Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-03-21

Sammanträde 2002-03-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll


Muntlig information om Lättlästprojektet
Projektledare Lena Tengvall

2 Medborgarförslag: Informationsskyltar om Kungsholmens histora

Dnr: 341-663-01

Informationsskyltar kan sättas upp på lämpliga ställen på Essingeöarna och i stadsdelsområdet i övrigt om medverkan från föreningar eller företag kan delfinansiera projektet.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

3 Medborgarförslag: Åtgärda felaktig utformad gångbana i Rålambshovsparken

Dnr: 341-022-02

Stadsdelsförvaltningen föreslår att en inventering görs i alla parkområden och att en diskussion upptas med gatu- och fastighetskontoret om medverkan till förbättringar av gång- och cykelvägar i stadsdelens parker.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 Redovisning av antalet personer som är beviljade äldreboende med heldygnsomsorg

Dnr: 534-144-02

Den 5 mars 2002 väntade 25 personer på plats i äldreboende med heldygnsomsorg.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 08 508 08 032

5 Utredning om det finns behov av att behålla ytterligare två<br>våningsplan på Stadshagsgården under andra halvåret 2003

Dnr: 530-497-01

Det bedöms inte vara nödvändigt att behålla ytterligare två våningsplan på Stadshagsgården utöver de som nämnden redan beslutat ska behållas för det utbyggda korttidsboendet. Däremot föreslås i ett annat tjänsteutlåtande att ett våningsplan behålls för tillfälliga bostadsbehov med viss personaltillsyn inom individ- och familjeomsorgen.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

6 Förslag till korttidsboende för psykiskt funktionshindrade vid Stadshagsgården

Dnr: 524-143-02

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att planera för ett korttidsboende för psykiskt funktionshindrade genom att ett våningsplan vid Stadshagsgården disponeras för jour-, svikt- och utredningsboende för 8-12 personer med psykiska funktionshinder.

Handläggare: Susanna Eriksson, 508 08 022

7 Förslag till tilläggsavtal avseende driften av Serafens sjukhem

Dnr: 125-192-01

Handläggare: Birgitta Melder-Ståhl, 508 08 014

8 Redovisning tillkommande kostnader/hyresgästanpassning Serafens Sjukhem

Dnr: 534-332-01

Med hänsyn taget till intäkten av sjukhemsboendet kommer stadsdelsnämndens hyreskostnad för det ombyggda sjukhemmet att minska i relation till kostnaderna före ombyggnaden.

Handläggare: Gunilla Wallmark, 508 08 091

9 Frågor till stadsdelsförvaltningen angående läget på Trossen<br>äldreboende - frågor från (v)

Dnr: 530-020-02

Förvaltningen besvarar i ärendet kvarstående frågor i skrivelse från vänsterpartiets representanter i stadsdelsnämnden.

Handläggare: Lajla Petersson, 508 08 101

10 Kultur på nordvästra Kungsholmen

Dnr: 660-131-02

Förvaltningen lämnar i ärendet förslag till svar på skrivelse från folkpartiets representanter i stadsdelsnämnden.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

11 Insatser för unga vuxna och deras nätverk<br>Ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen

Dnr: 513-150-02

Sektionen för vuxna - missbruk - vill under två års tid förstärka personalstyrkan med ytterligare en alkohol- och drogterapeut med kunskap om arbete med missbrukares nätverk.

Handläggare: Margareta Isaksson, 508 08 456

12 Upphandling av vård för vuxna missbrukare<br> - redovisning av upphandlingens resultat

Dnr: 125-158-01

En gemensam upphandling av missbruksvård har genomförts för stadens 18 stadsdelsnämnder samt socialtjänstnämnden. Ramavtal/överenskommelse har ingåtts med 47 vårdgivare.

Handläggare: Susanna Eriksson, 508 08 022

13 Gemensam upphandling av vård för barn, ungdom och familjer

Dnr: 125-139-02

I ärendet föreslås att stadsdelsnämnden uppdrar till Socialtjänstnämnden att genomföra upphandling av vård av barn, ungdomar och familjer, samt att stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsförvaltningen att förlänga befintliga avtal fram till dess att nya avtal tecknats.

Handläggare: Birgitta Melder-Ståhl, 508 08 014

14 Försörjningsstödsstatistik t o m januari 2002

Dnr: 512-514-02

Handläggare: Margareta Nilsson, 508 08 324

REMISSER/YTTRANDEN

15 Äldres rätt att välja boende<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 534-640-01

Det är olämpligt att vid beslut om bostad i servicehus enbart utgå från ålder och inte ta hänsyn till den enskildes behov. En individuell biståndsbedömning måste alltid ligga till grund för beslut om särskilt boende, och behoven är inte alltid enbart relaterade till ålder.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

16 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Gångaren 12 inom<br>stadsdelen Stadshagen S-Dp 1999-07401-54<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 311-094-02

Förvaltningen anmäler i ärendet behov av två gruppboenden med fem boende vardera för psykiskt funktionshindrade, samt behov av friliggande försöks-/träningslägenhet.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

17 Behov av en övergripande klotterstrategi<br>Remiss från kommunstyrelsen av skrivelse från (s)

Dnr: 341-067-02

Stadsdelsförvaltningen är positiv till delar av analysen i förslaget, även om en övergripande klotterstrategi i viss mening redan finns.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

18 Inrätta Stockholms klotterkommission<br>Remiss från kommunstyrelsen av skrivelse från (fp)

Dnr: 341-068-02

Stadsdelsförvaltningen är positiv till delar av analysen i förslaget, även om andra delar i skrivelsen är fokuserade på sådant som inte är primärkommunala ansvarsområden; lokaltrafik, polis m.fl.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

19 Restaurang Asplunden

Dnr: 621-085-02

I ärendet föreslås att restaurang Asplunden får serveringstillstånd för alkohol fram till kl. 01.00.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Anmälan av protokoll

Protokoll från sammanträde med lokala pensionärsrådet och lokala handikapprådet.

22 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

24 Anmälan av inkomna skrivelser

25 Anmälan om tjänstemannabeslut. Ekonomi - inköp. Barn och Ungdom

26 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

27 Information från stadsdelsförvaltningen

§50 Justreing

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 21 februari 2002 justerats den 26 februari 2002. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 26 mars 2002. Jari Visshed och Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§51 Informationsskyltar om Kungsholmens histora

Svar på medborgarförslag
Dnr 341-663-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 mars 2002. Informationsskyltar kunde sättas upp på lämpliga ställen på Essingeöarna och i stadsdelsområdet i övrigt om medverkan från föreningar eller företag kunde delfinansiera projektet.

BESLUT

Informationsskyltar kan sättas upp på lämpliga ställen på Essingeöarna och i stadsdelsområdet i övrigt om medverkan från föreningar eller företag kan delfinansiera projektet.

 

§52 Åtgärda felaktig utformad gångbana i Rålambshovsparken

Svar på medborgarförslag
Dnr 341-022-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 mars 2002. Stadsdelsförvaltningen föreslog att en inventering skulle göras i alla parkområden och att en diskussion skulle upptas med gatu- och fastighetskontoret om medverkan till förbättringar av gång- och cykelvägar i stadsdelens parker.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Per Höjeberg (fp), Mats Rosén (kd), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till ett gemensamt tillägg.

Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat det gemensamma förslaget från samtliga ledamöter.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samarbete med gatu- och fastighetskontoret inventera standarden på gång- och cykelbanor i stadsdelens parker och därefter utarbeta en upprustningsplan.
 2. Stadsdelsnämnden uttalar att det är viktigt att prioritera den av förslagsställaren påtalade gångbanan.

 

§53 Redovisning av antalet personer som är beviljade äldreboende med heldy...

Dnr 534-144-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 mars 2002. Den 5 mars 2002 väntade 25 personer på plats i äldreboende med heldygnsomsorg.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av antalet personer som är beviljade äldreboende med heldygnsomsorg inom stadsdelsområdet.

 

§54 Utredning om det finns behov av att behålla ytterligare tvåvåningsp...

Dnr 530-497-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 mars 2002. Det bedömdes inte vara nödvändigt att behålla ytterligare två våningsplan på Stadshagsgården utöver de som nämnden redan hade beslutat skulle behållas för det utbyggda korttidsboendet. Däremot föreslogs i ett annat tjänsteutlåtande att ett våningsplan skulle behållas för tillfälliga bostadsbehov med viss personaltillsyn inom individ- och familjeomsorgen.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Per Höjeberg (fp), Mats Rosén (kd), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till ett gemensamt tillägg.

Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat i enlighet med det gemensamma förslaget från samtliga ledamöter.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen, och uppmanar förvaltningen att tillsammans med socialtjänstförvaltningen undersöka om ytterligare något våningsplan kan användas för tillfälligt boende.

 

§55 Förslag till korttidsboende för psykiskt funktionshindrade vid Stadshag...

Dnr 524-143-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 mars 2002. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att planera för ett korttidsboende för psykiskt funktionshindrade genom att ett våningsplan vid Stadshagsgården disponeras för jour-, svikt- och utredningsboende för 8-12 personer med psykiska funktionshinder.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Per Höjeberg (fp), Mats Rosén (kd), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till ett gemensamt tillägg.

Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat i enlighet med det gemensamma förslaget från samtliga ledamöter.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen, och uppmanar förvaltningen att tillsammans med socialtjänstförvaltningen undersöka om ytterligare något våningsplan kan användas för tillfälligt boende.

§56 § 56 A Tilläggsavtal avseende driften av Serafens sjukhem

Dnr 125-192-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 mars 2002.

BESLUT

 1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner en förlängning av huvudavtal av den 19 juni 1997 med Svensk Äldreomsorg AB angående driften av Serafens sjukhem t.o.m. 2003-01-31.
 2. Nämnden godkänner redovisade offererade vårddygnspriser.
 3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtalet.

 

§56 § 56 B Redovisning tillkommande kostnader/hyresgästanpassning Serafens Sjukhem

Dnr 534-332-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 mars 2002. Med hänsyn taget till intäkten av sjukhemsboendet skulle stadsdelsnämndens hyreskostnad för det ombyggda sjukhemmet komma att minska i relation till kostnaderna före ombyggnaden.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Per Höjeberg (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett förtydligande.

Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat att bifall yrkandet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner i förslaget redovisade tillkommande kostnader avseende hyresgästanpassning av sjukhemmet Serafen, Bolinders Plan 1 samt ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna godkännande.

 

§57 Frågor till stadsdelsförvaltningen angående läget på Trossenäldrebo...

Dnr 530-020-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 mars 2002. Förvaltningen besvarade i ärendet kvarstående frågor i skrivelse från vänsterpartiets representanter i stadsdelsnämnden.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

 

§58 Kultur på nordvästra Kungsholmen

Svar på skrivelse från (fp)
Dnr 660-131-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 mars 2002. Förvaltningen lämnade i ärendet förslag till svar på skrivelse från folkpartiets representanter i stadsdelsnämnden.

BESLUT

Skrivelsen från Didar Samaletdin och Per Höjeberg, folkpartiet, besvaras med detta tjänsteutlåtande.

 

§59 Insatser för unga vuxna och deras nätverk

Ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 513-150-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2002. Sektionen för vuxna - missbruk - ville under två års tid förstärka personalstyrkan med ytterligare en alkohol- och drogterapeut med kunskap om arbete med missbrukares nätverk.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen avseende utvecklingsmedel för projektet "Arbete med unga missbrukare och deras nätverk kognitivt och enligt 12-stegs modellen". Ansökan avser perioden 020901-040831, totalt belopp som ansöks är 695 000 kronor.

 

§60 Upphandling av vård för vuxna missbrukare

Redovisning av upphandlingens resultat
Dnr 125-158-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 mars 2002. En gemensam upphandling av missbruksvård hade genomförts för stadens 18 stadsdelsnämnder samt socialtjänstnämnden. Ramavtal/överenskommelse hade ingåtts med 47 vårdgivare.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande redovisning av för staden tecknade ramavtal/ramöverenskommelse giltiga fr o m 020101.

 

§61 Gemensam upphandling av vård för barn, ungdom och familjer

Dnr 125-139-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2002. I ärendet föreslås att stadsdelsnämnden uppdrar till Socialtjänstnämnden att genomföra upphandling av vård av barn, ungdomar och familjer, samt att stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsförvaltningen att förlänga befintliga avtal fram till dess att nya avtal tecknats.

BESLUT

 1. Socialtjänstnämnden får i uppdrag att upphandla vård av barn, ungdomar och familjer i form av dygnetruntvård, jourhem, öppenvård och mellanvård, samt teckna avtal som gäller fr o m 040101
 2. Socialtjänstnämnden får i uppdrag att utforma upphandlingen så att man kan utnyttja fördelen av att upphandla för en så unikt stor kund som samtliga stadsdelsnämnder till att åstadkomma avtal med konkurrenskraftiga priser.
 3. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att om möjligt förlänga befintliga avtal med vårdgivare om dygnetruntvård, öppenvård och jourhem t o m december 2003.

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:
Det är viktigt att staden har en omfattande egenregiverksamhet av vård för barn, ungdomar och familjer för att behålla den egna kompetensen och motverka de privata vårdmarknadens styrning av verksamheten. Vården av våra barn, ungdomar och familjer får ej överlåtas till vinstdrivande entreprenörer och kvalitetsaspekterna måste alltid väga tyngre än affärsmässigheten när det handlar om vård av utsatta barn, ungdomar och familjer.

§62 Försörjningsstödsstatistik t o m januari 2002

Dnr 512-154-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 mars 2002.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Stadsdelsnämnden gav i samband med behandlingen av ärendet förvaltningen i uppdrag att till sociala delegationen redovisa omständigheterna kring ökade kostnader för hotellboende.

§63 Äldres rätt att välja boende

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 534-640-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 februari 2002. Det är olämpligt att vid beslut om bostad i servicehus enbart utgå från ålder och inte ta hänsyn till den enskildes behov. En individuell biståndsbedömning måste alltid ligga till grund för beslut om särskilt boende, och behoven är inte alltid enbart relaterade till ålder.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Per Höjeberg (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Herman Gatica (v) yrkade att nämnden skulle bifalla motionen.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen.

RESERVATION

Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla motionen.

 

§64 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Gångaren 12

inom stadsdelen Stadshagen, S-Dp 1999-07401-54

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 311-094-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 mars 2002. Förvaltningen anmälde i ärendet behov av två gruppboenden med fem boende vardera för psykiskt funktionshindrade, samt behov av friliggande försöks-/träningslägenhet.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Per Höjeberg (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.
Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag från socialdemokraterna.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de olika yrkandena mot varandra och fann att nämnden beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och stockholmspartiet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar och delvis åberopar förvaltningens förslag.
 2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
  Av förslaget framgår att gatuplanet reserveras för butiker, restauranger och andra publika lokaler. Vi vill understryka vikten av att detta genomförs för att stärka den stadsmässiga utformningen. Slutna fasader från gatuplan till tak tenderar att utestänga människor och motverkar upplevelsen av en levande stadsdel.

  Det är angeläget att kollektivtrafiken byggs ut för nordvästra Kungsholmen så att kortare resor kan ske med kollektivtrafik eller cykel. Vi välkomnar förvaltningens arbete med detta. Men det får inte hindra att ett stort antal underjordsgarage byggs för boende och arbetande inom området. Det föreslagna garaget innebär ett värdefullt tillskott. I nybebyggelsen bör gruppbostäder ingå enligt förvaltningens förslag oberoende av upplåtelseform. Om en privat anordnare driver någon av gruppbostäderna kan det t.o.m. vara en fördel om de är uppförda med bostadsrätt.

  Beträffande trafikkonsekvenserna av utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen återkommer vi till dem när ett helhetsperspektiv kan skönjas.

RESERVATIONER
Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till socialdemokraternas förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden ställer sig i huvudsak bakom förvaltningens förslag till beslut samt anför därutöver följande:

I ärendet fanns ingen helt tydligt bild av vilken gestaltning husen skall ges.

Av texten framgår, som vi uppfattat det, att gatuplanet reserveras för butiker, restauranger och andra publika lokaler.

Om det mot förmodan skulle vara så att detta inte är fallet så vill vi påtala att man åtminstone reserverar gatuplanet för publika lokaler i de delar som vetter ut mot Mariebergs- respektive S:t Göransgatan.

Detta för att förstärka den stadsmässiga utformningen. Slutna fasader från gatuplan till tak tenderar att utestänga människor och motverkar upplevelsen av en levande stadsdel.

Vi instämmer i de resonemang förvaltningen för om att upplåtelseformen bör vara hyresrätter.

Staden har ett omfattande behov av att det byggs ut gruppbostäder för olika behov. För staden blir det allt svårare att köpa alla de lokaler man har behov av. Även behovet av försöks- och träningslägenheter blir allt svårare att tillfredställa med den ökande bostadsomvandlingen.

Även utifrån andra utgångspunkter, värdet av blandade upplåtelseformer, så ställer vi oss positiva till att upplåtelseformen blir hyresrätter.

Vi ser heller inget hinder för att de av förvaltningen föreslagna två gruppbostäderna skulle kunna ökas ytterligare i antal

Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till vänsterpartiets förslag enligt följande:

Stadsdelsnämnden besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande men anser att samtliga lägenheter i fastigheten skall vara hyresrätter med tanke på att många hyreslägenheter i stadsdelen omvandlats till bostadsrätter under de senaste åren vilket ökat boendesegregationen och gjort det allt svårare för folk med normala inkomster att bosätta sig i stadsdelen. Utöver gruppboendena för fysiskt och psykiskt funktionshindrade bör ytterligare ett gruppboende för hemlösa inrättas i kvarteret.

UTTALANDE
Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:
Det är viktigt att den planerade bebyggelsen intill S:t Görans kyrka inte blir alltför tät och kompakt.

 

§65 Behov av en övergripande klotterstrategi

Remiss från kommunstyrelsen av skrivelse från (s)
Dnr 341-067-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 mars 2002. Stadsdelsnämnden är positiv till delar av analysen i förslaget, även om en övergripande klotterstrategi i viss mening redan finns.

BESLUT

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

§66 Inrätta Stockholms klotterkommission

Remiss från kommunstyrelsen av skrivelse från (fp)
Dnr 341-068-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 mars 2002. Stadsdelsnämnden är positiv till delar av analysen i förslaget, även om andra delar i skrivelsen är fokuserade på sådant som inte är primärkommunala ansvarsområden; lokaltrafik, polis m.fl.

BESLUT

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

§67 Restaurang Asplunden

Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-085-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 mars 2002. I ärendet föreslogs att restaurang Asplunden skulle få serveringstillstånd för alkohol fram till kl. 01.00.

JÄV
Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Asplunden om serveringstillstånd för alkohol fram till klockan 01.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§68 Nytt namn på Trossens äldreboende och servicehus

Dnr 530-165-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 mars 2002. En jury bestående av representanter för de boende på Trossen, stadsdelsnämnden, lokala pensionärsrådet, stadsdelsförvaltningens verksamhetschef samt regionchefen vid verksamheten hade tillsatts och föreslagit de nya namnen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att det nya namnet på servicehuset med demensboende blir Fridhemmet och det nya namnet på äldreboendet blir Alströmerhemmet.

 

§69 Anmälningsärenden

Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll sammanträde 2002-02-18

Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll sammanträde 2002-02-13

Anmälan av ekonomisk rapport - preliminär uppföljning 2002 på februari-utfallet
dnr 103-158-02.

Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande med anledning av rapporten:
Den första informella ekonomiska prognosen för 2002 bekräftar vänsterpartiets farhågor i samband med att majoriteten röstade igenom sin budget för 2002. De ekonomiska ramarna var alldeles för snävt tilltagna, budgeten är en ren nedskärningsbudget.

Redan efter februari prognostiserar förvaltningen ett underskott med c:a 15 miljoner kronor. "För att åtgärda det befarade underskottet krävs kraftfulla besparingsåtgärder" skriver förvaltningen i sitt tjänsteutlåtande.

Fortsatt restriktiv biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorgen, sammanslagning av skolklasser, minskning av antalet lärare i relation till antalet elever och minskning av vikariekostnaderna inom skolan är några besparingsåtgärder som förvaltningen lyfter fram.

Vi inom vänsterpartiet är övertygade om att detta är bara en början av en lång lista besparingar/nedskärningar som kommer att föreslås under året.

Majoriteten kommer knappast att kunna inrymma årets resultat inom budgetramarna. Under ett valår är förmodligen inte ens den nuvarande styrande koalitionen beredd att vidta de drastiska åtgärder som kommer att krävas om detta skall kunna uppnås. Skattesänkningarna har åter prioriterats över medborgarnas behov av service.

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik
Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med kommentarer till att arbetslösheten inte har sjunkit på Kungsholmen.

Anmälan av balanslista

Anmälan av tjänstemannabeslut
ekonomi - inköp
stadsdelsdirektören

 

§70 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna skrivelser, protokoll, protokollsutdrag m.m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 70)

§71 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

 • Ordföranden påminde om seminarium den 27 mars om berusning och beroende bland ungdomar.
 • Onsdagen den 10 april hålls öppet möte om barns och ungdomars möjligheter till spontan lek och idrott.
 • Ordföranden framförde sitt och övriga stadsdelsnämndens tack till Marianne Eriksson med anledning av att hon slutar sitt arbete som verksamhetschef för omsorg om äldre och funktionshindrade

§73 Upphandling av kontroll och skötsel av brandlarm och hissar

Dnr 125-125-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 februari 2002.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att upphandling av kontroll och skötsel av befintliga automatiska brandlarmanläggningar och hissar skall ske i konkurrens
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att genomföra upphandlingen enligt förfrågningsunderlaget

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.