Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-05-08

Sammanträde 2003-05-08

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering

2 Försöksverksamhet med miljöavgifter<br>Yttrande över finansavdelningens remiss

Dnr: 360-258-03

För utredningsunderlag hänvisas till www.transek.se

§98 Justering

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 9 maj 2003. Lise-Lotte Fylking utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§99 Försöksverksamhet med miljöavgifter

Remiss från stadsledningskontorets finansavdelning
Dnr 360-258-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2003.

YRKANDEN
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Reijo Kittilä

(v) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till ett gemensamt tilläggsförslag.
Lise-Lotte Fylking m.fl. (m), Anna Starbrink m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att bifalla det gemensamma yrkandet från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

VOTERING
Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Den som vill bifalla det gemensamma yrkandet från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet röstar ja.

Den som vill bifalla det gemensamma yrkandet från moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 ja-röster mot 6 nej-röster. Stadsdelsnämnden hade således beslutat att bifalla det gemensamma yrkandet från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Voteringslista bifogas.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
  2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ur Kungsholmens perspektiv noga följa planeringen och genomförandet av försöket samt att regelbundet rapportera till nämnden.

RESERVATION

Lise-Lotte Fylking m.fl. (m), Anna Starbrink m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till det gemensamma yrkandet från moderata samlingspartiet, folkpartiet och kristdemokraterna enligt följande:

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar följande

  1. att överlämna yttrandet till stadsledningskontoret med uppmaning att ytterligare bereda frågan
  2. att en folkomröstning gällande trängselavgifter, s.k. miljöavgifter skall genomföras innan ett försök med trängselavgifter införs i Stockholm
  3. att därutöver anföra följande:

Införandet av biltullar forceras nu fram i Stockholm. Oavsett åsikt i sakfrågan så borde varje medborgare känna stark oro inför det som nu håller på att ske.

På grund av det sätt som ärendet forcerats fram så finns det stora svagheter i både underlaget från stadsbyggnadskontoret och i de olika tjänsteutlåtanden som nu läggs fram i stadens nämnder. Såväl gatu- och fastighetskontoret som stadsbyggnadskontoret pekar på ett flertal problem som bör utredas närmare innan något beslut fattas.

Kort remisstid

Förslaget om att införa biltullar i Stockholm stad är det enskilt största ärendet under mandatperioden. Det är därför ingenting annat än en skandal att inte låta ärendet gå ut på en normal remiss under en rimlig remisstid. Att på detta kuppartade sätt forcera fram ärendet är ett hån mot normala demokratiska principer. Förvaltningarna påpekar också att det under den givna remisstiden varit omöjligt att redovisa fullständiga synpunkter på ärendet. Syftet med att remittera ett ärende till berörda nämnder är att få deras synpunkter. Förfarandet i detta ärende har omöjliggjort den möjligheten. Ärendet bör därför återremitteras.

Felaktig tidsplan

Även tidsplanen innehåller uppenbarligen stora brister. Gatu- och fastighetskontoret konstaterar att det även med en optimistisk planering torde vara omöjligt att hålla den givna tidsplanen. Detta framför allt för att beslutet till stor del ligger i riksdagen och inte i kommunen. Idag saknar vi dessutom vetskap om hur den lagstiftning som krävs för försöket kommer att se ut.

Ekonomiska aspekter

Gatu- och fastighetskontoret pekar också på oklarheter kring finansieringen av projektet. Avgiften är att betrakta som en skatt och det är oklart hur intäkterna ska kunna föras tillbaka till regionen. Därför är det mycket svårt att säga något om t ex hur intäkterna kommer att disponeras. Detta lämnar frågan om hur kollektivtrafiken skall kompenseras obesvarad. Gatu- och fastighetskontoret varnar också för att de ordinarie anslagen till kollektivtrafiken kan komma att urholkas.

Essingeleden

Frågan om vilka följder som införande av biltullar får på en avgiftsbefriad Essingeled är alltjämt obesvarad. Risken är stor att effekten blir långa köer. Detta kommer allvarligt skada möjligheten att röra sig i nord-sydlig riktning. Konsekvenserna för Essingeleden måste utredas bättre innan några beslut om biltullar fattas.

Konsekvenser för Kungsholmen

Kungsholmen och Essingeöarna är redan ett utsatt område av trafik. Det är fullt på Essingeleden redan nu under högtrafik och hur kommer det att se ut om billtullarna införs enligt det nu aktuella förslaget? Den trafik som kommer söder ifrån kommer givetvis att köra så nära Stockholm som möjligt. Var ska alla parkera? Hur Essingeleden än hanteras, kommer vår stadsdel av drabbas hårt av utökad biltrafik.

Kollektivtrafiken kommer inte vara utbyggd till starten. Det är redan trångt på bussar och T-bana under rusningstid.

UTTALANDE

Birgitta Borg (kd) lämnade följande uttalande:

Det förslag som nu föreligger innebär att trängselavgifter (miljöavgifter) införs i Stockholm innan nödvändig utbyggnad av kollektivtrafik och trafikleder gjorts. Det innebär också att dessa avgifter införs innan människorna i Stockholm fått möjlighet att folkomrösta i frågan.

För att införa ett system med trängselavgifter krävs en folklig acceptans. För att skapa en sådan acceptans måste det finnas alternativa vägar att använda för de bilisterna som inte vill eller behöver åka in i Stockholms innerstad. Därför måste ett sådant system föregås av kraftfulla investeringar i vägnätet och i kollektivtrafiken. Det är också nödvändigt att de intäkter som genereras stannar i regionen och återinvesteras i vägar och kollektivtrafiken. Särskilda regler bör gälla för kollektivtrafiken och de transporter som är nödvändiga inom näringslivet. Detsamma ska gälla miljövänliga bilar, exempelvis elbilar.

Vi kristdemokrater tror att det sätt som socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister nu avser att snabbinföra trängselavgifter på i praktiken kan komma att minska möjligheterna till folklig acceptans även bland dem som i princip skulle kunna vara positiva. Själva hanteringen av frågan riskerar nu att döda möjligheterna för lång tid framöver att nyttja ekonomiska styrmedel för att påverka trafiken och trängselproblematiken i Stockholm.

Ett försök med trängselavgifter måste framför allt föregås av en folkomröstning i frågan.

Vi kristdemokrater anser att trängselavgifter kan vara den framtida nödvändighet för att komma till rätta med det ökande antalet fordon i staden. Under förutsättning

Att kollektivtrafiken byggs ut

Att nya väginvesteringar gjorts

Att folkomröstning har genomförts

Konsekvenserna för Kungsholmen om införandet av trängselavgifter sker, enligt majoritetens förslag, har Folkpartiet liberalerna tecknat på ett bra sätt. Se skrivelsen.