Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-05-23

Sammanträde 2002-05-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Medborgarförslag: Aktivitetsförslag i Rålambshovsparken

Dnr: 341-659-01

I ett medborgarförslag föreslås att en plan för fotboll anläggs på ytan mellan Lilla Västerbron och Gjörwellsgatan och att ytan förses med anläggning för konstis vintertid. Stadens idrottsnämnd bör få frågan för vidare beredning.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

3 Medborgarförslag: Underjordiskt garage vid Fridhemsplan<br>samt sopmajornas placering under jord

Dnr: 341-201-02

I ett medborgarförslag föreslås att ett underjordiskt garage anläggs under Fridhemsgatan söder om Fridhemsplan samt att anläggningar för återvinning av förpackningar placeras under jord. Gatu- och fastighetsnämnden respektive Stockholm Parkering AB bör få frågorna för vidare beredning.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 Medborgarförslag: Ljudnivån på restauranger

Dnr: 340--203-02

I en skrivelse/medborgarförslag påpekas att ljudnivån många gånger är för hög på restauranger och att det är svårt att föra ett samtal. Förslagsställarens synpunkter är både viktiga och intressanta, men stadsdelsnämnden förfogar inte över frågan. Skrivelsen överlämnas till miljöförvaltningen.

Handläggare: Susanna Eriksson, 508 08 022

5 Redovisning av stödet till psykiskt funktionshindrade

Dnr: 520-273-02

I ärendet lämnas en redovisning av stödet till psykiskt funktionshindrade, framför allt när det gäller stadsdelsnämndens ansvarsområde. Samverkansöverenskommelsen från hösten 1999 mellan Norra Stockholms sjukvårdsområde och stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm är föremål för översyn.

Handläggare: Susanna Eriksson, 508 08 022

6 Behov av utbyggnad av förskola och grundskola på nordvästra Kungsholmen

Dnr: 324-257-02

Gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret behöver för den fortsatta planeringen uppgifter om utbyggnadsbehovet av förskola och grundskola. Redan under år 2005 väntas antalet barn i såväl förskole- som skolåldern att öka.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

7 Försörjningsstödsstatistik t o m mars 2002

Dnr: 512-154-02

Ärendet innehåller månadsvis statistik över försörjningsstödet.

8 Samarbete vid flyttningar mellan kommunerna vad gäller<br>äldre personer med behov av särskilt boende<br>förslag till överenskommelse mellan länets kommuner

Dnr: 530-195-02

Remiss från kommunstyrelsen.
Överenskommelsens syfte är att underlätta för äldre personer att flytta till särskilt boende i annan kommun i länet och innebär i korthet att ursprungskommunen behåller myndighetsansvar inklusive ansvar för behovsbedömning samt påtar sig ett förlängt kostnadsansvar för den enskilde så länge behov föreligger.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

9 Kommunaldemokrati för 2000-talet

Dnr: 010-135-02

Remiss från kommunstyrelsen.
I remissvaret kommenteras ett förslag om lokala folkomröstningar i stadsdelsnämnderna och direktvalda stadsdelsnämnder i Stockholms stad. Web-baserade folkomröstningar genomförs idag inom några stadsdelsnämnder.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

10 Utbildning för alla - ett program för att motverka den<br>sociala snedrekryteringen till högre utbildning

Dnr: 420-080-02

Remiss från kommunstyrelsen.
I ärendet kommenteras en motion till kommunfullmäktige. Företrädare för stadsdelens barn- och ungdomsverksamhet är positiva till remissens innehåll. Det är dock viktigt att den i remissen beskrivna problematiken ges en lösning som sträcker sig från förskola till högskola.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

11 Skrivelse om genomförande av en hemlöshetshearing arrangerad<br>av Stockholms stad

Dnr: 51-119-02

Remiss från kommunstyrelsen.
Förvaltningen delar uppfattningen att det är viktigt att skapa dialog kring hemlöshetsproblematiken och ser positivt på förslaget att en hearing anordnas.

Handläggare: Susanna Eriksson, 508 08 022

12 Restaurang Västermalm

Dnr: 621-260-02

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Västermalm om serveringstillstånd för alkohol fram till klockan 03.00.


Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

13 Restaurang Äpplet

Dnr: 621-237-02

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet.
Ansökan föreslås tillstyrkas.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

14 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen

Dnr: 530-109-02

Beslut ang anmälan enligt Lex Maria

15 Anmälan av beslut från Handikappombudsmannen

Dnr: 040-352-01

Avseende tillgängligheten till Fridhemsskolan

16 Anmälan av revisionsrapport

Dnr: 124-239-02

Revisionskontorets årsrapport 2001 Kungsholmens stadsdelsnämnd

17 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

18 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

20 Anmälan av inkomna skrivelser

21 Anmälan om tjänstemannabeslut

Stadsdelsdirektören
Ekonomi - Inköp
Barn o Ungdom

23 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

24 24-27 sekretessbelagda ärenden

§99 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 25 april 2002 justerats den 30 april 2002. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 28 maj 2002. Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§100 Medborgarförslag: Aktivitetsförslag i Rålambshovsparken

Dnr 341-659-01

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2002. I ett medborgarförslag hade föreslagits att en plan för fotboll skulle anläggas på ytan mellan Lilla Västerbron och Gjörwellsgatan och att ytan skulle förses med anläggning för konstis vintertid.

YRKANDE
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp), Birgitta Borg (kd) och Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

BESLUT

Förslaget att anlägga en yta för lek, idrott och isbana i Rålambshovsparken överlämnas med tillstyrkande till idrottsnämnden för vidare beredning.

 

§101 Underjordiskt garage vid Fridhemsplan m.m

Medborgarförslag: Underjordiskt garage vid Fridhemsplan samt sopmajornas placering under jord
Dnr 341-201-02
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2002. I ett medborgarförslag hade föreslagits att ett underjordiskt garage skulle anläggas under Fridhemsgatan söder om Fridhemsplan samt att anläggningar för återvinning av förpackningar skulle placeras under jord.

BESLUT
Förslaget om underjordiskt garage vid Fridhemsplan samt återvinningsanläggningar under jord överlämnas till gatu- och fastighetsnämnden samt styrelsen för Stockholms Parkering för vidare beredning.

UTTALANDE
Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

Miljöpartiet de Gröna förordar underjordiska garage framför gatuparkering där det är motiverat att bygga någon parkeringsanläggning. Däremot vill vi inte utöka antal parkeringsplatser som leder till ökad bil användning. Vi anser att parkeringsnormen för innerstaden med max. 0.48 bilplatser/lägenhet ska alltjämt gälla. Förslaget lämpar sig som ett bättre alternativ till redan befintliga gatuparkeringar.

Vad gäller sopmajornas placering under jord är idén mycket tilltalande och bör undersökas närmare av berörda nämnder och styrelser, bl.a. av renhållningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§102 Medborgarförslag: Ljudnivån på restauranger

Dnr 340-203-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2002. I en skrivelse/medborgarförslag påpekades att ljudnivån många gånger är för hög på restauranger och att det är svårt att föra ett samtal.

BESLUT
Stadsdelsnämnden anser medborgarförslag om ljudnivån på restauranger besvarat med detta tjänsteutlåtande samt överlämnar skrivelser till miljöförvaltningen.

§103 Redovisning av stödet till psykiskt funktionshindrade

Dnr 520-273-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 maj 2002. I ärendet lämnades en redovisning av stödet till psykiskt funktionshindrade, framför allt för stadsdelsnämndens ansvarsområde. Samverkansöverenskommelsen från hösten 1999 mellan Norra Stockholms sjukvårdsområde och stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm var föremål för översyn.

YRKANDE
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner denna redovisning.

UTTALANDE
Herman Gatica (v), Ingrid Dorle Andersson m fl (s) och Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

Förvaltningens redovisning av stödet till psykiskt funktionshindrade är mycket välskrivet och tar upp viktiga frågor. Utbyggnaden av gruppboenden för psykiskt funktionshindrade måste påskyndas. Det är fullständigt oacceptabelt att man inte lyckats bygga ut stödet för att motsvara de behov som finns. Vi anser inte att det räcker med att hänvisa till kommande nybyggnationer - där det naturligtvis är nog så viktigt att olika typer av gruppboenden planeras in på ett tidigt stadium - eftersom det i dagsläget finns en brist på stödboende för 15-20 personer som inte kan vänta på att nybyggnationerna blir klara.

Vi finner det fullständigt oacceptabelt att det är så svårt för dessa personer att erhålla terapi via landstinget. Stadsdelsnämnden äger inte denna fråga men kan naturligtvis påtala bristerna för landstinget när man kommer i kontakt med personer som ej får det stöd de är i behov av.

§104 Behov av utbyggnad av förskola och grundskola på nordvästra Kungsholmen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 324-257-02
ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2002. Gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret behövde för den fortsatta planeringen uppgifter om utbyggnadsbehovet av förskola och grundskola. Redan under år 2005 väntades antalet barn i såväl förskole- som skolåldern att öka.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp), Birgitta Borg (kd) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Ingrid Dorle Andersson m fl (s) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag enligt nedan.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de tre yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna, stockholmspartiet och miljöpartiet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner inriktningen i tjänsteutlåtandet när det gäller utbyggnad av förskola och grundskola på nordvästra Kungsholmen.
 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till gatu- och fastighetsnämnden och till stadsbyggnadsnämnden för beaktande i den fortsatta planeringen.
 3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsatt ha kontakt med olika enskilda organisationer och företag om etablering av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen.
 4. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden innan man beslutar om ekonomiska åtaganden vid utbyggnaden.

RESERVATIONER
Ingrid Dorle Andersson m fl (s) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden uttalar följande:

 1. Ingen nybyggnation skall förekomma på Stadshagens idrottsplats – varken bostäder, kontor eller skolor/ förskolor.
 2. En ny grundskola bör byggas på nordvästra Kungsholmen.
 3. De existerande friliggande förskolorna bör finnas kvar och fungera som förebilder även för nybyggnation av förskolor.
 4. I övrigt hänvisar nämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande.
 5. Nämndens beslut och tjänsteutlåtandet överlämnas till gatu- och fastighetsnämnden för beaktande i den fortsatta planeringen.

Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till vänsterpartiets yrkande enligt följande:
Stadsdelsnämnden uttalar följande:

 1. Ingen nybyggnation skall förekomma på Stadshagens idrottsplats – varken bostäder, kontor eller skolor/ förskolor.
 2. Förskole- och grundskoleverksamheten på nordvästra Kungsholmen skall drivas i stadsdelsnämndens regi.
 3. En ny grundskola bör byggas på nordvästra Kungsholmen.
 4. De existerande friliggande förskolorna bör finnas kvar och fungera som förebilder även för nybyggnation av förskolor.
 5. I övrigt hänvisar nämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande.
 6. Nämndens beslut och tjänsteutlåtandet överlämnas till gatu- och fastighetsnämnden för beaktande i den fortsatta planeringen.

§105 Försörjningsstödsstatistik t o m mars 2002

§ 105 A
Dnr 512-154-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2002. Ärendet innehåller månadsvis statistik över försörjningsstödet.

BESLUT
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§105 Äldre personer med behov av särskilt boende

§ 105 B
Förslag till överenskommelse mellan länets kommuner om samarbete vid flyttningar mellan kommunerna vad gäller äldre personer med behov av särskilt boende
Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 530-195-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2002. Överenskommelsens syfte är att underlätta för äldre personer att flytta till särskilt boende i annan kommun i länet och innebär i korthet att ursprungskommunen behåller myndighetsansvar inklusive ansvar för behovsbedömning samt påtar sig ett förlängt kostnadsansvar för den enskilde så länge behov föreligger.
BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar föreliggande tjänsteutlåtande som svar på remissen.

§106 Kommunaldemokrati för 2000-talet

Dnr 010-135-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 maj 2002. I remissvaret kommenterades ett förslag om lokala folkomröstningar i stadsdelsnämnderna och direktvalda stadsdelsnämnder i Stockholms stad.

YRKANDE
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de tre yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

RESERVATION
Herman Gatica (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till vänsterpartiets förslag enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden instämmer i motionärernas förslag att stadsdelsnämnderna bör direktväljas för att dessa skall få en bättre demokratisk legitimitet.
 2. Regelrätta folkomröstningar är ett viktigt inslag i en levande demokrati och ett viktigt steg i att föra ut politiken närmare invånarna i stadsdelarna.
 3. Det är viktigt att öka öppenheten i det politiska beslutsfattandet och ge medborgarna större insyn och delaktighet i de politiska processerna.

Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till miljöpartiets förslag enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka motionen i sin helhet.
 2. Kungsholmens stadsdelsnämnd genomför webbaserade folkomröstningar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§107 Utbildning för alla

Utbildning för alla - ett program för att motverka den sociala snedrekryteringen till högre utbildning
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 420-080-02
ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 april 2002. I ärendet kommenterades en motion till kommunfullmäktige. Företrädare för stadsdelens barn- och ungdomsverksamhet var positiva till remissens innehåll. Det bedömdes som viktigt att den i remissen beskrivna problematiken fick en lösning som sträcker sig från förskola till högskola.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp), Birgitta Borg (kd) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna, stockholmspartiet och miljöpartiet.

Ingrid Dorle Andersson m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet, kristdemokraterna, stockholmspartiet och miljöpartiet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar delvis tjänsteutlåtandet.
 2. Stadsdelsnämnden anför därutöver :

- Förslag om samverkansavtal med högskolan, lokala styrelser och utbildningsråd är vällovliga, men man skall inte ha någon övertro på att enbart inrättande av råd och styrelser ska ge positiva effekter.
- Vad gäller resursfördelning till förskolor, grundskolor och gymnasier är det redan idag så att mer pengar går till områden med låg genomsnittlig utbildningsnivå. Med det fria skolvalet är det för Kungsholmens del så att en del elever i grundskolan kommer från andra stadsdelar. Om motionärens tankar får genomslagskraft skulle Kungsholmens resurser för förskola och grundskola minskas. Vi motsätter oss detta. Det finns ibland en felaktig uppfattning om att förskolebarn vars föräldrar har god utbildning och goda inkomster skulle behöva väsentligt mindre resurser för barnomsorg. Man bortser då från att dessa föräldrar ofta arbetar långa dagar och behöver barnomsorg hela dagen.
forts

- Förslaget att anordna ämnesundervisning på det egna modersmålet för utlandsfödda elever är vi mycket skeptiska till. Det är av största vikt att kunna bra svenska för att kunna fungera i det svenska samhället.

- En del förslag strider mot principen att skolenheterna själva måste ges frihet att utforma det pedagogiska innehållet i undervisningen.

- Förslaget om formell jobbgaranti för sjuksköterskor och pedagoger är tveksamt. Å andra sidan kommer dessa yrken sannolikt vara bristyrken framöver och då finns en jobbgaranti i praktiken.

Slutligen vill vi påminna om att arbetslivet innehåller en rad praktiska yrken som kommer att finnas kvar i framtiden. Även dessa yrkens utövare behöver en utbildning anpassade till deras behov.

Herman Gatica (v) deltog inte i beslutet.

RESERVATION
Ingrid Dorle Andersson m fl (s) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

UTTALANDE
Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

Det är viktigt att alla som vill fortsätta med högre studier bör ha samma möjligheter. Samtidigt finns det alltid människor som inte är motiverade att studera vidare även om förutsättningar finns. För att även dessa personer ska kunna utveckla sina intressen bör lärlingssystemet utvecklas.

Alla kan inte bli högskoleutbildade, däremot kan många få ett rikt liv genom att utnyttja lärlingsplatser och bli skickliga hantverkare. Programmets grundsyfte ger ingen plats för dessa personer. I dag finns det lika stort behov av ett utvecklat lärlingssystem som åtgärder för att motverka den sociala snedvridningen till högre utbildning.

§108 Hemlöshetshearing

Skrivelse om genomförande av en hemlöshetshearing arrangerad av Stockholms stad
Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 51-119-02
ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 maj 2002. Förvaltningen delade uppfattningen att det var viktigt att skapa dialog kring hemlöshetsproblematiken och såg positivt på förslaget att en hearing anordnades.

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

§109 Restaurang Västermalm

Remiss från socialtjänstförvaltningen, tillståndsenheten
Dnr 621-260-02
ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2002. Förvaltningen föreslog att stadsdelsnämnden skulle tillstyrka ansökan från restaurang Västermalm om serveringstillstånd för alkohol fram till klockan 03.00.

BESLUT
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Västermalm om serveringstillstånd för alkohol fram till klockan 03.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§110 Restaurang Äpplet

Remiss från socialtjänstförvaltningen, tillståndsenheten
Dnr 621-237-02
ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 maj 2002. Ansökan föreslogs tillstyrkas.

BESLUT
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Äpplet om serveringstillstånd för alkohol för slutna sällskap fram till klockan 01.00

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden får i stort sett till varje sammanträde remisser från socialtjänst-förvaltningens tillståndsenhet ang. serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen besöker lokalerna och konstaterar att de – allt som oftast – inte är handikappvänliga. Dessa brister i tillgängligheten påverkar dock inte besluten om serveringstillstånd.
Lokala handikapprådet efterlyste på sitt sammanträde 1999-10-11 en tydligare politisk viljeriktning i dessa frågor. Rådet ansåg att politikerna inte använder de maktmedel de har för att skapa förutsättningar för att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel. På sitt sammanträde 2000-02-07 beslutade rådet som logisk konsekvens av detta att avstå från att lämna synpunkter på remisser rörande alkoholtillstånd eftersom tillgänglighetsaspekter visat sig inte ha relevans för beslutet.
Enligt tjänsteutlåtandet avseende restaurang Äpplet kommenterar förvaltningen inte alls tillgänglighetsaspekterna. På förra nämndsammanträdet uttalade sig en representant för moderaterna att förvaltningen skulle sluta med dessa kommentarer eftersom dessa vid flera tillfällen resulterat i särskilda uttalanden från vänsterpartiet där vi uttalat oss om betydelsen av att restaurangerna är tillgängliga även för personer med funktionshinder. Om tjänsteutlåtandet är ett resultat av nya direktiv från nämndens majoritet direkt till förvaltningen - utan att nämnden tagit ställning till dessa - finner vi detta mycket allvarligt.

Vänsterpartiets mål är en stad som är tillgänglig för både handikappade och icke-handikappade. Restauranger och övriga serveringar är självklart bara en liten, dock ej obetydlig del av problematiken. Det är viktigt att staden får och använder sig av rejäla maktmedel för att påverka de privata näringsidkarna så att de blir tvungna att bygga sina lokaler på så sätt att de är tillgängliga för alla.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§111 Rektor vid Rålambshovsskolan

Dnr 211-299-02
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 maj 2002.

BESLUT
Stadsdelsnämnden tillsätter Jukka Kuusisto som rektor vid Rålambshovsskolan.

§112 Anmälningsärenden

Socialstyrelsens beslut om anmälan enligt Lex Maria dnr 530-109-02

Handikappombudsmannens beslut avseende anmälan om tillgängligheten till Fridhemsskolan dnr 040-352-01

Revisionskontorets årsrapport 2001 om Kungsholmens stadsdelsnämnd dnr 124-239-02

Anmälan av ekonomisk rapport dnr 103-300-02

Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll sammanträde 2002-04-22

Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll sammanträde 2002-04-17

Anmälan av balanslista

Anmälan av tjänstemannabeslut - Stadsdelsdirektören, ekonomi - inköp
Barn o Ungdom

§113 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna protokoll, protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande

§114 Information från stadsdelsförvaltningen

 • Stadsdelsdirektören informerade om att Stockholms stads förtjänstutmärkelse den 22 maj hade utdelats till elva medarbetare.
 • Informatör Ulla Eriksson informerade om 750-årsjubileet och om Kungsholmsfestivalen.
 • Verksamhetschef Susanna Eriksson redovisade för uppdraget att kontakta socialtjänstförvaltningen angående möjligheten att använda lokaler vid Stadshagsgården. Det finns för närvarande inte någon lämplig verksamhet att lokalisera dit.