Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-12-12

Sammanträde 2002-12-12

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Utrustning m m till Serafens äldreboende

Dnr: 530-526-02

Vid ombyggnad av äldreboenden utgår ett startbidrag om 0,1 mkr per rum. Bidraget ska användas för utrustning som sängar och sängbord samt för att möjliggöra tillfälligt lägre beläggning.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

3 Reviderad äldreboendeplan 2002

Dnr: 530-583-02

Stadsdelarna Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen har haft i uppdrag att revidera äldreboendeplanen. I den reviderade planen görs en bedömning av det framtida behovet av platser i äldreboende och befintliga boendens ändamålsenlighet.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

4 Plan för samverkan avseende psykiatri/beroendevård och<br>socialpsykiatri/missbruk mellan Norra Stockholms<br> sjukvårdsstyrelse och Kungsholmens, Norrmalms och <br>Östermalms stadsdelsnämnder

Dnr: 003-587-02

Samverkan mellan landstinget och kommunen ska utvecklas så att personer med psykiska funktionshinder och missbruksproblem erhåller adekvat vård och behandling utifrån sina behov.

Handläggare: Sanna Eriksson, 508 08 022

5 Slutrapport avseende utvärdering och dokumentation<br>enligt ASI-modellen

Dnr: 511-038-03

Sektionen för vuxna - missbruk har erhållit 357 500 kronor i projektmedel för att under ett och ett halvt år utveckla utvärdering och dokumentation enligt ASI-modellen.

Handläggare: Sanna Eriksson, 508 08 022

6 Personliga ombud för psykiskt funktionshindradeHandläggare: Sanna Eriksson, 508 08 022

7 Lokalhyresavtal

Dnr: 322-412-02

Ärendet behandlar nytt hyresavtal för förskolan Welanders väg 4.

Handläggare: Gunilla Wallmark, 508 08 091

8 Beställning av tillfällig byggnad för barnstugeverksamhet

Dnr: 350-578-02

Stadsdelsnämnden beställer en tillfällig byggnad på Essinge idrottsplats som evakueringslokal för förskola på Essingestråket.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

9 Tid för sammanträde januari 2003

Dnr: 014-632-02

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

10 Val till lokala handikapprådet 2003

Dnr: 011-635-02

Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare enligt nominering från handikapporganisationernas samarbetsorgan Kommun-HSO Stockholm.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

11 Förslag till detaljplan för kv Snöflingan inom Mariebergs,<br>Stadshagens och Kungsholmens stadsdelar S-Dp 1999-07097-54<br>Remiss från Stadsbyggnadskontoret

Dnr: 311-530-02

Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget med nya bostäder och överdäckning av Drottningholmsvägen. Effekterna av den ökade trafiken i hela utvecklingsområdet bör studeras närmare och de boendes oro för miljöstörningar i närmiljön måste tas på allvar.


Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

12 Delrapport 2002 Kungsholmens stadsdelsnämnd<br>Remiss från revisionskontoret

Dnr: 124-510-02

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att stadsdelsnämndens delårsrapport och räkenskaper är rättvisande och att prognosen för resten av året är rimlig.

Handläggare: Fred Eklund, 508 08 071

13 Restaurang Server<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-580-02

Restaurang Server föreslås få tillstånd att servera alkohol till kl. 03.00.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

14 Restaurang 27 AB<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-588-02

Restaurang 27 AB föreslås få tillstånd att servera alkohol till kl. 01.00.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

15 Anmälan av Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion

Dnr: 266-611-02

Inspektion av förskolan Kometen

16 Svar på Arbetsmiljöverkets meddelande

Dnr: 226-481-02

om genomförd inspektion av arbetsmiljön, Lindhagensgatan 77

17 Anmälan av skrivelse

Dnr: 324-257-02

till stadsbyggnadskontoret och gatu- och fastighetskontoret om tillbyggnad av Kullskolan och barnstugan Welanders väg 3

18 Nyhetsbrev nr 2 ang Serafens äldreboende

19 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

20 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

23 Anmälan av inkomna skrivelser

24 Anmälan om tjänstemannabeslut. Ekonomi - inköp

25 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

26 Information från stadsdelsförvaltningen

27 27-38 Sekretessbelagda ärenden

§206 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 24 oktober 2002 justerats den 29 oktober 2002. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 19 december 2002. Ingrid Dorle Andersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§207 Utrustning m m till Serafens äldreboende

Dnr 530-526-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 november 2002

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt stadsdelsdirektören att beställa möbler till de gemensamma utrymmena på Serafens äldreboende till en kostnad av 1 671 422 SEK i enlighet med tjänsteutlåtandet.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§208 Reviderad äldreboendeplan

Dnr 530-583-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 oktober 2002

BESLUT

Stadsdelsnämnderna godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen den reviderade äldreboendeplanen.

 

§209 Plan för samverkan avs psykiatri/beroendevård och socialpsykiatri

mellan Norra Stockholms sjukvårdsstyrlese och Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder
Dnr 003-587-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 november 2002

BESLUT

Norra Stockholms sjukvårdsområde och Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder godkänner den samverkansplan och uppföljningsplan avseende psykiatri/beroendevård och socialpsykiatri/missbruksvård som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

 

§210 Slutrapport avseende utvärdering och dokumentation enligt ASI-modellen

Dnr 511-038-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 november 2002

BESLUT

  1. Slutrapport avseende "Utvärdering och dokumentation enligt ASI-modellen" godkännes.
  2. Rapporten lämnas till Länsstyrelsen som redovisning av beviljade projektmedel.

§211 Lokalhyresavtal

Dnr 322-412-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 december 2002

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till nytt hyresavtal för förskolan Welander väg 4 samt att stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna avtal.

 

§212 Beställning av tillfällig byggnad för barnstugeverksamhet

Dnr 350-578-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 november 2002

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar om beställning av tillfällig byggnad på Essinge idrottsplats som evakueringslokal för förskola på Essingestråket.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§213 Sammanträde

Dnr 014-632-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 december 2002

BESLUT

Stadsdelsnämnden föreslås sammanträda den 16 januari 2003 i Rålambshovsskolans matsal. Sammanträdet börjar kl 19.00 och inled med öppen frågestund kl 18.00

 

 

§214 Val till lokala handikapprådet 2003

Dnr 011-636-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 december 2002

BESLUT

Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare enligt förslag i tjänsteutlåtandet.

 

§215 Förslag till detaljplan för kv Snöflingan

inom Mariebergs, Stadshagens och Kungsholmens stadsdelar S-Dp 1999-07097-54
Remiss från Stadsbyggnadskontoret
Dnr 311-530-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 november 2002.

JÄV
Charlotte Helmersson (m) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

YRKANDEN
Ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ändrat förslag angående antal parkeringsplatser per lägenhet.

Birgitta Waller (mp) och Annika Stude (v) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet, socialdemokraterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen med följande ändring:
  2. För bostäder anordnas 1,0 parkeringsplatser per lägenhet.

RESERVATION

Birgitta Waller (mp) och Annika Stude (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

  1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
  2. Stadsdelsnämnden anför därutöver

En förutsättning för genomförandet är att den stadspark som tas i anspråk till detta projekt ovillkorligen ska ersättas i närområdet.

Placeringen och utformningen av byggnaderna är viktig då det gäller att lämna fri sikt mellan Stadshagsklippan och Rålambshovsparken. Höjden och storleken måste begränsas.

Vid eventuellt genomförande av planen förordar nämnden en bebyggelse som anknyter bra till den intilliggande stadsbebyggelsen.

Det är också viktigt att man lyssnar till de synpunkter som framförs av de boende.

UTTALANDEN:
Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) lämnade följande uttalande:

Vi ser det som synnerligen angeläget att en ur miljö- och boendesynpunkt bra lösning av trafiklederna och genomfartstrafiken i området Västerbroplan - Lindhagensplan - Fridhemsplan åstadkommes innan den slutliga planen för bebyggelse av kv. Snöflingan fastställs.

Det vore olyckligt att påbörja och genomföra nybyggnation inom området Fridhemsplan – Nordvästra Kungsholmen utan en långsiktig trafiklösning. I sämsta fall kan det innebära att möjligheten till alternativa trafiklösningar begränsas kraftigt av redan uppförd nybebyggelse.

Det är också nödvändigt att vid översyn och förslag till trafiklösning väga in den planerade exploateringen av nordvästra Kungsholmen och de förändringar i trafiken som detta kommer att innebära.

Som ett första inlägg i diskussionen av en långsiktigt hållbar trafiklösning bilägges ett förslag till ny anslutning mellan Västerbron och Drottningholmsvägen.

Kv Snöflingan idag.

Alternativ, trafiklösning.

Trafiken till och från Västerbron ansluts direkt till rondellen vid Lindhagensplan med två nya ramper. "Lilla Västerbron" över Rålambshovsparken samt Gjörwellsgatan rivs och stängs av nedanför Rålambshovsskolan.

Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Vi är positiva till remissförslaget men motsätter oss att hotell och bostäder får så hög höjd som föreslås. Sikt och ljusförhållanden och stadsbilden påverkas sannolikt negativt.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§216 Delrapport 2002 Kungsholmens stadsdelsnämnd

Remiss från revisionskontoret
Dnr 124-510-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 december 2002

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisorerna.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§217 Restaurang Server

Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-580-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 november 2002

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Server serveringstillstånd för alkoholservering fram till klockan 03.00

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§218 Restaurang 27 AB

Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-588-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 november 2002

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang 27 A B serveringstillstånd för alkohol fram till klockan 01.00.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§219 Anmälningsärenden

Från Arbetsmiljöverket besked om resultat av inspektion - Förskolan Kometen dnr 226-611-02

Svar på Arbetsmiljöverkets meddelande om genomförd inspektion av arbetsmiljön, Lindhagensgatan 77 dnr 226-481-02

Skrivelse till Stadsbyggnadskontoret och Gatu- och fastighetskontoret om tillbyggnad av Kullskolan och barnstugan Welanders väg 3 dnr 324-257-02

Nyhetsbrev nr 2 ang Serafens äldreboende dnr 530-526-02

Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll sammanträde 021016

Anmälan av Lokala Pensionärsrådets protokoll sammanträde 021022

Anmälan av balanslista

Ekonomisk rapport per sista november 2002

Anmälan av tjänstemannabeslut

Ekonomi - Inköp

§220 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 221). I samband med allmänhetens frågestund överlämnades medborgarförslag om drogförebyggande arbete.

§221 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Birgitta Borg (kd) ställde fråga om inrättande av snedparkeringsplatser.

§222 Information från stadsdelsförvaltningen

Verksamhetschef Susanna Eriksson lämnade förslag till politikermedverkan vid medborgarkontoret. Ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden erbjuds att medverka vid medborgarkontoret i samband med advokatjouren varannan onsdag. Partiernas gruppledare samordnar deltagandet.

Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade om att information för den nytillträdda stadsdelsnämnden planeras till slutet av januari, den 23 eller 25.

Stadsdelsdirektören tackade för samarbetet under året och önskade nämndens ledamöter och ersättare en god jul och ett gott nytt år.

 

Ordföranden avslutade sammanträdets öppna del med att önska övriga nämnden, förvaltningen och åhörare en god jul och ett gott nytt år.

§223 Sekretessbelagda ärenden

§§ 223 - 232 sekretessbelagda ärenden