartiet och fann att nämnden hade beslutat att bifalla detsamma. Ordföranden tog slutligen upp vänsterpartiets förslag och fann att nämnden hade beslutat att avslå yrkandet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera för en omstrukturering av Stadshagsgårdens äldreboende i enlighet med tjänsteutlåtandet
 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda om ytterligare två våningsplan behöver finnas kvar under hösten 2003 för att ge möjlighet till korttidsboende/sjukhem.
 3. Nämnden uttalar också att det faktum att Stadshagsgården med nuvarande standard inte i längden kan fungera som sjukhem understryker behovet av ett nytt sjukhem i privat regi på nordvästra Kungsholmen där stadsdelen har möjlighet att köpa platser.

RESERVATIONER
Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut att bifalla uttalandet från de fyra majoritetspartierna.

Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå vänsterpartiets förslag enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera för en omstrukturering av Stadshagsgårdens äldreboende i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande förutom vad som anförs i detta beslut.
 2. När avtalet för driften av Serafens äldreboende med nuvarande entreprenör går ut överförs verksamheten till egen regi för att kunna erbjuda ett alternativ med permanent äldreboende som ej drivs av privat entreprenör och för att på sikt kunna bevara nödvändig kompetens i den egna organisationen.

 

 

§6 Rapport läkemedelsgenomgångar

Dnr 530-012-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 januari 2002. En projektgrupp med husläkare, apotekare samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor vid Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnder hade gjort en genomgång av läkemedelsanvändningen vid två särskilda boenden för äldre.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp), Birgitta Borg (kd), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till ett tilläggsförslag med uppdrag till förvaltningen.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
 2. Rapporten visar en systematisk överförskrivning av läkemedel till de äldre. Förvaltningen bör tillsammans med landstinget och Apoteket AB följa upp resultatet och föreslå åtgärder för att minska de onödiga utskrivningarna av läkemedel.

 

§7 Redovisning av betyg höstterminen 2001

Dnr 420-018-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 januari 2002. Höstterminen 2001 hade totalt 375 elever fått betyg i Rålambshovsskolan och Stadshagsskolan. 281 elever hade fått betyget Godkänd eller mer. I år 8 hade 52 elever inte blivit godkända i ett eller flera ämnen. Motsvarande antal i år 9 var 42 elever.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

 

§8 Lärotider 2002-2003

Dnr 420-361-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 december 2001. Med kommunstyrelsens riktlinjer som utgångspunkt föreslogs att höstterminsstarten 2002 skulle flyttas till den 19 augusti och att vårterminen 2003 skulle avslutas den 6 juni.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förändrade förslag till lärotider för läsåret 2002/2003

 

§9 Godkännande av överlåtelse av avtal med städföretag

Dnr 125-207-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 januari 2002. Efter en upphandling hade i mars 1999 ett ramavtal tecknats med MFO Städ. I samband med att MFO AB avvecklade den affärsdrivande verksamheten hade Svea Städ AB bildats av personalen som tidigare ingick i MFO Städ. Svea Städ AB hade från och med 2002-01-01 övertagit den städverksamhet som tidigare ingick i MFO AB.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner överlåtelsen av nuvarande avtal med MFO AB avseende städuppdrag till företaget Svea Städ AB per den 1 januari 2002 med oförändrade villkor.

 

§10 Delegation enl lagen om vård av missbrukare (LVM) och förordnande e...

Dnr 013-001-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 januari 2002. Ärendet gällde delegation till tjänstemän vid bl.a. socialjouren som utför arbete på nämndens uppdrag.

BESLUT

Socialinspektörer och socialsekreterare vid socialjouren: Maja-Stina Ahlsén, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Anita Habel, Maria Larsson, Elinoar Lindroth, Christina Lövenhamn, Britt-Marie Martinsson, Eli-Kristin Norberg, Gunilla Odelby-Johansson, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Inger Vallin, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka och Ulla-Maja Yrjänä.
Placeringsenheten: Bo Svensson, Svante Wallin och Magnus Nilsson.
Maria ungdomsenhet: Christina Ahrnholm-Edlund, Sven-Erik Eriksson, Viveca Feldt, Bengt Forssman, Göran Hägglund och Marja-Leena Kauppila.
Uppsökarenheten: Solveig Björklund och Olavi Puhakka.

 1. Delegation ges till ovannämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st LVM inom nämndens eget ansvarsområde.
 2. Förordande ges till ovannämnda personer vid socialjouren, placeringsenheten, Maria ungdomsenhet och uppsökarenheten att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p LVU inom nämndens eget ansvarsområde.

§11 Försörjningsstöd t o m november 2001

Dnr 512-040-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 januari 2002. Antalet hushåll med försörjningsstöd var 373 i november 2001. Det var en minskning med 8 hushåll jämfört med oktober månad. Motsvarande antal året innan var 415 hushåll.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

 

§12 Skilda världar - ett utbytesprogram för elever och lärare inom Stockhol...

Remiss från den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Dnr 422-504-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 december 2001. Förvaltningen ansåg i förslaget till remissvar att det är positivt med utbyte mellan olika verksamheter och stadsdelar. Det är viktigt att vara uppmärksam så att inte administrationen blir för stor och kostsam.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag enligt nedan.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och stockholmspartiet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna och delvis åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och därutöver anföra att den mest prioriterade uppgiften för skolan är att ge alla elever grundläggande färdigheter och kunskaper. Utbytesprogram får inte inkräkta på denna prioritering.

RESERVATION
Jari Visshed m.fl. (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen

På den gamla goda tiden, när vi hade majoriteten så initierade vi ett samarbete med Kista stadsdelsnämnd som ett led i integrationsarbetet.

Motionens anda bygger mycket på de tankegångar vi själva funderade utifrån då.

Sedan dess har segregationen knappast minskat. Motionärens förslag är ett bra exempel på hur man öka förståelsen mellan grupper med delvis olika bakgrund varför vi gärna tillstyrker den

 

§13 Egenregi och entreprenad - kostnader, verksamhet och kvalitet vid 10 sj...

Rapport från revisionskontoret
Dnr 124-547-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 januari 2002. Förvaltningen konstaterade i sitt förslag till remissvar bl.a. att kvaliteten i verksamheten till stor del hänger samman med ledningens förmåga oavsett driftsform. Förvaltningen instämde i revisionskontorets uppfattning att det är nödvändigt att staden utvecklar system som möjliggör jämförelse mellan olika stadsdelar och driftsformer.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till revisionskontoret som sitt yttrande över revisionsrapporten "Egenregi och entreprenad - kostnader, verksamhet och kvalitet vid 10 sjukhem"

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Vänsterpartiets inställning i fråga om driften av äldreboenden är principiell: vi anser att vinst drivande företag ej bör ha hand om verksamhetsdriften av vård för våra gamla. Ideella organisationer utan vinstintresse som tar vara på t.ex. etniska eller religiösa gruppers speciella behov kan dock komplettera den kommunalt drivna äldreomsorgsverksamheten.

Rapportens frågeställning är således rätt ointressant för vår del.

Rapporten innehåller dock en del konkreta resultat och kartläggning av brister och missförhållanden som man bör dra lärdom av för att rätta till dessa. Vi är medvetna om att även de kommunalt drivna verksamheterna behöver utvecklas. Detta kräver engagerade politiker som är beredda att ge äldreomsorgen de behövliga resurserna och är villiga att utveckla de boendes, deras anhörigas och personalens möjligheter att påverka verksamheterna. I dagsläget hotas egenregiverksamheterna hela tiden av privatiseringar och omstruktureringar som nödvändigtvis påverkar personalens arbetsglädje och skapar oro bland de gamla.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§14 Motion om Parkteater året runt

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 342-548-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 januari 2002. Förvaltningen ansåg i förslaget till remissvar att det skulle vara intressant att utvidga Parkteatern till året-runt-verksamhet. I planarbetet för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen (NVK) bör det utredas om en sådan verksamhet kan inrymmas i någon befintlig fastighet i området.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag enligt nedan.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och stockholmspartiet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Stadsdelsnämnden anför därutöver att konkurrenssynpunkter bör beaktas om denna anslagsfinansierade teaterverksamhet skall ge inomhusföreställningar riktade till allmänheten.

RESERVATION
Jari Visshed m.fl. (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen samt ställer sig bakom förvaltningens tjänsteutlåtande och anför därutöver följande

I takt med att de borgliga budgetarna sakta kramat musten ur det lokala kulturlivet genom att skära ned på bidragen så har inte minst Kungsholmen blivit en andefattigare stadsdel att leva och verka i. En våt filt har lagts över mycket av det spirande lokala kulturarbete som var på gång.

Dock finns fortfarande möjligheten att i ex Rålambshovsparken en ljum sommarkväll få njuta av parkteaterns utmärkta föreställningar. Motionens förslag om att utvidga parkteaterns verksamhet tycker vi är ett utmärkt förslag.

De resonemang som förvaltningen för om NV Kungsholmen och parkteatern tycker vi är intressanta att arbeta vidare med. Inte minst mot bakgrund av att underlaget kraftigt kommer att öka genom de byggplaner som finns.

 

§15 Fria Teatern

Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-637-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 januari 2002. Fria Teatern har etablerat verksamhet på Bergsgatan och vill ha möjlighet att servera vin och öl i pausen vid sina föreställningar. Ansökan föreslås tillstyrkas.

JÄV
Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Fria Teatern får tillstånd för servering av starköl och vin för slutna sällskap fram till klockan 24.00

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden får i stort sett till varje sammanträde remisser från socialtjänst-förvaltningens tillståndsenhet ang. serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen besöker lokalerna och konstaterar att de – allt som oftast – inte är handikappvänliga. Dessa brister i tillgängligheten påverkar dock inte besluten om serveringstillstånd.

Denna gång handlar det om Fria Teatern som glädjande nog startat verksamhet i vår kulturfattiga stadsdel och som nu vill ha möjlighet till alkoholservering i pausen vid före ställningarna.

Lokala handikapprådet efterlyste på sitt sammanträde 1999-10-11 en tydligare politisk viljeriktning i dessa frågor. Rådet ansåg att politikerna inte använder de maktmedel de har för att skapa förutsättningar för att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel. På sitt sammanträde 2000-02-07 beslutade rådet som logisk konsekvens av detta att avstå från att lämna synpunkter på remisser rörande alkoholtillstånd eftersom tillgänglighetsaspekter visat sig inte ha relevans för beslutet.

Enligt tjänsteutlåtandet är verksamhetens entré belägen i gatuplanet. Två trappor om vardera sex steg leder ner till själva lokalen. Den stora rymliga toaletten är inte handikappanpassad. Vi utgår ifrån att teatern gör verklighet av sina löften att bygga en ramp så att även rullstolsburna kan gästa föreställningarna. Samt att toaletten handikappanpassas.

Vänsterpartiets mål är en stad som är tillgänglig för både handikappade och icke-handikappade. Det är viktigt att staden får och använder sig av rejäla maktmedel för att påverka verksamhetsansvariga så att de blir tvungna att bygga sina lokaler på så sätt att de blir tillgängliga för alla.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§16 Rapport om vinterväghållning under jul- och nyårshelgerna

Dnr 341-667-01

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 januari 2002. Samtliga entreprenörer i Stockholms innerstad och flera i ytterstaden hade mer eller mindre misslyckats med att upprätthålla den standard som har avtalats. Förklaringarna till detta var flera; en för sen första insats efter snöfallen, utebliven parkeringsövervakning under aftnar och helgdagar samt stor snömängd under kort tid hade sammantaget inneburit en för invånarna alltför dålig standard på gator och gångbanor.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag. Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.
Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.

Ordföranden tackade förvaltningen, framför allt verksamhetschef Thomas Levin med medarbetare, för deras arbete med uppföljning gentemot entreprenören för att få snöröjningen att fungera.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de olika yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna, stockholmspartiet och socialdemokraterna.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten läggs till handlingarna.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en rapport om resultatet av de åtgärder som redovisas i tjänsteutlåtandet.
 3. Inkomna skrivelser besvaras med rapporten.

 

RESERVATIONER
Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till vänsterpartiets förslag enligt följande:

 1. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att förbereda en uppsägning av avtalet med Stockholm Entreprenad AB samt utreda möjligheterna till att bygga upp en egenregiverksamhet, om möjligt i samarbete med andra stadsdelar.
 2. Stadsdelsnämnden konstaterar att även den politiska ledningens och förvaltningens beredskap – både centralt i staden och inom stadsdelen - var bristfällig och nödvändiga åtgärder vidtogs inte tillräckligt snabbt.

Nämnden framför därutöver följande:

Snökaoset i Stockholms stad – inte minst på Kungsholmen – var ett praktexempel på vad som kan hända när staden privatiserar en hel verksamhet och inte har någonting av den kvar i egen regi. Kompetensen i den egna organisationen tunnas ut och försvinner i snabb takt. I detta fall har entreprenören haft en fullständigt otillräcklig beredskap inför snöovädret och har inte levt upp till avtalet vilket rimligtvis måste resultera i kraftigt neddragna ersättningar för det illa utförda arbetet.

Stockholms stad har som mål att vara världens tillgängligaste stad även för personer med funktionshinder. Jul- och nyårshelgernas snökaos var även i detta hänseende ett fullständigt misslyckande från stadens sida.

Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till miljöpartiets förslag enligt följande:

Snökaoset inför jul och nyår har synliggjort behovet av en grundlig översyn av stadens och stadsdelarnas rutiner för arbetet med snöröjning och sandning av gator och gångvägar.

Den bristande beredskap inför stora helger har föranlett många olyckor, lidande och kostat skattebetalarna stora summor i vårdutgifter. Det kan redan nu konstateras att sjukvårdkostnaderna i samband med halkolyckor kostar mer än vad en korrekt hantering av snöröjning och sandning skulle ha kostat.

Facit i hand kan man säga att stadens och stadsdelarnas beredskap inför helgerna var under all kritik. För att förebygga liknande brister i framtiden bör förvaltningen ta fram en skriftlig rapport om grundorsaken till det kaotiska läget, omfattningen av skador i samband med dålig skötsel av gator och gångvägar samt en beräkning av kostnader i samband med olyckor, förseningar och sjukskrivningar. Problemet med felparkerade bilar som ledde till att den redan bristfälliga snöröjningen försvårades ytterligare bör diskuteras med stadshusledningen.

Vi anser att det inte går att bortförklara misslyckanden och frigöra sig från ansvar genom att skylla på det "extremt dåliga vädret". Bristerna ligger närmast vid upphandlingar, ansvarsfördelningen och uppföljningen av verksamheten. Det är stadsdelsnämndens skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika en upprepning av liknande situationer i framtiden.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Miljöpartiet att nämnden beslutar följande:

 1. Avtalet med entreprenörerna ses över, dels för att se om entreprenörerna uppfyllt de krav som ställts enligt avtal dels vid behov komplettera avtalet med nya krav med syfte att förebygga liknande brister inom myndighetens ansvarsområde.
 2. Stadsdelsförvaltningens beredskapsplaner redovisas.
 3. Entreprenörernas beredskapsplaner och journaler under den aktuella tidsperioden redovisas.
 1. Om utredningen visar att entreprenörerna inte följt de villkor som har ställts i det ingångna avtalet bör en diskussion om vilka åtgärder är nödvändiga tas.
 2. Förvaltningens/nämndens upphandlingsrutiner avseende målbeskrivning och
 3. upphandlingsvillkor ses över.

 4. Förvaltningen tar fram en krisplan för oförutsedda situationer.

§17 Anmälningsärenden

Från Länsstyrelsen i Stockholms Län överlämnande av anmälan enligt 71 a § socialtjänstlagen dnr 530-003-02

Från Revisionskontoret revisionsrapport - del 1: Vad är viktigt för att det ska vara en bra förskola - enligt föräldrar, personal och förskolechefer - förstudie dnr 124-660-01

Från Revisionskontoret revisionsrapport: Samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade i Stockholms stad - Slutrapport dnr 124-661-01

Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll sammanträde 011205

Anmälan av arvodesbestämmelser för 2002

Anmälan av Kommunfullmäktiges beslut ang avsägelser och fyllnadsval m m

Anmälan av balanslista

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av tjänstemannabeslut ekonomi - Inköp

§18 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll, och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 18)

§19 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Skrivelse från Birgitta Waller (mp) med anledning av EU-parlamentets beslut om ändrade upphandlingsregler (bilaga § 19)

§20 Information från stadsdelsförvaltningen

Medicinskt ansvariga sjuksköterskan Eva Kohl, Karin Jarnehammar från apoteket S:t Göran och Christina Hirsch från apoteket Tranan, lämnade i samband med behandlingen av rapporten om läkemdelsgenomgångar en muntlig redovisning av det genomförda arbetet.

Ordföranden tackade för redovisningen.

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade följande:

 • Bokslutet är klart och visar ett underskott om ca 8 mkr.
 • Nya lokaler för Kungsholmens dagliga verksamhet invigs den 1 februari då även verksamhetens nya namn tillkännages.
 • En namntävling kommer att genomföras om nya namn för Trossens äldreboenden. En jury ska tillsättas som ska rösta fram bästa namnförslag. Ingvar Snees utses att ingå i tävlingsjuryn.
 • Ett uppföljningsmöte har genomförts med föräldrar till barn på Essingeskolan.
 • Information om rekrytering av chef för äldre- och handikappomsorg.

 

§21 Anbudsunderlag för upphandling av drift Pilträdets restaurang samt kost till äldreomsorg

Dnr 125-226-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 januari 2002.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden antar anbudsunderlaget för upphandling av drift Pilträdets restaurang samt kost till äldreomsorgen.
 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen.

RESERVATION
Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till vänsterpartiets förslag enligt följande:

 1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för omarbetning.
 2. Utgångspunkten för kosthållningen på äldreboendena bör vara att så stor del av kosten som möjligt tillagas på plats i eget kök. Enligt en färsk revisionsrapport blir de boende mera nöjda med maten vilket även f.ö. påverkar deras välbefinnande så att de t.ex. ökar i vikt.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad