Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-06-18

Sammanträde 2003-06-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Svar angående medborgarförslag om nämndbeslut om<br>barngruppernas storlek

Dnr: 413-205-03

I ärendet anges att det är varje förskolerektor som avgör vilket antal barn en avdelning kan innehålla med hänsyn till lokaler, personal, ekonomi och barngruppens sammansättning.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

3 Svar på medborgarförslag - Essinge Strandstig

Dnr: 341-206-02

Material till en boulebana - till en kostnad av högst 25 tkr - erbjuds förslagsställarna om de själva kan stå för större delen av den arbetsinsats som krävs.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 Försäljning i skolcaféer, på fritidsgårdar och parklekar<br>Skrivelse från (kd)

Dnr: 450-173-03

Under hösten kommer en "fruktkampanj" att genomföras i bl.a. skolcaféer, fritidsgårdar och parklekar för att förmå barn och unga att äta mer frukt.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

5 Svar på skrivelse från kristdemokraterna om allmänt utskick <br>angående barnomsorg till alla nyblivna föräldrar

Dnr: 413-256-03

Information om barnomsorg finns på medborgarkontoret och nämndens hemsida. Upplysning om denna information kommer återkommande att finnas i nämndens annonsering i lokalpressen.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

6 Svar på skrivelse från kristdemokraterna om införande av<br>förskolegaranti inom stadsdelsområdet

Dnr: 413-255-03

Frågan om eventuell ekonomisk kompensation i händelse av brist på förskoleplats ligger utanför det som nämnden har rätt att fatta beslut om.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

7 Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Dnr: 326-323-03

Ansökan till kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för utbyggnad av de förskolelokaler som nämnden under våren har fattat beslut om att bygga.

Handläggare: Göran Månsson, 508 08 011

8 Rapport om läkemedelsgenomgångar

Dnr: 530-322-03

Under våren 2003 har läkemedelsgenomgångar genomförts vid Stadshagsgården. Liknande genomgångar kommer under hösten att ske vid bl.a. Essinge äldreboende.

Handläggare: Kerstin Callinggård, 508 08 033

9 Underlag för verksamhetsplan 2004 samt flerårsprogram<br>för gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 101-316-03

I ärendet föreslås åtgärder som behöver prioriteras under 2004.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

10 Elever med behov av särskilt stöd<Yttrande över revisionsrapport

Dnr: 124-217-03

Revisionen har granskat hur arbetet med elever med behov av särskilt stöd fungerar. Rapporten visar att vissa områden behöver förbättras.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

11 Tillstånd för stiftelsen INUTI att utöka sin dagliga verksamhet<br>för funktionshindrade

Dnr: 520-302-03

Nämnden föreslås tillstyrka ansökan om tillstånd att utöka verksamheten.

Handläggare: Marianne Eriksson, 508 08 041

12 Anmälan att ramavtal tecknats avseende städning av lokaler

13 Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär

14 Anmälan av ekonomisk rapport

15 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

16 Anmälan av Lokala pensionärsrådets protokoll

17 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

19 Anmälan av inkomna skrivelser

20 Anmälan om tjänstemannabeslut. Ekonomi - inköp

21 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

23 23 - 29 Sekretessbelagda ärenden

§131 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 22 maj 2003 justerats den 28 maj 2003 och att protokoll från extra sammanträde 27 maj 2003 justerats den 28 maj 2003. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 25 juni 2003. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§132 Medborgarförslag om nämndbeslut om barngruppernas storlek

Dnr 413-205-03
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 maj 2003. I ärendet anges att det är varje förskolerektor som avgör vilket antal barn en avdelning kan innehålla med hänsyn till lokaler, personal, ekonomi och barngruppens sammansättning.

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att lägga svaret till handlingarna.

UTTALANDE
Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Niclas Widjeskog (kd) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden har tidigare inte fastställt något bestämt antal barn i förskolornas barngrupper. Vi har i förra majoriteten väsentligen överlåtit åt förvaltningen att placera barn i förskolor som skolor.

Den nuvarande majoriteten har dock gått till val på att minska två barn per grupp. Löftet under valet baserade sig givetvis på 2002 års barnantal per grupp.

I den redovisning som förvaltningen förelagt nämnden visar det sig att av 20 grupper har 11 istället ökat med ett eller två barn. I övrigt är det fortfarande samma barnantal. Ingen grupp visar på minskat antal.

Folkpartiet och kristdemokraterna vill veta hur den röd-gröna majoriteten ska infria sitt löfte till barnfamiljerna på Kungsholmen ? Kommunfullmäktige har antagit en nyförskoleplan där barngruppernas storlek ska vara 14 barn i småbarnsgrupperna och högst 18 barn i grupper med äldre barn. Nu handlar det, som sagt, inte längre om två barn per grupp.

§133 Svar på medborgarförslag - Essinge Strandstig

Dnr 341-206-02
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 juni 2003. Material till en boulebana - till en kostnad av högst 25 tkr - erbjuds förslagsställarna om de själva kan stå för större delen av den arbetsinsats som krävs.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning
 2. Material till boulebana erbjuds förslagsställarna om de själva kan stå för större delen av den arbetsinsats som krävs. Sammantaget får förvaltningen disponera högst 25 tkr för projektet.

 

§134 Försäljning i skolcaféer, på fritidsgårdar och parklekar

Skrivelse från kristdemokraterna
Dnr 450-173-03
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 april 2003. Under hösten kommer en "fruktkampanj" att genomföras i bl.a. skolcaféer, fritidsgårdar och parklekar för att förmå barn och unga att äta mer frukt.

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen i samband med verksamhetsberättelsen för år 2003 redovisar utfallet av höstens "fruktkampanj"

 

§135 Allmänt utskick till alla nyblivna föräldrar angåendende barnomsorg

Svar på skrivelse från kristdemokraterna
Dnr 413-256-03
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 maj 2003.

YRKANDE
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp), Annika Stude (v) och Niclas Widjeskog (kd) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

BESLUT
Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet.

 

§136 Införande av förskolegaranti inom stadsdelsområdet

Svar på skrivelse från kristdemokraterna
Dnr 413-255-03
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 maj 2003. Frågan om eventuell ekonomisk kompensation i händelse av brist på förskoleplats ligger utanför det som nämnden har rätt att fatta beslut om.

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att lägga svaret till handlingarna.

 

§137 Rapport om läkemedelsgenomgångar

Dnr 530-322-03
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 juni 2003.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till åtgärd.
 2. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§138 Underlag för verksamhetsplan 2004 samt flerårsprogram för gatu- och ...

Remiss från gatu- och fastighetskontoret
Dnr 101-316-03
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 juni 2003.
YRKANDEN
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp), Annika Stude (v) och Niclas Widjeskog (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till tre tilläggsförslag om tillgänglighet för funktionshindrade, parkeringsplatser samt om Rålambshovsparken.

Ordföranden fann att nämnden enhälligt hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag och de tre tilläggsförslagen.

BESLUT

 1. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Tillgängligheten för människor med funktionshinder ska vara en prioriterad fråga i stadsdelen. Därför ska hänsyn till funktionshindrades behov beaktas i alla de projekt som skisseras i remissen. Vidare ska en inventering av handikapptillgängligheten genomföras och en plan för åtgärder utarbetas.
 3. De borttagna parkeringsplatserna ska ersättas i närområdet. Området har idag en brist på parkeringsplatser och det vore oklokt att minska antalet ytterligare.
 4. Rålambshovsparken är möjligheternas park - en park för alla åldrar och olika intressen. Parken är mycket välbesökt av såväl Kungsholmsbor som invånare från annan ort. Rålambshovsparken ska vara en levande mötesplats med ett utbud av inspirerande och avkopplande miljö, spontan idrott och kultur. Parkens betydelse för olika människor och som ett ansikte utåt för Kungsholmen gör att Rålambshovsparken är högt prioriterad för oss på Kungsholmen.

  Vi anser att en allmän översyn och planering bör genomföras av Rålambshovsparkens parkmiljö (samt möjligheter till spontanidrott och kultur). Vi tycker att en plan ska läggas fram för hur parkens gräsytor kan renoveras och upprätthållas i god kondition genom vattning och skötsel under hela vår-sommar-höst-säsongen. Upprustning bör genomföras av parkens gångstråk, buskar, träd, parklek och spontanidrottsetableringar.

 

§139 Elever med behov av särskilt stöd

Yttrande över revisionsrapport
Dnr 124-217-03
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2003.

BESLUT
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över revisionsrapporten.

UTTALANDE
Anna Starbrink m.fl. (fp) och Mats G Nilsson m.fl. (m) lämnade följande uttalande:

En tung kritik som framförs i revisionsrapporten är att situationen för barn med behov av särskilt stöd ser mycket olika ut över staden. Att uppnå jämlikhet är ett viktigt mål. Folkpartiet och moderaterna förordar att ansvaret för skolan flyttas från stadsdelsnämnden till utbildningsnämnden. Därmed ökar möjligheterna att förbättra situationen över staden och att bättre samordna resurserna.

§140 Tillstånd för stiftelsen INUTI att utöka sin dagliga verksamhet för ...

Remiss från Länsstyrelsen
Dnr 520-302-03
ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 maj 2003.

BESLUT
Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande överlämna detta tjänsteutlåtande till Länsstyrelsen

 

§141 Anmälningsärenden

Anmälan att ramavtal tecknats avseende städning av lokaler dnr 125-487-02
Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär dnr 201-309-03
Anmälan av ekonomisk rapport
Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll
Anmälan av arbetslöshetsstatistik
Anmälan av balanslista
Anmälan av tjänstemannabeslut - inköp över 50 000 kr

§142 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 142)

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att besvara de inkomna skrivelserna.

§143 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade om:

 • skolavslutningen
 • invigningen av Serafens sjukhem
 • utbyggnad av förskoleplatser

§144 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

1. Uttalande om Piperska murens park och dess tillgänglighet för allmänheten

Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Jari Visshed m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp), Annika Stude (v) och Niclas Widjeskog (kd) lämnade följande gemensamma uttalande att överlämnas till gatu- och fastighetskontoret:

Ett gemensamt önskemål från Kungsholmens stadsdelsnämnd är att parken vid Piperska muren hålls helt öppen för allmänheten. Det gäller samtliga ingångar. Den vackra parken har till delar betalats av Stockholms stad och ska därför vara tillgänglig för samtliga kommuninvånare - inte minst kungsholmsborna.


2. Skrivelse

Niclas Widjeskog (kd) överlämnade en skrivelse om olaglig afischering. Bilaga § 144.

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

 

Ordföranden avslutade med att önska stadsdelsnämnden och förvaltningen en trevlig sommar.

§145 Sekretessbelagda ärenden

Paragraferna 145 - 150 belagda med sekretess enligt sekretesslagen.