Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-08-29

Sammanträde 2002-08-29

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Delårsrapport med kvartalsrapport 2 för 2002

Dnr: 103-437-02

Den ekonomiska prognosen för nämndens huvudsakliga verksamhet visar ett underskott om 5,4 mkr före åtgärder. Underskotten hänför sig i huvudsak till utbildning samt omsorg om funktionshindrade.Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

4 Rektor till skolenheten Klastorp-Essinge-Kull

Dnr: 211-299-02

Stadsdelsnämnden föreslås tillsätta Anette Madsen som rektor för Klastorpsskolan, Essingeskolan och Kullskolan.

Handläggare: Birgitta Dahlin, 508 08 016

5 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

Dnr: 620-386-02

I ärendet föreslås nämnden utse Kerstin Ohlsson till verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för Stadshagsgårdens äldreboende.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

6 Information ang förändringar inom författningsområdet<br>Medicintekniska produkter

Dnr: 530-443-02

I ärendet beskrivs konsekvenser av förändrade bestämmelser inom det medicintekniska området.

Handläggare: Kerstin Callinggård, 508 08 033

7 Hyreskontrakt för blockförhyrning

Dnr: 322-413-02

Ärendet innehåller nytt hyreskontrakt för lokaler vid Fleminggatan 113-115.

Handläggare: Gunilla Wallmark, 508 08 091

8 Lokalhyresavtal

Dnr: 322-412-02

Ärendet innehåller nytt hyresavtal för förskolan Welanders väg 4.

Handläggare: Gunilla Wallmark, 508 08 091

9 Tillkommande kostnader/hyresgästanpassning Serafens äldreboende

Dnr: 534-411-02

Ärendet behandlar tidigare ej förutsedda kostnader för kort- och kodlås.

Handläggare: Gunilla Wallmark, 508 08 091

11 Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 530-288-02

I ärendet kommenteras några frågeställningar om synen på åldrande, flexibel pensionsålder samt vardagsliv som behandlas av den statliga kommittén SENIOR 2005.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

12 Underlag för verksamhetsplan 2003 samt flerårsprogram<br>för gatu- och fastighetsnämnden

Dnr: 101-328-02

I ärendet anges de mest angelägna områdena och åtgärderna för kommande gatu- och parkinvesteringar.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

13 Yttrande över SL:s förslag till utbudsplan 2003<br>Remiss från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr: 346-321-02

Ärendet innehåller synpunkter på planerade förändringar av vissa busslinjer. En ny linje på Lindhagensgatan är nödvändig när området börjar bebyggas.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

14 Ett regionalt program för ökad säker cykeltrafik<br>Remiss från Vägverket

Dnr: 346-335-02

I tjänsteutlåtandet efterfrågas fler konkreta åtgärder för att uppnå målen om en säkrare och ökande cykeltrafik.

Handläggare: Lisa Enarsson, 508 08 068

16 Restaurang La Isla<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-372-02

Ansökan om utökad serveringstid söndag-torsdag föreslås avstyrkas.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

17 Kungsholmens Bowlinghall<br>Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-373-02

Ansökan om utökat serveringstillstånd föreslås tillstyrkas.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

18 Biljardpalatset<br>Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-374-02

Ansökan om utökat serveringstillstånd föreslås tillstyrkas.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

19 Restaurang Ellen<br>Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-381-02

Ansökan om serveringstillstånd för Lärarhögskolans restaurang föreslås tillstyrkas.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

20 Rapporter från Utbildningsförvaltningen

Dnr: 401-438-02

Förskole- och familjedaghemsundersökning i Stockholm 2002, skolundersökning förskoleklass - skolår6 samt skolundersökning 7-9 i Stockholm 2002.

21 Nya Lex Maria-bestämmelser

22 Granskning av barnomsorgen i Stockholms stad - del 2

23 Nämndernas yttrande över revisionsrapporten:

Dnr: 124-661-01

Samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade i Stockholms stad - Slutrapport

24 Inspektionsmeddelande

Dnr: 226-424-02

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande angående brister i arbetsmiljön gällande matsalen i Klastorpsskolan dnr 226-424-02

25 Överenskommelse mellan Sthlms läns landsting och Stockholms stad

26 Anmälan från Länsstyrelsen

Dnr: 530-003-02

Beslut ang anmälan enligt 14 kap 2 § SoL som utretts av stadsdelsnämnden

27 Föreläggande

Dnr: 520-132-02

Från Länsstyrelsen föreläggande enligt 26a § LSS

28 Tillsyn av vårdverksamhet inom individ- o familjeomsorg

Dnr: 510-376-02

Från Länsstyrelsen föreläggande enligt 26a § LSS

29 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

30 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

32 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

33 Anmälan av inkomna skrivelser

34 Anmälan om tjänstemannabeslut

35 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

36 36-42 Sekretessbelagda ärenden

§146 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 18 juli 2002 justerats den 19 juli 2002. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 3 september 2002. Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§147 Delårsrapport med kvartalsrapport 2 för 2002

Dnr 103-437-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 augusti 2002. Den ekonomiska prognosen för nämndens huvudsakliga verksamhet visade ett underskott om 5,4 mkr före åtgärder. Underskotten hänfördes huvudsak till utbildning samt omsorg om funktionshindrade.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner kvartalsrapport 2 inklusive budgethållningsåtgärder
 2. Stadsdelsnämnden begär medel 2,1 mkr avseende hyreskostnader över takhyran, hyreshöjningar inom grundskolan samt för omstrukturering av personal.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) deltog inte i beslutet.

RÖSTFÖRKLARINGAR

Jari Visshed m fl (s) lämnade följande röstförklaring:
Den borgliga majoriteten gick till val på att man skulle klara både skattesänkningar och välfärden. Att de sänkt skatten det vet vi. Men hur har de klarat välfärden ? Nu har de ju suttit sina fyra år. Hur är tillståndet ute i de verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för?
Delårsbokslutet ger en ganska rättvis bild av hur tillståndet är. För att vi inte ska beskyllas för en svartmålning så har vi citerat vad förvaltningen själva skrivit om de olika verksamheterna.

Individ- och familjeomsorg
"För att kostnaderna inte åter ska öka är det inom socialpsykiatrin nödvändigt att fortsätta med en mycket kostnadsmedveten, noggrant prioriterad och viss mån restriktiv biståndsbedömning samt fortsatt återhållsamhet när det gäller tillsättning av vikariat och timanställningar."

Barnomsorg
"Förskolorna har genomfört ytterligare effektivisering av sommarplaneringen. Färre förskolor varit öppna under sommaren än tidigare år, vilket bl.a. har inneburit längre avstånd för en del barn och föräldrar. Åtgärden medförde viss kritik från föräldrahåll.

Flera förskolor har dragit ner på storstädning under sommaren och endast beställt 4-dagars städning i syfte att få budgeten i balans. Därutöver har kostnader för extern fortbildning minskats, anställningar som biträdande förskolerektor har helt eller delvis vakanshållits och vikarietäckningen ytterligare begränsats.

Under våren har samtliga avdelningar skrivit in ytterligare ett barn för att stadsdelen skall kunna infria barnomsorgsgarantin. Den ökningen kommer för flera förskolor med största sannolikhet att kvarstå även under hösten för att förskolorna skall få ett utfall i överensstämmelse med budget."

Skolbarnomsorgen
"Skolbarnomsorgen har vid samtliga f-5 skolor skrivit in fler barn alternativt minskat på personalbemanningen och i vissa fall både och. Även inom skolbarnomsorgen har städkostnaderna dragits ner med bl.a. minskad storstädning, och/eller minskad städfrekvens övriga dagar."

Barn med behov av särskilt stöd
"Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Insatser för barn i behov av särskilt stöd beviljas inom budgeterade medel." (d.v.s. när pengarna i budgeten är slut så beviljas inga ytterligare medel. Vår (S) anmärkning)

Skolan
"Eiraskolan har under tiden januari till mitten av augusti vakanshållit en biträdande rektorsanställning. En specialpedagog vakanshålls under hela 2002. Mellanmålsbiträde har vakanshållits under 2,5 månader. En fritidspedagog 50 %, och en resurslärartjänst har dragits in från höstterminen. Fyra klasser har sammanförts till två. Fler barn har skrivits in på fritidshemmen och antalet barn i förskoleklasserna har ökat. Ingen storstädning har genomförts."

"Skolledningen för Klastorpsskolan, Kullskolan och Essingeskolan förändrades helt under år 2001. För närvarande står enheten utan ordinarie skolledning. Ny rektor förordnades under april i avvaktan den mer långsiktiga lösning som är på gång. För att minska kostnaderna har skolenheten vakanshållit en anställning som biträdande rektor och tre anställningar som resurslärare. Musiklärare undervisar endast år 3-5, inga kompanjonlärare i musik, färre textillärartimmar, inga särskilda rastvakter, indragning av storstädning, minskade städtimmar för ordinarie städning, inga övertidsuttag, fler barn i förskoleklass samt neddragning av konton för sakkostnader. Små skolor med små klasser upplevs kanske positivt av många men för att ekonomin ska hålla förutsätter det ett minimum av kring- och extraresurser."

"Fridhemsskolan/Stadshagsskolan har vid halvårsskiftet avvecklat ett fritidshem och bytt lokaler för att få ned lokalkostnaderna. Därmed har en personalminskning med 2,5 anställningar kunnat genomföras."

Äldreomsorg
"En fortsatt kostnadsmedveten, noggrant prioriterad och i vissa fall återhållsam biståndsbedömning är nödvändig liksom att fortsätta utvecklingen av ekonomiska uppföljningsinstrument så att dessa blir lättillgängliga och användbara för biståndshandläggarna. Fakturakontrollen t.ex. är viktig och en mycket omfattande uppgift för bedömarsektionen eftersom större delen av äldreomsorgen drivs av privata vårdgivare. Det är viktigt ur både ekonomisk synvinkel och av arbetsmiljöskäl att den blir smidig och säker. Vidare ska rutiner och arbetssätt fortsätta att utvecklas i syfte att underlätta en mer kostnadsmedveten bedömning och att minska skillnaderna i bedömning mellan olika handläggare."

Omsorg om funktionshindrade
"Fortsatt kostnadsmedveten, noggrant prioriterad och i vissa fall restriktiv biståndsbedömning är nödvändig liksom en ännu noggrannare uppföljning av kostnader och LASS-intäkter. Rutiner och arbetssätt kommer att ses över och förändras för att bli ett stöd för biståndsbedömningen. Kontakter kommer också att tas på ledningsnivå med Försäkringskassan i syfte att försöka påverka utredningstider och andra frågor som rör problematiken kring LASS-intäkter

En viss minskning av placeringar i särskilt boende har genomförts. Minskningen måste dock fortsätta."

Fritid
"Genom indragning av extern städning samt vakanshållning av personaltimmar beräknar parklekarna att uppnå ett utfall i enlighet med budget."

Borgarnas Testamente
Så ser det ut i verksamheterna efter fyra år med en moderatledd majoritet. Så ser skolan ut bakom Jan Björklunds retorik och utspel. Och nu vill den moderata finansborgarrådskandidaten Kristina Axén-Olin gå vidare. Hon vill göra Stockholm till Sveriges lågskattekommun nummer ett. Och hon kommer att göra det. Moderaterna kommer att ånga på utan att bry sig om tillståndet i verksamheterna. Det blir nya nedskärningar varje gång moderaterna skall ta ytterligare steg mot att bli Sveriges lågskattekommun nummer ett.

Tiden har kommit för en förändring.
En röst på socialdemokraterna den 15 september kommer att innebära för de som bor på Kungsholmen att:

Stadshagen Kvar
Stadshagen blir kvar som idrottsplats. De lägenheter som föreslås där skall istället byggas på platser som idag är anvisade för nya kontorsbyggnader.

Förskolan
Barngrupperna minskas med 2 barn. På sikt ska det vara 13–14 barn i småbarnsgrupperna och 17–18 barn i fyra- och femårsgrupperna. Andelen förskolelärare ökas. Förstärkningarna i regeringens valmanifest innebär att 32 nya förskolelärare kan anställas på Kungsholmen.

Skolan
Vi kommer att sänka hyreskostnaderna genom att ge skolans hyresvärd, SISAB ett ägartillskott. På det sättet kan skolorna istället satsa pengarna på läromedel och själva utbildningen. Med pengarna från regeringen kan vi anställa 24 nya lärare till våra skolor. Modern arbetsorganisation och behöriga lärare på alla våra skolor är ett grundläggande krav. Får vi förtroendet så kommer vi införa en kombination av närhetsprincipen och betygsintagning till våra gymnasier. Vi tycker att det är rimligt att de elever som bor på kungsholmen skall kunna gå på våra gymnasieskolor.

Äldreomsorgen
Äldreomsorgens viktigaste fråga de närmaste åren blir hur mycket resurser som satsas och hur personalförsörjningen ska klaras. Om vården organiseras privat eller offentligt ger inget svar på den frågan. Vi är beredda att skjuta till mer resurser till äldreomsorgen. För kungsholmen skulle förstärkningen innebära att man skulle kunna göra rejäla personalförstärkningar. Valfriheten i vardagen, att få komma ut och promenera, handla avgörs inte av vilket bolag man anlitar utan av hur mycket personal och resurser som finns. Man skall kunna känna full tillit till att ens anhörig, mamma eller pappa, har det bra om de inte längre äger förmågan att reda sig själva.

Herman Gatica (v) lämnade följande röstförklaring:
Vänsterpartiet deltar inte i dagens beslut angående delårsrapport och kvartalsrapport 2 för 2002. Redan när nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin nedskärningsbudget för 2002 skrev vi i vår röstförklaring att vi ansåg att budgetramarna var för strama och skulle resultera i fortsatt restriktivitet och nedskärningar.

Våra farhågor har blivit verklighet. Restriktiv biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorgen, sammanslagning av skolklasser, minskning av antalet lärare i relation till antalet elever genom bl.a. vakantsättning av speciallärartjänster och minskning av vikariekostnaderna inom skolan och förskolan är några besparingsåtgärder som förvaltningen redan tidigare lyft fram. Inom barnomsorgen har färre förskolor varit öppna under sommaren. Överinskrivningen av barn på varje avdelning kommer att kvarstå även under hösten. Anslaget för barn med behov av särskilt stöd skall hållas inom budgetramen genom att "ingen tilldelning görs utöver" denna – behoven skall anpassas till pengarna. Man t.o.m. försämrar städningen på skolor och förskolor. Fortsatt restriktivitet vad gäller inköp innebär att man flyttar angelägna behov till kommande år.

Den höga sjukfrånvaron har ökat ytterligare till riktigt oroväckande nivå. Den utarmning av verksamheterna, som majoritetens budget resulterar i, kommer ytterligare att minska arbetsglädjen hos personalen och öka stressen vilket oundvikligen kommer att leda till personalflykt och fortsatt hög sjukfrånvaro.

Utförsäljningen av allmännyttans lägenheter på Kungsholmen har försvårat bostadsförsörjningen för utsatta grupper vilket resulterat i ökade kostnader för nämnden när förvaltningen varit tvungen att ta till dyra lösningar som trots kostnaderna varit mycket otillfredsställande för t.ex. bostadslösa barnfamiljer.

Vi inom vänsterpartiet är övertygade om att detta bara är en början av en lång lista besparingar/nedskärningar som blir nödvändiga om borgarna får fortsätta med sin skattesänkningspolitik. Vilket vi är övertygade om att de inte får efter valet i september.

Majoriteten kommer knappast att kunna inrymma årets resultat inom budgetramarna. Under ett valår är inte ens de borgerliga partierna beredda att vidta de mycket drastiska åtgärder som skulle krävas för att detta skall kunna uppnås.

Skattesänkningarna har prioriterats före medborgarnas behov av service. Den borgerliga majoriteten som styrt Stockholm under den gångna valperioden kommer efter valet att lämna efter sig en utarmad offentlig verksamhet.

Birgitta Waller (mp) lämnade följande röstförklaring:
Miljöpartiet deltar inte dagens beslut med hänvisning till att vi inte deltog i beslutet om budgeten för 2002, då vi ansåg att ramarna var alldeles för snäva. I delårsrapporten upprepas ord som "mycket kostnadsmedveten", noggrant prioriterad" och "i viss mån restriktiv biståndsbedömning" som ett mantra. Samtidigt har majoritetens utförsäljningar av hyresrätter, mark och bolag tillfört stadens kassakista flera tiotals miljarder.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

 

§148 Rektor till skolenheten Klastorp-Essinge-Kull

Dnr 211-449-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 augusti 2002. Stadsdelsnämnden föreslogs tillsätta Anette Madsen som rektor för Klastorpsskolan, Essingeskolan och Kullskolan.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillsätter Anette Madsen f -56 som rektor vid skolenheten Klastorp-Essinge-Kull

 

§149 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

Dnr 620-386-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 augusti 2002. I ärendet föreslogs nämnden utse Kerstin Ohlsson till verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för Stadshagsgårdens äldreboende.

BESLUT

Kerstin Ohlsson utses till verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för Stadshagsgårdens äldreboende.

 

§150 Information ang förändringar inom författningsområdet Medicinteknisk...

Dnr 530-443-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 augusti 2002. I ärendet beskrevs konsekvenser av förändrade bestämmelser inom det medicintekniska området.

BESLUT

Det övergripande ansvaret för arbetsuppgifterna enligt SOSFS 2001:12, 3§ punkterna 2+4-8 överlåtes till medicinskt ansvarig sjuksköterska och att ansvaret enligt 3 § punkt 3 och 4 punkterna 1-6 läggs på ansvarig chef i verksamheten.

 

§151 Hyreskontrakt för blockförhyrning

Dnr 322-413-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 augusti 2002. Ärendet innehåller hyreskontrakt för lokaler vid Fleminggatan 113-115.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till nytt hyreskontrakt för blockförhyrning Fleminggatan 113-115, 3 tr samt att stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna kontrakt.

 

§152 Lokalhyresavtal

Dnr 322-412-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 juli 2002. Ärendet innehåller nytt hyresavtal för förskolan Welanders väg 4.

YRKANDE
Ordföranden yrkade att stadsdelsnämnden skulle återremittera ärendet för att klargöra vissa frågor.

BESLUT

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet.

§153 Tillkommande kostnader/hyresgästanpassning Serafens äldreboende

Dnr 534-411-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 juli 2002. Ärendet behandlade tidigare ej förutsedda kostnader för kort- och kodlås.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner tillkommande hyresgästanpassningskostnader avseende kort- och kodlås inom Serafens äldreboende, Bolinders plan 1, samt ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna godkännande.

 

§154 Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring

Dnr 530-288-02
Remiss från kommunstyrelsen

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 augusti 2002. I ärendet kommenterades några frågeställningar om synen på åldrande, flexibel pensionsålder samt vardagsliv som behandlades av den statliga kommittén SENIOR 2005.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Herman Gatica (v) yrkade bifall till ett förslag från vänsterpartiet.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

RESERVATION

Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning vänsterpartiets förslag enligt följande:

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen "Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring" och anför därutöver följande.

Allt fler lämnar numera arbetslivet i förtid. För dem är inte den stora frågan hur man skall kunna stanna kvar i arbetslivet efter uppnådd pensionsålder utan i stället hur man skall kunna hålla sig kvar med hälsan i behåll tills man blir ålderspensionär. Den största utmaningen blir således att ändra på villkoren för arbetslivet så att fler människor kan arbeta tills de pensioneras. Denna frågeställning belyses allt för lite i diskussionsbetänkandet.

§155 Underlag för verksamhetsplan 2003

samt flerårsprogram för gatu- och fastighetsnämnden
Dnr 101-328-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 augusti 2002. I ärendet angavs de mest angelägna områdena och åtgärderna för kommande gatu- och parkinvesteringar.

YRKANDE
Ordföranden yrkade att stadsdelsnämnden skulle bordlägga ärendet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

 

§156 Yttrande över SL:s förslag till utbudsplan 2003

Remiss från gatu- och fastighetskontoret
Dnr 346-321-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 augusti 2002. Ärendet innehöll synpunkter på planerade förändringar av vissa busslinjer.

YRKANDE
Ordföranden yrkade att stadsdelsnämnden skulle bordlägga ärendet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

 

 

§157 Ett regionalt program för ökad säker cykeltrafik

Remiss från Vägverket
Dnr 346-335-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 augusti 2002. I tjänsteutlåtandet efterfrågades fler konkreta åtgärder för att uppnå målen om en säkrare och ökande cykeltrafik.

YRKANDE
Ordföranden yrkade att stadsdelsnämnden skulle bordlägga ärendet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

 

§158 Restaurang La Isla

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-372-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2002. Ansökan om utökad serveringstid söndag-torsdag föreslogs avstyrkas.

JÄV
Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Didar Samaletdin (fp) och Ingrid Dorle Andersson m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett tilläggsförslag enligt nedan.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden tog först upp yrkandet om att bifalla förvaltningens förslag. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Därefter tog ordföranden upp miljöpartiets tilläggsförslag och fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan från Restaurang La Isla om serveringstillstånd av alkohol för inomhusservering till kl 03.00 söndag - torsdag.
 2. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Restaurang La Isla om serveringstillstånd av alkohol för inomhusservering till 01.00 vardagar och fredag/lördag fram till kl 03.00.

RESERVATION

Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå miljöpartiets tilläggsförslag enligt följande:

Myndighetsutövning ska inte behöva upplevas som en bestraffning av skötsamma näringsidkare. Det är möjligt att förena olika intressen utan att för den skull överträda gällande lagar och övrigt regelverk.

Restaurang La Isla vid Sankt Eriksgatan 51 har för inte ås länge sedan tvångsförflyttats från sin tidigare lokal på Sankt Eriksgatan 49 p.g.a. ombyggnaden av Fridhemsplans T-baneuppgång. För restaurangens ägare Eduardo Moretti har denna ofrivilliga förflyttning inneburit ekonomiska förluster, eftersom den nya lokalen är - enligt beslutande myndigheter för tillstånd - belägen i ett störningskänsligare område.

Restaurangägaren kan nu inte få tillstånd för öppethållande i den utsträckning som han annars skulle få om han inte blivit tvingad att flytta.

Man kan i detta fall ifrågasätta samordningsfunktionen mellan kommunens olika förvaltningar, då enskilda näringsidkare kan komma i kläm p.g.a. att kommunen hänvisar honom till en olämplig lokal för hans verksamhet och denna verksamhet har sin styrka och kundunderlag främst i att den är en dans- och musikrestaurang.

Frågan är om han verkligen själv bör stå ensam för de ekonomiska konsekvenserna som kommunens ombyggnad av T-baneuppgången lett till ? Borde inte kommunen antingen se till att han får en likvärdig lokal för sin verksamhet eller ersätta hans förluster ?

Miljöpartiet de Gröna anser att problemet bör lösas av kommunen genom att hänvisa verksamheten till för ändamålet lämpligare lokal eller ställa krav på att fastighetsägaren vidtar bullerreducerande åtgärder.

Frågan kan bäst löss genom förvaltningsövergripande samarbete mellan stadsledningskontoret, gatu- och fastighetskontoret, socialtjänstförvaltningen, stadsdelsförvaltningen och miljöförvaltningen för att undersöka en lämpligare lokalisering av restaurang La Isla som möjliggör öppethållande som tidigare, dels för att ingen - varken verksamhetsutövaren eller de närboende - skall behöva lida av kommunens handlande, dels för att verksamheten inte fortsättningsvis ska behöva drabbas av ekonomiska förluster.

Miljöpartiet yrkar

- att stadsdelsnämnden i Kungsholmen tar initiativ för att få till stånd en förvaltningsövergripande diskussion inom kommunen för at lösa La Islas lokaliseringsproblem som har uppkommit p.g.a. kommunens olämpliga lokalanvisning.

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden får i stort sett till varje sammanträde remisser från socialtjänst-förvaltningens tillståndsenhet ang. serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen har fram till nämndsammanträdet 2002.05.23 besökt lokalerna och konstaterat att de – allt som oftast – inte är handikappvänliga. Dessa brister i tillgängligheten har dock inte påverkat besluten om serveringstillstånd.

Lokala handikapprådet efterlyste på sitt sammanträde 1999-10-11 en tydligare politisk viljeriktning i dessa frågor. Rådet ansåg att politikerna inte använder de maktmedel de har för att skapa förutsättningar för att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel. På sitt sammanträde 2000-02-07 beslutade rådet som logisk konsekvens av detta att avstå från att lämna synpunkter på remisser rörande alkoholtillstånd eftersom tillgänglighetsaspekter visat sig inte ha relevans för beslutet. Lokala pensionärsrådet konstaterade på sitt sammanträde 2002-05-21 att underlaget man får "är för magert" och rådet "önskar utförligare beskrivningar som underlag".

Sedan nämndsammanträdet 2002-05-23 väljer förvaltningen att inte ta upp frågan om handikappanpassningen av restaurangerna. Man anser inte mera att detta hör ihop med "belysningen av de sociala aspekterna". Detta sammanfaller med uttalanden från representanter av nämndens borgerliga majoritet. Vänsterpartiet delar inte denna uppfattning.

Vänsterpartiets mål är en stad som är tillgänglig för både handikappade och icke-handikappade. Restauranger och övriga serveringar är självklart bara en liten, dock ej obetydlig del av problematiken. Det är viktigt att staden får och använder sig av rejäla maktmedel för att påverka de privata näringsidkarna så att de blir tvungna att bygga sina lokaler på så sätt att de är tillgängliga för alla.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§159 Kungsholmens Bowlinghall

Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-373-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 augusti 2002. Ansökan om utökat serveringstillstånd föreslogs tillstyrkas.

JÄV
Jari Visshed (s) och Ingvar Snees (m) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Herman Gatica (v) yrkade att ansökan skulle avstyrkas.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Kungsholmens Bowlinghall om serveringstillstånd för alkoholservering fram till klockan 23.00

RESERVATION

Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle avstyrka ansökan.

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden får i stort sett till varje sammanträde remisser från socialtjänst-förvaltningens tillståndsenhet ang. serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen har fram till nämndsammanträdet 2002.05.23 besökt lokalerna och konstaterat att de – allt som oftast – inte är handikappvänliga. Dessa brister i tillgängligheten har dock inte påverkat besluten om serveringstillstånd.

Lokala handikapprådet efterlyste på sitt sammanträde 1999-10-11 en tydligare politisk viljeriktning i dessa frågor. Rådet ansåg att politikerna inte använder de maktmedel de har för att skapa förutsättningar för att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel. På sitt sammanträde 2000-02-07 beslutade rådet som logisk konsekvens av detta att avstå från att lämna synpunkter på remisser rörande alkoholtillstånd eftersom tillgänglighetsaspekter visat sig inte ha relevans för beslutet. Lokala pensionärsrådet konstaterade på sitt sammanträde 2002-05-21 att underlaget man får "är för magert" och rådet "önskar utförligare beskrivningar som underlag".

Sedan nämndsammanträdet 2002-05-23 väljer förvaltningen att inte ta upp frågan om handikappanpassningen av restaurangerna. Man anser inte mera att detta hör ihop med "belysningen av de sociala aspekterna". Detta sammanfaller med uttalanden från representanter av nämndens borgerliga majoritet. Vänsterpartiet delar inte denna uppfattning.

Vänsterpartiets mål är en stad som är tillgänglig för både handikappade och icke-handikappade. Restauranger och övriga serveringar är självklart bara en liten, dock ej obetydlig del av problematiken. Det är viktigt att staden får och använder sig av rejäla maktmedel för att påverka de privata näringsidkarna så att de blir tvungna att bygga sina lokaler på så sätt att de är tillgängliga för alla.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§160 Biljardpalatset

Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-374-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2002. Ansökan om utökat serveringstillstånd föreslogs tillstyrkas.

JÄV
Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Herman Gatica (v) yrkade att ansökan skulle avstyrkas.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Biljardpalatset får tillstånd för servering av alkohol till allmänheten fram till klockan 01.00.

RESERVATION
Herman Gatica (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle avstyrka ansökan.

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden får i stort sett till varje sammanträde remisser från socialtjänst-förvaltningens tillståndsenhet ang. serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen har fram till nämndsammanträdet 2002.05.23 besökt lokalerna och konstaterat att de – allt som oftast – inte är handikappvänliga. Dessa brister i tillgängligheten har dock inte påverkat besluten om serveringstillstånd.

Lokala handikapprådet efterlyste på sitt sammanträde 1999-10-11 en tydligare politisk viljeriktning i dessa frågor. Rådet ansåg att politikerna inte använder de maktmedel de har för att skapa förutsättningar för att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel. På sitt sammanträde 2000-02-07 beslutade rådet som logisk konsekvens av detta att avstå från att lämna synpunkter på remisser rörande alkoholtillstånd eftersom tillgänglighetsaspekter visat sig inte ha relevans för beslutet. Lokala pensionärsrådet konstaterade på sitt sammanträde 2002-05-21 att underlaget man får "är för magert" och rådet "önskar utförligare beskrivningar som underlag".

Sedan nämndsammanträdet 2002-05-23 väljer förvaltningen att inte ta upp frågan om handikappanpassningen av restaurangerna. Man anser inte mera att detta hör ihop med "belysningen av de sociala aspekterna". Detta sammanfaller med uttalanden från representanter av nämndens borgerliga majoritet. Vänsterpartiet delar inte denna uppfattning.

Vänsterpartiets mål är en stad som är tillgänglig för både handikappade och icke-handikappade. Restauranger och övriga serveringar är självklart bara en liten, dock ej obetydlig del av problematiken. Det är viktigt att staden får och använder sig av rejäla maktmedel för att påverka de privata näringsidkarna så att de blir tvungna att bygga sina lokaler på så sätt att de är tillgängliga för alla.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§161 Restaurang Ellen

Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-381-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2002. Ansökan om serveringstillstånd för Lärarhögskolans restaurang föreslogs tillstyrkas.

JÄV
Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Ellen om serveringstillstånd för alkohol till klockan 01.00.

UTTALANDE

Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:
Stadsdelsnämnden får i stort sett till varje sammanträde remisser från socialtjänst-förvaltningens tillståndsenhet ang. serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen har fram till nämndsammanträdet 2002.05.23 besökt lokalerna och konstaterat att de – allt som oftast – inte är handikappvänliga. Dessa brister i tillgängligheten har dock inte påverkat besluten om serveringstillstånd.

Lokala handikapprådet efterlyste på sitt sammanträde 1999-10-11 en tydligare politisk viljeriktning i dessa frågor. Rådet ansåg att politikerna inte använder de maktmedel de har för att skapa förutsättningar för att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel. På sitt sammanträde 2000-02-07 beslutade rådet som logisk konsekvens av detta att avstå från att lämna synpunkter på remisser rörande alkoholtillstånd eftersom tillgänglighetsaspekter visat sig inte ha relevans för beslutet. Lokala pensionärsrådet konstaterade på sitt sammanträde 2002-05-21 att underlaget man får "är för magert" och rådet "önskar utförligare beskrivningar som underlag".

Sedan nämndsammanträdet 2002-05-23 väljer förvaltningen att inte ta upp frågan om handikappanpassningen av restaurangerna. Man anser inte mera att detta hör ihop med "belysningen av de sociala aspekterna". Detta sammanfaller med uttalanden från representanter av nämndens borgerliga majoritet. Vänsterpartiet delar inte denna uppfattning.

Vänsterpartiets mål är en stad som är tillgänglig för både handikappade och icke-handikappade. Restauranger och övriga serveringar är självklart bara en liten, dock ej obetydlig del av problematiken. Det är viktigt att staden får och använder sig av rejäla maktmedel för att påverka de privata näringsidkarna så att de blir tvungna att bygga sina lokaler på så sätt att de är tillgängliga för alla.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§163 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna protokoll, protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 162).

§163 Anmälningsärenden

Rapport från Utbildningsförvaltningen dnr 401-438-02
Förskole- och familjedaghemsundersökning
Skolundersökning - förskoleklass - skolår 6
Skolår 7-9
Resultatrapport Kungsholmen

Nya Lex Maria-bestämmelser dnr 530-400-02

Granskning av barnomsorgen i Stockholms stad - del 2 dnr 124-359-02

Nämndernas yttrande över revisionsrapporten: Samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade i Stockholms stad - Slutrapport dnr 124-661-01

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande om brister i arbetsmiljön gällande matsalen i Klastorpsskolan dnr 226-424-02

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad dnr 126-422-02

Länsstyrelsens beslut angående anmälan enligt 14 kap 2 § SoL som utretts av stadsdelsnämnden dnr 530-003-02

Tillsyn av vårdverksamhet inom individ- o familjeomsorg dnr 510-376-02

Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll sammanträde 2002-06-14

Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll sammanträde 2002-06-12

Anmälan av balanslista

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av tjänstemannabeslut: Ekonomi - Inköp

§164 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta kontakt med de politiska partierna i stadsdelsnämnden angående medverkan vid medborgarkontoret.

Birgitta Waller (mp) lämnade en skrivelse om aktivitetslokaler på nordvästra Kungsholmen. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning. Dnr 033-459-02.

§165 Information från stadsdelsförvaltningen

Informatör Ulla Eriksson informerade om stadsdelsnämndens nya hemsida.

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade om:

 • Stadsdelsförvaltningen inleder samarbete med Östermalms stadsdelsförvaltning om växelfunktionen.
 • Stadsdelsnämnden får ny revisor, Stefan Rydberg.
 • Kronobergs och Rålambshovsparkens parklekar har i DN På stan utsetts till stadens bästa.
 • Jukka Kuusisto har tillträtt som ny rektor vid Rålambshovsskolan. Kerstin Tell är ny biträdande rektor vid Eiraskolan. Anette Tibbling har förordnats som rektor vid Eiraskolan under ordinarie rektors frånvaro.
 • Eiraskolan nyinvigs efter ombyggnationerna fredagen den 6 september kl. 13.

Verksamhetschef Kerstin Ohlsson informerade om planerad omstrukturering vid Alströmerhemmet. Tomma platser omvandlas till gruppboende för dementa.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin informerade om kösituationen till förskolorna. F.n. finns 22 lediga platser.

Medicinskt ansvariga sjuksköterskorna Kerstin Callinggård och Katarina Asp presenterade sig och hälsades välkomna.

§166 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser

inom omsorgen om funktionshindrade - revideringar
Dnr 125-229-01

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2002. Ärendet är delvis sekretessbelagt enligt 6 kap 2 § sekretesslagen.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att Frösunda Center AB, anbudsnr 95, medges en justering av avtalat pris enligt redovisning i tjänsteutlåtandet
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att KomBo Boendeträning AB, anbudsnr 100, återgår till 14 dagars uppsägningstid i likhet med övriga avtalsparter
 3. Stadsdelsnämnden beslutar att häva ramavtal med Dackegården, anbudsnr 46, på grund av underlåtenhet att medverka enligt ramavtalets §§ 9 och 10 krav på insyn och uppföljning av verksamheten.
 4. Stadsdelsnämnden ger i uppdrag till förvaltningschefen för socialtjänstförvaltningen att slutföra förhandling med vårdgivaren Stockholm Omsorg AB.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§167 Gemensam upphandling av ramavtal avseende utredningstjänster

inom området för individ- och familjeomsorg
Dnr 125-320-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 juni 2002. Ärendet är delvis sekretessbelagt enligt 6 kap 2 § sekretesslagen.

 

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp), Ingvar Snees m.fl.(m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jari Visshed m fl (s) yrkade bifall till ett förslag från socialdemokraterna.

Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de tre yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till förfrågningsunderlag för stadsdelsgemensam anbudsupphandling av ramavtal avseende utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg
 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt tjänsteman vid Älvsjö stadsdelsförvaltning att infordra anbud och administrera den gemensamma anbudsupphandlingen åt övriga stadsdelsnämnder.
 3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att anta och teckna ramavtal med vinnande anbudsgivare.
 4. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med redovisning av genomförd upphandling.

RESERVATIONER
Jari Visshed m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden avslår ärendet.

Länsrätten har i dom upphävt kommunfullmäktiges beslut om konkurrensutsättning av socialtjänsten. Den borgerliga majoriteten har överklagat länsrättens dom och väntar nu på att kammarrätten ska behandla ärendet.

Trots att den rättsliga processen fortfarande pågår ska vi genom detta ärende fatta beslut om att påbörja konkurrensutsättningen. Då processen inte är klar anser vi det olagligt att konkurrensutsättning påbörjas.

Vidare är vi principiellt emot att socialtjänsten konkurrensutsätts, då detta riskerar att den enskilda personens rättsäkerhet sätts på spel. Vi får aldrig hamna i ett sådant läge då vi inte kan garantera den enskilde personens rättssäkerhet.

Socialtjänstens arbete skall präglas av helhetssyn, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet. Dessa begrepp används för att beskriva hur socialtjänstens arbete ska utformas och detta ska genomsyra all verksamhet oavsett hur arbetet organiseras.

Vår utgångspunkt för att bedöma remissen utgår från dessa grundläggande värderingar.

Helhetssyn
Ju fler kockar desto sämre soppa. Många av de personer som har kontakt med socialtjänsten har dessutom kontakter med försäkringskassan, landstingets beroendevård, frivårdsmyndigheten, allmänpsykiatrin, arbetsförmedlingen etc. Socialtjänsten har ett samordnande ansvar. Att blanda in ytterligare parter tror vi skulle försvåra den helhetssyn som är nödvändig när man skall erbjuda stöd och hjälp som syftar till att förbättra en persons livssituation.

Kontinuitet
Eftersom myndigheten måste fatta besluten och alltid har kvar ansvaret för utredningen innebär involverandet av en privat utförare oftast att ytterligare en person blir inblandad. Detta kan i vissa situationer minska möjligheterna till god kontinuitet om man med det menar att den enskilde i så stor utsträckning som möjligt ska få träffa/tala med samma person om sin situation. Utifrån dessa utgångspunkter har vi svårt att förstå behovet/nödvändigheten av att blanda in olika externa parter för att utföra utredningar. Målsättningen måste väl ändå var att man med hjälp av den egna personalen utför de nödvändiga utredningarna. Ibland kan det vara försvarbart att blanda in utomstående institutioner för att göra ex. en psykolog- eller andra specifika utredningar som ett komplement till socialtjänstens utredning. Men grundansatsen måste vara att man skall klara detta inom den egna organisationen.

Det aktuella ärendet är ett tydligt utslag av och en konsekvens av moderat politisk ideologi, utan någon hänsyn tagen till berörda brukare eller personal. Det framgår än mer tydligt då ärendet snabbt forceras fram strax innan ett val. Önskan om att privatisera går före allt annat.

Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden avslår föreliggande förslag till förfrågningsunderlag för stadsdelsgemensam upphandling av ramavtal avseende utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg.
 2. Stadsdelsnämnden har en principiellt negativ inställning till att utredningsarbete inom socialtjänsten – som enligt nämndens uppfattning är en del av myndighetsutövningen – upphandlas från privata entreprenörer.

Den föreslagna upphandlingen bygger på ansträngningar att hitta kryphål i de beslut som kommit från JO och länsrätten avseende privatiserad socialtjänst. Förslaget handlar om privatisering av ideologiska skäl, inte om omtanke om socialtjänstens klienter och deras behov av kontinuitet och sekretess i behandlingsarbetet.

UTTALANDEN
Jan Carlson (sp), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Stockholmspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna anser att myndighetsutövningen inom socialtjänsten jämte förberedande utredningsarbete i allt väsentligt skall skötas av fast anställda socialsekreterare. Kontinuitet och kännedom om personer och lokal förhållanden är viktiga faktorer för att garantera kvaliteten i socialtjänstens arbete. Ibland kan det dock vara nödvändigt att använda utomstående i utredningsarbete eller stöd. Det kan gälla om specialkunskaper krävs som inte finns inom förvaltningen eller om kraftig arbetsanhopning skett och det genom semester eller sjukdom inte går att lösa med egna resurser. Ett ytterligare fall är om klient och förvaltning är i konflikt.

Detta begränsade användande av externa resurser inom socialtjänstens utredningar bör ske enligt de former som anges i JO:s utlåtande och med ett ramavtal enligt LOU. Detta ärende handlar således om att finna de rätta formerna för att på det sätt som redan sker kunna utnyttja externa resurser i socialtjänstens arbete för att uppfylla gällande lagstiftning.

Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

I undantagsfall kan man lägga ut utredningar på privata utredare. Det ska då handla om brist på arbetskraft eller arbetstoppar. Det ska vara undantag - inte regel.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.