Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-03-20

Sammanträde 2003-03-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

5 Anmälan av medborgarförslag

Dnr: 341-138-03

Istappar och utanpåliggande stuprör

6 Planering för fler platser och mindre barngrupper i förskolan

Dnr: 413-160-03

Handläggare: Birgitta Dahlin, 508 08 016

7 Svar på medborgarförslag om S:t Göransparken

Dnr: 341-218-02

Förvaltningen har låtit göra en kostnadsuppskattning och beräknar att det skulle kosta ca 800 tkr att genomföra förslaget.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

9 Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd

Dnr: 415-093-03

Plan för samverkan mellan Beredningskontor Vård Stockholms och Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder.

Handläggare: Birgitta Dahlin, 508 08 016

10 Slutlig hyreskostnad för Serafens äldreboende

Dnr: 534-411-02

Handläggare: Gunilla Wallmark, 508 08 091

11 Enheternas verksamhetsberättelser för 2002

Dnr: 123-048-03

Verksamhetsberättelser för enheter inom barn och ungdom, äldre och funktionshindrade samt individ och familj

12 Verksamhetsplan 2003 för staben för verksamhetsområde äldre och funktionshindrade

Dnr: 101-641-02

Staben för verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade har upprättat en verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning, åtaganden och arbetssätt för innevarande år.

Handläggare: Kerstin Ohlsson, 508 08 031

13 Detaljplan för del av kv Grönsiskan 3 m.m. inom stadsdelen Kristineberg

Dnr: 311-090-03

Remiss från stadsbyggnadskontoret.
Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot förslaget utan ser det positivt att reglera marken efter hur den idag används. Därigenom blir det också möjligt att bygga ett nytt sophus för de boende och dessutom kunna inrätta nya p-platser, vilket behövs i området.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

14 Program för planläggning av del av Stora Essingen, Essinge IP

Dnr: 311-137-03

Remiss från stadsbyggnadskontoret.
De nya bostäderna är i tre våningar och inrymmer antingen 10 radhus eller 15 bostadsrätter. Stadsbyggnadskontoret anger dock att den fortsatta planutredningen får visa vilken byggrätt och utformning av bebyggelsen som kan vara lämplig på platsen.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

15 Inrättande av en Stockholms stads kompetensfond

Dnr: 201-114-03

Remiss från personal- och demokratiroteln.
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på införandet av kompetensfonder och stödjer i stort de tankar som finns vad gäller stadens arbete avseende medarbetare, lednings- och organisationsutveckling.

Handläggare: Hans Gabrielson, 508 08 044

16 Anmälan av äldreomsorgsinspektörernas årsrapport

17 Anmälan av rapport från utvärdering av pensionärsråden i Stockholms stad

19 Anmälan av mark- och byggdelegationens protokoll

20 Anmälan av lokala handikapprådets protokoll, 2003-02-12

21 Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll, 2003-02-17

22 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

24 Anmälan av inkomna skrivelser

25 Anmälan av tjänstemannabeslut, inköp över 50 000 kr.

26 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

27 Information från stadsdelsförvaltningen

28 28-33 Sekretessbelagda ärenden

§55 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 20 februari 2003 justerats den 21 februari 2003. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 26 mars 2003. Vice ordförande Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§56 Anmälan av medborgarförslag

 1. Barnantalet på Kungsholmens Västra förskola, Welanders väg 4
  Dnr 413-111-03
  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
 2. Maxantal barn på stadsdelens förskolor
  Dnr 413-130-03
  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
 3. Distribution av handlingsplan/program för att minska barngrupper inom förskolan
  Dnr 413-140-03
  Beslut
  Stadsdelsnämnden konstaterar att förslaget är tillgodosett.
 4. Istappar och utanpåliggande stuprör
  Dnr 341-138-03
  Beslut
  Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att besvara skrivelsen.

§57 Planering för fler platser och mindre barngrupper i förskolan

Dnr 413-160-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 mars 2003. Ärendet innehöll bl.a. redovisning av åtgärder för fler förskoleplatser med en kravspecifikation för förskolelokaler.

YRKANDEN

Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till ett förslag som innebar bifall förvaltningens förslag med en komplettering.

Vice ordförande Mats G Nilsson m fl (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag med en komplettering.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande första planering för fler platser och mindre barngrupper i förskolan.

RESERVATION

Mats G Nilsson m fl (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande:

Förvaltningens inventering av läget är grundligt utfört. Vad som stod helt klart redan i september 2002 har nu även dokumenterats skriftligt. Det som dock saknas i beslutsunderlaget är, dels en tidsplan för genomförandet av de socialistiska vallöftena, dels en ekonomisk plan för hur stora kostnaderna för detta kommer att bli och varifrån medel skall tas. Vi anser därför inte att beslutsunderlaget motsvarar nämndens begäran av den 20 februari 2003. Vi föreslår därför följande:

att förvaltningens rapport antas att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att komplettera rapporten med en tidsplan och ekonomisk kalkyl.

§58 Svar på medborgarförslag om S:t Göransparken

Dnr 341-218-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 mars 2003. Förvaltningen hade låtit göra en kostnadsuppskattning och beräknade att det skulle kosta ca 800 tkr att genomföra förslaget.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att av kostnadsskäl för egen del inte genomföra de förändringar som presenteras i medborgarförslaget.
 2. Förslaget överlämnas till idrottsnämnden för kännedom och eventuell åtgärd.

§59 Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd

Plan för samverkan avseende mellan Beredningskontor Vård Stockholms och Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder
Dnr 415-093-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 februari 2003.

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner den samverkansplan i enlighet med BUS-policyn, som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

 

§60 Slutlig hyreskostnad för Serafens äldreboende

Dnr 534-411-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 mars 2003.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till hyreskontrakt avseende Serafens äldreboende, Bolinders Plan 1 samt ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna kontrakt.

 

§61 Enheternas verksamhetsberättelser för 2002

Dnr 123-048-03

ÄRENDET

Stadsdelsnämnderna behandlade verksamhetsberättelser för enheter inom barn och ungdom, äldre och funktionshindrade samt individ och familj.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger verksamhetsberättelser för enheter inom barn och ungdom, äldre och funktionshindrade samt individ och familj till handlingarna.

 

§62 Verksamhetsplan för 2003

Staben för verksamhetsområde äldre och funktionshindrade
Dnr 101-641-02

ÄRENDET

Stadsdelsnämnderna behandlade verksamhetsplan för 2003 för staben för verksamhetsområde äldre och funktionshindrade.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger verksamhetsplan för 2003 för staben för verksamhetsområde äldre och funktionshindrade till handlingarna.

 

 

§63 Detaljplan för del av kv Grönsiskan 3 m.m. inom stadsdelen Kristineberg

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 311-090-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 mars 2003.

BESLUT

Stadsdelsnämnden besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§64 Program för planläggning av del av Stora Essingen, Essinge IP

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 311-137-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 mars 2003.

YRKANDEN
Stadsdelsnämndens samtliga ledamöter yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden vill redan nu anmäla intresse för en lokal för förskola
  inom området.
 2. Stadsdelsnämnden föreslår att möjligheten att bygga ett parkeringsgarage under fotbollsplanen utreds.
 3. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen samt anför därutöver följande

Ett av stadsdelsnämndens viktigaste uppdrag under innevarande och kommande år är att skapa bra lokaler för barnomsorg. Mot bakgrund av detta anser stadsdelsnämnden att det är angeläget att det i det fortsatta planeringsarbetet för området även ingår lokaler för en friliggande förskola.

Av promemorian framgår att man planerar ca 10 radhus eller 15 bostadsrätter. Vi vill att upplåtelseformen kan vara såväl bostads-, hyres- som kooperativ hyresrätt.

Vi delar också uppfattningen att parkeringen för de nya bostäderna måste lösas på ett annat sätt än med markparkering, därför vill vi förorda att det byggs ett underjordiskt garage under fotbollsplanen.

 

§65 Inrättande av en Stockholms stads kompetensfond

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 201-114-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 mars 2003. Stadsdelsnämnden ser positivt på införandet av kompetensfonder och stödjer i stort de tankar som finns vad gäller stadens arbete avseende medarbetare, lednings- och organisationsutveckling.

YRKANDEN

Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

UTTALANDEN

Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:

Stadens personal är en av de absolut viktigaste resurserna i den kommunala verksamheten. Personalens trivsel och möjlighet till utveckling är därför också viktig för Stockholms stad.

Det är viktigt att de kompetensutvecklings- och kvalitetsprogram den tidigare majoriteten tog fram fullföljs och utvecklas.

Risken är dock överhängande att ett inrättande av fonder för ändamålet slår fel. Stadens personalutveckling sker, liksom övriga kommunala satsningar, bäst genom väl definierade och avgränsade projekt. En fond av den nu aktuella storleken riskerar att vara kostnadsdrivande och sprida pengar över projekt som

saknar förutsättningar att lyckas.

De resurser som majoriteten har för avsikt att använda för fonden emanerar från försäljningar av anläggningstillgångar. Intäkterna från sådana försäljningar bör användas till långsiktiga investeringar i exempelvis infrastruktur, snarare än till

personalutveckling som närmast är att betrakta som en naturlig del av stadens drift.

Det är därför vår uppfattning att kompetensutveckling av personalen i Stockholms stad bör ske genom utveckling av de av tidigare majoritet införda programmen, och att de nu föreslagna kompetensfonderna inte bör inrättas.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade med instämmande av Birgitta Borg (kd) följande uttalande:

Kompetensutveckling är mycket centralt för kvaliteten i verksamheten. Staden skall i fortsättningen, liksom hittills ha höga ambitioner för fortbildning och vidareutveckling av sin personal. Vi anser att förvaltningen, trots ett omfattande och yvigt förslag till kompetensfond, har sansade och bra förslag om vad man vi ha bidrag till. Folkpartiet anser att det är viktigt att personal uppdateras med kunskaper för att utvecklas inom sitt yrke. Kompetensutveckling är något som ständigt måste pågå och måste vara en del av den ordinarie verksamheten och den ordinarie budgeten.

Förvaltningen har pekat på tänkbara insatser som är viktiga för Kungsholmen. Vi delar uppfattningen att nyanställd personal ges en utbildning innan de tillträder sina tjänster. Detta skulle också minska på behovet av vikarier. När det gäller vikariefrågan för redan anställd och verksam personal finns inget angivet i kompetensfondens innehåll. Folkpartiet är tveksamt till förslaget om införandet av sextimmarsdag för viss personal. Hur ska en rättvis bedömning göras om vilken personal som ska få denna ynnest?

Förvaltningen framhåller det viktigt att: "En stor andel av främst äldre- och handikappomsorgen drivs idag i entreprenadform och vi anser att entreprenörer ska få tillgång till resurser för kompetensutveckling." Detta är helt i linje med Folkpartiets synpunkter. Det har dock klargjorts från majoriteten att så inte kommer att ske. Varje entreprenör för äldre-, handikapp- och barnomsorgen ska enligt majoriteten själv ansvara för fortbildning och utveckling av sin personal. Vi anser det självklart att alla som är anställda att ta hand om våra gamla, sjuka och barn ska ha samma kunskaper och utvecklas på samma villkor. Detta kan komma att bli avgörande för entreprenörer som inte kommer att kunna hålla samma standard. Vi anser att majoriteten på detta sätt kommer att svälta ut de entreprenörer som idag vårdar våra gamla, handikappade och barn på Kungsholmen och i övriga delar av staden.

Folkpartiet anser att det bra med en kompetensfond. Vi har invändningar mot sättet att finansiera kompetensfonden. Nu skall två miljarder tas från stadens försäljningsintäkter från Birka-affären för att förbrukas till löpande driftutgifter. En sådan finansiering minskar stadens förmögenhet och kommer på sikt att tömma stadens ekonomiska reserver.

Birgitta Borg (kd) lämnade med instämmande av Didar Samaletdin m.fl. (fp) följande skrivelse:

Fördjupad utbildning i demensomsorg

Det behövs generella satsningar på utbildning, men ett av de områden där det speciellt behövs är inom vården för demenshandikappade. Inom majoritetens förslag, saknas konkreta förslag hur man ska åtgärda de brister som idag finns inom demensvården. Här krävs aktiva insatser för att kunna ge en värdig och adekvat vård. De erfarenheter om demenssjukas situation som forskarna har inhämtat från Kungsholmsprojektet är ovärderlig och bör ges ordentlig spridning

bland berörd vårdpersonal . Kunskap ger förutom ökad vårdkvalitet och säkerhet för den sjuke även minskad psykisk påfrestning för de som arbetar med denna grupp äldre.

Kristdemokraterna anser det viktigt att erbjuda undersköterskor fördjupad demensutbildning . De kan därefter fungera som handledare åt annan personal.

och ingå i de demensteam vi anser staden måste satsa på. Även biståndsbedömare behöver fördjupad kunskap i ämnet.

Öka personalens status inom äldreomsorgen

En ökad status för personalen inom äldreomsorgen kan leda till att fler söker sig till dessa yrken. Följande förslag till åtgärder är goda exempel på detta:

 • att arbeta i kompletta vårdteam där läkare/geriatiker ingår som en naturlig del
 • att ge hemtjänstpersonal handledning och stöd av medicinsk personal.
 • att öka antalet undersköterskor, sjuksköterskor och geriatiker
 • att införa flexibla arbetstider
 • att öka möjligheten att påverka innehållet i arbetet
 • att erbjuda kompetensutveckling
 • att planera och underlätta för en gynnsam löneutveckling

§66 Anmälningsärenden

Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2003, dnr 530-125-03

Utvärdering av pensionärsråden i Stockholms stad, dnr 530-146-03

Ekonomisk rapport

Mark- och byggdelegerades protokoll från sammanträde 2003-02-20

Lokala handikapprådets protokoll från sammanträde 2003-02-12

Lokala pensionärsrådets protokoll från sammanträde 2003-02-17

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av balanslista

Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50.000 kr.

§67 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 67).

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att besvara de inkomna skrivelserna.

§68 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Anmäldes att ordföranden den 14 mars 2003 hade beslutat att ändra datum för stadsdelsnämndens sammanträde i juni till onsdagen den 18 juni.

Birgitta Borg (kd) överlämnade skrivelse om försäljning i skolcaféer och på ungdomsgårdar.

Förvaltningen återkommer med svar vid nästa sammanträde.

§69 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade följande:

 • Påminnelse om seminarium om SNAC-projektet den 25 mars
 • FoU-seminarium om social barnavård den 31 mars
 • Politikerluncher: Fridhemmet den 21 mars, Stadshagens habiliteringsenhet den 26 mars
 • Rapport angående ärendet om gården till förskolan Hjärnegatan
 • Utredningen om stadens politiska organisation och framtida styrning (SPO-utredningen)
 • Rapport om möte med fastighetsägarföreningen

§70 Valärende

Dnr 011-005-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 mars 2003.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden utser Tor Enqvist till ersättare i sociala delegationen.
 2. Ordningen för ersättarnas inträde till tjänstgöring i sociala delegationen ändras i konsekvens med beslutet.