Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-02-21

Sammanträde 2002-02-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Verksamhetsberättelse med bokslutskommentarer

Dnr: 123-034-02

Bokslutet visar ett underskott om 8,3 mkr, vilket är knappt en procent av nettobudgeten på 950,6 mkr. Problemen finns framför allt inom individ- och familjeomsorg, speciellt psykiatrin, samt inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och skola. Överskott redovisas för administration, fysisk verksamhet, förskola, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder.


Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

3 Underlag till budget för 2003 med beräkningar för 2004 och 2005

Dnr: 102-078-02

I underlaget till kommunfullmäktiges budget för 2003 redovisas utvecklingstendenser och avvikelser jämfört med budget för innevarande år. I ärendet begärs bl.a. kompensation till vissa kommunövergripande verksamheter.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

4 Ny barnstuga i Lux-området på Lilla Essingen

Dnr: 350-086-02

Den friliggande barnstugan på Luxbacken 2 föreslås bli ersatt med en ny barnstuga i ett av de nya bostadshusen i Luxområdet.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

5 Rapport om kvalitetsuppföljningsarbetet inom äldre- och handikappomsorgen 2001

Dnr: 530-615-01

Kvaliteten inom äldreomsorgen på Kungsholmen visar jämfört med föregående års uppföljning fler brister. Det kan konstateras att det uppstår kvalitetsbrister i verksamheter i samband med täta chefsbyten.

Handläggare: Lajla Petersson, 508 08 101

6 Tilläggsavtal avseende driften av Serafens sjukhem

Dnr: 125-192-01

Handläggare: Birgitta Melder-Ståhl, 508 08 014

7 Utredning angående inkommen anmälan enligt 71 a § socialtjänstlagen, Lex Sarah

Dnr: 530-003-02

Förvaltningen bedömer att Kungsholmens stadsdelsnämnd ej ska gå vidare med en anmälan till länsstyrelsen. I utredningen har framkommit att det finns brister i vissa rutiner, men det kan ej bevisas att det generellt förekommer vanvård. Av de två fall som särskilt utpekats av anmälande sjuksköterska har en Lex Maria anmälan gjorts i det ena fallet och i det andra fallet kan man i efterhand ej konstatera vanvård.

Handläggare: Eva Kohl, 508 08 033

8 Läkemedelsgenomgångar

Dnr: 530-012-02

En genomgång har gjorts av läkemedelsanvändningen vid två äldreboenden. Då de resultat som framkommit är angelägna och med all säkerhet gäller för övriga delar staden överlämnas rapporten till kommunfullmäktige.

Handläggare: Eva Kohl, 508 08 033

9 Förlängning av ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade

Dnr: 125-229-01

Gällande ramavtal förlängs i avvaktan på införande av kundvalsmodell.

Handläggare: Lajla Petersson, 508 08 101

11 Rapport angående upphandling av platser på sommargård (kollo) sommaren 2002

Dnr: 125-048-00

Kungsholmen har tillsammans med tolv andra stadsdelsnämnder deltagit i en gemensam upphandling av sommargårdsplatser. I ärendet lämnas en redovisning av upphandlingen samt med vilka entreprenörer avtal har tecknats.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

12 Ansökan om utvecklingsmedel/fortsatt projektering till insatser inom familj, barn och ungdom

Dnr: 511-089-02

Ärendet innehåller ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att fullfölja projektet ”BB-modellen (Barnens Bästa) – en metod för strukturerad utredning, dokumentation och utvärdering”.

Handläggare: Gunhild Glingvall-Priftakis, 508 08 430

13 Försörjningsstödsstatistik t o m december 2001

Dnr: 512-040-01

Antalet hushåll med försörjningsstöd var 100 i december 2001. Det innebar en ökning med 15 hushåll sedan månaden innan. Motsvarande antal hushåll i december 2000 var 107.

Handläggare: Margaretha Nilsson, 508 08 324

14 Remiss av revisionsrapporten<br>Samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade i Stockholms stad - slutrapport

Dnr: 124-661-01

I förslaget till remissvar anges att samarbetsproblemen när det gäller patienter med psykisk sjukdom till stor del beror på ett nära nog klassiskt systemfel i lagstiftningen. Det är svårt att åstadkomma ett bra samarbete mellan två parter med regler som innebär att den ena parten ensidigt kan fatta beslut som drabbar den andra parten i form av åtaganden och kostnader.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 023

15 Yttrande över revisionsrapport - del 1: Vad är viktigt för att det ska vara en bra förskola<br>- enligt föräldrar, personal och förskolechefer - förstudie

Dnr: 124-660-01

Stadens revisionskontor genomför en granskning av barnomsorgen där Kungsholmen är en av fem stadsdelar som undersöks. Första etappen av två består av fokusgruppsintervjuer med personal och föräldrar. När undersökningen är genomförd i sin helhet bör resultatet kunna utgöra ett bra material för fortsatt utvecklingsarbete.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

16 Restaurang Norra Agne

Dnr: 621-044-02

Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Lex Sarah anmälan ang Serafens sjukhem

18 Från revisionskontoret ang revisionskontorets delrapport 2001

19 Från Gatu- och fastighetskontoret ang tillgänglighetsplaner

20 Anmälan av uppföljning av hemstödsgruppen

21 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll sammanträde 020122

22 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll sammanträde 020116

23 Anmälan av mark- och byggdelegationens protokoll 020123

24 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

26 Anmälan av inkomna skrivelser

27 Anmälan av tjänstemannabeslut

Ekonomi - Inköp
Indvid och familj - upphandling av handledning

28 Anmälan av skrivelse från stadsdelsförvaltningen till sökande till barnomsorg

29 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

30 Information från stadsdelsförvaltningen

32 32 - 37 sekretessbelagda ärenden

§28 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 24 januari 2002 justerats den 30 januari 2002 samt att protokoll från extra sammanträde den 31 januari 2002 justerats den 1 februari 2002. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 26 februari 2002. Jari Visshed och Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§29 Verksamhetsberättelse med bokslutskommentarer

Dnr 123-034-02
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 januari 2002. Bokslutet visade ett underskott om 8,3 mkr, vilket var knappt en procent av nettobudgeten på 950,6 mkr. Problemen fanns framför allt inom individ- och familjeomsorg, speciellt psykiatrin, samt inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och skola. Överskott redovisades för administration, fysisk verksamhet, förskola, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder.

BESLUT

 1. Bokslutet fastställs och verksamhetsberättelsen med bokslutskommentarer godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige.
 2. Stadsdelsnämnden fastställer enligt förvaltningens förslag vilka resultatenheter som ska föra över- respektive underskott till 2002.
 3. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen att det ackumulerade underskottet från den delvis avknoppade resultatenheten Drottningholmsvägen/Kungsholms torg inte förs över i ny räkning till 2002.
 4. Verksamhetsberättelser inklusive kvalitetsredovisning från enheter inom förskola och skola överlämnas till utbildningsnämnden.
 5. Verksamhetsberättelser för övriga enheter läggs till handlingarna.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl.(s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) deltog inte i beslutet.

UTTALANDEN
Jari Visshed m.fl.(s) lämnade följande uttalande:

Förvaltningen har utfört ett utmärkt arbete utifrån de svåra förutsättningar som majoriteten gav dem i samband med budgetförslaget för 2001.

Dock lyser bristerna i kvaliteten allt oftare igenom trots förvaltningens ansträngningar att försöka bibehålla kvaliteten.

Förskolan är ett tydligt exempel. Det har gått så långt att flera förskolor uttrycker tveksamhet när det gäller att uppfylla åtagandet om att erbjuda en god pedagogisk verksamhet utifrån barnens behov. De allt för stora barngrupper anges som en av orsakerna till att personalen inte längre hinner/orkar med barnen enskilt i den utsträckning som läroplanen föreskriver.

I en revisionsrapport om förskolan, som nämnden behandlar idag under en annan punkt på dagordningen, talas det mycket om att förskolorna har små möjligheter till förbättringar inom den egna verksamheten. För att det skall bli förbättringar krävs strukturella förutsättningar. Både personal och föräldrar ser en ekonomisk satsning på förskolan som en lösning på många av de behov som idag finns inom förskolan, inte minst barngruppernas storlek.

De förutsättningarna kan bara skapas om den politiska viljan finns. Vi kan bara konstatera att nuvarande majoritet inte har den politiska viljan.

Oroande är det också att läsa "Rapporten om kvalitetsuppföljningsarbetet inom äldre- och handikappomsorgen 2001" som presenteras vid dagens sammanträde. Av ärendet framgår att det funnits stora kvalitetsbrister inom äldreomsorgen på Kungsholmen. Inte minst är det ofta de privata utförarna som sviktar i kvalitet och kontinuitet i vården av de äldre. Det känns inte hedrande att i tidningar läsa om hur kvaliteten är inom äldreomsorgen på Kungsholmen.

Något av ett signum för Kungsholmen har varit den fristående kvalitetsuppföljning som vi inrättade på vår tid. Uppföljningen har varit viktig både för att brister skulle kunna upptäckas men ändå kanske allra viktigast för det framåtsyftande arbetet med kvaliteten på våra enheter. Kvalitetsarbetet har uppmärksammats och rönt välförtjänt beröm. Tyvärr kan vi nu konstatera att även själva kvalitetsuppföljningsarbetet drabbats av majoritetens nedskärningar. Effekterna av detta är att bara 11 av 19 uppföljningar genomfördes under 2001. Effekterna av detta för kvalitetsarbetet inom äldre- och handikappomsorgen torde väl vara oomstridda.

Frågan är vad majoriteten tänker göra åt det ? Vad kan de göra ?

Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Vänsterpartiet deltar inte i dagens beslut om verksamhetsberättelse med boksluts-kommentarer. Vi deltog inte heller i beslutet när stadsdelsnämndens majoritet röstade igenom sin budget för år 2001 eftersom vi redan då insåg att budgetramarna var alltför snävt tilltagna. Majoritetens budget har varit en nedskärningsbudget som drabbat direkt dem som har det sämst ställt i vårt samhälle.

Bokslutet visar ett underskott med 8.3 mkr, ett negativt resultat andra året i rad. Underskottet har uppstått trots majoritetens beslut om mera restriktiv biståndsbedömning inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Anställningsstopp för tjänster av administrativ karaktär har gällt större delen av året. Under hösten införde man även inköpsstopp. Nödvändiga utgifter har i många fall skjutits upp till år 2002.

Vänsterpartiet reagerar i verksamhetsberättelsen speciellt på följande:

 • Tre av fyra skolenheter måste överföra stora underskott till år 2002 trots förra årets besparingar. Ytterligare nedskärningar inom skolan är således att vänta vilket drabbar främst barn med särskilda behov.
 • Inom barnomsorgen är sjukfrånvaron hög och rekryteringsproblemen påtagliga. Föräldrarna och personalen är missnöjda med de stora barngrupperna. Trots detta kommer förskolorna antingen att bli tvungna att ytterligare öka gruppstorleken alternativt minska antalet personaltimmar, i värsta fall både och. Dessutom kan inte barnomsorg i dag erbjudas i den egna stadsdelen.
 • Barn med särskilda behov får färre stödtimmar än tidigare, vilket även gäller de insatser som beviljas barn och ungdomar inom socialtjänsten.
 • Stödtimmarna per mottagare har minskat kraftigt inom socialpsykiatrin.
 • Ingen utbyggnad av antalet platser i gruppboenden för funktionshindrade är på gång, ej heller några boenden för hemlösa. Den pågående utförsäljningen av allmännyttans hyreslägenheter har gjort det allt svårare att få fram försöks- och träningslägenheter.
 • Personalens sjukfrånvaro når nya rekordnivåer. En del av detta kan direkt härledas till majoritetens privatiseringsiver.
 • Allt mindre del av stadsdelsnämndens utgifter kan påverkas under löpande verksamhetsår eftersom så stor del drivs av entreprenörer. Alla besparingar drabbar egenregiverksamheterna.

Stadsdelsnämndens majoritet har under året fortsatt med sin fundamentalistiska konkurrensutsättningspolitik trots att den varken lett till lägre kostnader, högre kvalitet eller större valfrihet. I två stora upphandlingsärenden har majoriteten t.o.m. gått emot förvaltningens förslag då förvaltningen förespråkade egen regi i stället för entreprenad. Nu håller man t.o.m. på med att konkurrensutsätta gruppboendena för psykiskt funktionshindrade.

Den styrande majoritetens ideologiskt motiverade skattesänkningar är på väg att leda till en katastrof för den offentliga sektorn. "Behoven skall rymmas inom budgeten" och inte tvärtom. År 2002 kommer med all säkerhet att resultera i ännu sämre resultat både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Moderaternas stödpartier borde inse vilka konsekvenser samarbetet inom majoriteten är på väg att få och snarast hoppa av koalitionen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§30 Underlag till budget för 2003 med beräkningar för 2004 och 2005

Dnr 102-078-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 februari 2002. I underlaget till kommunfullmäktiges budget för 2003 redovisades utvecklingstendenser och avvikelser jämfört med budget för innevarande år. I ärendet begärdes bl.a. kompensation till vissa kommunövergripande verksamheter.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl.(s) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag från socialdemokraterna.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet som innebar återremiss av ärendet.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden tog först upp vänsterpartiets förslag om återremiss av ärendet och ställde det mot avslag.

Beslut denna del

Stadsdelsnämnden avslår yrkandet.

Ordföranden ställde därefter förvaltningens förslag mot socialdemokraternas förslag. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag till budget för 2003 med beräkningar för 2004 och 2005.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer om att kostnadsramen för den kommunövergripande verksamheten hörselförskolan justeras för pris- och kostnadsökningar på samma sätt som skett för övrig förskoleverksamhet.
 3. Stadsdelsnämnden hemställer om att kostnadsramen för den kommunövergripande verksamheten Stadshagens habiliteringsenhet justeras för pris- och kostnadsökningar på samma sätt som skett för övrig förskoleverksamhet.
 4. Stadsdelsnämnden hemställer om ett anslag på 1,0 mkr för den kommunövergripande pensionärsverksamheten Parmis i likhet med motsvarande anslag för liknande verksamheter i andra delar av staden t ex Tellus, Mariahissen och Vasaträffen.
 5. Stadsdelsnämnden hemställer om kompensation för kostnader för insatser för äldre och funktionshindrade från andra kommuner enligt 2 kap  3 § SoL eftersom dessa insatser inte beaktas i stadens resursfördelningssystem.
 6. Stadsdelsnämnden hemställer om en översyn av riktlinjerna för fritidsklubbar för 10-12-åringar.
 7. Stadsdelsnämnden godkänner den i tjänsteutlåtandet reviderade och kompletterade aktivitetsplanen för upphandling av varor, tjänster och verksamhet.

RESERVATIONER
Jari Visshed m.fl. (s) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till socialdemokraternas förslag enligt följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens underlag till budget för 2001 med beräkningar för 2002 och 2003.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om medel så att antalet barn i barngrupperna kan minskas inom förskolan.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att öka anslaget till

skolbarnomsorgen så att förutsättningarna för en mer strukturerad verksamhet skapas.

4. Stadsdelsnämnden hemställer om medel som medger en resursförstärkning av äldreomsorgen

5. Stadsdelsnämnden hemställer om medel till äldreomsorgen så att nedläggning av Parmis inte blir aktuell.

6. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om medel så att alla barn som så önskar skall beviljas kolonivistelse.

7. Stadsdelsnämnden förstärker stödet till det lokala kultur och föreningslivet.

8. Stadsdelsnämnden konkurrensutsätter tills vidare ingen ytterligare egenregiverksamhet inom vård och omsorg för att inte riskera kvaliteten och för att garantera valfriheten.

9. Budgetunderlaget överlämnas till kommunstyrelsen.

10. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Av prognoserna i tjänsteutlåtande kan man utläsa att antalet barn kommer att öka under planeringsperioden. Det ställer krav på utbyggnad av platser framförallt inom förskolan. Redan idag är det trångt att få in barn på våra förskoleenheter på Kungsholmen.

Förskolan är viktig när barnet bygger upp sitt sociala nätverk med kompisar i sitt närområde. Därför tycker vi det är viktigt att förvaltningen nogsamt bevakar utveckling så att vi inte hamnar i den situationen att vi ständigt ligger efter och tvingas utnyttja barnomsorgsgarantin maximalt. Ofta innebär det nämligen att man anvisas plats på någon förskola långt ifrån bostaden och närområdet.

Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till vänsterpartiets förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för omarbetning enligt följande:

 1. Nämndens verksamheter behöver resursförstärkningar. Läget inom förskolan, grundskolan och omsorgsverksamheterna är kritiskt. Bokslutet har dessutom två år i rad visat ett underskott trots besparingsåtgärder. Kommunalskatten behöver höjas.
 2. All ytterligare konkurrensutsättning och övrig privatisering av vård, omsorg, skola och fritidsverksamheter för ungdomar avbryts. Verksamheter som i dag drivs på entreprenad bör efter entreprenadtidens utgång åter drivas i egen regi. Detta även för att nämnden skall öka sitt verksamhetsmässiga och ekonomiska handlingsutrymme.
 3. Nya boenden för psykiskt funktionshindrade och hemlösa bör skapas i stadsdelen.
 4. Nämnden skall göra satsningar på förebyggande arbete för ungdomar, bl.a. ungdomars fritidsverksamheter.
 5. Ett anslag till kulturverksamheter bör återinföras i nämndens budget.

 

§31 Ny barnstuga i Lux-området på Lilla Essingen

Dnr 350-086-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 februari 2002. Den friliggande barnstugan på Luxbacken 2 föreslogs bli ersatt med en ny barnstuga i ett av de nya bostadshusen i Luxområdet.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snées m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.


PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner planering och inrättande av en ny barnstuga i SKB:s fastighet i Luxområdet på Lilla Essingen

RESERVATION
Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till vänsterpartiets förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden anser att det utifrån barnens behov av utevistelse ligger ett stort värde i de få kvarvarande friliggande barnstugorna. Gatu- och fastighetsnämnden bör ge gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att se till att förskolan på Luxbacken 2 skall ha kvar sina nuvarande lokaler.

 

§32 Rapport om kvalitetsuppföljningsarbetet inom äldre- och handikappomsorg...

Dnr 530 615-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 februari 2002. Kvaliteten inom äldreomsorgen på Kungsholmen visade jämfört med föregående års uppföljning fler brister. Det konstaterades att det uppstod kvalitetsbrister i verksamheter i samband med täta chefsbyten.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl.(s) yrkade bifall till ett förslag från socialdemokraterna samt till ett tilläggsförslag om att återbesätta tjänsten som kvalitetsuppföljare.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till socialdemokraternas tilläggsförslag och lämnade ett särskilt uttalande enligt nedan.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde förvaltningens förslag, socialdemokraternas förslag och vänsterpartiets förslag mot varandra. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag. Ordföranden tog därefter upp socialdemokraternas tilläggsförslag och fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

RESERVATIONER

Jari Visshed m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till socialdemokraternas förslag enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att återbesätta tjänsten som kvalitetsuppföljare samt att anföra följande:

Av ärendet framgår att det funnits stora kvalitetsbrister inom äldreomsorgen på Kungsholmen under 2001. Inte minst är det ofta de privata utförarna som sviktar i kvalitet och kontinuitet i vården av de äldre.

Något av ett signum för Kungsholmen har varit den fristående kvalitetsuppföljning som vi inrättade på vår tid. Uppföljningen har varit viktig både för att brister skulle kunna upptäckas men ändå kanske allra viktigast för det framåtsyftande arbetet med kvaliteten på våra enheter.

Kvalitetsarbetet har uppmärksammats och rönt välförtjänt beröm.

Tyvärr kan vi nu konstatera att även själva kvalitetsuppföljningsarbetet drabbats av majoritetens nedskärningar. Effekterna av detta är att bara 11 av 19 uppföljningar genomfördes under 2001. Effekterna av detta för kvalitetsarbetet inom äldre- och handikappomsorgen torde väl vara oomstridda.

För att kvalitetsfrågorna inte skall tappa ytterligare styrfart så föreslår vi att tjänsten som kvalitetsuppföljare snarast återbesätts.

Jari Visshed m.fl. (s) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig också mot nämndens beslut att avslå tilläggsförslaget att återbesätta tjänsten som kvalitetsuppföljare.

Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till vänsterpartiets förslag enligt följande:

 1. Förvaltningen får i uppdrag att förbereda en uppsägning av avtalet med Attendo Care AB om driften av Trossen eftersom företaget trots långvarig regelbunden uppföljning och upprepade handlingsplaner fortfarande inte uppfyller avtalet. Förvaltningen skall samtidigt förbereda ett övertagande av verksamheten i nämndens egen regi. Ärendet bör tas upp i stadsdelsnämnden senast på aprilsammanträdet.
 2. Förvaltningen bör på nästa nämndsammanträde komma med svar på de frågor som Vänsterpartiet den 13.12. 2001 skriftligt ställde om Trossen. Den aktuella rapporten ger inte svar på samtliga frågor.
 3. Förvaltningen bör månadsvis komma med en rapport om de verksamheter som drivs av ISS Care AB eftersom de visar så stora brister att förvaltningen ej anser att ramavtalet är uppfyllt.
 4. Stadsdelsnämnden lägger f.ö. rapporten till handlingarna.

UTTALANDE
Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

Majoritetens restriktivitet beträffande administrativa anställningar har medfört att man inte har återbesatt vakansen som kvalitetsuppföljare. Att endast 11 av 19 planerade uppföljningar har genomförts är inte acceptabelt - särskilt mot bakgrund att förvaltningen konstaterar att kvaliteten inom äldreomsorgen på Kungsholmen visar fler vrister i jämförelse med föregående års uppföljning. Man har inte heller kunnat genomföra fördjupade uppföljningar, attitydundersökningar och deltagarobservationer.

Med beklagande konstaterar vi att majoritetens spariver går utöver det viktiga kvalitetsarbetet inom äldre- och handikappomsorgen.

Stadsdelsnämnden gav i samband med behandlingen av ärendet förvaltningen i uppdrag att besvara kvarstående frågor från vänsterpartiet.

§33 Utredning angående inkommen anmälan enligt 71 a § socialtjänstlagen, Lex Sarah

Dnr 530-003-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 februari 2002.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m.fl.(s), Ingvar Snees m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp), Birgitta Borg (kd), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Birgitta Waller (mp) yrkade dessutom bifall till ett tilläggsförslag från miljöpartiet.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden tog först upp det gemensamma yrkandet från samtliga ledamöter och fann att nämnden hade bifallit yrkandet. Därefter tog ordföranden upp miljöpartiets tilläggsförslag och fann att nämnden hade avslagit detsamma.

BESLUT

För att undvika att några oklarheter kvarstår beslutar nämnden att överlämna ärendet till länsstyrelsen för slutligt ställningstagande.

RESERVATION
Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå miljöpartiets tilläggsförslag enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart avbryta avtalet med Attendo Care AB.
 2. Stadsdelsnämnden anmäler det akuella ärendet samt de tidigare inträffade incidenterna i servicehuset Trossen till länsstyrelsen.
 3. Stadsdelsnämnden beslutar att genast inleda arbetet med att återgå till egen regi.
 4. Stadsdelsnämnden avsätter nödvändiga ekonomiska resurser för att upprätthålla en god kvalitet i verksamheten.
 5. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Entreprenören Attendo Care AB har - genom upprepade missförhållanden, såsom brister i journalföring, medicinsk behandling och flera bränder i servicehuset som slutade tragiskt med dödsfall - förbrukat sin trovärdighet som en lämplig vårdgivare vid Trossens servicehus. Kungsholmens stadsdelsnämnd har det yttersta ansvaret för de vårdbehövande vid Trossen. De tidigare uppmärksammade händelserna, efterföljande utredningar och diskussioner mellan stadsdelsförvaltningen och entreprenören har inte lett till tillräcklig förbättring i företagets hantering av verksamheten. För att kunna återskapa allmänhetens förtroende gentemot verksamheten vid Trossen krävs att inga fortsatta brister tolereras.

 

§34 Läkemedelsgenomgångar

Dnr 530-012-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 februari 2002. En genomgång hade gjorts av läkemedelsanvändningen vid två äldreboenden. Då de resultat som framkommit var angelägna och med all säkerhet gällde även för övriga delar staden överlämnades rapporten till kommunfullmäktige.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar rapporten om läkemedelsgenomgångar till kommunfullmäktige.

 

§35 Förlängning av ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om...

Dnr 125-229-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 januari 2002. Gällande ramavtal förlängdes i avvaktan på införande av kundvalsmodell.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga ramavtal enligt bilaga, tecknat den 1 december 1999 att gälla t o m 31 december 2003
 2. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till vårdgivarna och till Socialtjänstförvaltningen

§36 Rapport angående upphandling av platser på sommargård (kollo) sommaren ...

Dnr 125-048-00

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 februari 2002. Kungsholmen hade tillsammans med tolv andra stadsdelsnämnder deltagit i en gemensam upphandling av sommargårdsplatser. I ärendet lämnades en redovisning av upphandlingen samt med vilka entreprenörer avtal hade tecknats.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl.(s) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag från socialdemokraterna.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

Rapporten läggs till handlingarna.

RESERVATION
Jari Visshed m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till socialdemokraternas förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden upphandlar platser på sommargård (kollo) i den omfattning att alla barn som vill får åka på kollo samt anför följande:

I samband med att budgeten skulle fastställas yrkade vi att alla barn som önskade det skulle beredas plats på kollo. Genom att erbjuda alla kolonivistelse skapar man möten mellan barn och ungdomar med olika bakgrund och erfarenheter.

Låt alla barn och ungdomar som vill åka på kollo !

Herman Gatica (v) deltog inte i beslutet, och lämnade röstförklaring enligt följande:

Vänsterpartiet deltar ej i dagens beslut gällande rapport angående upphandling av platser på sommargård (kollo) sommaren 2002.

Vänsterpartiet framförde på nämndsammanträdet 2001-11-08 att den nuvarande organisationen för sommargårdsverksamheten är byråkratisk och tidskrävande. Enligt vår uppfattning bör en ny sommarbarnsbyrå inrättas centralt i staden. Den skall enligt tidigare modell tillhandahålla sommargårdsplatser för samtliga stadsdelsnämnder.

Vi anser dessutom att samtliga barn som ansöker om plats på kollo bör beviljas en plats.

 

§37 Ansökan om utvecklingsmedel/fortsatt projektering till insatser inom fa...

Dnr 511-089-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 februari 2002. Ärendet innehöll ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att fullfölja projektet "BB-modellen (Barnens Bästa) – en metod för strukturerad utredning, dokumentation och utvärdering".

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen om 533 000 kronor för projekt "BB-modellen (Barnens Bästa) - en metod för strukturerad utredning, dokumentation och utvärdering".

 

§38 Försörjningsstödsstatistik t o m december 2001

Dnr 512-040-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 februari 2002. Antalet hushåll med försörjningsstöd var 100 i december 2001. Det innebar en ökning med 15 hushåll sedan månaden innan. Motsvarande antal hushåll i december 2000 var 107.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

 

§39 Samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade i Stockholms stad - slutrapport

Remiss från revisionskontoret
Dnr 124-661-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 februari 2002. I förslaget till remissvar angavs att samarbetsproblemen när det gäller patienter med psykisk sjukdom till stor del beror på ett nära nog klassiskt systemfel i lagstiftningen. Det är svårt att åstadkomma ett bra samarbete mellan två parter med regler som innebär att den ena parten ensidigt kan fatta beslut som drabbar den andra parten i form av åtaganden och kostnader.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m.fl.(s), Ingvar Snees m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp), Birgitta Borg (kd), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla förslaget.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar.
 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att sammanställa en redovisning av
  a. Hur samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin strukturerats och organiserats på Kungsholmen-Essingeöarna.

  b. Vilka åtgärder har planerats för att utveckla samverkan mellan de olika parterna.

  c. Vilka konkreta behov finns det i stadsdelen avseende detta verksamhetsområde av boendealternativ, boendestöd, behandlingsinsatser, sysselsättning etc.

  d. Vilka verksamheter erbjuder vi personer med psykiska funktionshinder för närvarande, hur många får stöd, uppskattat antal där hjälp uteblir och anledningen till detta.

  e. Hur många personer som nämnden har ansvar för bor utanför stadsdelen, vilka kontakter har förvaltningen med dessa personer, hur stora är kostnaderna för dessa boenden samt hur sker planering av "hemflyttning".
 3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera samverkansavtalet och återkomma med förslag till skärpning och förbättringar.

 

§40 Vad är viktigt för att det ska vara en bra förskola - enligt föräldrar, personal och förskolechefer - förstudie

Remiss från revisionskontoret
Dnr 124-660-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 februari 2002. Stadens revisionskontor genomförde en granskning av barnomsorgen där Kungsholmen var en av fem stadsdelar som undersöktes. Första etappen av två bestod av fokusgruppsintervjuer med personal och föräldrar.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl.(s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från enligt nedan.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande.

RESERVATION
Jari Visshed m.fl.(s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt anför följande:

Frågan som ställs i revisionsrapporten är i högsta grad relevant. Vad är viktigt för att det skall vara en bra förskola ?

Svaret från föräldrar, personal och förskolechefer är ganska entydigt.

Minska barngruppernas storlek.

Nu är ju detta ingen nyhet för stadsdelsnämnden. I nämndens egna brukarundersökningar och i skrivelser har detta framkommit vid ett flertal tillfällen. Senast i samband med att verksamhetsberättelsen behandlades idag där flera förskolor uttrycker tveksamhet när det gäller att uppfylla åtagandet om att erbjuda en god pedagogisk verksamhet utifrån barnens behov. De allt för stora barngrupper anges som en av orsakerna till att personalen inte längre hinner/orkar med barnen enskilt i den utsträckning som läroplanen föreskriver.

I revisionsrapporten konstateras också att det är lite förskolorna själva kan göra för att förbättra verksamheten. Det som saknas är strukturella förutsättningar.

Kort sagt, majoriteten satsar för lite pengar på förskolan. Förskolan hör ju som bekant inte till de av majoriteten prioriterade verksamheterna. (Om det nu undgått någon)

För oss är det en rättvisefråga att ge alla barn rätt till en bra förskola.

Under de kommande åren vill vi minska barngrupperna med i genomsnitt två barn per grupp. Vi kommer också föreslå, när fullmäktige under våren antar sin förskoleplan, att staden ska anta riktlinjer för barngruppernas storlek; 13/14 barn i småbarnsgrupperna och 17/18 barn per grupp för fyra- och femåringarna.

Dessa förslag tillsammans med en rad innehållsmässiga förändringar som vi kommer att presentera i vår förskoleplan innebär att förskolan kan axla sin givna roll i det livslånga lärandet.

Personalen, föräldrarna och inte minst barnen behöver den nytändning som vår politik kommer att innebära för förskolan.

§41 Restaurang Norra Agne

Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-044-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 februari 2002.

JÄV
Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Norra Agne om serveringstillstånd av alkohol för inomhusservering fram till klockan 01.00 och för utomhusservering till klockan 22.00.

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden får i stort sett till varje sammanträde remisser från socialtjänst-förvaltningens tillståndsenhet ang. serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen besöker lokalerna och konstaterar att de – allt som oftast – inte är handikappvänliga. Dessa brister i tillgängligheten påverkar dock inte besluten om serveringstillstånd.

Lokala handikapprådet efterlyste på sitt sammanträde 1999-10-11 en tydligare politisk viljeriktning i dessa frågor. Rådet ansåg att politikerna inte använder de maktmedel de har för att skapa förutsättningar för att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel. På sitt sammanträde 2000-02-07 beslutade rådet som logisk konsekvens av detta att avstå från att lämna synpunkter på remisser rörande alkoholtillstånd eftersom tillgänglighetsaspekter visat sig inte ha relevans för beslutet.

Enligt tjänsteutlåtandet är restaurang Norra Agne belägen i gatuplanet. Entrén har tre trappsteg, vilket gör det svårt för en rullstolsbunden att ta sig in i lokalen. Toaletterna är inte handikappanpassade och ligger i det nedre planet dit en smal, nästan spiralformad trappa leder. Personer med rörelsehinder är således i praktiken utestängda från denna restaurang.

Vänsterpartiets mål är en stad som är tillgänglig för både handikappade och icke-handikappade. Restauranger och övriga serveringar är självklart bara en liten, dock ej obetydlig del av problematiken. Det är viktigt att staden får och använder sig av rejäla maktmedel för att påverka de privata näringsidkarna så att de blir tvungna att bygga sina lokaler på så sätt att de är tillgängliga för alla.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§42 Anmälningsärenden

 • Lex Sarah anmälan ang Serafens sjukhem dnr 530-090-02
 • Skrivelse från revisorerna angående revisionskontorets delrapport 2001 dnr 124-501-01.

Stadsdelsnämndens styrande koalition överlämnade skrivelse till revisorerna.

 • Från Gatu- och fastighetskontoret ang tillgänglighetsplaner dnr 351-220-01
 • Anmälan av uppföljning av hemstödsgruppen dnr 520-093-02.
  Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:
  Den anmälda rapporten är mycket välskriven och informativ och beskriver på ett utmärkt sätt det viktiga arbete som hemstödsgruppen driver bland psykiskt funktionshindrade pensionärer i deras hem.

  Vi konstaterar med oro den kraftigt minskade snittiden/pensionär/vecka från 13,3 timmar i februari 2001 till 9,6 timmar i november 2001. Vi tolkar detta som ett resultat av majoritetens beslut våren 2001 om restriktivitet i biståndsbedömningen vilket i detta fall mycket tydligt slår mot en ytterst utsatt grupp bland våra gamla. Detta är bara en av konsekvenserna av majoritetens skattesänkningspolitik.
 • Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll sammanträde 020122
 • Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll sammanträde 020116
 • Anmälan av mark- och byggdelegationens protokoll 020123
 • Anmälan av arbetsmarknadsstatistik
 • Anmälan av balanslista
 • Anmälan av tjänstemannabeslut, ekonomi - Inköp
  Individ och familj - upphandling av handledning
 • Anmälan av skrivelse från stadsdelsförvaltningen till sökande till barnomsorg

§43 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll, protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 43)

§44 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Skrivelse från Didar Samaletdin (fp) om kultur på Nordvästra Kungsholmen, dnr 660-131-02

Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§45 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

 • Kerstin Ohlsson har anställts som chef för verksamhetsområdet äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.
 • Förvaltningen kommer att genomföra ett chefsutvecklingsprogram.
 • Förvaltningsledningen håller planeringskonferens den 16-17 maj. Stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare inbjuds att delta under konferensens andra dag.
 • Påminnelse om lunch för stadsdelsnämndens gruppledare den 6 mars på Trossen.
 • Västerbroplans dagliga verksamhet invigde nya lokaler och tillkännagav nytt namn den 1 februari (tidigare Kungsholmens dagliga verksamhet).

§46 Upphandling av personliga ombud för psykiskt funktionshindrade

Dnr125-055-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 januari 2002.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner anbudsförfrågan gällande upphandling av personliga ombud för psykiskt funktionshindrade
 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra planerad upphandling och nämnden delegerar till förvaltningschefen att underteckna avtal med antagna anbudsgivare.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl.(s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) deltog inte i beslutet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.