Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-01-16

Sammanträde 2003-01-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Anmälan av medborgarförslag

Drogförebyggande arbete- för socialt hållbar utveckling dnr 509-669-02

Kajen nedanför Kungsholmstorg dnr 341-618-02

Nedläggning av Stockholms tennishall dnr 342-630-02

Handläggare: Thomas Levin och Susanna Eriksson, 508 08 056 el 508 08 022

3 Verksamhetsplan för 2003

Dnr: 101-641-02

Ärendet innehåller ekonomiska förutsättningar och åtaganden för nämndens verksamhetsområden utifrån kommunfullmäktiges fördelning och övergripande inriktningsmål.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

4 Avtal med Stadsmissionen och Fountain House avseende verksamhet<br>med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade

Dnr: 126-608-02

Kungsholmen tecknar tillsamans med fem andra stadsdelsnämnder tvååriga samarbetsavtal med Stadsmissionen och Fountain House om personliga ombud för psykiskt funktionshindrade

Handläggare: Susanna Eriksson, 508 08 022

5 Ny förskola i Serafens äldreboende

Dnr: 423-674-02

Inom Kungsholmens stadsdelsområde kommer det att behövas ca 135 nya förskoleplatser under 2003. Genom den ombyggnation som genomförts av Serafens äldreboende har lokaler kunnat frigöras som är lämpliga för en förskola med ca 20 barn.

Handläggare: Birgitta Dahlin, 508 08 016

6 Förskole-, familjedaghems- och skolundersökning i Stockholm 2002

Dnr: 401-438-02

Rapporten redovisar de olika verksamheternas starka och svaga sidor, och kan utgöra underlag för uppföljning och kvalitetsutveckling, resursfördelning och pedagogiska diskussioner.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

7 Avbrytande m m av gemensam upphandling avseende<br>utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg

Dnr: 125-320-02

Förvaltningen föreslår i enlighet med socialrotelns rekommendationer att den pågående upphandlingen avbryts och att nämnden uppdrar till förvaltningen i Älvsjö att genomföra en ny upphandling att endast omfatta tjänster av kort varaktighet

Handläggare: Birgitta Melder Ståhl, 508 08 014

8 Sammanträdestider 2003

Dnr: 014-002-003

Ärendet innehåller förslag till resterande datum för stadsdelsnämndens sammanträden 2003.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

9 Val av social delegation

Dnr: 011-005-02

Stadsdelsnämnden föreslås utse social delegation som fattar beslut i ärenden om myndighetsutövning gentemot enskilda.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

10 Val av mark- och byggdelegation 2003

Dnr: 011-004-03

Stadsdelsnämnden föreslås utse mark- och byggdelegation som fattar beslut i vissa ärenden enligt plan- och bygglagen samt i ärenden om markupplåtelser. Mark- och byggdelegationen föreslås också vara referensgrupp i frågor om stadsutvecklingsområdet nordvästra Kungsholmen.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

11 Förslag till detaljplan för fastigheten Lustgården 10<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 311-603-02

Förvaltningen har inga invändningar mot någondera av de två alternativa förslagen, och föreslår att nämnden tillstyrker remissförslaget.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

12 Restaurang Ett litet kök<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-634-02

Stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka ansökan om serveringstillstånd fram till klockan 01.00 för allmänheten, och till 03.00 för slutna sällskap.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

13 Anmälan av revisionsrapport

Dnr: 124-671-02

Revisionsrapport "Har stadens syfte och mål med projekt IT i skolan uppnåtts?"

14 Anmälan av skrivelse

Dnr: 413-001-03

Anmälan av skrivelse till Locum AB ang behov av förskola i kv Asplunden på Kungsholmen

15 Anmälan av Nyhetsbrev nr 3 ang Serafens äldreboende

16 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

17 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

19 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

20 Anmälan av inkomna skrivelser

21 Anmälan om tjänstemannabeslut. Ekonomi - inköp

22 Anmälan av meddelande från Arbetsmiljöverket

Dnr: 226-462-02

om brister i arbetsmiljön vid Eiraskolan

23 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Information från stadsdelsförvaltningen

24 24-33 sekretessbelagda ärenden

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 12 december 2002 justerats den 19 december 2002. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 22 januari 2003. Charlotte Helmersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Anmälan av medborgarförslag

Drogförebyggande arbete - för socialt hållbar utveckling
Dnr 509-669-02

Kajen nedanför Kungsholmstorg
Dnr 341-618-02

Nedläggning av Stockholms tennishall
Dnr 342-630-02

Hockeyrink och inlinerink i Rålambshovsparken
Dnr 341-679-02

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnade förslagen till förvaltningen för beredning.

 

§3 Verksamhetsplan för 2003

Dnr 101-641-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 januari 2003. Ärendet innehåller ekonomiska förutsättningar och åtaganden för nämndens verksamhetsområden utifrån kommunfullmäktiges fördelning och övergripande inriktningsmål.

YRKANDEN
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till ett gemensamt tilläggsanförande.

Charlotte Helmersson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderata samlingspartiet.

Didar Samaltedin m.fl. (fp) yrkade bifall till ett förslag från folkpartiet.

Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till folkpartiets förslag med undantag av punkten 2 samt till ett uttalande från kristdemokraterna.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de olika yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag med tillägg av det gemensamma anförandet från miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till verksamhetsplan för 2003.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att redovisade enheter definieras som resultatenheter respektive intraprenader.
 3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen godkännande och budgetjustering av redovisade omslutningsförändringar.
 4. Stadsdelsnämnden begär kompensation 2,7 mkr hyreshöjning Eiraskolan som inte beaktas i stadens hyresutjämningssystem för grundskolorna.
 5. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av i samband med kvartalsrapport 3/2002 erhållna 2,2 mkr i beställar- och projekteringsstöd för nya gruppboenden för funktionshindrade, eftersom dessa kostnader kommer först 2003.
 6. Stadsdelsnämnden anmäler behov av medel för kostnader i samband med igångsättande av nystartade förskolor.
 7. Stadsdelsnämnden begär medel ur den s.k. kompetensfonden motsvarande 300 tkr för att med modern teknik utveckla och fortbilda personal i ett system för planering och uppföljning anpassat till hemtjänsten.
 8. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att anslaget för den kommunövergripande Habiliteringsenheten i Stadshagen ökas med 0,5 mkr till 3,3 mkr för att undvika en avveckling. Anslaget har varit oförändrat sedan 1995.
 9. Stadsdelsnämnden begär av kommunstyrelsen 0,8 mkr för barn med behov av särskilt stöd, dels för att budgetökningen 2,0 mkr inte täcker kostnaden 2,6 mkr för tolv elever i fristående verksamheter med specialinriktning som överförs från utbildningsnämnden till stadsdelsnämnden, dels för att kompensera utbildningsnämndens prishöjning på 0,2 mkr för nuvarande placeringar hos S:t Örjan.
 10. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
  Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ge barn och unga en bra start i livet. En rad åtgärder ska genomföras för att förbättra barns och ungdomars villkor i Stockholm. Barngruppernas storlek ska minska, och riktlinjer för barngruppernas storlek ska utarbetas.
Skolorna ska få kvalitetsförstärkningar. Elever som lämnar grundskolan ska uppnå kunskapsmålen. Elevinflytandet ska öka. Arbetet mot mobbning ska förstärkas och arbetsmiljölagen ska tillämpas för barn och unga. Mötesplatser ska skapas för ungdomar i varje stadsdel. Alla barn ska erbjudas plats på kollo. Ökade satsningar ska göras på sport, musik och natur- och kulturupplevelser. Satsningar ska göras för ökad simkunnighet, och breddidrotten ska på olika sätt gynnas. Medel har reserverats för att ge alla ungdomar som vill möjlighet till sommarjobb.

Bygg bostäder och utveckla Stockholm

Under mandatperioden ska 20 000 nya bostäder byggas. Åtgärder ska vidtas för att boendekostnaderna i nyproducerade lägenheter minskas. Fler allmännyttiga hyresrätter ska produceras och den kooperativa hyresrätten ska utvecklas. Omvandlingen av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter ska stoppas. De kommunala bostadsbolagen ska aktivt bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle

Gör Stockholm till en ekologiskt hållbar stad

Arbetet med miljöförbättringar och omställning till ekologisk hållbarhet ska förstärkas och resurserna för detta ökas. Bland annat ska minskningsmål för trafiken införas. Miljörevisionen ska bli en tydligare del av stadens ledningssystem. En så kallad Miljömiljard instiftas, en fond som ska användas för att betala Stockholms miljöskulder. En minskning av resursförbrukningen ska vara vägledande i stadens ambition att minska avfallsmängderna. Agenda 21-arbetet ska åter ges hög prioritet, såväl centralt som lokalt. Stockholm ska bli Ekokommun.

Bryt segregationen och fördjupa demokratin

Lokal demokrati, delaktighet och inflytande ska fördjupas.
Stadsdelsnämndernas betydelse ska förstärkas. Fler beslut som rör den fysiska miljön i stadsdelarna ska decentraliseras. Brukarinflytandet ska stärkas i alla kommunala verksamheter. Stadens konsumentupplysning ska kontinuerligt förbättras och en konsumentnämnd ska inrättas.

De gångna fyra årens konkurrensutsättningar, avknoppningar och upphandlingar ska utvärderas av två oberoende institut. Därefter ska en ny policy för upphandling, kvalitet, utveckling och medborgarinflytande tas fram. Denna bör vara klar inför 2004 och inga i dag befintliga verksamheter i stadens regi ska konkurrensutsättas eller avknoppas förrän den nya policyn är beslutad. Utmaningsrätten tas bort.

Mål för verksamheten 2003-2005
Stadsdelsnämnderna ska

 • stärka den lokala demokratin och delaktigheten
 • öka kvaliteten i verksamheterna och förbättra servicen till stockholmarna
 • effektivisera verksamheten

Kvalitetsutveckling
Inom ramen för stadens övergripande arbete med kvalitetsutveckling ska stadsdelsnämnden ange verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden för verksamheterna. Stadsdelsnämnderna har inom ramen för det samlade kvalitetsarbetet i uppdrag att utveckla system för synpunkts- och klagomålshantering.

Satsningar för att behålla och rekrytera medarbetare
Inom prioriterade områden ska kompensation ges för löneökningar. Krafttag ska tas för att öka medarbetarnas kompetens, bland annat genom kompetensfond och förbättrad vuxenutbildning. Inom vissa områden med hög sjukfrånvaro kommer kortare arbetstid med bibehållen lön att börja införas. I ett första steg gäller detta inom äldreomsorgen, därefter även förskoleverksamheten och omsorgen om funktionshindrade. Arbetsmiljön för de anställda måste utformas så att antalet sjukskrivna inom nämndens ansvar kan sänkas. Rehabiliteringsåtgärder och anpassningar av arbetet bör genomföras för att sjukskrivna skall kunna återinträda i aktivt arbete.

Förskoleverksamhet

Mål för verksamheten

 • minska barngrupperna med i genomsnitt två barn per grupp
 • alla barn ges goda möjligheter att utveckla sitt språk eller sina språk
 • säkra personalförsörjningen och ge goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare
 • goda möjligheter till inflytande för alla föräldrar

Mindre barngrupper är nödvändigt för att såväl barn som medarbetare far illa. Mindre barngrupper är även en förutsättning för att kunna erbjuda alla barn en pedagogisk verksamhet utifrån de krav som ställs i läroplanen. Att minska barngruppernas storlek är därför den enskilt viktigaste åtgärden för att stärka kvaliteten i förskolan. Kungsholmens prognoser visar på ökat barnantal under de kommande åren. Detta tillsammans med ambitionen att minska barngruppernas storlek i förskolan och öka andelen barn som går i förskolan samt införandet av allmän förskola innebär att det under kommande år kommer att finnas ett betydande behov av nya förskolelokaler. Förvaltningen måste snarast se över hur antalet platser kan ökas så att man kan leva upp till målen under mandatperioden. Under 2003 kommer fullmäktige fastställa en ny förskoleplan. Implementeringen av denna blir en viktig uppgift för nämnden och förvaltningen.

Skolbarnsomsorg
Mål för verksamheten

 • skola och skolbarnsomsorg ska integreras med bibehållande av skolbarnsomsorgens pedagogik och metodik
 • skolbarnsomsorgen ska stimulera barnen till dagliga fysiska aktiviteter
 • säkra personalförsörjningen och goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare

Arbetet med att föra samman skolbarnsomsorgen och skolan ska fortsätta. Alla elever i skolår 4-6 ska erbjudas att vara med i en fritidsklubb på sin skola. Målet är att de elever som höstterminen år 2003 börjar skolår 4 ska erbjudas plats i en fritidsklubb. Fritidsklubben ska sedan utökas med en årskurs per år så att alla elever i skolår 4-6 höstterminen 2005 erbjuds plats i en fritidsklubb. Stadsdelsnämnden kommer att tillföras tilläggsanslag vid senare tillfälle för fritidsklubbsverksamheten.

Grundskola

Mål för verksamheten

 • andelen elever som lämnar grundskolan och uppnått kunskapsmålen ska öka
 • skillnaderna mellan andelen elever som lämnar grundskolan och uppnått kunskapsmålen i olika delar av staden ska minskas
 • stimulera elevernas språkutveckling
 • utveckla elevernas delaktighet
 • förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa
 • säkra personalförsörjning och ge goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare

Under år 2003 ska kommunfullmäktige besluta om en ny skolplan för Stockholm. Förskoleklasserna skall bedrivas integrerat med grundskolan. Det är viktigt att skolan i ökad utsträckning anpassar verksamheten i förskoleklass utifrån sexåringars förutsättningar. Den moderna skolan ska vara målstyrd och den enskilde elevens rätt att uppnå läroplanens mål ska stå i fokus. Skolan ska eftersträva en nära samverkan mellan olika ämnen, inte minst mellan estetiska och teoretiska ämnen. Goda möjligheter för alla elever till fysiska aktiviteter varje dag är en nödvändig del i en modern skola. Medinflytandet för elever i våra skolor bör utvecklas. Det är viktigt att elever ges ett ökat inflytande i takt med mognad och ansvar. I arbetet kring hur elevinflytandet skall utvecklas är det viktigt att eleverna också i grunden genom egen tillämpning lär sig det demokratiska arbetssätt som vi vill skall prägla våra skolor. Skolbiblioteken skall upprustas och vara naturliga "kulturoaser" i våra skolor. De ska stimulera eleverna till läsning, informationsinhämtning eller till att bara ta det lugnt ett tag, erbjuda ett miljöbyte. Genom ett aktivt arbete från skolbiblioteken tillsammans med eleverna tror vi att biblioteken skulle kunna utvecklas och öka sin attraktionskraft. IT-stödet skall vara en naturlig del av skolbiblioteken så som det skall vara i all undervisning.

Kommunstyrelsen kommer att inrätta en styrgrupp för utveckling och samordning av frågor rörande IT i skolan. Det är viktigt att datakapacitet görs naturligt tillgänglig som ett stöd i alla ämnen. Datasalarnas tid är förbi.

Stadens revisorer har pekat på behovet av en gemensam policy mot mobbing för hela staden. Utbildningsnämnden kommer att föreslå en sådan policy. I arbetet mot mobbing är det viktigt att inte bara se sparkarna och slagen. Man måste också arbeta aktivt med processer som förmår bryta utanförskap och som istället främjar ett gott kamratskap elever emellan.

Barn med behov av särskilt stöd

 • Elever med behov av särskilt stöd ska erbjudas de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten och uppnå målen.
 • Förbättra samverkan kring varje elev

Det är viktigt att man identifierar och sätter in insatser så tidigt som möjligt för att främja en positiv utveckling.

Verksamhet för barn och ungdom

Mål för verksamheten

 • stadens lokala fritidsaktiviteter ska utformas i samarbete med ungdomar så att alla barn och ungdomar erbjuds någon form av verksamhet i den egna stadsdelen
 • unga människors inflytande över den egna vardagen ska förbättras genom konkreta insatser i stadsdelarna
 • Stadens lokala kulturverksamhet ska utformas så att den når barn och ungdomar som idag inte tar del av kulturutbudet.

Alla barn och ungdomar ska erbjudas ett rikt och stimulerande fritidsutbud i närsamhället. De lokala fritidsaktiviteterna ska utvecklas. Unga människors inflytande över sin egen vardagsmiljö ska utvecklas. Alla barn som så önskar ska erbjudas plats inom sommarkoloniverksamhet

Fysisk verksamhet

 • staden ska vara ren och välskött, med god framkomlighet och bidra till boendes och besökares upplevelse av en ren och trygg miljö

Städning av gator och parker är viktigt för boende och besökares trivsel. Parkskötseln måste förbättras. Stadsdelsnämnden ska stärka sina kunskaper om hur boende och besökare i stadsdelsområdet upplever städningen av gator och parker. Denna kunskapsöversikt ska sedan till väsentlig del ligga till grund för beslut om hur resurserna för städning ska prioriteras i stadsdelsnämnden. Parkeringspolitiken bör ha som en prioritet att städtider respekteras.

Källsortering och Agenda 21-arbete
Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med renhållningsnämnden och i samverkan med fastighetsägarna inleda övergången till fastighetsnära källsortering. Renhållningsnämnden har tillsammans med Kungsholmen och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd påbörjat en förstudie under 2002 om utveckling av källsorteringssystem. Det lokala Agenda 21-arbetet ska syfta till att engagera medborgarna i ett lokalt förankrat praktiskt arbete där miljö, ekonomi, demokrati och sociala aspekter berörs. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska erbjuda stöd och vägledning gentemot det lokala Agenda 21-arbetet. Samarbete kring kampanjer om hur man skall kunna minska utbudet av skräp i vår stadsdel bör prövas.

Individ- och familjeomsorg

Mål för verksamheten

 • socialtjänstens arbete ska präglas av respekt för den enskilde individen, där arbetssättet, vid sidan av stöd och hjälp, möjliggör för den enskilda att både ha inflytande över och kunna vara delaktig i utformandet av biståndet
 • arbetet ska utifrån den enskildes perspektiv präglas av helhetssyn, samverkan och prevention
 • i arbetet ska de så viktiga delarna uppsökande- och förebyggande arbete ingå som en självklar del. Inga personer får på något sätt utestängas
 • riktade insatser för barn, vilkas föräldrar har missbruksproblem eller psykiska funktionshinder

Stadsdelsnämnden ska tillhandahålla rådgivande ungdomsmottagning och genomföra socialt förebyggande insatser bland ungdomar. Ett nära samarbete med fristående organisationer ska uppmuntras. En mycket viktig uppgift för staden är att förbättra de psykiskt funktionshindrades livssituation i samhället genom att stimulera utbyggnaden av bostäder och utveckla dagliga verksamheter. I samband med nybyggnation är det viktigt att lägenheter reserveras så att boendesituationen för de psykiskt funktionshindrade kan lösas

Motverka missbruk
De som drabbas av missbruk har rätt till stöd för att komma ur missbruket och rätt till långsiktig individuell rehabilitering. Behandlings- och rehabiliteringsmetoderna kan variera. Det är viktigt att stadsdelsnämnden avsätter tillräckliga resurser för att kunna erbjuda kvalificerad vård och behandling. För att på ett tidigt stadium fånga upp missbruks- och narkotikaproblematiken i skolorna måste nämndernas arbete bygga på samverkan mellan individ- och familjeomsorg, skola, fritid, polis och frivilligorganisationer.


Försörjningsstöd

Mål för verksamheten

 • att stötta den enskilda personen och att erbjuda möjliga vägar tillbaka till arbetslivet eller annan egen försörjning
 • att bemöta den enskilde med respekt

De med arbetslöshet som främsta skäl för försörjningsstöd skall även fortsättningsvis remitteras till Kungsholmens arbetsmarknadskontor.
Socialsekreterare ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling. De utbildningar som staden ska erbjuda ska innehålla hur arbete med förebyggande och uppsökande verksamhet kan utföras.

Arbetsmarknadsåtgärder
Mål för verksamheten

 • Minska antalet personer som är långtidsarbetslösaStadsdelsnämndernas arbetsmarknadsåtgärder ska inriktas på personer med olika slags funktionshinder eller missbruksproblematik

Kultur- och föreningsverksamhet

Mål för verksamheten

 • stadens lokala kulturverksamhet ska stärkas och utformas så att den når alla och inte minst ungdomar som i dag inte tar del av kulturutbudet

Stadsdelsnämnden ska ha någon form av kultursekreterarfunktion med uppgift att samordna och utveckla det lokala kulturutbudet för både barn och vuxna. I varje stadsdel ska medborgarna ha nära till ett bibliotek med god service och generösa öppettider. Det är mycket viktigt att behovet av samlingslokaler, bibliotek, och andra kulturaktiviteter tillgodoses redan från starten vid nybyggnaderna på nordvästra kungsholmen. Ett eventuellt återförande av ansvaret för stadsdelsbiblioteken till stadsdelsnämnderna ska utredas i samband med den översyn av stadens politiska organisation som ska göras.

Äldreomsorg

Mål för verksamheten

 • i arbetet och all verksamhet möta den äldre och dess behov utifrån en helhetssyn
 • arbeta för att stärka vård- och omsorgspersonalen samt anhöriga
 • arbeta för at fler medarbetare kan anställas i stadens äldreomsorgsarbete, så att den enskilde äldre får en vård och omsorg med kvalitet
 • verka för att utbyggnaden av helgdygnsplatser fortsätter

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap. Det är en självklar rättighet att alla äldre ska ha ett reellt inflytande över sin vardag. Fokus i äldrepolitiken ska vara på den enskilde individens behov och önskemål. En huvudfråga för äldreomsorgen är att långsiktigt klara personalförsörjningen. För att klara av att ge de enskilda äldre stockholmarna en god omsorg kommer staden att göra stor satsning på personalen genom att erbjuda nuvarande medarbetare kompetensutveckling samt på utbyggnad av antalet grundutbildningsplatser. Äldreomsorgen ges utökade resurser med 100 mnkr, vilket motsvarar cirka 400 nyanställningar. Dessutom ska satsningar göras när det gäller ledarskapsutbildning och arbetsorganisationsfrågor. Att erbjuda praktikplatser är ett viktigt led i rekryteringsarbetet. Det är angeläget att äldreomsorgen knyter starkare band med utbildnings- och forskningsområdet. Ett sätt är att inrätta tjänster för så kallade kliniska adjunkter, det vill säga vårdlärare som är knutna till äldreomsorgen och som undervisar och handleder studerande både i skolan och i verksamheten.

Valfrihet och utbyggnad av äldreomsorgen
Kundval infördes 2002 inom hemtjänst. Det innebär att den som har biståndsbeviljad hemtjänst själv kan välja mellan flera vård-, service- och omsorgsgivare. Det finns problem med den nya kundvalsmodellen, som måste ses över. Kommunstyrelsen kommer att utvärdera pengsystemen.


Ökad livskvalitet för de äldre
Valfriheten ska förbättras och de äldres möjligheter att påverka sin vardag stärkas. Kvaliteten i äldreomsorgen ska öka, dels genom att resurser tillförs, dels genom att kompetensen hos vårdpersonalen höjs. En satsning på byggande av äldrebostäder i hyresrätt ska främjas. Anhörigas insatser i äldreomsorgen är ovärderliga, behovet av stöd och avlastning är stort när det gäller vård och omsorg i hemmet. Målet måste därför vara att de anhöriga ska få ett betydligt bättre stöd än vad de får i dag.

Omsorg om funktionshindrade
Mål för verksamheten

 • staden ska garantera alla funktionshindrade kvalitativt bra omsorg, vård och service med kontinuitet och likvärdig bedömning oavsett var i staden de bor
 • insatserna ska utgå från den enskildes behov och önskemål och utgöra grunden för den enskilde att kunna leva ett så normalt liv som möjligt
 • det ska ges stort utrymme för delaktighet och inflytande över vardagen för den enskilde

Det är viktigt att den enskilde brukaren får inflytande över och får vara med och ha synpunkter på den verksamhet som är nödvändig för att klara sin vardag. Det bör ske en mer långtgående individanpassning av utformningen av omsorgen om funktionshindrade. Den enskildes behov och önskemål ska efterfrågas redan på planeringsstadiet. För oss på Kungsholmen blir det viktigt att bevaka handikappfrågorna i samband med den omfattande nybyggnationen på nordvästra Kungsholmen

Handikappåret 2003
EU-kommissionen har utnämnt år 2003 till det europeiska Handikappåret. Huvudsyftet är att öka kunskaperna om hur det är att leva med en funktionsnedsättning, samhällets ansvar samt vilka hinder som måste undanröjas för att funktionshindrade fullt ut ska kunna bli delaktiga i samhället. I Sverige samordnas aktiviteterna av Sisus på uppdrag av regeringen. Stockholms stad ska på olika sätt delta i olika aktiviteter som anordnas under året i samarbete med exempelvis Handikappförbundens samarbetsorganisation, HSO.

RESERVATIONER
Charlotte Helmersson m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

Att anta moderaternas förslag till beslut för verksamhetsinriktning 2003.

Att konkreta mål för verksamheterna tas fram i samband med kommande års verksamhetsplaner.

Stockholms stads ekonomi är mycket stark. Prognosen för i år är ett resultat med överskott med hela 898 mnkr, vilket är ett positivt resultat för fjärde året i rad och dessutom det största positiva resultatet under de senaste åren. När det gäller kommunens nettoskuld har vi idag ingen skuld alls –1998 var skulden 35 miljarder kronor.

Den borgerliga majoriteten ökade anslagen till de prioriterade verksamheterna – omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg, skola och förskola – med över 3.000 mnkr under den gångna mandatperioden. Samtidigt sänkte vi skatten med sammanlagt 95 öre under perioden, vilket motsvarar 4.000 kronor mer över i plånboken för en normalfamilj om året.

Stockholm har en ekonomi som innebär att vi kunde varit den enda kommunen i länet som sänkt skatten eller en av de få med oförändrad skatt. I det moderata förslaget till budget för Stockholm 2003 återfinns också ett förslag om sänkt skatt med 15 öre (65 öre jämfört med majoritetens förslag).

Vi moderater har under de senaste fyra åren sanerat Stockholms ekonomi, näst intill halverat bidragsberoendet och arbetslösheten, gett Stockholmarna mer pengar i plånboken och ökad valfrihet samt skapat en rekordhög bostadsbyggnad. Den politiken kullkastas nu av socialdemokraterna vars skattehöjningar kommer att hämma tillväxten, öka arbetslösheten och tyvärr tvinga hundratals familjer in i ett bidragsberoende.

I det moderata förslaget till budget föreslår vi ett avvecklande av stadsdelsnämnderna. Detta kommer att ske på ett mycket naturligt sätt när många av de stora uppgifter som idag ligger under stadsdelsnämnderna i form av förskola, skola, handikapp- och äldreomsorg integreras i pengsystem fullt ut. Besluten kring barnens förskola, skola och fritids samt äldre och funktionshindrades behov av hjälp flyttas då ett steg ner från stadsdelsnämnderna till enskilda människors köksbord, där dessa viktiga och stora beslut bör tas fullt ut.

Vi föreslår också att andra uppgifter förs över på centrala nämnder som t ex ansvaret för snöröjningen samt andra delar av gatu- och park underhåll.

Lokal biblioteks- och kulturverksamhet överföras till kulturnämnden och i det moderata budgetförslaget finns också en extra satsning på biblioteksverksamheten. De uppgifter som stadsdelsnämnderna har i form av individärenden och som handhas av de sociala delegationerna kommer att finnas kvar och därför kan man säga att stadsdelsnämnderna i viss mån kommer att ersättas av den gamla tidens sociala distriktsnämnder.

Syftet med reformen är att minska byråkrati. Genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnderna till de enskilda hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa kan i stället användas för att höja kvaliteten i verksamheten och skapar utrymme för fortsatta skattesänkningar. Sammanslagningen nämnder minskar också behovet av borgarråd och politiska tjänstemän, därför har vi idet moderata förslaget till budget också sparat 10 miljoner på central politisk administration.

Skattechocken

För ett stockholmskt normalhushåll där den ena parten tjänar 24 000 i månaden (288 000 kronor om året) och där den andra parten tjänar drygt 17 500 i månaden (205 000 kronor om året) innebär skattechocken (statliga effekter inräknade) att en normalfamilj förlorar 6 924 kr om året.

För ett singelhushåll där inkomsten är 25 000 i månaden (300 000 om året)innebär skattechocken (statliga effekter inräknade) att hushållet förlorar 5 100 kronor om året.

För ett pensionärshushåll där inkomsten är 15 000 i månaden (180 000 om året)innebär skattechocken (statliga effekter inräknade) att hushållet förlorar 1 452 kronor om året.

För ett singelhushåll där inkomsten är 12 000 i månaden (168 000 om året)innebär skattechocken (statliga effekter inräknade) att hushållet förlorar 1 224 kronor om året.

Förskola och skola

 • Hela schablonen/pengen direkt ut till den enskilda förskolan – samma peng till förskolan oberoende av om förskolan är kommunal eller fristående (och inte endast 2/3 som idag),
 • Hela schablonen/pengen direkt ut till den enskilda grundskolan – samma peng till grundskolan oberoende av om skolan är kommunal eller fristående (och inte endast 2/3 som idag).
 • Hela schablonen/pengen direkt ut till den enskilda skolbarnsomsorgsverksamheten – samma peng till skolbarnsomsorgen oberoende av om den är kommunal eller fristående (och inte endast 2/3 som idag).
 • Pengsystem för svenska som andraspråk och modersmålsundervisning
 • Medel för barn med särskilda behov ansöker varje skolverksamhet om centralt
 • Omsorg på obekväm arbetstid handhas centralt
 • Öka konkurrensen – stimulera upphandling, konkurrens och avknoppning
 • Nya verksamheter bör i första hand startas upp i enskild regi.
 • Alla elever i grundskolan ska få skriftliga omdömen om inte deras föräldrar tackar nej

Äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

 • Samma ersättningsnivåer till egenregi som privata utförare inom hemtjänsten
 • Inför pengsystem även inom boende för äldre och funktionshindrade
 • Biståndsbedömning ska ske centralt men lokal placering kan förekomma
 • Öka konkurrensen – stimulera upphandling, konkurrens och avknoppning

Fritid och kultur

 • Främst stödja kultur för barn, ungdomar och funktionshindrade
 • Ökade resurser till biblioteken.
 • Öka konkurrensen – stimulera upphandling, konkurrens och avknoppning

Samhällets ansvar

 • Socialbidragskostnaderna riskerar att öka p g a att skattehöjningen så hårt drabbar låg- och medelinkomsthushållen i Stockholm. Redan idag är marginalerna för en stor del av storstadsbefolkningen ytterst små.
 • En jobbgaranti skall införas i Stockholm, där alla som idag är socialbidragsberoende ges en snabb individuell bedömning och, i de fall arbetsbrist är orsaken till bidragsberoendet, garanteras arbete inom fem dagar. Är det inte arbetsbrist som är orsaken till socialbidragsberoendet skall utbildning eller stöd i anpassad form erbjudas. Föreligger det medicinska eller andra skäl till bidragsberoendet bör en utredning göras för att se om det inte är exempelvis sjukbidrag eller sjukpension som är den stödform som passar bäst. Den som inte accepterar den erbjudna försörjningsmöjligheten skall heller inte vara berättigad till socialbidrag.
 • Fysiskt våld drabbar dessvärre kvinnor och barn i vår stad. Samhällets ansvar är att snabbt och effektivt utreda och åtgärda missförhållanden. Det är viktigt att alla möjliga krafter, offentliga så som privata, ges möjlighet att medverka i en väl fungerande utredningsverksamhet.

Fysisk verksamhet

 • Ökade resurser till snöröjning och bättre samordning/resursanvändning.
 • Ökade resurser och bättre samordning för parker, lekplatser och städning.
 • Program för säkra skolvägar.
 • Hanteringen av enklare upplåtelser och bygglov återgår till GFN och SBN.
 • Kraftsamling mot klotter och annan vandalisering.

 

Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

 1. att stadsdelsnämnden avslår förslaget till Verksamhetsplan för 2003.
 2. att förvaltningen återkommer med ett nytt förslag till Verksamhetsplan för 2003 som bygger på de ramar som folkpartiet föreslagit i stadens budget.
 3. att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till ett nytt äldreboende i stadsdelen, gärna i det planerade området på Nordvästra Kungsholmen.
 4. att hela ökningen av skolschablonen och övriga anslagsökningar under "Grundskola" och "Skolbarnsomsorg" i kommunfullmäktiges budgetbeslut, skall fördelas ut till de enskilda skolenheterna i form av höjd skolpeng och skolbarnsomsorgspeng.
 5. att hela ökningen av barnomsorgsschablonen och övriga anslag under "Förskola" i kommunfullmäktiges budgetbeslut, skall fördelas ut till de enskilda förskoleenheterna i form av höjd förskolepeng.
 6. att ett rekommenderat maxtak för barngrupperna i förskolan ska införas.
 7. att därutöver anföra

Stockholmarna är Stockholms största tillgång. Under den förra mandatperioden ökade medborgarnas inflytande avsevärt. Genom en betydligt större valfrihet fick allt fler människor möjlighet att träffa de avgörande valen i livet. Det gällde t ex inom förskola, skola och äldreomsorg. Genom möjligheten att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter fick många människor möjligheten att ta makten över sina liv. Ett kraftigt minskat socialbidragsberoende gav många människor ökade möjligheter att forma sin framtid. För oss som liberaler är denna utveckling självklar; de viktigaste valen i livet skall göras av människorna själva.

Detta arbete har nu stannat av helt. Valfrihet har blivit ett fult ord i och med det rödgröna maktövertagandet. Valfrihetsreformerna är stoppade och de enskilda alternativ som finns i staden inom t ex skola och förskola får sämre villkor.

Människor som känner makt i sin vardag är betydligt mer benägna att också ta ett politiskt ansvar. Folkpartiet vill att nämnden arbetar för att öka människors reella makt över vardagen genom att öka valfriheten.

Den nya majoriteten tar över en stadsdelsnämnd med sund ekonomi och flera viktiga pågående utvecklingsprocesser. Det finns många brister i den nya majoritetens budgetförslag. Avsaknaden av visioner, politisk kraft och vilja är tydlig, liksom oförmågan att prioritera. Pengar försvinner till diverse mer eller mindre onödiga funktioner. Medan viktiga satsningar uteblir, trots många vackra vallöften.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen är uppenbarligen – trots löften om motsatsen – inte en prioriterad del av den socialistiska majoritetens politik. En av stadens främsta uppgifter är att se till att det finns äldreomsorg av godkvalitet för de äldre, som behöver service, omsorg och vård. Det innebär att äldreomsorgen skall präglas av inflytande, individualisering, trygghet och valfrihet.

Under förra mandatperioden lades en ny kurs för Stockholms äldreomsorg. Den enskilda människan har satts i centrum. Valfrihet i hemtjänsten, en strategi för kvalitetsutveckling, arbetet med kvalitetsgarantier har påbörjats, liksom planering för valfrihet i boendet, kraftfull utbyggnad av antalet platser, inrättandet av en äldreombudsman och stora ekonomiska tillskott är något av allt som genomförts. Dessvärre sätter den nya majoriteten stopp för fortsatt utvecklingsarbete och förnyelse av äldreomsorgen.

Resurserna till äldreomsorgen

Resurstillförseln till äldreomsorgen är lägre för 2003 än den varit under den senaste mandatperioden. I praktiken riktas besparingarna bland annat mot de hemtjänstbrukare som valt att få sin omsorg av någon privat utförare. Ersättningen för hemtjänstpengen till privata utförare har frysts på förra årets nivå. Majoritetens signal är tydlig: Inget utvecklingsarbete, inga löneökningar, inga utbildningssatsningar i enskilt driven hemtjänst. Det är dessutom allvarligt att man väljer att göra villkoren för de kommunala hemtjänstenheterna och de privata utförarna olika. Detta strider mot de avtal som staden tecknat med utförarna och kommer förmodligen att få rättsligt följder.

Valfrihet

Vi vill fortsätta arbetet att öka äldremänniskors makt över sin vardag. Tyvärr stoppas nu planerna på en valfrihetsmodell för äldreboenden. Även valfriheten i hemtjänsten är hotad, och villkoren försämras. För att ge stockholmarna en mångfald av utförare i äldreomsorgen krävs att staden fortsätter att arbeta för att få fler privata utförare i äldreomsorgen. Den nya majoritetens polikt betyder flera steg tillbaka.

Utbyggnad av äldreboenden

Nu stoppas utbyggnaden av äldreboenden i staden. Behovet av moderna äldreboenden är stort. Under förra mandatperioden kunde köerna byggas bort och äldreomsorgen därmed förbättras. Trots vackra ord i budgeten som kommunfullmäktige antog om att fortsätta med den höga ambitionsnivå som förra majoriteten – under folkpartiets ledning - etablerade i stadens äldreomsorg stoppas nu utbyggnadsprojekt efter utbyggnadsprojekt runt om i staden. Detta trots att antalet äldre människor över 85 år är en fortsatt stor och omsorgskrävande grupp, trots att det fortfarande finns omoderna äldreboenden där människor tvingas dela rum och trots att närmare 1000 stockholmare alltjämt har placerats på äldreboende utanför Stockholms stad. Kungsholmen bör fortsätta utbyggnadsarbetet.

Folkpartiet har i vårt budgetförslag avsatt resurser för satsningar på bland annat rehabilitering, utveckling av omsorgen om dementa, anhörigstöd med mera. Tyvärr finns inte detta med i majoritetens budget.

Funktionshindrades situation

Bygg fler boenden

Det är brist på boenden för människor med funktionshindrade. Därför måste arbetet att utveckla detta område fortsätta. Valfriheten i boendet för människor med funktionshinder måste förstärkas och valfriheten i hemtjänsten måste bestå. Tyvärr stoppar den nya majoriteten planerna på valfrihet i särskilda boenden för människor med funktionshinder.

Tillgänglighet

I planeringen av det nya området på Nordvästra kungsholmen måste tillgänglighetsfrågorna och behovet av service för funktionshindrade beaktas på ett tidigt stadium. Området bör få en tillgänglighetsprofil och bli en spjutspets när det gäller tillgänglighet. Det blir en arkitektonisk utmaning att göra ett vackert, funktionellt och tillgängligt bostadsområde. Detta måste stadsdelsnämnden och förvaltningen särskilt bevaka.

Socialpolitik

När det gäller försörjningsstöd, framläggs i verksamhetsplanen en budgetminskning på 400 000 kronor. Vi delar ambitionen att sänka beroendet av socialbidrag, men vi konstaterar att den nya majoritetens politik kommer att leda i motsatt riktning. Förvaltningen konstaterar att målet om minskat beroende av försörjningsstöd blir mycket svårt att nå, eftersom arbetslösheten ökat i stadsdelen. En annan faktor är den kraftiga skattehöjningen om totalt 1,80 som stockholmarna drabbas av. För människor med små ekonomiska marginaler är detta naturligtvis förödande och tvingar in fler människor i bidragsberoende. Dessutom ökar kostnaderna eftersom majoriteten beslutat att alla som får försörjningsstöd också ska få busskort. Detta måste den nya majoriteten ta ansvar för. Vi menar att det är märkligt av stadsdelsmajoriteten att anta en budget, som man uppenbarligen inte själva tror kommer att hålla.

Stockholm jobbar

Att utveckla metoder för att bryta den negativa kurvan mot ökat socialbidragsberoende är en mycket angelägen fråga. Från folkpartiets sida föreslår vi att en modell som vi kallar "Stockholm jobbar" införs. Detta innebär att människor erbjuds stöd att komma in i arbetslivet. Vi vill avskaffa försörjningsstödet i dess nuvarande form, för dem vars enda problem är arbetslöshet. Istället vill vi införa en jobbersättning på något högre nivå som ersättning för att man deltar i "Stockholm jobbar". Individen får använda en "jobbpeng" som följer henne till en form av sysselsättning. Det kan vara ett arbete i kommunal regi eller i privat sektor, tex genom bemanningsföretag. Genom att få arbetslivserfarenheter och ett kontaktnät på arbetsmarknaden bör individen så småningom kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Försörjningsstödet ska vara det yttersta skyddsnätet att ta till, inte en långsiktig lösning på försörjningsproblem, som det ofta utgör i dag för många människor. Stadsdelsnämnden bör arbeta för att denna modell förverkligas, åtminstone lokalt.

Vårdgaranti för missbrukare

För att hjälpa människor med missbruksproblem att bryta sitt missbruk vill folkpartiet införa en vårdgaranti i missbrukarvården, liknade den som infördes under förra mandatperioden för sjukvård i landstinget. Kungsholmen borde få möjlighet att driva ett pilotprojekt för detta.

Skola

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap. Grundskolans viktigaste uppgift är att lära eleverna läsa, skriva och räkna. Dessa baskunskaper är helt avgörande för elevernas förmåga att tillgodogöra sig övrig undervisning.

Allt för många elever lämnar grundskolan med bristande kunskaper i svenska, engelska och matematik. För att ge alla elever dessa baskunskaper måste undervisningen individualiseras. De elever som har svårt att nå målen ska få extra hjälp och mer tid. Elever som snabbt når målen måste få ytterligare stimulans och fördjupade arbetsuppgifter.

Läsning i skolan

Läsutvecklingsschemat (LUS) ska införas på alla skolor i staden. Ett skrivutvecklingsschema ska införas successivt, med prioritet i invandrartäta skolor. Ett matematikutvecklingsprogram med lärarfortbildning ska införas för låg- och mellanstadiet. Stockholmsproven i matematik och svenska ska finjusteras och genomföras på alla skolor. Vi vill också att skolorna ska fortsätta arbeta aktivit med läsinsatser i samarbete med Stadsbiblioteket som en fortsättning på projektet Läsår Stockholm. Skolbiblioteken har också en viktig till i läsarbetet. Stadsdelsförvaltningen bör få i uppdrag att göra en översyn av skolbiblioteken i stadsdelen, både avseende lokaler, mediatillgång och personal. Möjligheten att utbilda s.k. bibliotekspedagoger bör också uppmärksammas.

Skolans resurser

Det påpekas i verksamhetsplanen att "varje skola skall själv avgöra hur målen skall nås utifrån läroplan, kursplan och skolplan samt kommunfullmäktiges inriktningsmål och prioriterade inriktningar" (sid. 19) Denna formulering stöder vi helhjärtat. I konsekvens med detta är det av yttersta vikt att så stor del som möjligt av de tillgängliga resurserna kanaliseras direkt till skolenheterna. Det uppnås bäst genom att skolpengen förstärks. I majoritetens förslag är tyvärr att inte höja skolpengen alls. För skolan del innebär förslaget till ny budget nedskärningar det kommande året. Schablonen höjs med 3 procent, en rekordliten höjning. Skolpengen, som är den del av schablonen som går direkt till skolan, höjs inte alls.

Folkpartiet gör en annan bedömning av behoven i Stockholm. I vårt budgetalternativ föreslår vi en generell ökning av skolpengen på 10%.Vi menar att de prioriterade områdena behöver ökade resurser, men att det är minst lika viktigt att resurserna går direkt ut i verksamheterna. Det innebär t ex att de ökade anslagen till förskola och skola går direkt ut till respektive enhet. Vi litar på personalens professionella bedömning av var behoven är som störst.

Vi ser dock till vår glädje att majoriteten i denna nämn ändå vill höja skolpengen med mellan 2,7 och 3,0 %. Det är ett litet steg i rätt riktning, men fullständigt otillräckligt om man vill fortsätta utvecklingsarbetet i skolan. Vi förordar vidare att det extraanslag för att öka vuxentätheten i skolan läggs ut i skolpengen, vi ser ingen anledning att stadsdelsförvaltningen skall vara med och avgöra var de c:a 2,5 tjänsterna per skolenhet skall användas till. Om skolpengen höjs, enligt folkpartiets förslag, ges bättre förutsättningar för skolenheterna att utvecklas.

Ett ytterligare bekymmer är naturligtvis synen på fristående alternativ. Majoriteten tycker att fristående alternativ skall, så långt det går, stoppas. Anställda i staden förbjuds knoppa av verksamheter. Enskilt drivna förskolor och skolor skall få sämre villkor än de privata. De invånare som väljer privata alternativ skall straffas genom att mindre resurser tilldelas de enskilt drivna verksamheterna.

Skolutbyggnaden på Nordvästra Kungsholmen

Verksamhetsplanen konstaterar att behovet av skolor kraftigt kommer att öka i den nordvästra delen av vår stadsdel. Vi har inget att erinra mot de föreslagna åtgärderna, men vill till dessa i verksamhetsplanen foga en strävan att stimulera till friskoleetablering inom detta geografiska område. Stadsdelsförvaltningen initierade redan under förra mandatperioden ett arbete i denna riktning, vi vill att detta arbete skall fortsätta.

Förskola

För föräldrar till barn har majoritetens avgiftssänkningar lett till minskade utgifter. Dessvärre blir effekten samtidigt att kvaliteten hotas. Maxtaxan infördes av staten som inte ger kommunen full kompensation för reformen. Allmän förskola, gratis för de minsta och en avgiftsfri månad, dessa reformer har förmodligen lett till att en del barnfamiljer röstat fram majoriteten. Men, reformer skall ju som allting annat betalas. Priset blev en våldsam skattehöjning och vallöftena man gav med ena den handen och tog man tillbaka den andra.

 

Vi konstaterar att majoritetens vallöften om förre barn i varje grupp i förskolan bara var tomma ord. Man kommer att få problem med att infria sina löften till alla föräldrar på Kungsholmen. Ofta hör vi idag, från socialdemokrater att man lovat att minska grupperna under mandatperioden. Detta löfte fick inte föräldrarna som har sina barn på dagis idag. Om tre-fyra år är det förmodligen inte ens aktuellt för dessa föräldrar om hur många barn som finns i grupperna. Löftet gällde nu. Vi var närvarande när det gavs.

Under föregående mandatperiod insåg vi kommande lokal- och personalproblem. Med den kunskapen kunde vi i ärlighetens namn inte lova stora gruppminskningar. Däremot föreslog vi ett tak för antal barn i en grupp. Ett rimligt tak bör vara 14-15 barn i småbarnsgrupperna och 18-19 barn i grupperna för större barn. Ett maxtak innebär just ett tak och får aldrig innebära att befintliga små grupper utökas för att upprätthålla ett "medeltal" för barngruppernas storlek.

För att kunna infria något av löftena föreslås i vp om utökat vuxentätheten. Som det ser ut idag kommer fler barn kommer till förskolorna med den nya reformen om allmän förskola. Förvaltningen beräknar att det rör sig om bara 25 barn. 25 små barn på halvtid som inte betalar någon avgift är kostnadskrävande för förskolan. Minskar man dessutom grupperna och kompenserar förskolan med en mindre del av förlusten kommer problemen ytterligare öka när man behöver vikarier på grund av sjukdom eller semester.

Under förra mandatperioden startade många nya bostadsprojekt på Kungsholmen. Husen håller löpande på att färdigställas. Detta kommer förhoppningsvis leda till att vi får nya barn till Kungsholmen. Det går idag inte att göra några säkra beräkningar om hur många barn som kan komma till. Med tanke på att förvaltningen redan har stora svårigheter att finna lokaler kommer också denna fråga att bli ett större problem.

De ekonomiska förutsättningarna för förskolorna har i praktiken försämrats. Barnschablonen ska enligt folkpartiets förslag höjas med totalt 20 miljoner och schablonen ska fördelas direkt till förskolan.

Föräldrarna skall ha inflytande över förskolan. Deras val och önskemål skall styra inriktningen och utbudet av förskola i Stockholm. Kvaliteten i verksamheten garanteras bäst genom en mångfald av förskolor med skiftande inriktning. Etableringsfrihet för enskilda alternativ i kombination med likvärdiga villkor är en förutsättning för valfrihet. Vi befarar dock att den privata barnomsorgen successivt kommer att utarmas. 

Den nya majoriteten har infört ett idiotstopp för all avknoppning av kommunal verksamhet. Det innebär i praktiken att förskollärare och förskolechefer som vill utveckla verksamheten genom en större självständighet gentemot förvaltning och politiker nu förbjuds göra detta. Kvaliteten inom förskolan kommer därmed att bli lidande och likriktningen öka. Ett system med förskolepeng bör införas i staden från 2004.

Kultur

Ett rikt kulturliv är en viktig fråga för en attraktiv stadsdel där människor bor, arbetar och trivs. På folkpartiets initiativ planeras nu för ett nytt bibliotek i det nya bostads- och arbetsplatsområdet på Nordvästra Kungsholmen. Där måste också finnas möjligheter för barn och unga att delta och utvecklas i kulturlivet, bland annat måste Kulturskolan få tillgång till lokaler, gärna i anslutning till biblioteket.

Konsumentsatsningen

Grundidén med medborgarkontorens verksamhet menar vi är betydelsefull. Men det måste finnas gränser för medborgarkontorets uppgifter. I verksamhetsplanen planeras för "att utveckla den lokala konsumentupplysningen". Man skall ut och informera pensionärsgrupper, men även erbjuda "konsumentkunskap" till skolorna. Det senare är tämligen märkligt i en situation där många elever lämnar skolan utan att kunna läsa och skriva satsar den nya majoriteten på konsumentkunskap. Det är inget tvivel om att konsumentupplysning mycket väl kan vara till nytta. Det är dock onekligen så att lärarna har kompetens på detta område som en naturlig del av undervisningen. Det är därför obegripligt för oss att den styrande majoriteten vill satsa resurser på detta. Vi ser helst att dessa resurser används på ett för Kungsholmsborna bättre sätt. Det handlar om att kunna prioritera.

Övrigt

Inrättande av kompetensfonden i staden innebär att man trixar med kommunens budget och förbrukar stadens förmögenhet vilket är osunt, eftersom ett sådan beteende på sikt leder till att staden blir fattig. Det är dessutom olaglig enligt kommunallagen. Frågan prövas nu i rättslig instans. Så länge lagligheten inte är fastställd kan ingen seriös och ansvarstagande politiker tänka sig att förbruka pengarna. Det vore som att "sälja kyrksilvret och supa upp pengarna".

För övrigt hänvisar vi till folkpartiets förslag till budget för Stockholms stad.

 

Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande att stadsdelsnämnden skulle besluta enligt folkpartiets förslag med undantag av punkt 2.

UTTALANDE

Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Minska barngrupper

I valrörelsen utlovade socialdemokrater och vänsterpartiet en minskning av antalet barn i förskolans barngrupper, något som i och med budget 2003 nu skjutits på framtiden. Kristdemokraterna har i sitt budgetförslag för staden anslagit 100 miljoner kronor extra utöver majoritetens förslag, för att inleda arbete redan under 2003 samt föreslagit att Kommunfullmäktige ska besluta om ett tak för barngruppernas storlek.

Enligt modern utvecklingsforskning kan inte små barn relatera till alltför många i sin näromgivning. Vår målsättning är att småbarnsgrupper inte överskrider 13/14 och de äldre 17/18.

Kristdemokraternas budget, utan skattehöjning skulle Kungsholmen få 3,1 miljon ytterligare för att kunna minska barngrupperna redan 2003.

Renässans för familjedaghemmen

För att möjliggöra en ökad valfrihet för barnfamiljer, att välja den form av barnomsorg som passar den egna situationen bäst, vill Kristdemokraterna att förvaltningen verkar för att familjedaghem åter finns att tillgå på Kungsholmen. För många familjer som värdesätter små barngrupper i hemlik miljö och de barn som är extra infektionskänsliga är det ett bra alternativ. Familjedaghem ska upplevas som ett likvärdigt alternativ till förskola.

I Kristdemokraternas budget för staden har 10 miljoner kronor avsatts för att bygga ut den öppna förskolan och 5 miljoner kr för att kompensera familjedaghemmet vid införande av allmän förskola för 4 och 5-åringar. Den öppna förskolan är ett bra komplement till familjedaghem.

Trygghet för barnen

De fall där barn far illa har ökat i vårt samhälle. Endast en liten del av alla misshandelsfall och sexuella övergrepp uppmärksammas enligt SLL´s Barnrapport - 98. Övergreppen orsakar psykiskt och psykosomatiskt lidande hos de utsatta barnen. All sjukvårds- och barnomsorgspersonal har enligt svensk lag skyldighet, att anmäla misstanke om ett barn far illa till socialtjänsten som därefter utreder. I praktiken anmäls dock bara ca hälften av de fall där misstanke finns. Detta handlar om mycket svåra frågor som är så komplexa att all personal som arbetar med barn behöver adekvat basutbildning samt hjälp och stöd när man tror sig veta att ett barn drabbats. Kristdemokraterna vill att förvaltningen ser över medarbetarnas utbildnings- och handledningsbehov i frågan.

Trygghet för de äldre

Demens är en uppmärksammad sjukdom som alltfler drabbas av. För att de demenssjuka ska få en värdig och bra vård vill vi att biståndsbedömare och äldreomsorgspersonal erbjuds gedigen utbildning om demens. En fördjupad utbildning ges till vissa medarbetare som därefter kan fungera som handledare.

§4 Avtal med Stadsmissionen och Fountain House

avseende verksamhet med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade
Dnr 126-608-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 januari 2003. Kungsholmen tecknar tillsammans med fem andra stadsdelsnämnder tvååriga samarbetsavtal med Stadsmissionen och Fountain House om personliga ombud för psykiskt funktionshindrade.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande avtal med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade
 2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning i uppdrag att teckna avtal för nämndens räkning med Stadsmissionen och Fountain House. Uppdraget avser även förvaltning, ekonomisk administration och uppföljning av avtalet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

§5 Ny förskola i Serafens äldreboende

Dnr 423-674-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 december 2002. Inom Kungsholmens stadsdelsområde kommer det att behövas ca 135 nya förskoleplatser under 2003. Genom den ombyggnation som genomförts av Serafens äldreboende har lokaler kunnat frigöras som är lämpliga för en förskola med ca 20 barn.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att inrätta en ny förskola på Bolindersplan 1
  (inom samma byggnad som Serafens äldreboende).
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att förskolan skall ingå som en del i förskoleenheten Munklägret.
 3. Stadsdelsnämnden begär av kommunstyrelsen 200 tkr ur den centrala medelsreserven för nystart av förskolor.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§6 Förskole-, familjedaghems- och skolundersökning i Stockholm 2002

Dnr 401-438-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 december 2002. Rapporten redovisar de olika verksamheternas starka och svaga sidor, och kan utgöra underlag för uppföljning och kvalitetsutveckling, resursfördelning och pedagogiska diskussioner.

BESLUT

 1. Rapporten läggs till handlingarna.
 2. Utvärdering och redovisning av insatta åtgärder inom olika förbättringsområden sker i samband med verksamhetsberättelsen för år 2003

 

§7 Avbrytande m m av gemensam upphandling

avseende utredningstjänster inom området för individ- och familjeolmsorg
Dnr 125-320-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 januari 2003. Förvaltningen föreslår i enlighet med socialrotelns rekommendationer att den pågående upphandlingen avbryts och att nämnden uppdrar till förvaltningen i Älvsjö att genomföra en ny upphandling att endast omfatta tjänster av kort varaktighet.

YRKANDEN
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett gemensamt tilläggsförslag.

Charlotte Helmersson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderata samlingspartiet.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde de tre yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att avbryta pågående gemensam upphandling av utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att ånyo uppdra åt tjänsteman inom Älvsjö stadsdelsförvaltning att genomföra en ny upphandling begränsad till att endast omfatta utredningstjänster av kort varaktighet.
 3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att anta och teckna ramavtal med vinnande anbudsgivare samt att återkomma till stadsdelsnämnden om redovisning av den genomförda upphandlingen.
 4. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att i samband med tertialrapport återkomma med redovisning av omfattningen av externa utredare.

RESERVATIONER

Charlotte Helmersson m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

att avslå förvaltningens förslag till beslut att avbryta den pågående upphandlingen av utredningstjänster inom individ- och familjeomsorg.

Det finns inga som helst legala skäl till att avbryta den pågående upphandlingen. Utredningars kvalitet avgörs inte av huruvida de genomförs av privat eller offentlig utredare. Båda behövs och båda skall finnas kvar. Vänstermajoritetens avoga inställning till privata företag är såväl ideologisk som beklämmande.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

att avslå förvaltningens förslag till beslut att avbryta den pågående upphandlingen av utredningstjänster inom individ- och familjeomsorg.

Vi ser positivt på en mångfald utförare inom socialtjänsten. Det är viktigt att ett tydligt regelverk tar form när det gäller samarbetet med utomstående utförare, bland annat för att trygga medborgarnas rättssäkerhet. Därför bör upphandlingen fortgå.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§8 Sammanträdestider 2003

Dnr 014-002-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 januari 2003. Ärendet innehåller förslag till resterande datum för stadsdelsnämndens sammanträden 2003.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden sammanträder under 2003 på följande datum: 20 febr, 20 mars, 24 apr, 22 maj, 17 juni, 21 aug, 25 sept, 6 nov, 11 dec
 2. Sammanträdena börjar 19.00. Innan varje sammanträde hålls en öppen frågestund, som börjar kl 18.00. Sammanträdena t o m juni hålls i Rålambshovsskolans matsal, Rålambsvägen 2.

 

§9 Val av social delegation

Dnr 011-005-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 januari 2003. Stadsdelsnämnden föreslås utse social delegation som fattar beslut i ärenden om myndighetsutövning gentemot enskilda.

BESLUT

 1. Till ordinarie ledamöter i sociala delegationen utses:
  Birgitta Waller (mp) tillika ordförande, Ingrid Dorle Andersson (s) tillika förste vice ordförande, Catarina Agrell (s), Reijo Kittilä (v), Charlotte Helmersson (m) tillika andre vice ordförande, Anita Mofors (m) och Didar Samaletdin (fp).
 2. Till ersättare i sociala delegationen utses:
  Ingvar von Malmborg (mp), Jens Lundberg (s), vakant (s), Annika Stude (v), Ian Lauritzen (m), Birgitta Borg (kd) och Per Höjeberg (fp).
 3. Ersättarna inträder för tjänstgöring i följande ordning:
  För ordföranden ersättarna von Malmborg, Stude, Lundberg, vakant, Borg, Höjeberg och Lauritzen; för förste vice ordförande och ledamoten Agrell ersättarna Lundberg, vakant, Stude, von Malmborg, Borg, Höjeberg och Lauritzen, för ledamoten Kittilä ersättarna Stude, Lundberg, vakant, von Malmborg, Borg, Höjeberg och Lauritzen, för andre vice ordförande och ledamoten Mofors ersättarna Lauritzen, Höjeberg, Borg, von Malmborg, Lundberg, vakant och Stude samt för ledamoten Samaletdin ersättarna Höjeberg, Borg, Lauritzen, von Malmborg, Lundberg, vakant och Stude.
 4. Sociala delegationens första ordinarie sammanträde hålls tisdagen den
  11 februari 2003, kl. 16.15.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§10 Val av mark- och byggdelegation 2003

Dnr 011-004-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 januari 2003. Stadsdelsnämnden föreslås utse mark- och byggdelegation som fattar beslut i vissa ärenden enligt plan- och bygglagen samt i ärenden om markupplåtelser. Mark- och byggdelegationen föreslås också vara referensgrupp i frågor om stadsutvecklingsområdet nordvästra Kungsholmen.

BESLUT

 1. Till ordinarie ledamöter i mark- och byggdelegationen utses:
  Ingvar von Malmborg (mp) tillika ordförande, Jari Visshed (s) tillika förste vice ordförande, Håkan Wahlén (s), Annika Stude (v), Mats G Nilsson (m) tillika andre vice ordförande, Lise-Lotte Fylking (m) och Anna Starbrink (fp).
 2. Till ersättare i mark- och byggdelegationen utses:
  Birgitta Waller (mp), Kristoffer Hernbäck (s), Jennie Åkerlind (s), Reijo Kittilä (v), Henry Samuelson (m), Birgitta Borg (kd) och Lars Lundqvist (fp).
 3. Ersättarna inträder för tjänstgöring i följande ordning:
  För ordföranden ersättarna Waller, Hernbäck, Åkerlind, Kittilä, Borg, Lundqvist och Samuelson, för förste vice ordförande och ledamoten Wahlén ersättarna Hernbäck, Åkerlind, Kittilä, Waller, Borg, Lundqvist och Samuelson, för ledamoten Stude ersättarna Kittilä, Hernbäck, Åkerlind, Waller, Borg, Lundqvist och Samuelson, för andre vice ordföranden och ledamoten Fylking ersättarna Samuelson, Lundqvist, Borg, Waller, Hernbäck, Åkerlind och Kittilä, för ledamoten Starbrink ersättarna Lundqvist, Borg, Samuelson, Waller, Hernbäck, Åkerlind och Kittilä.
 4. Delegationen utgör också referensgrupp för frågor som rör stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen.
 5. Delegationen sammanträder första gången torsdagen den 20 februari kl. 16.30. Därefter samlas delegationen regelmässigt samma dag som nämnden sammanträder, kl. 16.30.

 

§11 Förslag till detaljplan för fastigheten Lustgården 10

Remiss från Stadsbyggnadskontoret
Dnr 311-603-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 december 2002.

YRKANDEN
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s), Annika Stude (v) Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett förslag från miljöpartiet.

Charlotte Helmersson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förslaget från miljöpartiet till vilket även socialdemokraterna, vänsterpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna hade yrkat bifall.


BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker det förslag i detaljplaneremissen där kontorshuset bevaras.

Det befintliga kontorshuset utgör en viktig del av stadsbilden och hr grön färg på Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket innebär att detta kontorshus anses vara "särskilt värdefullt från kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt."

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§12 Restaurang Ett litet kök

Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-634-02

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 januari 2003. Stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka ansökan om serveringstillstånd fram till klockan 01.00 för allmänheten, och till 03.00 för slutna sällskap.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Ett litet Kök om serveringstillstånd för alkoholservering fram till klockan 01.00 för allmänheten.
 2. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Ett Litet Kök om serveringstillstånd för alkoholservering fram till klockan 03.00 för slutna sällskap.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§13 Anmälningsärenden

Revisionsrapport "Har stadens syfte och mål med projekt IT i skolan uppnåtts?"
dnr 124-671-02

Anmälan av skrivelse till Locum AB ang behov av förskola i kv Asplunden på Kungsholmen dnr 413-001-03

Nyhetsbrev nr 3 ang Serafens äldreboende dnr 530-526-02

Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll sammanträde 02-12-04

Anmälan av Lokala Pensionärsrådets protokoll sammanträde 02-12-09

Anmälan av balanslista

Anmälan av arbetslöshetsstatistik

Anmälan av tjänstemannabeslut - Ekonomi - Inköp

Anmälan av meddelande från Arbetsmiljöverket om brister i arbetsmiljön vid Eiraskolan
dnr 226-462-02

§14 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 14).

§15 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

Ordföranden lämnade rapport från presidiemöte. Ett ärende om rutiner för deltagande i kurser och seminarier kommer att föreläggas stadsdelsnämnden. Presidiet har även uttalat en ambition att nämndens sammanträden inte ska pågå längre än till kl. 22.00.

§16 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade följande:

 • En lista om politikermedverkan vid medborgarkontoret har lämnats till varje gruppledare. Listan lämnas till medborgarkontoret.
 • Information inför nämndkonferensen den 1 februari.
 • Bokslut 2002
 • Landtinget kommer att anta en ny organisation. En sjukvårdsberedning tillsätts för hela innerstaden.

Verksamhetschef Kerstin Ohlsson rapporterade om:

 • Planering för verksamheten vid Parmis.
 • Dagverksamheten Titania har övertagits av stadsdelsförvaltningen från årsskiftet.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin informerade om kösituationen till förskolorna.

Verksamhetschef Susanna Eriksson informerade om sysselsättningsverksamheter för psykiskt funktionshindrade.

§17 §§ 17 - 21 sekretessbelagda ärenden