Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-10-24

Sammanträde 2002-10-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Kvartalsrapport 3 för 2002

Dnr: 103-514-02

Den positiva utveckling som kunde noteras redan i kvartalsrapport 2 fortsätter. Om inget oförutsett inträffar så kommer stadsdelsnämndens resultat för år 2002 att hamna mycket nära en ekonomi i balans. Det finns dock enskilda verksamheter och enheter med stora ekonomiska problem.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

3 Slutrapport Anhörig 300 / Kungsholmen

Dnr: 530-350-02

Kungsholmens stadsdelsnämnd har erhållit projektmedel under tre år för att utveckla stödet till anhöriga som vårdar en närstående.

Handläggare: Annika Billing-Thorslund, 508 08 937

4 Antalet barn i förskolan under sommarmånaderna

Dnr: 413-483-02

Rapport om eventuell effekt med anledning av införande av maxtaxa. Rapporten visar att antalet barn i förskolorna inte varit fler än tidigare år.

Handläggare: Birgitta Dahlin, 508 08 016

5 Standarden på gång- och cykelbanor i stadsdelens parker

Dnr: 341-022-02

Medborgarförslag och uppdrag från stadsdelsnämnden. I ärendet rapporteras att nästan alla parkvägar i Rålambshovs- och Fredhällsparkerna har renoverats.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

6 Gemensam upphandling av boende för barn/unga resp vuxna<br>samt daglig verksamhet på vissa Järnainstitutioner

Dnr: 125-372-00

Socialtjänstnämnden föresås få i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Handläggare: Birgitta Melder-Ståhl, 508 08 014

7 Anmälan av nyhetsbrev om återinflytten till Serafens äldreboende

Dnr: 530-523-02

Handläggare: Christina Egergrandt, 508 08 32

8 Anmälan av revisionskontorets delrapport 2002

9 Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket angående<br>arbetsställe personlig assistans, Lindhagensgatan 77

10 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

11 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

12 Anmälan av Mark- o byggdelegerades protokoll sammanträde 020926

14 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

15 Anmälan av inkomna skrivelser

16 Anmälan om tjänstemannabeslut. Ekonomi - inköp

17 Information från stadsdelsförvaltningen

18 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

19 19-24 Sekretessbelagda ärenden

§190 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 26 september 2002 justerats den 1 oktober 2002. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 29 oktober 2002. Jari Visshed utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§191 Kvartalsrapport 3 för 2002

Dnr 103-514-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2002. Den positiva utveckling som kunde noteras redan i kvartalsrapport 2 fortsatte. Om inget oförutsett inträffade så bedömdes stadsdelsnämndens resultat för år 2002 att hamna mycket nära en ekonomi i balans. Det fanns dock enskilda verksamheter och enheter med stora ekonomiska problem.

YRKANDEN
Ordförande Jan Carlson (sp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt ett tilläggsförslag att ge förvaltningen i uppdrag att teckna förlängt avtal angående driften av Parmis.

AJOURNERING
Sammanträdet ajournerades 5 minuter kl. 19.15-19.20.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner kvartalsrapport 3.
 2. Stadsdelsnämnden begär medel 0,5 mkr avseende hyreskostnader över takhyran, kostnader för lärarkandidater och för omstrukturering av personal p g a centrala beslut.
 3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna förlängt hyresavtal angående Parmis.

UTTALANDE
Herman Gatica (v) och Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

Redan när nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin nedskärningsbudget för 2002 skrev vi i vår röstförklaring att vi ansåg att budgetramarna var för strama och skulle resultera i fortsatt restriktivitet och nedskärningar.

Våra farhågor har blivit verklighet. Förvaltningen prognostiserar nu visserligen ett resultat så gott som i balans för 2002. Förutsättningen för detta är dock att betydande underskott, som flera resultatenheter visar, överförs till nästa år. Bibehållen stor restriktivitet med anställningar, vikarier, inköp och ombyggnader innebär en uppskjutning av angelägna behov. Enligt förvaltningen är det även nödvändigt att fortsätta med en "mycket kostnadsmedveten, noggrant prioriterad biståndsbedömning".

Väljarna har nu röstat bort den borgerliga majoriteten. Den nya majoriteten får en tung uppgift i att ta över den utarmade offentliga verksamhet som borgarna lämnar efter sig.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§192 Slutrapport Anhörig 300 / Kungsholmen

Dnr 530-350-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2002. Kungsholmens stadsdelsnämnd hade erhållit projektmedel under tre år för att utveckla stödet till anhöriga som vårdar en närstående.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner slutrapporten om anhörigstöd 1999-2002 och överlämnar denna till Socialstyrelsen.

 

§193 Antalet barn i förskolan under sommarmånaderna

Rapport om eventuell effekt med anledning av införande av maxtaxa
Dnr 413-483-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2002. Rapporten visade att antalet barn i förskolorna inte varit fler än tidigare år.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

 

§194 Standarden på gång- och cykelbanor i stadsdelens parker

Medborgarförslag och uppdrag från stadsdelsnämnden
Dnr 341-022-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 oktober 2002. I ärendet rapporterades att nästan alla parkvägar i Rålambshovs- och Fredhällsparkerna hade renoverats.

BESLUT

Uppdraget att inventera standarden på gång- och cykelbanor i stadsdelens parker slutredovisas.

 

§195 Gemensam upphandling av boende för barn/unga resp vuxna samt daglig

för barn/unga resp vuxna samt daglig verksamhet på vissa Järnainstitutioner
Dnr 125-372-00

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2002. Socialtjänstnämnden föreslogs få i uppdrag att genomföra upphandlingen.

BESLUT

Socialtjänstnämnden får i uppdrag att under 2002-2003 upphandla, prisförhandla och teckna ramavtal gällande boende för barn/unga resp vuxna samt daglig verksamhet på vissa Järnainstitutioner.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

§196 Anmälningsärenden

Nyhetsbrev om återinflytten till Serafens äldreboende dnr 530-523-02

Från revisionskontoret delrapport 2002 Kungsholmens stadsdelsnämnd dnr 124-510-02

Från Arbetsmiljöverket meddelande om genomförd inspektion av arbetsmiljön, Lindhagensgatan 77 dnr 226-481-02

Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll sammanträde 020923

Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll sammanträde 020912

Anmälan av Mark- o byggdelegerades protokoll sammanträde 020926

Anmälan av balanslista

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av tjänstemannabeslut Ekonomi - Inköp

§197 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll, och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 197)

§198 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Ordföranden tillkännagav att stadsdelsnämndens sammanträde den 7 november 2002 var inställt.

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november 2002 genomförs ordförandeskifte så att nuvarande ordförande blir vice ordförande och nuvarande vice ordförande blir ordförande under resten av året.

§199 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson informerade om följande:

 • Fullmäktiges budgetförslag offentliggörs den 30 oktober. Förvaltningen har som ambition att vara klar med förslaget till budget för stadsdelsnämnden före jul, så att den nya den nämnden kan fatta beslut i mitten av januari.
 • Den 3 december på eftermiddagen hålls seminarium om planeringen för nordvästra Kungsholmen.
 • Förvaltningen föreslår att en referensgrupp med företrädare för stadsdelsnämnden tillsätts om planeringen för nordvästra Kungsholmen.
 • Påminnelse om gruppledarlunch den 30 oktober hos Respecta Omsorg.
 • Den avknoppade verksamheten Assist vård och boende har öppet hus den 13 november.
 • Omorganisation i landstinget kommer att få konsekvenser för samarbetet med NSSO. Ett möte med företrädare för norra sjukvårdsstyrelsen och stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm är preliminärt bokat till den 12 februari 2003.
 • Antalet äldre på Kungsholmen fortsätter att minska.
 • Ett projektsamarbete har inletts med AFA för att minska sjukfrånvaron.
 • Sedan den 23 oktober svarar Kungsholmens växel även för samtal till Östermalms stadsdelsförvaltning.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin informerade om kösituationen till förskolorna. Liksom tidigare år skrivs ett barn extra per avdelning in i januari 2003. Lokaler söks för att kunna öppna nya förskolor.