Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-04-25

Sammanträde 2002-04-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Delrapport om SNAC-projektet
studie om den äldre befolkningen i några svenska kommuner
Mårten Lagergren, Äldrecentrum

2 Anmälan av medborgarförslag

Upprustning av Essinge Strandstig dnr 341-206-02

Underjordiskt garage vid Fridhemsplan samt sopmajornas placering dnr 341-201-02

Artotek på Kungsholmen och Essingeöarna dnr 660-202-02

Ljudnivån på restauranger dnr 340-203-02

3 Kvartalsrapport 1, 2002

Dnr: 103-226-02

Den ekonomiska prognosen för nämndens huvudsakliga verksamhet visar ett underskott om 7,2 mkr före åtgärder. Underskotten hänför sig i huvudsak till utbildning och omsorg om funktionshindrade.

Handläggare: Fred Eklund, 508 08 071

4 Bidrag för år 2002 till lokala föreningar som vänder sig till<br>äldre och funktionshindrade på Kungsholmen

Dnr: 671-006-02

I budget för 2002 har 100 tkr avsatts för bidrag till lokala föreningar som vänder sig till äldre och vuxna funktionshindrade inom Kungsholmens stadsdelsområde. I ärendet föreslås hur dessa 100 tkr ska fördelas.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

5 Priser vid uthyrning på Parmis

Dnr: 322-234-02

Fritidsverksamheten för pensionärer på Parmis fortsätter under året som tidigare i egen regi till en kostnad av ca 1 mkr netto per år. De lokaler som hyrs ut till olika föreningar betingar i dagsläget ett väldigt lågt pris. Förvaltningen föreslår att priset räknas upp.

Handläggare: Annelie Källerudd, 508 08 023

6 Utredning om anmälan enligt 14 kap 2 § (f.d. 71 a §) socialtjänstlagen, Lex Sarah

Dnr: 530-090-02

Av de två fall som anges i anmälan har i det ena fallet medicinskt ansvarig sjuksköterska efter genomgång av dokumentation inget att erinra. I det andra fallet är det inte möjligt att följa hur läkemedelshanteringen har utförts under en period.

Handläggare: Eva Kohl, 508 08 033

7 Förslag till ny dagvattenstrategi för Stockholm

Dnr: 360-235-02

Stockholm Vatten AB ska på uppdrag av staden ha helhetsansvaret för avledning och rening av dagvattnet samt anläggningar för ändamålet. Ett nytt avtal om dagvatten föreslås därför mellan staden och Stockholm Vatten AB.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

8 Försörjningsstödsstatistik t o m februari 2002

Dnr: 512-154-02

Antalet hushåll med försörjningsstöd var 370 i februari jämfört med 414 samma månad 2001.

Handläggare: Margaretha Nilsson, 508 08 324

9 Förslag till nya nyckeltal<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 120-120-02

Förslaget till nya nyckeltal är positivt såtillvida att antalet nyckeltal har minskats och att flera går att ta fram ur befintliga system. Däremot finns kritiska synpunkter på flera av de föreslagna nyckeltalen. Flera skulle kunna strykas och andra bör omarbetas för att bättre belysa måluppfyllelse och verksamhetsutveckling ur medborgarsynpunkt.Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

10 Ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 126-142-02

Ramavtalet tydliggör SISAB:s (Skolfastigheter i Stockholm AB)och respektive hyresgästs roll och ansvar. Till ramavtalet fogas också nya separatavtal för respektive skolfastighet.

Handläggare: Gunilla Wallmark, 508 08 091

11 Förbättring av matron i stadens skolor<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 420-039-02

Förslagsställaren önskar en inventering och åtgärdsplan för att få en bättre och lugnare miljö i samband med skollunchen. Förslaget om utredning tillstyrks med tillägget att utredningen även bör belysa frågan om pedagogiska måltider generellt för stadens förskolor och skolor.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

12 Restaurang The Viper Room<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-156-02

Restaurang The Viper Room bedriver restaurang- och pubverksamhet
med ett varierat matutbud. Två dagar i veckan har man pubverksamhet, två dagar är det en dansrestaurang med inriktning mot diskotek. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang The Viper Room om serveringstillstånd för alkohol fram till klockan 03.00 för ett år.


Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

13 Restaurang Papphanssons Soppor<br>Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-180-02

Förvaltningen tillstyrker ansökan från Papphanssons Soppor
om serveringstillstånd för vin och öl fram till klockan 20.00 för inomhus-
och utomhusservering.


Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

14 Anmälan av äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2002

En resumé av tidigare årsrapporter samt en sammanfattning från granskningen 2001

15 Anmälan av rapport om samverkansprojekt

Slutrapport om samverkansprojekt inom äldrepsykiatri mellan Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsnämnder samt landstingets geropsykiatri.

16 Anmälan av verksamhetsberättelse

Folkhälsoplanerarens verksamhetsberättelse 2001

17 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

18 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

19 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

21 Anmälan av inkomna skrivelser

22 Anmälan om tjänstemannabeslut

23 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

24 Information från stadsdelsförvaltningen

27 27-30 sekretessbelagda ärenden

§75 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 21 mars 2002 justerats den 26 mars 2002. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 30 april 2002. Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§76 Anmälan av medborgarförslag

Upprustning av Essinge Strandstig dnr 341-206-02.

Stadsdelsnämnden överlämnade ärendet till förvaltningen för beredning.

Underjordiskt garage vid Fridhemsplan samt sopmajornas placering dnr 341-201-02. Stadsdelsnämnden överlämnade ärendet till förvaltningen för beredning.

Artotek på Kungsholmen och Essingeöarna dnr 660-202-02. Stadsdelsnämnden överlämnade ärendet till kulturnämnden.

Ljudnivån på restauranger dnr 340-203-02.

Stadsdelsnämnden överlämnade ärendet till förvaltningen för beredning.

§77 Kvartalsrapport 1, 2002

Dnr 103-226-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 april 2002. Den ekonomiska prognosen för nämndens huvudsakliga verksamhet visade ett underskott om 7,2 mkr före åtgärder. Underskotten hänfördes i huvudsak till utbildning och omsorg om funktionshindrade.

YRKANDE
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Per Höjeberg (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag och lämnade ett gemensamt uttalande.

Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag inklusive det gemensamma uttalandet från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och stockholmspartiet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner kvartalsrapport 1 inklusive budgethållningsåtgärder.
 2. Stadsdelsnämnden fastställer föreslagna korrigeringar av resultatenheter 2002 (bilaga 1.6).
 3. Stadsdelsnämnden begär 0,1 mkr avseende grundutrustning för två nya förskoleavdelningar som ska startas på Arbetargatan 27.
 4. Stadsdelsnämnden begär att lokalersättningen enligt den s. k. övergångsregeln uppräknas med kostnaden i år på 2,7 mkr för den prognosticerade hyreshöjningen på Eiraskolan efter ombyggnaden och för hyran för evakueringspaviljongerna.
 5. Stadsdelsnämnden begär kompensation för merkostnaderna på 3,5 mkr för evakuering, utrustning och permanenta inventarier till följd av om- och utbyggnaden av Stadshagsskolan.
 6. Stadsdelsnämnden begär kompensation för merkostnaderna i år på 14,9 mkr för evakuering till Långbro och Vårberg, tomgångshyror
  m.m. enligt specifikation i tjänsteutlåtandet till följd av ombyggnaden av Serafens sjukhem.
 7. Nämndens uppdrag om en slutredovisning av vinterväghållningen anses i och med detta ärende besvarat.
 8. Stadsdelsnämnden uttalar:
  Kostnadsutvecklingen inom delar av verksamheten är mycket kraftig och förvaltningen bör återkomma med åtgärder för att rätta till obalanser. En del merkostnader beror på att nämnden genom befolkningsutvecklingen på Kungsholmen har varit tvungen att starta en ny skola och nu också måste öppna flera förskolor. Startkostnaderna ryms svårligen inom schablonerna. Likaså orsakar den nödvändiga ombyggnaden av Eiraskolan merkostnader. Vi stödjer fullständigt förvaltningens förslag om central kostnadstäckning.

  Med tanke på att den nya Stadshagsskolan ligger nära ett antal företag vill vi uppmana förvaltningen att undersöka möjligheten att genom sponsorinsatser anskaffa utrustning och få bidrag till att bygga upp biblioteket.

Ingrid Dorle Andersson m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) deltog inte i beslutet.

UTTALANDE
Ingrid Dorle Andersson m fl (s) lämnade följande uttalande:

Kvartalsrapport 1 är ingen rolig läsning, den andas uppgivenhet och trötthet. "Vi har endast råd med de driftskostnader som är nödvändiga för basverksamheten. Nysatsningar, ambitionshöjningar och andra typer av investeringar finns det inte utrymme för". Detta är den nuvarande majoritetens livsluft. En verksamhet där det inte finns utrymme för utveckling förtvinar.

Vi vill peka på tre verksamheter för vilka vi känner stor oro inför framtiden i ett borgerligt Stockholm.

Skola
Underskottet i kvartalsrapport 1 prognostiseras till 3,5 miljoner kronor. För att undvika överskridande föreslås bl a sammanslagning av klasser och stängning av fritidshem. Hur detta rimmar med majoritetens önskan att satsa på skolan har vi svårt att begripa. Både skollag och läroplan visar tydligt vilka skyldigheter skolan har och vilka rättigheter medborgarna har. Att man då på Kungsholmen skall bevilja insatser för barn i behov av särskilt stöd endast inom budgeterade medel, är upprörande. Vi socialdemokrater ser med oro på den nedrustning som pågår i våra skolor och kräver att behovsstyrd utbildning går före skattesänkningar. Att kortsiktigt spara på våra minsta i ett välfärdssamhälle ger framtida stora problem.

Sjukfrånvaro
En personal som inte känner sig uppskattad och behövd blir sjuk. Så enkelt är det. Att arbeta i en verksamhet som förr eller senare skall konkurrensutsättas skapar stor oro. Kostnaden för sjukfrånvaron uppgår första kvartalet till 1,7 miljoner, pengar som kunde använts bättre på mer personal. Stort ansvar för personalens välbefinnande läggs på cheferna – men även chefer blir ju sjuka. Nu har detta har blivit en ond cirkel.

Gruppbostäder
Den dogmatiska konkurrensutsättningen som är majoritetens kännemärke fortsätter och gäller nu upphandlingen av gruppbostäder som skall träda i kraft 1 september 2002. Prognosen ligger på ett litet överskott för gruppbostäderna nu men det kan bli värre som rapporten uttrycker det "Kostnader som tillkommer vid ett eventuellt övertagande av annan utförare har inte tagits med i beräkningen".

RÖSTFÖRKLARING
Herman Gatica (v) lämnade följande röstförklaring:

Vänsterpartiet deltar inte i dagens beslut om kvartalsrapport 1, 2002. Rapporten bekräftar vänsterpartiets farhågor i samband med att majoriteten röstade igenom sin budget. De ekonomiska ramarna var alldeles för snävt tilltagna, budgeten är en ren nedskärningsbudget. Majoriteten får ta ansvar för de konsekvenser deras budget resulterar i.

Förvaltningen prognosticerar ett underskott med 11,3 miljoner kronor. I tjänsteutlåtandet förordas "mycket stor restriktivitet med anställningar, vikarier, inköp och ombyggnader. Vi har endast råd med de driftskostnader som är nödvändiga för basverksamheten. Nysatsningar, ambitionshöjningar och andra typer av investeringar finns det inte utrymme för."

Fortsatt restriktiv biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorgen, sammanslagning av skolklasser, minskning av antalet lärare i relation till antalet elever genom bl.a. vakantsättning av speciallärartjänster och minskning av vikariekostnaderna inom skolan är några besparingsåtgärder som förvaltningen lyfter fram. Inom barnomsorgen skall man ha färre förskolor öppna under sommaren. Överinskrivningen av barn på varje avdelning kvarstår även under hösten.

Den redan höga sjukfrånvaron ökar ytterligare. Den utarmning av verksamheterna, som majoritetens budget resulterar i, kommer ytterligare att minska arbetsglädjen hos personalen och öka stressen vilket oundvikligen kommer att leda till personalflykt och fortsatt hög sjuk- frånvaro.

Utförsäljningen av allmännyttans lägenheter på Kungsholmen har försvårat bostadsförsörjningen för utsatta grupper vilket resulterat i ökade kostnader för nämnden när förvaltningen blir tvungen att ta till dyra lösningar som trots kostnaderna är mycket otillfredsställande för t.ex. bostadslösa barnfamiljer.

Vi inom vänsterpartiet är övertygade om att detta är bara en början av en lång lista besparingar/nedskärningar som kommer att föreslås under året.

Majoriteten kommer knappast att kunna inrymma årets resultat inom budgetramarna. Under ett valår är förmodligen inte ens den nuvarande styrande koalitionen beredd att vidta de mycket drastiska åtgärder som kommer att krävas om detta skall kunna uppnås. Men redan dagens situation är oacceptabel.

Skattesänkningarna har åter prioriterats före medborgarnas behov av service. Den borgerliga majoriteten kommer efter valet att lämna efter sig en utarmad offentlig verksamhet.

Birgitta Waller (mp) lämnade följande röstförklaring:

Miljöpartiet deltar inte i dagens beslut. Med miljöpartiets förslag till verksamhetsplan för 2002 skulle Kungsholmen ha fått 34,2 miljoner mera. Vi känner stor oro över majoritetens svångremspolitik som bland anat innebär "mycket stor restriktivitet med anställningar, vikarier och inköp" och restriktivitet med biståndsbedömningar. Man har enligt kvartalsrapporten "endast råd med de driftskostnader som är nödvändiga för basverksamheten. Nysatsningar, ambitionshöjningar och andra typer av investeringar finns det inte utrymme för". Samtidigt har man under den nuvarande mandatperioden genomfört skattesänkningar som minskat stadens intäkter.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§78 Bidrag för år 2002 till lokala föreningar som vänder sig tilläldre ...

Dnr 671-006-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 april 2002. I budget för 2002 har 100 tkr avsatts för bidrag till lokala föreningar som vänder sig till äldre och vuxna funktionshindrade inom Kungsholmens stadsdelsområde. I ärendet föreslås hur dessa 100 tkr ska fördelas.

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner fördelningen av föreningsbidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 

§79 Priser vid uthyrning på Parmis

Dnr 322-234-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 april 2002. Fritidsverksamheten för pensionärer på Parmis skulle under året fortsätta som tidigare i egen regi till en kostnad av ca 1 mkr netto per år. De lokaler som hyrdes ut till olika föreningar betingade ett mycket lågt pris. Förvaltningen föreslog att priset skulle räknas upp.

YRKANDE
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Per Höjeberg (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer de föreslagna priserna för uthyrning på Parmis att gälla fr o m 2002-05-01.

UTTALANDE
Ingrid Dorle Andersson m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) lämnade ett gemensamt uttalande enligt följande:

Den verksamhet som bedrivs på Parmis är av mycket stort värde för Kungsholmens äldre befolkning. Lokalen i sig har också ett stort värde för föreningslivet, framförallt på nedre Kungsholmen.

Att höja hyrorna för de organisationer som använder lokalerna är inte försvarbart. En sådan åtgärd leder dessutom sällan till att intäkterna ökar då risken är stor för att uthyrningen minskar och hyresintäkterna blir kvar på samma nivå.

Då både den öppna och organisationsanknutna verksamheten på Parmis bidrar till en bättre tillvaro för många äldre kungsholmsbor är en utökad verksamhet på sikt en större besparing än kortsiktiga hyreshöjningar.

Vi vill satsa på fler verksamheter på Parmis. Till exempel ett internetcafé, gärna i samarbete med Seniornet.

När det gäller lokalhyror för föreningslivets verksamhet vill vi sträva åt ett annat håll än skattesänkarpartierna och i stället erbjuda nolltaxa för denna typ av lokaler.

En stimulans av föreningslivet och öppna verksamheter särskilt för äldre är en investering i humanism och på sikt också en besparing inom äldreomsorgen.

§80 Utredning ang ink anmälan enligt Lex Sararh,14 kap 2 § (f.d. 71 a §) socialtjänstlagen,...

Dnr 530-090-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 mars 2002. Av de två fall som anges i anmälan har i det ena fallet medicinskt ansvarig sjuksköterska efter genomgång av dokumentation inget att erinra. I det andra fallet är det inte möjligt att följa hur läkemedelshanteringen har utförts under en period.

YRKANDE

Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Per Höjeberg (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Birgitta Waller (mp) lämnade ett uttalande enligt nedan.

Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att ej gå vidare och göra en anmälan till Länsstyrelsen.

UTTALANDE
Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

Miljöpartiet ser mycket allvarligt på utvecklingen inom äldreomsorgen med anledning av den senaste tidens Lex Sarah-anmälningar, denna gång angående verksamheten på Serafen, och kommer att med stor uppmärksamhet följa de fortsatta rapporteringarna.

§81 Förslag till ny dagvattenstrategi för Stockholm

Dnr 360-235-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2002. Stockholm Vatten AB ska på uppdrag av staden ha helhetsansvaret för avledning och rening av dagvattnet samt anläggningar för ändamålet. Ett nytt avtal om dagvatten föreslås därför mellan staden och Stockholm Vatten AB.

YRKANDE
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Per Höjeberg (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag och lämnade ett gemensamt uttalande.

Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och lämnade ett uttalande från miljöpartiet.

Jan Carlson (sp) och Birgitta Borg (kd) lämnade ett uttalande från stockholmspartiet och kristdemokraterna.

Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag inklusive det gemensamma uttalandet från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och stockholmspartiet.

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens yttrande om förslaget till dagvattenstrategi och hemställer att kommunfullmäktige antar densamma.

 1. Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen under förutsättning av kommunfullmäktiges antagande av dagvattenstrategin, att genomföra sina delar av denna.
 2. Kungsholmens stadsdelsnämnd uttalar:
  Det är viktigt att så stor del av nederbörden som möjligt rinner ner i jorden som kan tillhandahålla en naturlig rening. Därför vill vi påpeka att ytor som idag är asfalterade men inte används för trafik om möjligt bör bytas ut mot jord och växtlighet som både absorberar regn och ljud.

UTTALANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande angående Essingebroarnas dagvattenrening:

Vi vill särskilt uppmärksamma den miljöbelastning som Essingeledens broar innebär för den lokala vattenkvaliteten. Dessutom rinner det kraftigt förorenade dagvattnet rakt ner i det vatten som innevånarna badar i under sommaren.

I rapporten (sid 11) anges Vägverket som ansvarig för rening och avledning. En överenskommelse mellan Vägverket och Stockholm Vatten bör därför snarast träffas i frågan om Essingebroarnas dagvattenrening. Vi ser det som en angelägen investering både på kort och lång sikt.

Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

Dagvattnet bör ses som en resurs och behandlas med utgångspunkt från ekologiska principer och ett kretsloppsperspektiv. Dagvattnet ska om möjligt inte avledas direkt till ledningsnätet utan istället renas vid ytan i diken och öppna dammar. Dagvatten kan även återanvändas i bevattning, toalettspolning eller industri och liknande. Att rena dagvatten är dyrt, därför måste föroreningarna åtgärdas vid källan.

Det största problemet med dagens dagvattenhantering ligger just i den befintliga miljön som har ett stort behov av förändring, samtidigt går förslaget ut på att nedprioritera åtgärder för att förbättra den befintliga dagvattenhanteringen. Detta innebär att man inte tar tag i det riktiga problemet.

Det saknas även en diskussion om vad som ska hända med det nuvarande kombinerade ledningssystemet. Inriktningen av den tidigare rapporten "Dagvattenstrategi för Stockholm - lägesrapport" var att åstadkomma effektiva systemförändringar för en uthållig och miljöanpassad dagvattenhantering, bl a genom att separera trafikens, centrumområdens och industrins förorenade dagvatten för övriga och mindre förorenade dagvatten. För detta räcker det inte varken överföring av pengar från stadsdelsnämnder som föreslås eller de befintliga budgetramarna.

Vi vill uppmärksamma de mycket defensiva formuleringarna i förslaget och vill kommentera punkterna under rubriken Övergripande principer för dagvattenstrategi/dagvattnet för inte försämra miljön:

 1. Juridiken sätter inte endast hinder i vägen. Den ger också möjligheter för myndigheter att agera effektivare. Inte bara hindren men även de möjligheter som juridiken erbjuder för en hållbar miljö bör belysas bättre och ekonomin får inte - i alla lägen - användas som den enda avgörande faktorn
 2. En systemförändring i denna riktning kräver att ambitionsnivån är högre än att endast hålla sig under de kritiska nivåerna
 3. Det långsiktiga målet om en uthållig dagvattenhantering bör vara att inga föroreningar leds till recipienter

Vi finner också att stadens föreslagna metoder och åtgärder för att driva arbetet är både oklara och otillräckliga. För att reningsverken inte ska belastas med agvattenföroreningar är det av stor vikt att kraven på lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) bör vara både långtgående och mer preciserade. I annat fall är det svårt att se hur åtgärderna ska vara effektiva.

Vi anser att förslaget till dagvattenstrategi ger ett bra tillfälle att också uppmärksamma stadens snöhantering. Snötippningen kan därför inte fortsätta i Saltsjön och Riddarfjärden såsom föreslås. Sön skall tas om hand och renas som annat dagvatten, alternativt lagras på en plats där infiltrering i marken kan ske, utan belastning på recipienter. Staden ska snarast påbörja utvecklingen av sådant omhändertagande med beaktande av försöket i Sundsvall där snölagring sker för kylning av sjukhuset. Ytterstadsområden som idag använder innerstadens sjötippar bör söka lokala platser för tippning och avtal bör göras med andra kommuner om att snömassor endast får tippas där rening kan ske.

 

§82 Försörjningsstödsstatistik t o m februari 2002

Dnr 512-154-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2002. Antalet hushåll med försörjningsstöd var 370 i februari jämfört med 414 samma månad 2001.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

 

§83 Förslag till nya nyckeltal

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 120-120-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 april 2002. Förslaget till nya nyckeltal är positivt såtillvida att antalet nyckeltal har minskats och att flera går att ta fram ur befintliga system. Däremot finns kritiska synpunkter på flera av de föreslagna nyckeltalen. Flera skulle kunna strykas och andra bör omarbetas för att bättre belysa måluppfyllelse och verksamhetsutveckling ur medborgarsynpunkt.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Per Höjeberg (fp), Birgitta Borg (kd) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Herman Gatica (v) och Ingrid Dorle Andersson m fl (s) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från vänsterpartiet och socialdemokraterna.

Birgitta Waller (mp) lämnade ett uttalande enligt nedan.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna, stockholmspartiet och miljöpartiet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden anser att förslag till nya nyckeltal bör omarbetas för att bättre belysa måluppfyllelse och verksamhetsutveckling ur medborgarsynpunkt. Individbaserad basfakta ska vara könsuppdelad.

RESERVATION

Herman Gatica (v) och Ingrid Dorle Andersson m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden anser att förslag till nya nyckeltal bör omarbetas för att bättre belysa måluppfyllelse och verksamhetsutveckling ur medborgarsynpunkt. Nyckeltalen bör vara oberoende av politiska majoritetsförhållanden och gälla för både verksamheter som drivs i egen regi och verksamheter som drivs på entreprenad. Individbaserad basfakta skall vara könsuppdelad.

UTTALANDE

Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

Vi anser att stadens styrande nyckeltal bör tas fram först efter det att nämndernas aktuella och viktiga styrdokument är framtagna. Att ta fram nyckeltal utan att ha tillgång till aktuella och rättvisande underlagsmaterial fyller inte sin tilltänkta funktion och är slöseri med resurser.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§84 Ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 126-142-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2002. Ramavtalet tydliggör SISAB:s (Skolfastigheter i Stockholm AB)och respektive hyresgästs roll och ansvar. Till ramavtalet fogas också nya separatavtal för respektive skolfastighet.

BESLUT

Remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§85 Förbättring av matron i stadens skolor

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 420-039-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 april 2002. Förslagsställaren önskade en inventering och åtgärdsplan för att få en bättre och lugnare miljö i samband med skollunchen. Förslaget om utredning tillstyrktes med tillägget att utredningen även borde belysa frågan om pedagogiska måltider generellt för stadens förskolor och skolor.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§86 Restaurang The Viper Room

Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-156-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2002. Restaurang The Viper Room bedriver restaurang- och pubverksamhet
med ett varierat matutbud. Två dagar i veckan har man pubverksamhet, två dagar är det en dansrestaurang med inriktning mot diskotek. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang The Viper Room om serveringstillstånd för alkohol fram till klockan 03.00 för ett år.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang The Viper Room om serveringstillstånd för alkohol fram till klockan 03.00 för ett år.

UTTALANDE

Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden får i stort sett till varje sammanträde remisser från socialtjänst-förvaltningens tillståndsenhet ang. serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen besöker lokalerna och konstaterar att de allt som oftast inte är handikappvänliga. Dessa brister i tillgängligheten påverkar dock inte besluten om serveringstillstånd.

Lokala handikapprådet efterlyste på sitt sammanträde 1999-10-11 en tydligare politisk viljeriktning i dessa frågor. Rådet ansåg att politikerna inte använder de maktmedel de har för att skapa förutsättningar för att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel. På sitt sammanträde 2000-02-07 beslutade rådet som logisk konsekvens av detta att avstå från att lämna synpunkter på remisser rörande alkoholtillstånd eftersom tillgänglighetsaspekter visat sig inte ha relevans för beslutet.

Enligt tjänsteutlåtandet består restaurang The Viper Room av två plan. Entrén är i gatuplan och en rullstolsbunden kan utan problem ta sig in, däremot leder en brant trappa till det nedre planet. Toaletterna är inte handikappanpassade.

Vänsterpartiets mål är en stad som är tillgänglig för både handikappade och icke-handikappade. Restauranger och övriga serveringar är självklart bara en liten, dock ej obetydlig del av problematiken. Det är viktigt att staden får och använder sig av rejäla maktmedel för att påverka de privata näringsidkarna så att de blir tvungna att bygga sina lokaler på så sätt att de är tillgängliga för alla.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§87 Restaurang Papphanssons Soppor

Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-180-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2002. Förvaltningen tillstyrkte ansökan från Papphanssons Soppor om serveringstillstånd för vin och öl fram till klockan 20.00 för inomhus- och utomhusservering.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Per Höjeberg (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ingrid Dorle Andersson m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade att ansökan skulle avstyrkas då restaurangen saknar toalett.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Papphanssons Soppor om serveringstillstånd av vin och öl för inomhus- och utomhusservering till klockan 20.00.

RESERVATION

Ingrid Dorle Andersson m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till yrkande att ansökan skulle avstyrkas då restaurangen saknar toalett.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§88 Ansökan om medel till drogförebyggande arbete

Dnr 422-251-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 april 2002. Ansökan gällde ett tvåårigt projekt i syfte att minska antalet ungdomar i stadsdelen som röker, dricker alkohol och provar narkotika samt att utveckla fungerande metoder för ANT-undervisningen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen om 320 tkr för det första året för projekt för att förbättra ANT-undervisningen i Kungsholmens kommunala grundskolor främst i år 6-9.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§89 Anmälningsärenden

Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2002 - En resumé av tidigare årsrapporter samt en sammanfattning från granskningen 2001 dnr 530-222-02

Anmälan av samverkansprojektet i äldrepsykiatri mellan Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsnämnder samt Geropsykiatriska sektionen, Centrala Stockholms psykiatriska klinik, slutrapport 2000-2002 dnr 531-232-02

Hälsoplanerarens verksamhetsberättelse 2001 dnr 123-236-02

Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll sammanträde 2002-03-18

Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll sammanträde 2002-03-13

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av balanslista

Anmälan av tjänstemannabeslut

Stadsdelsdirektören

Ekonomi - Inköp

Personalärenden

Barn o Ungdom

§90 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen protokoll, protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga 90).

Skrivelse av den 31 mars 2002 om S:t Göransparken överlämnades till förvaltningen för beredning.

§91 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Skrivelse från Birgitta Borg och Mats Rosén, kristdemokraterna, om att utvärdera effekterna av maxtaxan.

Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

Skrivelse från Ingrid Dorle Andersson m fl (s) om öppningsaktiviteter på medborgarkontoret.

Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

§92 Information från stadsdelsförvaltningen

 • Skriftligt underlag till gatu- och fastighetskontoret om extra städning av gator och parker.
 • Dagstädning av gatumark införs söder om Hantverkargatan och på Stadshagsklippan.
 • Rapport om den fortsatta processen om gården till förskolan Hjärnegatan.
 • Rapport från möte med enskilda anordnare av förkola och skola om planerna för nordvästra Kungsholmen.
 • Rapport från möte med Norrmals och Östermalms stadsdelsnämnder och norra sjukvårdsstyrelsen.
 • Avslutning på Dansinspiratörernas projekt med gemensam dans den 25 april i Blå Hallen.
 • Under vecka 21 (20-26 maj) kommer en affischkampanj om kvalitetsgarantier att genomföras i hela staden.
 • Attendo och Svensk Äldreomsorg anordnar studieresa till äldreboenden i andra delar av landet.
 • Rapport angående ökning av arbetslösheten på Kungshplmen
 • Rapport angående kontakt med socialtjänstförvaltningen med anledning av uppdrag från stadsdelsnämnden om tillfälligt boende i Stadshagsgården.
 • Planeringskonferens anordnas den 17 maj kl. 08.30-14.00 i Lärarnas Hus. Separat inbjudan med program för konferensen utsändes senare.