Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-09-26

Sammanträde 2002-09-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokollDrogvaneundersökning
Muntlig rapport av uppsökaren Susanne Bengtsson

Presentation av nya rektorer

2 Redovisning av betyg för år 8 och 9, läsåret 2001/02

Dnr: 422-444-02

Vårterminen 2002 har i Rålambshovsskolan 127 elever i år 8 och 244 elever i år 9 erhållit termins- respektive slutbetyg. I Stadshagsskolan har 70 elever i år 8 fått terminsbetyg. Sammantaget har 39 elever i år 8 och 21 elever i år 9 inte uppnått G i minst ett ämne.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08019

3 Skolinspektörernas halvårsrapport 2001

Dnr: 422-110-02

Stadsdelens skolor anser att det behövs mer kunskap, ökad medvetenhet samt mer tid, kraft och ledning i arbetet med att skapa relevanta arbetsplaner utifrån de mål och intentioner som de nationella styrinstrumenten ger uttryck för.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

4 Underlag för verksamhetsplan 2003 samt<br>flerårsprogram för gatu- och fastighetsnämnden<br>Remiss från gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 101-328-02

Ärendet bordlagt vid nämndens sammanträde 2002-08-29. I ärendet anges de mest angelägna områdena och åtgärderna för kommande gatu- och parkinvesteringar.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

5 Yttrande över SL:s förslag till utbudsplan 2003<br>Remiss från gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 346-321-02

Ärendet bordlagt vid nämndens sammanträde 2002-08-29. Ärendet innehåller synpunkter på planerade förändringar av vissa busslinjer.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

6 Ett regionalt program för ökad säker cykeltrafik<br>Remiss från Vägverket

Dnr: 346-335-02

Ärendet bordlagt vid nämndens sammanträde 2002-08-29. I tjänsteutlåtandet efterfrågas fler konkreta åtgärder för att uppnå målen om en säkrare och ökande cykeltrafik.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

7 Granskning av barnomsorgen i Stockholms stad - del 2<br>Remiss från revisionskontoret

Dnr: 124-359-02

Rapporten utgör grund för lokala utvärderingar och till ett fortsatt utvecklingsarbete inom respektive enhet.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

8 Förslag till ny detaljplan för fastigheten Stadshagen 1:5<br>(Stadshagsklippan), S-Dp 2000-00309-54

Dnr: 311-388-02

Remiss från stadsbyggnadskontoret.

Planförslaget innebär att ca 400 lägenheter kan byggas i form av två kvarter och fyra lamellhus. Vidare kan ca 10.000 kvm kontor byggas samt en underjordisk idrottsanläggning med tre idrottshallar under jord och en fotbollsplan med konstgräs ovan jord.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

9 Förslag till ny detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs strand<br>S-Dp 2000-05724-54

Dnr: 311-387-02

Remiss från stadsbyggnadskontoret.

Planförslaget innebär att 1100-1200 nya lägenheter uppförs i nio bostadskvarter utmed Hornsbergs strand, i Hornsbergsparken och omkringliggande områden. I exploateringen inryms dessutom ca 20 000-25 000 kvm lokaler och arbetsplatser.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

10 Riktlinjer för tobakstillsyn<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 620-427-02

Från den 1 juli 2002 ska den som säljer tobak betala avgift till kommunen som svarar för tillsyn av försäljningen.

Handläggare: Susanna Eriksson, 508 08 022

11 Hemställan om att överföra uppföljningsansvaret för sommar-<br>kolloverksamhet från idrottsnämnden till stadsledningskontoret<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 442-334-02

Stadsdelsförvaltningen har inget att erinra mot att uppföljningsansvaret för sommarkolloverksamheten överförs från idrottsnämnden till stadsledningskontoret.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

12 Restaurang Dubbel W<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-439-02

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Dubbel W om serveringstillstånd för alkohol för inomhusservering till 23.00 och för utomhusservering till klockan 22.00.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

13 Samordnad upphandling för städning av lokaler

Dnr: 125-487-02

Sex stadsdelsnämnder planerar samordnad upphandling av städentreprenörer.

Handläggare: Birgitta Melder-Ståhl, 508 08 014

14 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

15 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

17 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

18 Anmälan av inkomna skrivelser

19 Anmälan om tjänstemannabeslut. Ekonomi - inköp

20 Information från stadsdelsförvaltningen

21 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

22 22 - 27 sekretessbelagda ärenden

§171 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 29 augusti 2002 justerats den 3 september 2002. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 1 oktober 2002. Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§172 Redovisning av betyg för år 8 och 9, läsåret 2001/02

Dnr 422-444-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 augusti 2002. Vårterminen 2002 hade i Rålambshovsskolan 127 elever i år 8 och 244 elever i år 9 erhållit termins- respektive slutbetyg. I Stadshagsskolan hade 70 elever i år 8 fått terminsbetyg. Sammantaget hade 39 elever i år 8 och 21 elever i år 9 inte uppnått godkänt i minst ett ämne.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

 

 

§173 Skolinspektörernas halvårsrapport 2001

Dnr 422-110-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 september 2002. Stadsdelens skolor anser att det behövs mer kunskap, ökad medvetenhet samt mer tid, kraft och ledning i arbetet med att skapa relevanta arbetsplaner utifrån de mål och intentioner som de nationella styrinstrumenten ger uttryck för.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

 

 

§174 Underlag för verksamhetsplan 2003

samt flerårsprogram för gatu- och fastighetsnämnden
Dnr 101-328-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 augusti 2002. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2002-08-29. I ärendet angavs de mest angelägna områdena och åtgärderna för kommande gatu- och parkinvesteringar.

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

UTTALANDE
Jan Carlson (sp) lämnade följande uttalande:
Vi understryker behovet av att bredda Norr Mälarstrands hårt trafikerade cykelbana.

Vi betonar även vikten av att rusta upp gång- och cykelvägarna, som under lång tid har förfallit till en standard betydligt lägre än den bilvägarna uppvisar.

Refugen i mitten av Drottningholmsvägen vid Fridhemsplan bör tas bort och ersätts av breda trottoarer på norra sidan med möjligheter till uteservering och torghandel. Träd bör planteras och bredden på bilfilerna minskas, så att en miljö av innerstad skapas. Erfarenheterna från Stureplan där man både har en mycket populär mötesplats, bussar och genomgående trafik bör tas till vara.

§175 Yttrande över SL:s förslag till utbudsplan 2003

Remiss från gatu- och fastighetskontoret
Dnr 346-321-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 augusti 2002. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2002-08-29. Ärendet innehöll synpunkter på planerade förändringar av vissa busslinjer.

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

UTTALANDE
Jan Carlson (sp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Planen innehåller tveksamma påståenden om vad som ställer till med problem för bussarnas framkomlighet. Det finns flera studier i ämnet, och ingen påstår att cykelfält och cykelbanor skulle utgöra ett hinder. Däremot är dubbelparkerade bilar ett stort problem. Ett sätt att få bukt med felparkerade bilar är att parkeringsövervakningen skärps i rusningstrafik, så att man snabbt är på plats. Situationer, som uppstår idag, när passagerare gemensamt går av bussen för att lyfta bort en felparkerade bil, bör förpassas till historien.

SL bör snarare se över sitt omoderna, tidsödande biljettsystem, som skapar långa köer vid busshållplatserna. I andra storstäder kan passagerarna stiga på vid samtliga dörrar, vilket innebär stora tidsvinster.

För att ytterligare öka framkomligheten för busstrafiken bör miljövänliga sjöbussar införas. Dessa bör i synnerhet gå från de nya bostadsområdena som byggs på Lilla Essingen och nordvästra Kungsholmen, men även förbinda övriga delar, t ex Stora Essingen, med innerstaden. Det skulle innebära betydande tidsvinster för många invånare och en bättre trafikmiljö på våra gator.

Möjligheterna att ta med cykel på pendeltågen, tunnelbanan och tvärbanan bör förbättras.

§176 Ett regionalt program för ökad säker cykeltrafik

Remiss från Vägverket
Dnr 346-335-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 augusti 2002. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2002-08-29. I tjänsteutlåtandet efterfrågades fler konkreta åtgärder för att uppnå målen om en säkrare och ökande cykeltrafik.

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

UTTALANDE
Jan Carlson (sp) lämnade följande uttalande:

Vi ser mycket positivt på vägverkets cykelprogram som innehåller många inslag som kan göra att fler tar cykeln till arbetet. Vi stödjer också förvaltningens påpekanden.

De senaste fem åren har antalet människor som cykelpendlar ökat med 50%. Enligt en studie från i våras cyklar 12% av stadens arbetande och studerande till jobbet eller studier etc varje dag under högsäsong, och ytterligare 10% cyklar regelbundet. Allt tyder på att användandet av cykel har ökat under hösten. Vi anser därför att vägverkets mål bör kunna höjas, även om man utgår från ett årsgenomsnitt i sina beräkningar.

§177 Granskning av barnomsorgen i Stockholms stad - del 2

Remiss från revisionskontoret
Dnr 124-359-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 augusti 2002. Rapporten utgör grund för lokala utvärderingar och till ett fortsatt utvecklingsarbete inom respektive enhet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Revisorernas granskning av barnomsorgen bekräftar den utveckling som vi kunnat se under den borgerliga majoritetens regerande i Stockholms stad och i vår stadsdel. Barngrupperna är alldeles för stora. Lokalerna är inte anpassade till dessa stora barngrupper. Det finns för lite personal i förhållande till antalet barn. Sjukskrivningarna bland personalen ökar katastrofalt. Personalförsörjningsproblemen förvärras. Det är nästan omöjligt att få tag på vikarier.

På Kungsholmen upplever personalen sin situation som sämre än i de övriga granskade stadsdelarna. Sjukfrånvaron har ökat med 77 % på två år. Bara knappt hälften av personalen i vår stadsdel tror att de kommer att arbeta kvar inom förskoleverksamheten om två år!

Förskolan måste tillföras mera resurser för att skapa en möjlighet till en förbättrad miljö för både barn och vuxna. Den borgerliga skattesänkningspolitiken har lett till en kraftig sänkning av kvaliteten inom förskoleverksamheten vilket den nya politiska majoriteten nu får ta itu med.

§178 Riktlinjer för tobakstillsyn

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 620-427-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 september 2002. Från den 1 juli 2002 ska den som säljer tobak betala avgift till kommunen som svarar för tillsyn av försäljningen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§179 Sommarkolloverksamhet

Hemställan om att överföra uppföljningsansvaret för sommarkolloverksamheten från idrottsnämnden till stadsledningskontoret
Dnr 442-334-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 augusti 2002. Stadsdelsförvaltningen hade inget att erinra mot att uppföljningsansvaret för sommarkolloverksamheten överfördes från idrottsnämnden till stadsledningskontoret.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade följande uttalande:

Den nuvarande organisationen för sommarkolloverksamheten uppvisar stora brister. Skillnaderna mellan stadsdelarna är mycket stora. Flera stadsdelar har berett plats åt alla barn som har sökt medan bara drygt hälften av de barn på Kungsholmen som sökt kolloplats faktiskt fått en. Organisationen för kolloverksamheten i staden bör förändras så att man uppnår större samordning och bättre integration samt att alla barn som vill kan åka på kollo.

§180 Restaurang Dubbel W

Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-439-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 september 2002. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Dubbel W om serveringstillstånd för alkohol för inomhusservering till 23.00 och för utomhusservering till klockan 22.00.

JÄV
Jari Visshed deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från Dubbel W om serveringstillstånd av alkohol för inomhusservering till klockan 23.00.
 2. Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om serveringstillstånd för utomhusservering fram till kl 23.00.
 3. Stadsdelsnämnden föreslår att serveringstillstånd för utomhusservering beviljas fram till kl 22.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§181 Samordnad upphandling för städning av lokaler

Dnr 125-487-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 september 2002. Sex stadsdelsnämnder planerade samordnad upphandling av städentreprenörer.

BESLUT

Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att upphandla städentreprenörer på sätt som framgår av tjänsteutlåtandet samt att teckna ramavtal för en fyraårsperiod fr o m 030801.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§182 Anmälningsärenden

 • Anmälan av Länsstyrelsen i Stockholms län beslut om tillstånd att bedriva enskild verksamhet - entreprenad dnr 125-061-02
 • Månadsuppföljning - augusti 2002 - Ekonomisk rapport

UTTALANDE
Herman Gatica (v) lämnade med anledning av månadsrapporten följande uttalande:

Förvaltningens ekonomiska månadsuppföljning för augusti bekräftar ännu en gång vilka resultat den borgerliga skattesänkningspolitiken inneburit för staden som helhet och vår stadsdel i synnerhet.

Trots restriktiv biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorgen, sammansslagning av skolklasser, minskning av antalet lärare i relation till entalet elever bl.a. genom vakanssättning av speciallärartjänster och minskning av vikariekostnaderna inom skolan och förskolan kommer nämndens bokslut för 2002 att visa ett underskott. Inom barnomsorgen har färre förskolor varit öppna under sommaren. Överinskrivningen av barn på varje avdelning kommer att kvarstå även under hösten. Anslaget för barn med behov av särskilt stöd skall hållas inom budgetramen genom att behoven skall anpassas till pengarna. Man har t.o.m. försämrat städningen på skolor och förskolor. Fortsatt restriktivitet vad gäller inköp innebär att man har flyttat angelägna behov till kommande år.

Sjukfrånvaron har ökat till en riktigt oroväckande nivå. Den utarmning av verksamheterna, som majoritetens budget resulterat i har minskat arbetsglädjen hos personalen och ökat stressen vilket oundvikligen lett till personalflykt och allt högre sjukfrånvaro.

Utförsäljningen av allmännyttans lägenheter på Kungsholmen har försämrat bostadsförsörjningen för utsatta grupper vilket resulterat i ökade kostnader för nämnden när förvaltningen varit tvungen att ta till dyra lösningar som trots kostnaderna varit mycket otillfredsställande för t.ex. bostadsdelösa barnfamiljer.

Skattesänkningarna har prioriterats framför medborgarnas behov av service. Den borgerliga majoriteten som styrt Stockholm under den gångna valperioden lämnar nu efter sig en utarmad offentlig verksamhet. Väljarna har dock visat att de vill ha en annan politik som den nya politiska majoriteten nu får ta itu med.

 • Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll sammanträde 020826
 • Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll sammanträde 020821
 • Anmälan av balanslista
 • Anmälan av arbetsmarknadsstatistik
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av tjänstemannabeslut Ekonomi - Inköp

§183 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Birgitta Borg och Mats Rosén, kristdemokraterna, lämnade en skrivelse om återvinningsstationer under gatunivå. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

§184 Information från stadsdelsförvaltningen

 • Susanne Bengtsson, drogförebyggare, lämnade under allmänhetens frågestund en redovisning av den drogvaneundersökning som i mars 2002 genomförts bland elever i grundskolans år 9 och i gymnasieskolans år 2.
 • Presentation av nya rektorer. Under allmänhetens frågestund presenterade sig följande nyanställda rektorer:
  Jukka Kuusisto, rektor vid Rålambshovsskolan.
  Anette Tibbling vikarierande rektor, och Kerstin Tell, biträdande rektor vid Eiraskolan.
 • Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade om att förvaltningen planerar att genomföra introduktion för den nytillträdda stadsdelsnämnden under början av 2003.