Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-05-22

Sammanträde 2003-05-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Anmälan av medborgarförslag

Dnr: 341-254-03

Förslagsställaren, som är 12 år, efterlyser en skateboardpark på Kungsholmen.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

3 Baltzar - anhörig och frivilligcenter för äldre

Dnr: 530-251-02

Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden fastställer inrättandet av ett anhörig- och frivilligcenter för äldre i stadsdelen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Handläggare: Annelie Källerudd, 508 08 023

4 Titania - dagverksamhet för äldre

Dnr: 530-252-03

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden övertar verksamheten mer permanent och tillsvidareanställer den personal från ISS Care som utgör kärnan i verksamheten.

Handläggare: Annelie Källerudd, 508 08 023

5 Tillfälliga förskolor i Signalparken, Marieberg och<br>Spårvägsparken, Fredhäll

Dnr: 413-227-03

Stadsdelsförvaltningen föreslår att planering startar för en paviljong med två avdelningar för tillfällig förskola i Signalparken i Marieberg. Stadsdelsförvaltningen föreslår också att planering ska starta för återanvändning av förskolepaviljongen från Luxbacken med ny placering i Spårvägsparken i Fredhäll.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

6 Start av ny förskoleavdelning på Arbetargatan 27

Dnr: 413-288-03

Förvaltningen föreslår att nämnden inrättar en ny förskoleavdelning på Arbetargatan 27. Avdelningen blir en del av förskoleenheten Fridhem.

Handläggare: Birgitta Dahlin, 508 08 016

7 Tertialrapport 1 för 2003

Dnr: 103-270-03

Den ekonomiska prognosen för hela året visar att stadsdelsnämnden kommer att över-skrida budgeten med 4,2 mkr före resultatöverföring till nästa år. Efter överföring till resultatfonden begränsas överskridandet till 2,1 mkr. Nuvarande prognos visar på en beräknad resultatöverföring till nästa år om –2,1 mkr. Nuvarande ackumulerade överskott i resultatfonden på 3,0 mkr förbyts till ett ackumulerat underskott på -2,1 mkr.

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 013

8 Ansökan till kompetensfonden avseende personal<br>inom Individ- och familjeomsorg

Dnr: 201-285-03

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner ansökningar till kompetensfonden avseende Individ- och familjeomsorgen i enlighet med tjänstutlåtandet.

Handläggare: Sanna Eriksson, 508 08 022

9 Skrivelse från patientnämnden i Stockholms läns landsting

Dnr: 530-685-02

Patientnämnden har begärt skriftlig information från kommun- och stadsdelsnämnder angående planering av äldreboende för olika invandrargrupper.

Handläggare: Marianne Eriksson, 508 08 041

10 Rättegångsfullmakt för befattningshavare vid stadsledningskontorets<br> juridiska avdelning

Dnr: 021-281-03

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

11 Delegation enligt LVM och LVU

Dnr: 013-282-03

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

12 Revisionskontorets årsrapport 2002

Dnr: 123-263-03

Revisionskontoret har till stadsdelsnämnden överlämnat sin delrapport för yttrande över genomförd revision av Kungsholmens stadsdelsnämnds verksamhet under 2002. Revisionen har omfattat tre delområden.
1 Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat.
2 Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
3 Nämndens delårsrapport/bokslut och räkenskaper.

Sammantaget bedömer revisionskontoret att
- Nämndens resultat är tillfredsställande
- Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillfredsställande.
- Nämndens system för intern kontrollen är tillräcklig.
- Nämndens bokslut och räkenskaper är rättvisande

Handläggare: Fred Eklund, 508 08 071

13 Förslag till riktlinjer för stadsdelsförnyelse - för ökad delaktighet och en<br>långsiktig positiv utveckling av Stockholms ytterstad<br>Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 033-192-03

De berörda stadsdelsnämnderna ska ges ett särskilt uppdrag att på det lokala planet eftersträva en samordning av stadens satsningar till ett sammanhållet lokalt utvecklingsarbete som styrs av framtidsvisioner som tas fram i nära samverkan med medborgarna och andra.

Även stadsdelsnämnder som inte får del av den ekonomiska satsningen uppmanas medverka genom att utveckla närmare samverkan mellan olika delar av staden.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

14 Yttrande över SL:s förslag till utbudsplan 2004 samt inriktning 2005-2006<br>för buss och lokaltrafik i Centrala regionen<br>Remiss från Gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 346-211-03

SL har översänt förslag till utbudsplan för 2004 till gatu- och fastighetskontoret för yttrande för stadens räkning. Gatu- och fastighetskontoret skickar förslaget på remiss till stadsdelarna för att få så heltäckande synpunkter som möjligt.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

18 Anmälan av

läsombudsprojekt i Stockholms stad, Läsa Lätt

20 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

21 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

23 Anmälan av inkomna skrivelser

24 Anmälan om tjänstemannabeslut. Ekonomi - inköp

25 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

26 Information från stadsdelsförvaltningen

§100 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 24 april 2003 justerats den 30 april 2003 och att protokoll från sammanträde 8 maj 2003 justerats den 9 maj 2003. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 28 maj 2003. Didar Samaletdin utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Vice ordförande Mats G Nilsson yrkade att föredragningslistan skulle kompletteras med ett ärende med anledning av Kommunals strejk.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att behandla ett nytt ärende med anledning av Kommunals strejk.

§101 Anmälan av medborgarförslag

En elev i Rålambshovsskolan hade lämnat ett medborgarförslag om skateboardpark på Kungsholmen, dnr 341-254-03.

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§102 Baltzar - anhörig och frivilligcenter för äldre

Dnr 530-251-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2003.

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer inrättandet av ett anhörig- och frivilligcenter för äldre i stadsdelen i enlighet med tjänsteutlåtandet och därmed en ändrad inriktning för tidigare fritidsverksamhet.

 

§103 Titania - dagverksamhet för äldre

Dnr 530-252-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2003.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att driva Titania dagverksamhet för äldre.

 

§104 Tillfälliga förskolor

i Signalparken, Marieberg och Spårvägsparken, Fredhäll
Dnr 413-227-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 maj 2003.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner planering för en paviljong för tillfällig förskola i Signalparken, Marieberg, med två avdelningar.
 2. Tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag överlämnas till gatu- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.
 3. Stadsdelsnämnden begär av gatu- och fastighetsnämnden att planera för att återanvända förskolepaviljongen från Luxbacken med ny placering i Spårvägsparken, Fredhäll.
 4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt nuvarande riktlinjer med 0,2 mkr beställarstöd, 1,0 mkr projektering, 0,3 mkr per tillkommande avdelning och 1,0 mkr startkostnader, summa 3,4 mkr.

 

§105 Start av ny förskoleavdelning på Arbetargatan 27

Dnr 413-288

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 maj 2003.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om att inrätta en ny förskoleavdelning på Arbetargatan 27.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att avdelningen skall ingå som en del i förskoleenheten Fridhem.
 3. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt förskoleplaneringen i
  tjänsteutlåtandet.
 4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt nuvarande riktlinjer med 0,3 mkr per tillkommande avdelning och 0,5 mkr för startkostnader, totalt 0,8 mkr.

 

§106 Tertialrapport 1 för 2003

Dnr 103-270-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 maj 2003.

YRKANDEN

Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag som innebar att ärendet skulle återremitteras.

 

 

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden tog först upp yrkandet om att återremittera ärendet och fann att nämnden hade avslagit yrkandet. Därefter tog ordföranden upp yrkandet om bifall till förvaltningens förslag och fann att nämnden hade beslutat att bifalla detsamma.

 

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,1 mkr för avvecklingskostnader för träfflokal på Parmätargatan 9.
 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1,2 för inventarier till den nya Stadshagsskolan av vilka 0,9 mkr återredovisades i bokslut 2002 eftersom medlen inte förbrukades under 2002.
 4. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att av i bokslut 2002 återredovisade 2,2 mkr - stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av gruppboenden för funktionshindrade - ombudgeteras 0,5 mkr för projektering och 0,1 mkr beställarstöd till innevarande budgetår.
 5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen av i stadens bokslut avsatta medel för stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre om 17,6 mkr avseende 0,1 mkr per plats för start av Serafens nya äldreboende med 176 nya lägenheter. Stadsdelsnämnden återkommer i tertialrapport 2 med hemställan om ev. ersättning för tomgångshyra på Långbro.
 6. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om höjning av det sedan 1995 oförändrade anslaget för den kommungemensamma Habiliteringsenheten i Stadshagen med 0,5 mkr för innevarande budgetår.
 7. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med sammanlagt 4,5 mkr.
 8. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för start av en ny arbetsverksamhet för psykiskt funktionshindrade med 0,7 mkr.
 9. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen stimulansbidrag för ett nytt korttidsboende för psykiskt funktionshindrade med 2,8 mkr.
  forts
 10. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen stimulansbidrag för rörligt team för psykiskt funktionshindrade med 0,3 mkr.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) deltog inte i beslutet.

RESERVATION

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut att inte återremittera ärendet med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

att tertialrapport 1 återremitteras till förvaltningen, att förvaltningen uppdras att återkomma med konkreta förslag för att undvika att verksamheten drivs med underskott.

Kungsholmens SDN har en i grunden välskött ekonomi. De närmaste åren kommer att utsätta ekonomin för stora påfrestningar i takt med att skatteintäkternas ökningstakt avtar. Det är av avgörande betydelse att stadsdelsnämnden redan nu uppmärksammar varje signal på underskott i verksamheten. Stadsdelsnämnden kommer inte att klara av att överföra underskott i år till efterföljande år när de ekonomiska förutsättningarna försämras.

Stadsdelsnämnden måste således redan nu vidta nödvändiga åtgärder och anpassa verksamheten till de befintliga inkomsterna.

UTTALANDE

Didar Samaletdin m.fl. (fp), Mats G Nilsson m.fl. (m) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Folkpartiet liberalerna har under förra mandatperioden tillsammans med moderaterna och kristdemokraterna haft som mål att halvera antalet socialbidragstagare i Stockholms stad. Resultatet blev att antalet bidragstagare sänktes med ca 40 % under perioden 1999 - 2002. I ärende nr 16 "Redovisning och analys av socialbidragsutvecklingen på Kungsholmen avseende "halveringsmålet" visar trenden att Kungsholmen liknar nedgången i staden.

I tertialrapport 1 under anslag 2 prognostiseras en ökning av försörjningsstöd med 1,8 mkr. I rapporten anförs som skäl till eventuell ökning som SL-kort, ökning av medelbidraget samt att antalet arbetslösa har ökat. Vi befarar att den positiva trenden nu kommer att vända.

Med tanke på den befarade ökningen av försörjningsstödet vill folkpartiet liberalerna, moderaterna och kristdemokraterna löpande få rapport om utvecklingen av anslag 2.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§107 Skrivelse från patientnämnden i Stockholms läns landsting

Dnr 530-685-02

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2003.

YRKANDEN

Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt tilläggsförslag.

PROPOSITIONSORDNING

Ordföranden tog först upp yrkandet om bifall till förvaltningens förslag och fann att nämnden hade beslutat att bifalla detsamma. Därefter tog ordföranden upp yrkandet om bifall till det gemensamma tilläggsförslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna och fann att nämnden hade avslagit yrkandet.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar svaret till patientnämnden i Stockholms läns landsting.

RESERVATION

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå det gemensamma tilläggsförslaget från moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna med följande lydelse:

att stadsdelsnämnden tillskriver kommunstyrelsen med önskan om att ett system med valfrihet i äldreomsorgen med äldreomsorgspeng införs.

§108 Ansökan till kompetensfonden

avseende personal inom individ- och familjeomsorg
Dnr 201-285-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 maj 2003.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner ansökningar till kompetensfonden avseende individ- och familjeomsorgen i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

UTTALANDE

Anna Starbrink m.fl. (fp) lämnade uttalande enligt bilaga § 107.

 

§109 Rättegångsfullmakt

för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelning
Dnr 021-281-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2003.

BESLUT

Rättegångsfullmakt utfärdas för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

 

§110 Delegation enligt LVM och LVU

Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Dnr 013-282-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2003.

BESLUT

 1. Delegation ges till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.
 2. Förordnande ges till nedan nämnda personer vid socialjouren, placeringsenheten, Maria ungdomsenhet och uppsökarenheten att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: Maja-Stina Ahlsén, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Anita Habel, Maria Larsson, Christina Lövenhamn, Britt-Marie Martinsson Lind, Gunilla Odelby-Johansson, Inga-Lill

Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars

Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka och Ulla-Maija Yrjänä.

Placeringsenheten: Bo Svensson, Svante Wallin och Magnus Nilsson.

Maria ungdomsenhet: Christina Edlund Ahrnholm, Viveca Feldt, Bengt Forssman, Göran Hägglund och Marja-Leena Kauppila.

Uppsökarenheten: Solveig Björklund och Olavi Puhakka.

 

§111 Revisionskontorets årsrapport 2002

Dnr 123-263-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2003.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisorerna.

 

§112 Förslag till riktlinjer för stadsdelsförnyelse

för ökad delaktighet och en långsiktig positiv utveckling av Stockholms ytterstadRemiss från kommunstyrelsen
Dnr 033-192-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 maj 2003.

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§113 Yttrande över SL:s förslag till utbudsplan 2004

samt inriktning 2005-2006 för buss och lokaltrafik i centrala regionen
Remiss från Gatu- och fastighetskontoret
Dnr 346-211-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 april 2003.

BESLUT

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§114 Anmälningsärenden

Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2003 - vardagsliv och framgångsfaktorer

Äldreombudsmannens årsrapport 2003 dnr 530-268-03

Redovisning och analys av socialbidragsutvecklingen i Kungsholmen avseende "Halveringsmålet" dnr 512-264-03

Beslut från Socialstyrelsen ang tillsynsärende rörande Pilträdets servicehus dnr 530-136-03

Anmälan av läsombudsprojekt i Stockholms stad, Läsa Lättläst

Anmälan av lokala handikapprådets protokoll sammanträde 030422

Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll sammanträde 030422

Anmälan av Kommunförbundets cirkulär 2003:40 angående konflikten

Anmälan av balanslista

Anmälan av tjänstemannabeslut - Inköp över 50 000 kr

§115 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 115)

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att besvara de inkomna skrivelserna.

§116 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Kungsholmen - en tillgänglig stadsdel; skrivelse från folkpartiet. Bilaga § 116.

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Ordförande Birgitta Waller lämnade rapport från Öppet hus i Stadshagsskolan den 26 april.

§117 Information från stadsdelsförvaltningen

Verksamhetschef Birgitta Dahlin rapporterade om:

 • Situationen i Rålambshovsparken med utbrett fylleri bland ungdomar.
 • Inbjudan att delta i föräldra- och vuxenvandringar vid veckosluten och i synnerhet i samband med skolavslutningen.
 • Tack framfördes till dem som deltagit i kampanjen mot langning vid Valborg.
 • Rapport om förskoleutbyggnad. Utbyggnadstakten riskerar att försenas p.g.a. att stadsbyggnadskontoret inte medverkar med erforderliga bygglov.
 • Befarade konsekvenser med anledning av Kommunals strejk.

Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade om:

 • S:t Eriksgatans dag den 27 maj.
 • Invigning av Serafen den 11 juni.
 • Kungsholmsfestivalen i Rålambshovsparken den 14 juni.

§118 Plats för stadsdelsnämndens sammanträde

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 maj 2003.

BESLUT

Stadsdelsnämnden sammanträder från och med juni 2003 i Bolinderssalen, Bolindersplan 1.

 

 

§119 Extra ärende med anledning av Kommunals strejk

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden behandlade ett extra ärende med anledning av Kommunals strejk.

YRKANDE

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett förslag om att nämnden vid händelse av utökad strejk skulle åta sig att hålla skolor öppna.

Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade att förslaget skulle avslås.

PROPOSITIONSORDNING

Ordförande ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att avslå förslaget om att nämnden vid händelse av utökad strejk skulle åta sig att hålla skolor öppna.

VOTERING

Votering begärdes och genomfördes enligt följande:

Den som vill avslå förslaget röstar ja.

Den som vill bifalla förslaget röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 ja-röster mot 6 nej-röster. Stadsdelsnämnden hade således beslutat att avslå förslaget. Voteringslista bifogas.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår förslaget om att nämnden vid händelse av utökad strejk åtar sig att hålla skolor öppna.

RESERVATION

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande med följande lydelse:

att vid händelse av utökad strejk från och med måndag den 26 maj åtar sig nämnden att låsa upp och låsa skolor med mera om så blir nödvändigt.

RÖSTFÖRKLARING

Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Annika Stude (v) lämnade följande röstförklaring:

Vi bedömer att situationen på Kungsholmen för närvarande inte är så

allvarlig att nämnden behöver ingripa vid en eventuell konflikt. Det är

viktigt att skolledningen tar sitt ansvar och så långt möjligt försöker

organisera skolverksamheten oaktat de problem

konflikten orsakar.

Vi kommer att noggrant följa utvecklingen av en eventuell konflikt för

att få en bild av läget och göra ev. nya ställningstaganden.