Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-04-24

Sammanträde 2003-04-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

kl 18.30 Information om SNACKungsholmen
Projektledare Mårten Lagergren, Äldrecentrum

2 Medborgarförslag

Dnr: 413-205-03

Nämndbeslut om barngruppernas storlek

3 Start av ny förskoleavdelning på Alströmergatan 45 D

Dnr: 413-228-03

Öppna förskolan föreslås flyttas till Arbetargatan, och ytterligare en förskoleavdelning öppnas på Alströmergatan 45 D.

Handläggare: Birgitta Dahlin, 508 08 016

4 Utbyggnad av den friliggande förskolan Lagerlöfsgatan 5<br>med två avdelningar

Dnr: 413-227-03

En paviljong med två avdelningar föreslås som komplettering till den friliggande förskolan Lagerlöfsgatan 5.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

5 Svar på medborgarförslag om maxantal barn per barngrupp<br>och om att barnomsorg alltid ska erbjudas inom stadsdelen

Dnr: 413-130-03

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

6 Svar på medborgarförslag om mindre barngrupper<br>på Welanders väg 4

Dnr: 413-111-03

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

7 Bidrag för år 2003 till lokala föreningar som har verksamhet<br>för äldre och funktionshindrade på Kungsholmen

Dnr: 671-120-03

Handläggare: Annelie Källerudd, 508 08 023

8 Aktivitetslokaler på Nordvästra Kungsholmen

Dnr: 033-459-02

Stadsdelsnämndens ordförande har lämnat en skrivelse om aktivitetslokaler på nordvästra Kungsholmen. I ärendet redovisas planeringen för området.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

10 Restaurang Lux<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-684-02

Restaurangen föreslås få tillstånd för alkoholservering till kl. 01.00

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

11 Etiopiskt Kultur- och informationscenter<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-159-03

Ansökan om tillstånd att servera alkohol till slutna sällskap föreslås tillstyrkas.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

13 Revisionsrapport: Stadens arbete för ökad tillgänglighet

14 Revisionsrapport: Kvalitetsarbetet vid några äldreboenden

15 Revisionsrapport: Elever i behov av särskilt stöd

16 Svar på Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion<br>förskolan Myntet

17 Tillsyn av vårdverksamhet inom individ- och familjeomsorg

18 Anmälan av mark- och byggdelegerades protokoll

19 Anmälan av lokala handikapprådets protokoll

20 Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll

21 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

23 Anmälan av inkomna skrivelser

24 Anmälan om tjänstemannabeslut. Ekonomi - inköp

25 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

26 Information från stadsdelsförvaltningen

27 27 - 38 sekretessbelagda ärenden

§76 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 20 mars 2003 justerats den 26 mars 2003. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 30 april 2003. Lise-Lotte Fylking utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§77 Anmälan av medborgarförslag

Nämndbeslut om barngruppernas storlek

Dnr 413-205-03

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§78 Start av ny förskoleavdelning på Alströmergatan 45 D

Dnr 413-228-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2003. Öppna förskolan föreslås flyttas till Arbetargatan, och ytterligare en förskoleavdelning öppnas på Alströmergatan 45 D.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om att inrätta en ny förskoleavdelning på Alströmergatan 45 D
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att avdelningen skall ingå som en del i förskoleenheten Fridhem
 3. Stadsdelsnämnden godkänner flyttning av den Öppna förskolan från Alströmergatan 45 D till Arbetargatan 27 A
 4. Stadsdelsnämnden godkänner flyttning av inskolningsklasserna år 1-4 från Arbetargatan 27 A till Fridhemsskolan.
 5. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt nuvarande riktlinjer med 0,1 mkr beställarstöd, 0,5 mkr projekteringstöd, 0,3 mkr per tillkommande avdelning och 0,5 mkr för startkostnader, totalt 1,7 mkr.

 

§79 Utbyggnad av den friliggande förskolan Lagerlöfsgatan 5

Utbyggnad av den friliggande förskolan Lagerlöfsgatan 5 med två avdelningar

Dnr 413-227-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2003. En paviljong med två avdelningar föreslås som komplettering till den friliggande förskolan Lagerlöfsgatan 5.

Ajournering
Sammanträdet ajournerades fem minuter 20.00-20.05.

YRKANDE
Stadsdelsnämndens samtliga ledamöter yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUT
1. Stadsdelsnämnden godkänner en utbyggnad av den friliggande förskolan Lagerlöfsgatan 5 med en paviljong med två avdelningar.

2. Stadsdelsnämnden förordar att paviljongen placeras i det nordvästra hörnet av förskolegården.

3. Stadsdelsnämnden genomför en översyn av hela gården och köper nya lekställningar om så krävs.

4. Stadsdelsnämnden uttalar att de buskar och mindre träd som kan påverkas av placeringen ersätts av nyplanteringar.

5. Tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag överlämnas till gatu- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

6. Stadsdelsnämnden begär hos stadsbyggnadsnämnden en planändring enligt tjänsteutlåtandet.

7. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt nuvarande riktlinjer med 0,1 mkr beställarstöd, 0,5 mkr projektering, 0,3 mkr per tillkommande avdelning och 0,5 mkr startkostnader, summa 1,7 mkr.

8.
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka området för förskolan Lagerlöfsgatan 5.

9. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

I tjänsteutlåtandet har paviljongen placerats i det sydöstra hörnet av förskolegården.
I de kontakter som förevarit med berörda föräldrar och personal på förskolan har det framkommit att man hellre önskar en placering i det nordvästra hörnet. Som skäl angav man bl.a. att barnen sällan sökte sig till det nordvästra hörnet. Däremot var det sö hörnet en populär lekyta. På plats kunde vi själva konstatera att så var fallet. Detta förstärktes ytterligare, angav man, under sommarmånaderna då man behövde fly från "grytan" till den skuggiga svalkan i det sydöstra hörnet. I vårt förslag till beslut har vi även förordat att en översyn av gården skall genomföras. Förutom lekutrustning bör man även titta på möjligheten av barnvagnsskjul samt om inte dräneringen av gården kan förbättras.

 

§80 Svar på medborgarförslag

om maxantal barn per barngrupp och om att barnomsorg alltid ska erbjudas inom stadsdelen

Dnr 413-130-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 april 2003.

YRKANDEN
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Birgitta Borg (kd) yrkade med instämmande av Didar Samaletdin m.fl. (fp) bifall till två tilläggsförslag; om tak för barngruppernas storlek och om enskilt drivna förskolor.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till kristdemokraternas tilläggsförslag om enskilt drivna förskolor.

Ajournering
Sammanträdet ajournerades fem minuter 20.40-20.45.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden tog först upp yrkandet om bifall till förvaltningens förslag och fann att nämnden hade beslutat att bifalla detsamma.

Därefter tog ordföranden upp tilläggsförslaget om tak för barngruppernas storlek och fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.

Ordföranden tog slutligen upp tilläggsförslaget om enskilt drivna förskolor och fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget.

VOTERING

Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Den som vill avslå tilläggsförslaget röstar ja.

Den som vill bifalla tilläggsförslaget röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 ja-röster mot 6 nej-röster. Stadsdelsnämnden hade således beslutat att avslå tilläggsförslaget. Voteringslista bifogas.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger svaret till handlingarna.

RESERVATIONER
Birgitta Borg (kd) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå tilläggsyrkandet om tak för barngruppernas storlek med hänvisning till följande:

Barngrupperna på förskolorna runt om på Kungsholmen har aldrig varit så stora som idag. För att korta köerna har fler barn klämts in i varje barngrupp i förskolan med resultatet att barngrupperna vuxit från redan höga nivåer. Situationen har enligt vår mening blivit ohållbar.

Från en genomsnittlig gruppstorlek i landet om 13,8 barn år 1990 är det idag på Kungsholmen vanligt med barngrupper med mer än 20 barn. Som en jämförelse kan nämnas att Barnstugeutredningen från 1972 rekommenderade att småbarnsgrupperna inte borde överstiga 10-12 barn. Idag är det en verklighet som verkar ligga långt borta.

De stora barngrupperna riskerar att leda till mycket negativa konsekvenser för barnen. De långa dagarna i stora högljudda barngrupper med sporadiska vuxenkontakter riskerar bland annat att leda till stress- och övergivenhetssyndrom särskilt hos de yngre barnen.

För att skapa en hållbar situation för barn och personal kräver vi ett tak för barngruppernas storlek vid 14 barn för småbarnsgrupper och 18 barn för syskongrupper. Vi anser också att stadsdelsnämnden skall anta en tidplan för minskningen av barngruppernas storlek.

Det är enligt vår mening helt otillräckligt med vaga målsättningar om att barngrupperna skall ha minskat med i genomsnitt två barn per grupp till 2006. Problemet är akut och vi måste agera nu! En minskning av barngruppernas storlek måste påbörjas omedelbart och genomföras parallellt med en utbyggnad av barnomsorgen. Frågan är så viktig att ett samarbete över partigränserna är nödvändigt.

Att situationen för närvarande är ansträngd vad gäller antalet förskoleplatser utgör inte skäl till att kompromissa med barnens välbefinnande. Tvärtom är det i den rådande situationen viktigt än någonsin att vi slår fast vad som skall anses vara en acceptabel nivå inom barnomsorgen. Det är de beslut vi fattar idag som lägger grunden till vilken barnomsorg vi kan erbjuda våra barn i framtiden.

Vi föreslår därför:

att stadsdelsnämnden beslutar om ett tak för barngruppernas storlek vid 14 barn för småbarnsgrupper och 18 barn för syskongrupper

att stadsdelsnämnden beslutar om en tidplan för minskningen av barngruppernas storlek med innehåll att ett tak för barngruppernas storlek vid 15 barn för småbarnsgrupperna och 19 barn för syskongrupper skall börja gälla inom stadsdelen från och med den 1 januari 2004 och att ett tak för barngruppernas storlek vid 14 barn för småbarnsgrupper och 18 barn för syskongrupper skall börja gälla inom stadsdelen från och med den 1 januari 2005.

Birgitta Borg (kd), Mats G Nilsson m.fl. (m) och Didar Samaletdin m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå tilläggsyrkandet om enskilt drivna förskolor med hänvisning till följande:

Behovet av förskoleplatser nu och i en nära framtid är stort. Det finns anledning för såväl kommunalt drivna som enskilt drivna förskolor att bygga ut sin verksamhet och på så sätt utöka elevplatsantalet. Det finns också anledning att stimulera de personer/företag som önskar starta nya förskolor. Alla förskolor finns tyvärr inte samlade under Stadsdelsnämndens ansvar, vilket i sig vore logiskt. De enskilt drivna förskolorna lyder under utbildningsnämnden.

Vi vill därför att nämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att ge utbildningsnämnden i uppdrag att:

 1. också de enskilt drivna förskolorna på Kungsholmen stimuleras att bygga ut den befintliga verksamheten och på så sätt utöka antalet elevplatser.
 2. underlätta för nya intressenter att starta ytterligare förskolor på Kungsholmen

UTTALANDEN

Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) lämnade följande gemensamma uttalande:

Huvudskälet för oss att inte bifalla medborgarförslaget är att en förskoleplan ska tas av kommunfullmäktige under året. I planen kommer det att anges normer för barngruppernas storlek. Vi vill därför inte idag föregripa fullmäktiges beslut oaktat att vi sympatiserar med medborgarförslaget.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Förslagsställaren är en av många som uppmärksammat behovet av fler platser i barnomsorgen, lyssnat på de löften socialdemokraterna gav och nu ser en politik i motsatt riktning. Det "skamfilade rykte" förslagsställaren beskriver är en naturlig effekt av att socialdemokratiska politiker säger en sak före valet och en annan efter.

Medborgarförslaget ger majoriteten möjligheten att återfå en del av sin heder. Vi utgår från att majoriteten bifaller förslaget om maxantal per avdelning i förskolan.

 

§81 Svar på medborgarförslag om mindre barngrupper på Welanders väg 4

Dnr 413-111-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 april 2003.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger svaret till handlingarna.

§82 Bidrag för år 2003 till lokala föreningar

som har verksamhet för äldre och funktionshindrade på Kungsholmen

Dnr 671-120-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 april 2003. Stadsdelsnämndens ordförande har lämnat en skrivelse om aktivitetslokaler på nordvästra Kungsholmen. I ärendet redovisas planeringen för området.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner fördelning av föreningsbidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 

§83 Aktivitetslokaler på Nordvästra Kungsholmen

Skrivelse från Birgitta Waller (mp)

Dnr 033-459-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 april 2003.

BESLUT

Skrivelsen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

 

§84 Restaurang Lux

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr 621-684-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 april 2003. Restaurangen föreslås få tillstånd för alkoholservering till kl. 01.00.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Lux om serveringstillstånd för alkohol till kl 01.00

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§85 Etiopiskt Kultur- och informationscenter

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr 621-159-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 april 2003. Ansökan om tillstånd att servera alkohol till slutna sällskap föreslås tillstyrkas.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker att Etiopiskt Kultur- och informationscenter får tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap fram till klockan 01.00.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§86 Anmälningsärenden

Ekonomisk rapport

Revisionsrapport: Stadens arbete för ökad tillgänglighet dnr 124-164-03

Revisionsrapport: Kvalitetsarbetet vid några äldreboenden dnr 126-163-03

Revisionsrapport: Elever i behov av särskilt stöd dnr 124-217-03

Svar på Arbetsmiljöverkets besked om resultat av inspektion - förskolan Myntet dnr 226-066-03

Tillsyn av vårdverksamhet inom individ- och familjeomsorg dnr 509-325-02

Anmälan av mark- och byggdelegerades protokoll sammanträde 2003-03-20 och 2003-04-03

Anmälan av lokala handikapprådets protokoll sammanträde 2003-03-12

Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll sammanträde 2003-03-17

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av balanslista

Anmälan av tjänstemannabeslut - Inköp över 50 000 kr

Anmälan av hyresvillkor för Bolinders kafé och konferens

§87 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 87)

§88 Stadsdelsnämndens skrivelser, frågor och rapporter

 1. Skrivelse från Birgitta Borg (kd) om införande av förskolegaranti inom stadsdelsområdet. (Bilaga § 88, dnr 413-255-03)
  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.
 2. Skrivelse från Birgitta Borg (kd) om allmänt utskick angående barnomsorg till alla nyblivna föräldrar. (Bilaga § 88, dnr 413-256-03)
  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.
 3. Skrivelse från Birgitta Borg (kd) om tak för barngruppernas storlek enligt tilläggsyrkande § 80.
  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.
 4. Skrivelse från Birgitta Borg (kd) om enskilt drivna förskolor enligt tilläggsyrkande § 80.
  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.
 5. Skrivelse från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet med uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten att organisera och finansiera en verksamhet som "Värn för äldre" på Kungsholmen.
  (Bilaga § 88, dnr 530-257-03)
  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.
 6. Skrivelse från moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna om nämndbehandling av remiss om införandet av miljöavgifter. (Bilaga § 88). Skrivelsen innehöll följande två yrkanden:
  1. Stadsdelsnämnden beslutar att yttra sig över remissen om miljöavgifter i Stockholm stad.
  2. Stadsdelsnämnden beslutar att ett extra sammanträde omedelbart inkallas för att ge nämnden tillfälle att yttra sig över remissen.

  Ordföranden tog upp de båda yrkandena var för sig och ställde dem mot avslag. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla yrkande nr 1 och att avslå yrkande nr 2.

  Votering
  Votering begärdes och genomfördes enligt följande:
  Den som vill avslå yrkandet om extra sammanträde röstar ja.
  Den som vill bifalla yrkandet om extra sammanträde röstar nej.

  Omröstningen utföll med sju ja-röster mot sex nej-röster. Stadsdelsnämnden hade således beslutat att avslå yrkandet om extra sammanträde.

  Beslut
  Stadsdelsnämnden beslutar att yttra sig över remissen om miljöavgifter i Stockholms stad.
  Stadsdelsnämnden beslutar att inte inkalla extra sammanträde.

  Reservation
  Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att ett extra sammanträde omedelbart skulle inkallas för att ge nämnden tillfälle att yttra sig över remissen.

§89 Information från stadsdelsförvaltningen

 • Projektledare Mårten Lagergren, Äldrecentrum, lämnade rapport om SNACKungsholmen
 • Suzanne Bengtsson informerade om kampanj mot langning på valborgsmässoafton.
 • Verksamhetschef Birgitta Dahlin lämnade rapport om uppfyllelsen av barnomsorgsgarantin och platssituationen inom förskolorna.