Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-02-20

Sammanträde 2003-02-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Anmälan av medborgarförslag

Dnr: 509-016-03

Uppblåsbart tält för uteliggare i Rålambshovsparken

3 Hockey/inlinerink i Rålambshovs parklek<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 341-679-02

Förvaltningen tycker att stadsdelsnämnden ska lämna över förslaget om rink för hockey/inline till idrottsnämnden och uppmana idrottsnämnden att utveckla möjligheterna till spontanidrott i och kring parkleken i Rålambshovsparken.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 Stockholms tennishall<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 342-630-02

Stadsdelsförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtandet för- och nackdelar med tennishallens placering, idag och i framtiden.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

5 Kajen nedanför Kungsholmstorg<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 341-618-02

Stadsdelsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att kajytan nedanför Kungsholmstorg är värd ett bättre öde. Stadsdelsnämnden bör överlämna medborgarförslaget till gatu- och fastighetsnämnden och tillstyrka en översyn för att försköna kajen längs Norr Mälarstrand nedanför Kungsholmstorg.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

6 Drogförbyggande arbete - för en socialt hållbar utveckling<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 509-669-02

Förvaltningen anser att flera av förslagen har en intressant vinkling, men de faller i huvudsak utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde.


Handläggare: Susanna Eriksson, 508 08 022

7 Uppblåsbart tält för uteliggare i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 509-016-03

Sedan september 2002 har inte någon hemlös som sökt natthärbärge avvisats p.g.a. platsbrist. Förvaltningen konstaterar att behovet av akuta natthärbärgesplatser är uppfyllt och anser inte att ett uppblåsbart tält behöver slås upp i Rålambshovsparken.

Handläggare: Susanna Eriksson, 508 08 022

8 Ny förskola på Lilla Essingen

Dnr: 350-086-02

Den nya förskolan omfattar 437 kvadratmeter och inryms i SKB:s bostadsfastighet Köksfläkten 2. Förskolan förses med egen entré, hiss samt en mindre egen friyta för utelek.

Handläggare: Gunilla Wallmark, 508 08 091

9 Utbyggnad av den friliggande förskolan på Welanders väg 3

Dnr: 324-257-02

Förvaltningen ser stora möjligheter att kunna bygga till fastigheten som idag inrymmer tre avdelningar med ytterligare två avdelningar. En sådan tillbyggnad skulle utöver att den ger fler platser även ge en bättre kostnadseffektivitet i en större enhet.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

10 Behov av förskola i kv Asplunden på Kungsholmen

Dnr: 413-001-03

Antalet barn i åldrarna 1-5 år ökar markant, vilket medför ett stort behov av flera förskolor. Därutöver har kommunfullmäktige beslutat att barngruppernas storlek skall minskas vilket ytterligare förstärker utbyggnadsbehovet. Allra störst behov av nya förskoleplatser är det idag på nedre Kungsholmen, samtidigt som det är mycket svårt att hitta lämpliga förskolelokaler i detta område.


Handläggare: Göran Månsson, 508 08 011

11 Rapport om kvalitetsuppföljningsarbetet inom äldre- och <br>funktionshindrade 2002

Dnr: 530-061-03

Förvaltningen har genomfört uppföljning av Kungsholmens samtliga utförare inom verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade.

Handläggare: Lajla Petersson, 508 08 101

12 Val till lokala pensionärsrådet 2003

Dnr: 011-650-02

Förvaltningen föreslår att de representanter som har nominerats av pensionärsorganisationerna utses till ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

13 Redovisning av betyg höstterminen 2002

Dnr: 422-068-03

Höstterminen 2002 hade totalt 433 elever fått betyg i Rålambshovsskolan och Stadshagsskolan. 212 elever hade fått betyget Godkänd eller mer i samtliga ämnen. I år 8 hade 72 elever inte blivit godkända i ett eller flera ämnen. Motsvarande antal i år 9 var 49 elever.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 056

14 Anvisningar för ansökan till sommargårdsverksamhet

Dnr: 125-048-00

Alla elever som önskar ska beredas plats på kollo. Vissa anvisningar behöver tydliggöras och vara vägledande i handläggningen för att både förvaltning och entreprenörer ska kunna hantera inkomna ansökningar på ett fullgott sätt.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

15 Verksamhetsberättelse 2002

Dnr: 123-048-03

Stadsdelsnämndens budget är i balans. Av den slutligt justerade budgeten för 2002 om 1012,4 mkr redovisas efter avsättning till resultatfonden ett överskott om 1,6 mkr. De flesta generella åtaganden är uppfyllda.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

16 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier för 2003

Dnr: 101-641-02

Samtliga enheter ska ta fram kvalitetsgarantier som ska godkännas av stadsdelsnämnden. Kvalitetsgarantierna består av de åtaganden som redovisas i varje enhets verksamhetsplan och ingår som en del av den.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

17 Budgetunderlag för 2004 med beräkningar för 2005<br>och 2006

Dnr: 102-078-03

I ärendet redovisas bl.a. utvecklingstendenser, strukturella frågor och omstruktureringsbehov utifrån kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

18 Återvinningsstationer under gatan och i nybyggda hus<br>Svar på skrivelse från kristdemokraterna

Dnr: 341-07-02

Ansvaret för stadens del i återvinningen av förpackningar åvilar huvudsakligen stadens renhållningsnämnd.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

19 Riktlinjer för utbetalning av arvode m m

Dnr: 014-067-03

Ärendet innehåller kompletterande regler till kommunfullmäktiges bestämmelser om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

20 Attesträtt för nämndledamot

Dnr: 120-018-03

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 056

21 Program för planläggning av del av kv Torkhästen på Stora Essingen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 311-047-03

Aktuellt område är visserligen öppet och grönt, men ger idag mest ett skräpigt och ganska tråkigt intryck. Stadsdelsförvaltningen ser bara fördelar med att det bebyggs.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

22 Stockholms parkprogram<br>Remiss från gatu- o fastighetsnämnden

Dnr: 342-007-03

Stadsdelsförvaltningen är positiv till parkprogrammet, men ser att detaljer i förslaget bör ses över, t.ex. i en referensgrupp med företrädare för gatu- och fastighetskontoret och några stadsdelsförvaltningar.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

23 Införande av seniorlärare som en kvalitetshöjande faktor i skolan<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 440-629--02

I en motion i kommunfullmäktige föreslås att seniorlärare ska införas som ska fungera som mentorer för yngre lärare och finnas som stöd där det behövs. Förvaltningen och rektorsgruppen är positiv till förslaget under förutsättning att det inte medför någon merkostnad för skolorna.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

24 Åtgärder för att förbättra säkerheten vid allmänna val<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 030-029-03

Stadsdelsförvaltningen avstår från att redovisa några synpunkter på motionens förslag eftersom de huvudsakligen är av rent politisk karaktär.

Handläggare: Göran Månsson, 508 08 011

25 Revidering av stadens avgifter för upplåtelser av offentlig plats<br>Remiss från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr: 341-034-03

Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden tillstyrka de föreslagna förändringarna.

Handläggare: Arne Nygren , 508 08 041

26 Anmälan av revisionsrapport

Dnr: 124-056-03

Revisionskontorets rapport om personlig assistans till funktionshindrade

27 Anmälan av

Utrednings- och statistikkontorets rapport Framskrivning av antalet äldreomsorgstagare i Stockholm 2002-2003, reviderad version dec 2002

28 Anmälan av besked från Arbetsmiljöverket

Dnr: 226-066-03

Besked om resultat av inspektion - förskolan Myntet

29 Svar på Arbetsmiljöverkets besked

Dnr: 226-611-02

Svar på Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion vid förskolan Kometen

30 Skrivelse till vårdnadshavare

Dnr: 413-028-03

Skrivelse till vårdnadshavare till barn som ansökt om barnomsorgsplats med garantimånad januari - maj 2003

31 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

32 Anmälan av Lokala Pensionärsrådets protokoll

33 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

35 Anmälan av inkomna skrivelser

36 Anmälan om tjänstemannabeslut. Ekonomi - inköp

37 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

38 Information från stadsdelsförvaltningen

39 39 - 44 Sekretessbelagda ärenden

46 Fyllnadsval till lokala handikapprådet 2003

Dnr: 011-087-03

Stadsdelsnämnden föreslås välja ersättare till en vakant plats i lokala handikapprådet.

§22 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 16 januari 2003 justerats den 22 januari 2003. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 21 februari 2003. Vice ordförande Mats G Nilsson och Charlotte Helmersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§23 Anmälan av medborgarförslag

Uppblåsbart tält för uteliggare i Rålambshovsparken
Dnr 509-016-03

§24 Medborgarförslag om hockey/inlinerink i Rålambshovs parklek

Dnr 341-679-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2003. Förvaltningen tycker att stadsdelsnämnden ska lämna över förslaget om rink för hockey/inline till idrottsnämnden och uppmana idrottsnämnden att utveckla möjligheterna till spontanidrott i och kring parkleken i Rålambshovsparken.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förslaget till idrottsnämnden och uppmanar idrottsnämnden att utveckla möjligheterna till spontanidrott i och kring parkleken i Rålambshovsparken.

 

§25 Svar på medborgarförslag om Stockholms tennishall

Dnr 342-630-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 februari 2003. Stadsdelsförvaltningen redovisar i tjänsteutlåtandet för- och nackdelar med tennishallens placering, idag och i framtiden.

YRKANDEN

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Anna Starbrink m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades 10 minuter 19.20-19.30.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

VOTERING

Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla det gemensamma förslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 ja-röster mot 6 nej-röster. Stadsdelsnämnden hade således beslutat att bifalla förvaltningens förslag. Voteringslista bifogas.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget och detta tjänsteutlåtande till gatu- och fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och idrottsnämnden för kännedom och eventuell vidare beredning.

 

RESERVATION

Mats G Nilsson m fl (m), Anna Starbrink m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande:

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget och förvaltningens

tjänsteutlåtande till gatu- och fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och idrottsnämnden för vidare beredning,

Stadsdelsnämnden slår för egen del fast att tennishallen skall finnas kvar permanent samt att rivning får endast ske om ny hall i närområdet (på Kungsholmen) byggs.

Kungsholmen behöver fler idrottshallar, inte färre. Janne Lundqvists tennishall är redan idag en oerhört viktig hall för motionsidrottandet och dess betydelse kommer bara att stiga när Kungsholmen får fler bostäder. Det är inte rimligt att vid denna

tidpunkt minska antalet idrottshallar, särskilt inte en så omtyckt och betydelsefull idrottshall som Janne Lundkvists tennishall.

Om Janne Lundqvists tennishall läggs ned försvinner ca 20% av Stockolms innetennisbanor. Hallen består av sju inomhusbanor och besöks av cirka 95 000 spelare per år (315 spelare /dag). Hallen sysselsätter ca 500 ungdomar i tennisskola och 1.500 - 2.000 vuxna i olika grader av motionsspel per vecka. Denna viktiga

verksamhet måste räddas kvar på Kungsholmen och inte bara genom något enstaka års förlängning. För att nyinvesteringar skall kunna göras behövs långsiktighet och därför bör beslutet fattas så fort det är möjligt.

Stadsdelsnämnden menar vidare att en levande parkmiljö inte skadas utan gynnas av flera aktivitetsplatser.

 

§26 Medborgarförslag om kajen nedanför Kungsholmstorg

Dnr 341-618-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 januari 2003. Stadsdelsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att kajytan nedanför Kungsholmstorg är värd ett bättre öde. Stadsdelsnämnden bör överlämna medborgarförslaget till gatu- och fastighetsnämnden och tillstyrka en översyn för att försköna kajen längs Norr Mälarstrand nedanför Kungsholmstorg.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget och detta tjänsteutlåtande till gatu- och fastighetsnämnden

 

§27 Drogförbyggande arbete - för en socialt hållbar utveckling

Svar på medborgarförslag
Dnr 509-669-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 februari 2003. Förvaltningen anser att flera av förslagen har en intressant vinkling, men de faller i huvudsak utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde.

BESLUT

Stadsdelsnämnden anser medborgarförslag om drogförebyggande arbete - för en socialt hållbar utveckling besvarat med detta tjänsteutlåtande.

 

 

§28 Uppblåsbart tält för uteliggare i Rålambshovsparken

Svar på medborgarförslag
Dnr 509-016-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 februari 2003. Sedan september 2002 har inte någon hemlös som sökt natthärbärge avvisats p.g.a. platsbrist. Förvaltningen konstaterar att behovet av akuta natthärbärgesplatser är uppfyllt och anser inte att ett uppblåsbart tält behöver slås upp i Rålambshovsparken.

BESLUT

Stadsdelsnämnden anser medborgarförslag om uppblåsbart tält för uteliggare i Rålambshovsparken besvarat med detta tjänsteutlåtande.

 

§29 Ny förskola på Lilla Essingen

Dnr 350-086-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 februari 2003. Den nya förskolan omfattar 437 kvadratmeter och inryms i SKB:s bostadsfastighet Köksfläkten 2. Förskolan förses med egen entré, hiss samt en mindre egen friyta för utelek.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till hyreskontrakt för den nya förskolan i kv Köksfläkten 2, Primusgatan, Lilla Essingen samt ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna hyreskontrakt.

 

§30 Utbyggnad av den friliggande förskolan på Welanders väg 3

Dnr 324-257-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 februari 2003. Förvaltningen ser stora möjligheter att kunna bygga till fastigheten som idag inrymmer tre avdelningar med ytterligare två avdelningar. En sådan tillbyggnad skulle utöver att den ger fler platser även ge en bättre kostnadseffektivitet i en större enhet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner en utbyggnad av den friliggande förskolan på Welanders väg 3 från tre avdelningar till fem avdelningar.
 2. Tjänsteutlåtande med protokollsutdrag överlämnas till gatu- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden för yttrande och åtgärd.

§31 Behov av förskola i kv Asplunden på Kungsholmen

Dnr 350-086-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 februari 2003. Den nya förskolan omfattar 437 kvadratmeter och inryms i SKB:s bostadsfastighet Köksfläkten 2. Förskolan förses med egen entré, hiss samt en mindre egen friyta för utelek.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till hyreskontrakt för den nya förskolan i kv Köksfläkten 2, Primusgatan, Lilla Essingen samt ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna hyreskontrakt.

 

§32 Rapport om kvalitetsuppföljningsarbetet

Inom verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade 2002

Dnr 530-061-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 februari 2003. Förvaltningen har genomfört uppföljning av Kungsholmens samtliga utförare inom verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handingarna

 

 

§33 Val till lokala pensionärsrådet 2003

Dnr 011-650-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 februari 2003. Förvaltningen föreslår att de representanter som har nominerats av pensionärsorganisationerna utses till ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden utser följande företrädare till lokala pensionärsrådet för år 2003:

Ledamöter:

Felix Eriksson SPF S:t Göran-Kungsholmen

Ingmarie Kullman SPF S:t Göran-Kungsholmen

Kurt Stromfeldt SPF Kungsholmen

Dagmar Rindegren PRO Kungsholmen

Sven Thornberg PRO Kungsholmen

Ersättare:

Maj-Britt Westerberg SPF S:t Göran-Kungsholmen

Anders-Erik Eklund SPF Kungsholmen

Leonore Forsgren SPF Essingarna

Therese Åkerhielm-Lidell PRO Kungsholmen

Britt Dahlgren PRO Kungsholmen

 

§34 Redovisning av betyg höstterminen 2002

Dnr 422-068-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 februari 2003. Höstterminen 2002 hade totalt 433 elever fått betyg i Rålambshovsskolan och Stadshagsskolan. 212 elever hade fått betyget Godkänd eller mer i samtliga ämnen. I år 8 hade 72 elever inte blivit godkända i ett eller flera ämnen. Motsvarande antal i år 9 var 49 elever.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

 

§35 Anvisningar för ansökan till sommargårdsverksamhet

Dnr 125-048-00

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 januari 2003. Alla elever som önskar ska beredas plats på kollo. Vissa anvisningar behöver tydliggöras och vara vägledande i handläggningen för att både förvaltning och entreprenörer ska kunna hantera inkomna ansökningar på ett fullgott sätt.

BESLUT

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag avseende anvisningar vid ansökan till sommargårdsverksamhet.

 

§36 Verksamhetsberättelse 2002

Dnr 123-048-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 februari 2003. Stadsdelsnämndens budget är i balans. Av den slutligt justerade budgeten för 2002 om 1012,4 mkr redovisas efter avsättning till resultatfonden ett överskott om 1,6 mkr. De flesta generella åtaganden är uppfyllda.

BESLUT

 1. Bokslutet fastställs och verksamhetsberättelsen med bokslutskommentarer godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige.
 2. Stadsdelsnämnden fastställer enligt förvaltningens förslag vilka resultatenheter som ska föra över- respektive underskott till 2003.
 3. Stadsdelsnämnden återredovisar till fullmäktige 3,1 mkr avseende dels ej förbrukade stimulansmedel inom omsorg om funktionshindrade 2,2 mkr dels 0,9 mkr avseende skolinventarier, vilka begärs överförda och ombudgeterade till år 2003.

 

 

UTTALANDE

Mats G Nilsson m fl (m), Anna Starbrink m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

Verksamhetsberättelsen för 2002 ger en bra bild av såväl ekonomi som verksamheter. Det är med stor tillfredsställelse den tidigare majoriteten konstaterar att de löften som gavs också infriades. Förmågan att prioritera är en av de viktigaste – men också svåraste – inom politik och offentlig verksamhet.

Det goda resultatet beror i stor utsträckning på en kompetent förvaltningsledning och personal. Nämnden har givits god insikt och rapportering under verksamhetsårets gång. De uppdrag som givits har fullföljts.

Det är en välskött stadsdelsnämnd den nya majoriteten fått ansvaret att leda. Vi ser fram emot att överta ansvaret för en lika välskött stadsdelsnämnd 2006.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§37 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier för 2003

Dnr 101-641-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 februari 2003. Samtliga enheter ska ta fram kvalitetsgarantier som ska godkännas av stadsdelsnämnden. Kvalitetsgarantierna består av de åtaganden som redovisas i varje enhets verksamhetsplan och ingår som en del av den.

YRKANDEN

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Anna Starbrink m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt tilläggsförslag från moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades 5 minuter 20.55-21.00.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden tog först upp förvaltningens förslag och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förslaget. Därefter tog ordföranden upp det gemensamma tilläggsförslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna och fann att nämnden hade beslutat att bifalla detsamma.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för enheter inom verksamhetsområdet barn och ungdom och lägger verksamhetsplanerna till handlingarna.
 2. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för enheter i egen regi samt för sektionen för funktionshindrade och sektionen för äldreomsorg inom verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade och lägger verksamhetsplanerna till handlingarna.
 3. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för sektionen för familj, barn och unga, sektionen för vuxna, socialpsykiatriska enheten sektionen för arbete och försörjningsstöd inom verksamhetsområdet individ och familj samt för medborgarkontoret och lägger verksamhetsplanerna till handlingarna.
 4. Stadsdelsnämnden lägger verksamhetsplaner för enheter inom gemensam service samt informationsplan till handlingarna.
 5. Stadsdelsnämnden beslutar att ett konkret handlingsprogram skyndsamt ska tas fram för att lösa de problem som finns i förskolan samt hur de utlovade vallöftena ska infrias.

UTTALANDE

Mats G Nilsson m fl (m), Anna Starbrink m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande särskilda uttalande:

Vi konstaterar att enheterna gör ett fortsatt bra arbete utifrån de givna politiska besluten. Vi beklagar att man inte får fortsätta det viktiga utvecklingsarbetet inom bland annat äldreomsorgen, som påbörjades under förra mandatperioden.

I detta sammanhang vill vi påminna den nya majoriteten om några av de löften  som de gav före valet och låg till underlag för väljarnas beslut. Löftessveken påverkar i flera fall verksamheterna. Väljarna häpnar förmodligen:

Ett löfte löd mer pengar till äldreomsorgen. Verkligheten innebär ett mindre påslag för i år än vad den förra majoriteten gjorde någonsin. Löftet bröts alltså.

Utbyggnaden av äldreomsorgen skulle fortsätta, hette det i september. Idag har vi facit. Löftet bröts.

Hemlösa skulle man satsa stort på, sa man då. Idag vet vi att även de löftet bröts.

Ett annat löfte var minskade barngrupper i förskolan. Verkligheten innebär inte färre, snarare fler barn. Ännu ett brutet löfte.

Det har bara gått några månader sedan den nya majoriteten tillträdde och redan kan vi se hur valets alla vackra ord och givna löften glömts av de ansvariga. Det är skamligt.

§38 Budgetunderlag för 2004 med beräkningar för 2005 och 2006

Dnr 102-078-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 februari 2003. I ärendet redovisas bl.a. utvecklingstendenser, strukturella frågor och omstruktureringsbehov utifrån kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål.

YRKANDE

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.


PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag till budget för 2004 med beräkningar för 2005 och 2006.
 2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att anslaget för den kommunövergripande Habiliteringsenheten i Stadshagen ökas med 0,5 mkr till 3,3 mkr för att undvika en avveckling. Anslaget har varit oförändrat sedan 1995.
 3. Stadsdelsnämnden hemställer om att kostnadsramen för den kommunövergripande verksamheten hörselförskolan justeras för pris- och kostnadsökningar på samma sätt som skett för övrig förskoleverksamhet.
 4. Stadsdelsnämnden hemställer om att ansvaret för enskilt drivna förskolor läggs under stadsdelsnämnderna så att hela förskoleverksamheten i ett stadsdelsområde ligger under stadsdelsnämnden som därigenom kan få ett bättre grepp om de samlade förskoleresurserna.
 5. Stadsdelsnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på att lokaldelen i för- och grundskoleschablonen numera är för låg och hemställer om justering till realistisk nivå för att undvika att allt mer av resurserna avsedda för pedagogisk verksamhet går till hyra.
 6. Stadsdelsnämnden hemställer mot bakgrund av kostnadsutvecklingen till följd av den ambitionshöjning som ligger i LSS om en översyn av resursfördelningen till stadsdelsnämndernas omsorg om funktionshindrade.
 7. Stadsdelsnämnden ansöker medel ur kompetensfonden om 2,5 mkr för projekt med förkortad arbetstid inom förskoleverksamhet, 0,5 mkr för kompetensutveckling av yrkesspråkkunskaper inom verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade samt 0,1 mkr för att utveckla telefonupplysningsverksamhet för äldre.
 8. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Översyn av "tak över huvudet garantin" och därmed också hantering och organisering av avgifter är under översyn i staden och kommer att hanteras under våren. Frågan berör hela Stockholm Stad och självfallet då också vår stadsdel.

Vi finner därför inte anledning att idag ta ställning utan avvaktar stadens ställningstagande.

Oaktat att vi har en ansträngd situation inom förskolan f.n. på Kungsholmen så är vi ändå tveksamma till att det skulle tillåtas utgöra bevekelsegrund för att ändra intagningen till våra skolor. Försöksverksamhet med höst/vår intagning pågår f.n. i några av våra grannkommuner. Möjligheter finns därför att avvakta hur de försöken utfaller och därigenom vinna erfarenhet innan en så genomgripande förändring genomförs.

Mats G Nilsson m fl (m), Anna Starbrink m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) deltog inte i beslutet.

§39 Återvinningsstationer under gatan och i nybyggda hus

Skrivelse från kristdemokraterna
Dnr 341-507-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 januari 2003. Ansvaret för stadens del i återvinningen av förpackningar åvilar huvudsakligen stadens renhållningsnämnd.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen och detta tjänsteutlåtande till stadsbyggnadsnämnden respektive renhållningsnämnden.

 

§40 Riktlinjer för utbetalning av arvode m m

Dnr 014-67-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2003. Ärendet innehåller kompletterande regler till kommunfullmäktiges bestämmelser om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag.

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer kompletterande riktlinjer för utbetalning av arvode i samband med deltagande i kurser, konferenser och liknande.

 

§41 Attesträtt för nämndledamot

Dnr 120-018-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 januari 2003.

JÄV

Mats G Nilsson (m) och Jari Visshed (s) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

BESLUT

Stadsdelsnämnden utser Jari Visshed att attestera utgifter som avser nämndens vice ordförande.

 

§42 Fyllnadsval till lokala handikapprådet 2003

Dnr 011-087-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 februari 2003.

BESLUT

Stadsdelsnämnden utser Maria Johansson, DHR - De handikappades riksförbund till ersättare i lokala handikapprådet 2003.

 

§43 Program för planläggning av del av kv Torkhästen på Stora Essingen

Remiss från Stadsbyggnadskontoret
Dnr 311-047-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 januari 2003. Aktuellt område är visserligen öppet och grönt, men ger idag mest ett skräpigt och ganska tråkigt intryck. Stadsdelsförvaltningen ser bara fördelar med att det bebyggs.

YRKANDE

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s), Annika Stude (v), Anna Starbrink m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker att del av kv Torkhästen bebyggs med ett flerfamiljshus.
 2. Stadsdelsnämnden vill redan nu anmäla preliminärt intresse för en lokal för barnstuga, två avdelningar, i fastigheten
 3. Stadsdelsnämnden anför följande;

Vi ser positivt på att det byggs bostäder i bostadsbristens Stockholm. Mot bakgrund av de svårigheter vi sett med att åstadkomma lokaler för de växande behoven inom förskolan är det också angeläget, i det fall projektet blir av, att man inrymmer en tvåavdelnings förskola i fastigheten.

Av stadsbyggnadskontorets startpromemoria framgår att en inventering av fastighetens trädbestånd kommer att genomföras. Byggherren har också uttalat en ambition om att bevara träd längs Flottbrovägen. Vi ser positivt på att man i promemorian beaktat dessa frågor och att även byggherren syns ta hänsyn till detta. Dock innebär projektet att ett antal större träd måste fällas. Vi ser det som mycket önskvärt att man så långt det går undersöker möjligheterna till att i omgivningarna fullt ut ersätta de träd som försvinner med nyplanteringar.

Av promemorian framgår också att upplåtelseformen är planerad som bostadsrätter. Den upplåtelseform som är minst representerad på Stora Essingen är hyresrätten. Vi ser mot bakgrund av det gärna att upplåtelseformen blir hyresrätt.

RESERVATION

Mats G Nilsson m fl (m) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

§44 Stockholms parkprogram

Remiss från Gatu- och fastighetsnämnden
Dnr 342-007-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2003. Stadsdelsförvaltningen är positiv till parkprogrammet, men ser att detaljer i förslaget bör ses över, t.ex. i en referensgrupp med företrädare för gatu- och fastighetskontoret och några stadsdelsförvaltningar.

BESLUT

Stadsdelsnämnden besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande

UTTALANDE

Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

Miljöpartiet de Gröna ser parkerna i Stockholm som stadens ansikte och lungor. Parkerna är stockholmarnas rekreationsplatser, de spelar idag en strategisk roll i ett samhälle där kommunikationen mellan människor ofta är elektronisk. I en stad som förtätas får parkerna en allt större roll som mötesplatser och oaser.

Stadsträdgårdsmästaren Holger Blom planerade Stockholms parker på trettio- och fyrtiotalet. Sedan dess har parkerna haft en mer undanskymd roll, inte minst i planerings- och stadsbyggnadssammanhang. Miljöpartiet de gröna ser därför mycket positivt på strävanden att med hjälp av kvalificerade trädgårds- och landskapsarkitekter återigen sätta fokus på parkerna.

Parkerna på Kungsholmen kan idag bäst beskrivas som fungerande, däremot har de funktionella och skönhetsbetonade aspekterna i stort sett tonat bort. Inte minst Rålambshovsparken, som har hundratusentals besökare sommartid och tillhör de mest populära utomhusplatserna i Stockholm sommartid, måste idag betecknas som sliten och nedgången. Amfiteatern har nyligen rustats upp, något som inte kan sägas om grönytorna. Rålambshovsparken ger ett oharmoniskt intryck och den övergripande arkitektoniska strukturen är numera svår att urskilja. Detsamma kan sägas om samtliga parker på ön.

Miljöpartiet de gröna SDN Kungsholmen vill med detta rikta en direkt uppmaning till Gatu- och Fastighetsnämnden att omgående påbörja en plan för upprustning av i första hand Rålambshovsparken och i andra hand övriga parker på ön. Ett förslag är att vid upprustningen utgå från den ursprungliga planen för parken. En annan uppiggande tanke är att hitta en arkitektonisk struktur som på ett fascinerande sätt kombinerar de gamla idéerna med ett nytänkande, där man utgår från parkens olika användningsområden idag och imorgon.

Med den nya stadsdelen på nordvästra Kungsholmen kommer fokus att sättas på öns samtliga parker. Det kan därför vara lämpligt att med en arkitektonisk plan för Rålambshovsparken även arbeta fram planer för övriga parker, som på många och tydliga sätt kommer att beröras av nybyggnationerna.

§45 Införande av seniorlärare som en kvalitetshöjande faktor i skolan

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 440-629-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 februari 2003. I en motion i kommunfullmäktige föreslås att seniorlärare ska införas som ska fungera som mentorer för yngre lärare och finnas som stöd där det behövs. Förvaltningen och rektorsgruppen är positiv till förslaget under förutsättning att det inte medför någon merkostnad för skolorna.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.

 

§46 Åtgärder för att förbättra säkerheten vid allmänna val

Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr 030-029-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 januari 2003.

YRKANDEN

Ordförande Birgitta Waller (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Anna Starbrink m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

 

BESLUT

Som yttrande över remissen åberopas föreliggande tjänsteutlåtande

 

 

RESERVATION

Mats G Nilsson m fl (m), Anna Starbrink m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande:

Att Kungsholmens stadsdelsnämnd uttalar att valfusk är fullständigt oacceptabelt samt,

Att Kungsholmens stadsdelsnämnd står till förfogande för eventuella insatser 2006 för att säkerställa att valet går demokratiskt riktigt till.

Stadsdelsförvaltningen anger i sitt remissyttrande att motionen är politisk och avstår därför från egna ställningstaganden. Det vore rimligare att förvaltningen angav att motionens förslag inte vänder sig till stadsdelsnämndernas verksamhet vilket vore en korrekt beskrivning.

Däremot är det stadsdelsnämndens uppfattning och demokratiska skyldighet att medverka till att valen i vår stad och i vår stadsdel skall ske under riktiga former. De incidenter som inträffade vid senaste valrörelsen och som tas upp i motionen är

fullständigt oacceptabla. Detta är inte en partipolitisk ståndpunkt – detta är en demokratisk ståndpunkt.

§47 Revidering av stadens avgifter för upplåtelser av offentlig plats

Remiss från Gatu- och fastighetsnämnden
Dnr 341-034-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 januari 2003. Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden tillstyrka de föreslagna förändringarna.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

§48 Anmälningsärenden

Revisionskontorets rapport om personlig assistans till funktionshindrade dnr 124 056-03

Utrednings- och statistikkontoret: Framskrivning av antalet äldreomsorgstagare i Stockholm 2002-2003, reviderad version dec 2002

UTTALANDE

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl (m), Anna Starbrink m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

USKs nya framskrivning av antalet äldreomsorgstagare i Stockholm 2002-2030 visar helt andra resultat än andra beräkningar som gjorts tidigare i Stockholm, liksom nationellt. Vi vill varna för att med denna framskrivning som grund dra alltför långtgående slutsatser, när det gäller utbygganden av äldreomsorgen i Stockholm. Bortsett från att det på sikt kommer att finnas många fler äldre, kan vi redan idag konstatera att det finns boenden i Stockholm som inte håller måttet som moderna äldreboenden. De bör därför utvecklas och i vissa fall ersättas med nya byggnader. Detta var en process som den förra majoriteten påbörjade och som bör få fortgå.

Dessutom har många äldre stockholmare placerats i äldreboende utanför staden, därför att det inte funnits platser här.

 

Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion - förskolan Myntet

Dnr 226-066-03

Svar på Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion - förskolan Kometen dnr 226-611-02

Skrivelse till vårdnadshavare till barn som ansökt om barnomsorgsplats med garantimånad januari - maj 2003 dnr 413-028-03

Anmälan av socialpsykiatrins cirkel- och kursverksamhet hösten 2002 dnr 515-092-03

Anmälan av lokala handikapprådets protokoll sammanträde 030108

Anmälan av lokala Pensionärsrådets protokoll sammanträde 030113

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av balanslista

Anmälan av tjänstemannabeslut

Ekonomi - Inköp

§49 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 49).

§50 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade följande:

 • Budgetkonferens genomförs fredagen den 16 maj 2003.
 • Information om ärendet om gården till förskolan Hjärnegatan.
 • Dövförskolan har utsetts till årets bästa EU-projekt.

Verksamhetschef Kerstin Ohlsson rapporterade om den förestående inflyttningen till Serafens äldreboende. Arbetet fortlöper enligt tidsplanen. Invigning planeras till i början av juni (vecka 24).

§51 Anmälan att delta i kvalitetsutmärkelse 2003

Dnr 007-112-03

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden behandlade ett ärende angående nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2003. Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i skrivelse av den 19 februari 2003.

BESLUT

Stadsdelsnämnden nominerar Assist Bostad & Omsorg i Stockholm AB att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2003.

§52 §§ 52 - 54 Sekretessbelagda ärenden