Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-06-18

Sammanträde 2002-06-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Medborgarförslag - S:t Göransparken

Dnr: 341-218-02

Förslagen till förbättringar i S:t Göransparken bevakas i planeringen för nordvästra Kungsholmen. Förvaltningen kontaktar gatu- och fastighetskontoret när det gäller belysningen i och kring parken.


Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

3 Medborgarförslag - Essinge Strandstig

Dnr: 341-206-02

Medborgarförslaget att anlägga en boulebana kostnadsberäknas. En förutsättning för genomförande är att kostnaden i huvudsak kan finansieras av andra.


Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 Kundval inom äldre- och handikappomsorg - statistik

Dnr: 530-320-02

I ärendet redovisas effekter av kundvalet under perioden januari-maj 2002.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

5 Finansiering av ombyggnad av StadshagsskolanHandläggare: Björn Doeser, 508 08 019

7 Inriktningsärende för planering av bostäder för funktionshindrade

Dnr: 330-306-02

I ärendet redovisas 14 nybyggnadsprojekt som bedöms vara lämpliga för planering av bostäder för funktionshindrade.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

8 Maxtaxans effekter i förskoleverksamhet<br>Skrivelse från (kd)

Dnr: 414-255-02

En gemensam utvärdering har genomförts för hela staden. Kungsholmens redovisning bifogas detta ärende och utgör svar på skrivelsen.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

9 Arbetsverksamhet vid Serafens cafeteria och samlingslokal

Dnr: 520-327-02

Planering har påbörjats för att från sommaren 2003 driva såväl cafeteria som bokning och skötsel av Bolindersalen vid Serafen som arbetsverksamhet för personer med psykiska eller psykosociala funktionshinder.

Handläggare: Susanna Eriksson, 508 08 022

10 Försörjningsstödsstatistik t o m april

Dnr: 512-154-02

Antalet hushåll med försörjningsstöd (socialbidrag) var i stort sett lika jämfört med samma månad 2001. Det är en svag minskning i förhållande till månaden innan.

Handläggare: Margareta Nilsson, 508 08 324

11 Revisionskontorets årsrapport 2001 <br>Remiss från revisionskontoret

Dnr: 124-239-02

Ärendet innehåller stadsdelsnämndens yttrande över revisionskontorets årliga granskning av nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, interna revision samt bokslut och räkenskaper.

Handläggare: Fred Eklund, 508 08 071

12 Restaurang Splendido<br>Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-340-02

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

13 Motion ang insamling av tidningar från portar i innerstan<br>Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 361-261-02

förvaltningen anser inte att tidningsinsamlingen i portar ska. En alltför stor mängd av papperet då skulle hamna i hushållssoporna, och alltså inte användas till ny pappersmassa.

Handläggare: Lisa Enarsson, 508 08 068

14 Anmälan av ekonomisk rapport

15 Riv ålderstrappan !

Dnr: 530-288-02

Sammanfattning av diskussionsbetänkandet av den parlamentariska äldreberedningen Senior 2005

16 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

17 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

18 Anmälan av Mark- o byggdelegerades protokoll

20 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

21 Anmälan av inkomna skrivelser

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

23 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

30 Utvärdering och projektrapport av dubbeldiagnosprojektet - Team Ett

§119 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 23 maj 2002 justerats den 28 maj 2002. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 19 juni 2002. Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§120 Medborgarförslag - S:t Göransparken

Dnr 341-218-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2002. I ett medborgarförslag av den 31 mars 2002 hade förslag lämnats om förändringar i S:t Göransparken.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m), Per Höjeberg (fp), vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Birgitta Waller (mp) och Herman Gatica (v) yrkade dessutom bifall till ett tilläggsförslag.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden tog först upp det från samtliga ledamöter gemensamma förslaget. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla förslaget.

Därefter tog ordföranden upp tilläggsförslaget från miljöpartiet och vänsterpartiet och fann att nämnden hade avslagit förslaget.

BESLUT

 1. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att kostnadsberäkna medborgarförslaget.
 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att bevaka att förslagen till förbättringar i S:t Göransparken beaktas i planeringen för Nordvästra Kungsholmen.
 3. Stadsdelsförvaltningen kontaktar gatu- och fastighetskontoret när det gäller belysningen i och kring parken.

RESERVATION
Birgitta Waller (mp) och Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå tilläggsförslaget med följande lydelse:

 1. Nämnden beslutar att beakta synpunkterna i medborgarförslaget.
 2. Nämnden anför därutöver följande:
  Även om S:t Göransparken idag är en välskött park skulle det vara positivt att öka möjligheten till olika aktiviteter, men samtidigt är det viktigt att S:t Göransparkens karaktär av blommande oas bevaras och utvecklas. I en levande stad behövs förutom fungerande bostäder, arbetsplatser och kulturinstitutioner även parker och grönområden.

Den förväntade tillväxten och befolkningsökningen i Stockholm gör att staden exploateras i snabb takt och upprustning av de befintliga parkerna och skötsel av grönområden hamnar tyvärr ofta i skymundan vid planeringen. Det är för invånarnas hälsa, trygghet och välbefinnande mycket angeläget att upprustningen av stadens befintliga parker hanteras som en integrerad och självklar del av de pågående exploateringarna.

Det rimliga borde vara att staden och stadsdelen ställer krav på exploatörerna vid markupplåtelser t.ex. genom att kräva kompensationsåtgärder för förluster i stadsbilden och stadens olika funktioner som en exploatering ofta leder till. Staden bör arbeta fram en policy för hur dessa kompensationskrav bör se ut.

UTTALANDE
Christer G Wennerholm m.fl.(m) lämnade följande uttalande:
Medborgarförslaget om S:t Göransparken översändes till idrottsförvaltningen för vidare utredning angående sökandet efter nya ytor för rekreation och spontanidrott.

§121 Medborgarförslag - Essinge Strandstig

Dnr 341-206-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2002. I ett medborgarförslag från april 2002 hade drygt 20 essingebor föreslagit att en boulebana skulle anläggas nedanför Snipkroken.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m) och Per Höjeberg (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till första beslutspunkten i förvaltningens förslag.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att kostnadsberäkna medborgarförslaget.
 2. En förutsättning för genomförande är att kostnaden i huvudsak kan finansieras av andra.

RESERVATION
Vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att kostnadsberäkna medborgarförslaget.

§122 Kundval inom äldre- och handikappomsorg - statistik

Dnr 530-320-02
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 juni 2002. I ärendet redovisades effekter av kundvalet under perioden januari-maj 2002.

BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

§123 Resterande ombyggnad av Stadshagsskolan

Dnr 440-401-00
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 juni 2002. En överenskommelse om bl.a. finansiering av den resterande ombyggnaden av Stadshagsskolan träffades i september 2001 mellan stadens finansavdelning, Stadshus AB, SISAB och den tidigare fastighetsägaren Stena Fastigheter AB.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av resterande ombyggnad av Stadshagsskolan samt av finansiering genom hyreshöjning till 2 000 kronor per kvm.
 2. Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till utbildningsnämnden.

UTTALANDE
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m) och Per Höjeberg (fp) lämnade följande gemensamma uttalande:
Att riva avloppsstammar medför en onödig kostnad.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) deltog inte i beslutet.

RÖSTFÖRKLARING
Herman Gatica (v) lämnade följande röstförklaring:

Vänsterpartiet deltar inte i dagens beslut om resterande ombyggnad av Stadshagsskolan. När stadsdelsnämndens majoritet beslutade inrätta en ny högstadieskola i nuvarande Stadshagsskolan var vi emot detta. Vi tyckte i stället att man skulle byggt om skolförvaltningens gamla lokaler på Hantverkargatan intill Eiraskolan för att göra om Eiraskolan till en 0-9-skola.

Stadshagsskolan har blivit en långt dyrare affär än majoriteten någonsin tänkte sig. Eleverna har fått gå i delvis tillfälliga skollokaler och ombyggnationerna är ännu inte alls klara. Arbetet med att iordningställa skolan blir mycket mera kostsamt än vad som framgick när beslutet togs. Med de nya hyreskostnaderna och med nu gällande ersättningar för skollokaler kommer det att krävas en årlig överföring av 2 miljoner kronor till skolans hyreskostnader, vilket belastar stadsdelsnämndens övriga verksamheter.

§124 Inriktningsärende för planering av bostäder för funktionshindrade

Dnr 330-306-02
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 maj 2002. I ärendet redovisades 14 nybyggnadsprojekt som bedömdes vara lämpliga för planering av bostäder för funktionshindrade.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m) och Per Höjeberg (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de tre yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att utredning och planering sker för de gruppbostäder som redovisas i ärendet.
 2. Stadsdelsnämnden söker 500 tkr per objekt för förprojektering och projektering samt 100 tkr per objekt för beställarstöd hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.
 3. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen uppdrar åt gatu- och fastighetsnämnden att i förekommande fall för stadens räkning köpa bostadsrätter för gruppbostäder.

RESERVATIONER

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

  1. Stadsdelsnämnden godkänner att utredning och planering sker för de gruppbostäder som redovisas i ärendet med undantag för de gruppbostäder som föreslås på Stadshagens IP.

  2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ersättningsplatser för de två gruppbostäder som planerats på Stadshagens IP.

  3. Stadsdelsnämnden söker 500 tkr per objekt för förprojektering och projektering samt 100 tkr per objekt för beställarstöd hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

  4. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen uppdrar åt gatu- och fastighetsnämnden att i förekommande fall för stadens räkning köpa bostadsrätter för gruppbostäder.

  5. Stadsdelsnämnden uttalar följande:
  I konsekvens med vårt ställningstagande att bevara och rusta upp Stadshagens IP istället för att bygga bort idrottsplatsen så föreslår vi att gruppbostäderna inryms i andra fastigheter.

  Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

  1. Stadsdelsnämnden godkänner att utredning och planering sker för de gruppbostäder som redovisas i ärendet förutom gruppbostäderna på Stadshagens idrottsplats, där ingen nybyggnation enligt nämndens mening skall ske.
  2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att hitta alternativa placeringar för de gruppbostäder som enligt ärendet skulle placeras i nybyggnation på Stadshagens idrottsplats och återkomma till nämnden med nytt förslag.
  3. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur behovet av gruppboende kan lösas för de grupper som är i akut behov av detta innan de planerade nybyggnationerna är klara.

  UTTALANDE
  Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

  Miljöpartiet anser att det är mycket angeläget med en utbyggnad av särskilda boendeformer för funktionshindrade. Det bör vara möjligt att bygga fler gruppbostäder i Luxområdet på Lilla Essingen än de nu föreslagna. Däremot vill vi inte att Stadshagens IP bebyggs.

  §125 Maxtaxans effekter i förskoleverksamhet - Skrivelse från (kd)

  Dnr 414-255-02
  ÄRENDET
  Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 juni 2002. En gemensam utvärdering hade genomförts för hela staden. Kungsholmens redovisning bifogades detta ärende och utgjorde svar på skrivelsen.

  YRKANDEN
  Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m) och Per Höjeberg (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

  Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.

  PROPOSITIONSORDNING
  Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

  BESLUT
  Skrivelsen från Birgitta Borg och Mats Rosén, (kd) besvaras med detta tjänsteutlåtande.

  RESERVATION
  Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

  1. Nämnden beslutar att äska medel hos kommunstyrelsen för utökade vistelsetider, samt

  2. Nämnden anför därutöver följande

  Enkätsvaren från Kungsholmen talar sitt tydliga språk. Barnens dagar på förskolan har blivit längre. Fler små barn är kvar längre på eftermiddagarna, så länge som till kl 18. Samtidigt har man inte anställt fler eller ökat befintlig personals tjänstgöringstid. Barnomsorgsgarantin uppfylls endast genom att barn skickas till en annan stadsdel.

  Enkätresultaten visar tydligt att maxtaxan leder till fler barn och färre anställda. Konsekvensen av detta är sämre kvalitet i barnomsorgen. Då det är oerhört viktigt att staden kan erbjuda en så bra barnomsorg som möjligt måste medel skjutas till omedelbart.

  Maxtaxasystemet uppmuntrar föräldrarna att lämna barnen till dagis eller förskolor så länge som möjligt. Det politiska systemet bör istället skapa förutsättningar för föräldrar att kunna vara med sina barn, t.ex genom arbetstidsförkortning eller ekonomisk ersättning till föräldrar som vill ta hand om sina barn hemma.

  UTTALANDE
  Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:
  Enligt uppgifter i dagspressen har den införda maxtaxan påverkat barnens vistelsetid i förskolan på Kungsholmen mera än i någon annan stadsdel i Stockholm. Vänsterpartiet drar den slutsatsen att föräldrarna haft ett stort dolt behov av barnomsorg. Vad detta beror på är naturligtvis intressant att utreda vilket vi utgår ifrån att stadsdelsförvaltningen kommer att göra.

  Vänsterpartiet är anhängare till maxtaxan inom förskoleverksamheten. Vårt mål är en sammanhållen kostnadsfri skolgång för alla.

  §126 Arbetsverksamhet vid Serafens cafeteria och samlingslokal

  Dnr 520-327-02
  ÄRENDET
  Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 juni 2002. Planering hade påbörjats för att från sommaren 2003 driva såväl cafeteria som bokning och skötsel av Bolindersalen vid Serafen som arbetsverksamhet för personer med psykiska eller psykosociala funktionshinder.

  YRKANDEN
  Ordförande Jan Carlson (sp), Christer G Wennerholm m.fl.(m) och Per Höjeberg (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.
  Vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

  PROPOSITIONSORDNING
  Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet och stockholmspartiet.

  BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera för arbetsverksamhet vid Serafens cafeteria och samlingslokal i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
  2. Arbetsverksamheten bör upphandlas i konkurrens. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en konkurrensupphandling utifrån att verksamheten ska finnas på plats vid inflyttningen.

  RESERVATION
  Vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

  §127 Försörjningsstödsstatistik t o m april

  Dnr 512-154-02
  ÄRENDET
  Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 juni 2002. Antalet hushåll med försörjningsstöd (socialbidrag) var i stort sett lika jämfört med samma månad 2001. Det var en svag minskning i förhållande till månaden innan.

  BESLUT
  Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

  UTTALANDE
  Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

  Utbetalningarna av försörjningsstöd fortsätter att öka på Kungsholmen. En av förklaringarna är den ökning av arbetslösheten som är snabbare på Kungsholmen än i övriga Stockholm.

  En annan förklaring är de höga kostnaderna för hotellboende. En stor del av kostnaderna för hotellboende handlar om bostadslösa barnfamiljer, ett par av dem med ett stort antal barn vilket enligt vår uppfattning är förödande. Ett hotellboende på sikt är inte lämpligt för någon allra minst för familjer med barn.

  Omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter har gjort det allt svårare för socialtjänsten att bistå bostadsbehövande med ordinärt boende. Förvaltningen arbetar hårt för att lösa situationen på bästa sätt för de berörda. Den politik som bedrivits av den borgerliga majoriteten har förvärrat situationen och ökat segregationen och samtidigt kostnaderna för staden.

  §128 Revisionskontorets årsrapport 2001

  Remiss från revisionskontoret

  Dnr 124-239-02
  ÄRENDET
  Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 juni 2002. Ärendet innehöll stadsdelsnämndens yttrande över revisionskontorets årliga granskning av nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, interna revision samt bokslut och räkenskaper.

  BESLUT
  Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisorerna.

  Herman Gatica (v) deltog inte i beslutet.

  UTTALANDEN
  Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) lämnade följande uttalande:

  Revisionskontoret konstaterar att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat ej är helt tillfredsställande.

  Inte heller för 2001 lyckades stadsdelsnämnden åstadkomma ett resultat i balans.

  Den bild som växer fram i revisionsrapporten är lite symptomatisk för den borgerliga politiken. Först lovar man att man ska sänka skatten och samtidigt klara verksamheterna.

  När det kommer till kritan så klarar man inte att skära i verksamheterna för att finansiera skattesänkningarna (tack och lov?).

  Resultatet blir istället att det blir et växande underskott som täcks av att man återkommande "nallar" av det kapital som Stockholms stad har.

  Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:
  Om Miljöpartiets förslag till budget hade fått majoritet skulle möjligheterna till en bra budgethållning ha varit goda. Istället har den nuvarande majoriteten dragit åt tumskruvarna för stadsdelsnämnderna, samtidigt som stadens ekonomi är god genom de många utförsäljningarna av hyresrätter, mark och bolag.

  Herman Gatica (v) lämnade följande röstförklaring:
  Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om revisionskontorets årsrapport. Årsrapporten avser den borgerliga majoritetens budget för 2001 som byggts på lägre skatt och neddragningar av stadens verksamheter för de som mest behövt stöd från samhället.

  Revisionskontoret kritiserar stadsdelsnämnden för att bokslutet visar ett underskott. Vänsterpartiet kritiserar stadsdelsnämndens majoritet för att den inte utgått från behoven hos befolkningen utan försökt anpassa behoven till den ekonomiska ram som skattesänkningarna tillåtit.

  Majoriteten har fattat flera beslut om restriktivare biståndsbedömning, anställnings- och inköpsstopp etc. Resultatet har dock blivit ett budgetöverskridande, eftersom ramarna enligt vårt sätt att se varit alltför strama.

  En del av majoritetens beslut i samband med upphandlingar har dessutom varit direkt kostnadsdrivande och inte utgått från kvalitetsmässiga krav utan från de politiska principerna som förordat en privatisering av varje verksamhet trots högre kostnader för staden.

  §129 Restaurang Splendido

  Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
  Dnr 621-340-02
  ÄRENDET

  Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 juni 2002.

  JÄV
  Jari Visshed deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

  BESLUT
  Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Splendido om serveringstillstånd för alkoholservering fram till klockan 03.00

  UTTALANDE
  Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

  Stadsdelsnämnden får i stort sett till varje sammanträde remisser från socialtjänst-förvaltningens tillståndsenhet ang. serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen har fram till nämndsammanträdet 2002.05.23 besökt lokalerna och konstaterat att de allt som oftast inte är handikappvänliga. Dessa brister i tillgängligheten har dock inte påverkat besluten om serveringstillstånd.

  Lokala handikapprådet efterlyste på sitt sammanträde 1999-10-11 en tydligare politisk viljeriktning i dessa frågor. Rådet ansåg att politikerna inte använder de maktmedel de har för att skapa förutsättningar för att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel. På sitt sammanträde 2000-02-07 beslutade rådet som logisk konsekvens av detta att avstå från att lämna synpunkter på remisser rörande alkoholtillstånd eftersom tillgänglighetsaspekter visat sig inte ha relevans för beslutet. Lokala pensionärsrådet konstaterade på sitt sammanträde 2002-05-21 att underlaget man får "är för magert" och rådet "önskar utförligare beskrivningar som underlag".

  Sedan nämndsammanträdet 2002-05-23 väljer förvaltningen att inte ta upp frågan om handikappanpassningen av restaurangerna. Man anser inte mera att detta hör ihop med "belysningen av de sociala aspekterna". Detta sammanfaller med uttalanden från representanter av nämndens borgerliga majoritet. Vänsterpartiet delar inte denna uppfattning.

  Vänsterpartiets mål är en stad som är tillgänglig för både handikappade och icke-handikappade. Restauranger och övriga serveringar är självklart bara en liten, dock ej obetydlig del av problematiken. Det är viktigt att staden får och använder sig av rejäla maktmedel för att påverka de privata näringsidkarna så att de blir tvungna att bygga sina lokaler på så sätt att de är tillgängliga för alla.

  §130 Motion ang insamling av tidningar från portar i innerstan

  Remiss från Kommunstyrelsen
  Dnr 361-261-02
  ÄRENDET

  Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 maj 2002. Tidningsinsamlingen i portar bör inte upphöra. En alltför stor mängd av papperet skulle då hamna i hushållssoporna, och alltså inte användas till ny pappersmassa.

  BESLUT
  Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

  UTTALANDE
  Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

  Det är mycket beklagligt att stadens politiska majoritet har varit mycket passiv vad gäller införandet av fastighetsnära källsortering. Det allvarligaste är att efter snart fyra år har majoriteten inte lyckats ta fram en avfallsplan som fastställer stadens riktlinjer för avfallshantering.

  Miljöpartiet anser att motionären tar upp en angelägen fråga. Däremot finns det risk för att ett omedelbart avskaffande av det befintliga systemet utan att först ersätta det med en fungerande fastighetsnära källsortering kan leda till ytterligare försämringar i återvinningen av papper.

  Miljöpartiet anser att förvaltningens förslag till ombyggnadsbidrag till fastighetsägarna källsortering är en bra idé att undersöka närmare.

  §131 Anmälningsärenden

  Anmälan av ekonomisk rapport

  Riv ålderstrappan ! Sammanfattning av diskussionsbetänkandet av den parlamentariska äldreberedningen SENIOR 2005 dnr 530-288-02

  Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll sammanträde 2002-05-21

  Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll sammanträde 2002-05-15.

  Skrivelse av den 13 juni 2002 från lokala handikapprådet till stadsdelsnämnden.

  Anmälan av Mark- o byggdelegerades protokoll sammanträde 2002-05-23

  Anmälan av balanslista

  Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

  Anmälan av tjänstemannabeslut; ekonomi - inköp

  §132 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

  Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna protokoll, protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 132)

  §133 Information från stadsdelsförvaltningen

  Stadsdelsdirektör Göran Månsson meddelade följande:
  - Fredagen den 23 augusti invigs Västermalmsgallerian. Samma dag återinvigs medborgarkontoret.

  - Återinvigning av Eiraskolan efter ombyggnationer genomförs den 6 september.

  - USK (Utrednings- och statistikkontoret) har genomfört en undersökning om föräldrarnas uppfattning om förskolan.

  Kerstin Ohlsson rapporterade att redovisning av hantering av ärenden enligt Lex Maria och Lex Sarah görs efter sommaren.

  Sanna Eriksson rapporterade om sysselsättningsverksamheter för psykiskt funktionshindrade.

  §136 Upphandlingsärende

  Anbudsunderlag för upphandling av distribution av dagligvaror inom äldre- och handikappomsorg på Kungsholmen
  12
  5-330-02
  ÄRENDET
  Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 juni 2002.

  BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till förfrågningsunderlag och utkast till avtal.
  2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att genomföra upphandlingen.