Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-08-28

Sammanträde 2003-08-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Anmälan av medborgarförslag om parkskötsel

Dnr: 342-345-03

Förslaget innefattar bl.a. fler och större sopstationer i alla parker, i synnerhet i Rålambshovsparken.

3 Planering för ny förskola med tre avdelningar inom kv Munklägret 13

Dnr: 413-227-03

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för en bostadsfastighet med ca 20 hyreslägenheter. Stadsdelsnämnden har erbjudits att hyra lokaler i fastigheten för förskola.


Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 Svar på skrivelse från kristdemokraterna om allmänt utskick angående<br>barnomsorg till alla nyblivna föräldrar

Dnr: 413-256-03

Återremitterat från sammanträde 2003-06-18
Ärendet innehåller redovisning om hur nyblivna föräldrar informeras om stadsdelens barnomsorg.
Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

5 Rekrytering och stöd till kontaktpersoner enligt LSS

Dnr: 520-398-03

Socialtjänstnämnden kommer att genomföra ett projekt för utbildning och stöd till kontaktpersoner för funktionshindrade.

Handläggare: Anneli Källerudd, 508 08 023

6 Ge invandrare makten över sin utbildning - inför SFI-peng<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 540-165-03

I tjänsteutlåtandet tillstyrks i huvudsak förslaget om SFI-peng.

Handläggare: Sanna Eriksson, 508 08 022

7 Restaurang City Boule<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-328-03

Stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka ansökan om tillstånd för alkoholservering till kl. 00.00.

Handläggare: Kerstin Åkerman, 508 08 034

8 A. Restaurang Fleming<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-387-03

Stadsdelsnämnden föreslås avstyrka ansökan om serveringstillstånd för alkohol till kl. 01.00, och istället tillstyrka tillstånd till kl. 22.00.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 348

8 B. Restaurang Splendido<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 621-390-03

Stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka ansökan om tillstånd för alkoholservering.

Handläggare: Maria Lagerström, 508 08 348

9 Anmälan av remiss

Dnr: 311-393-03

från stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Krillans Krog 1 (hotellanläggning) inom stadsdelen Kristineberg

11 Anmälan av yttrande

Dnr: 413-227-03

över stadsbyggnadskontorets förslag att avslå tillfälligt bygglov för förskolepaviljong vid befintlig förskola på Welanders väg 3-5

12 Anmälan av stadsbyggnadsnämndens beslut

Dnr: 413-227-03

om beviljat bygglov Welanders väg 5

13 Anmälan om att ramavtal tecknats för handledningstjänster

14 Anmälan av idrottsnämndens svar på medborgarförslag om S:t Göransparken

15 Anmälan av skrivelse

Dnr: 530-337-03

från Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar om lagen om utskrivningsklar och samordnad vårdplanering

16 Anmälan av ekonomisk rapport

17 Anmälan av mark- och byggdelegerades protokoll sammanträde 030618

18 Anmälan av Lokala handikapprådets protokoll

20 Anmälan av inkomna skrivelser

21 Anmälan om tjänstemannabeslut. Ekonomi - inköp. Barn och Ungdom

22 Nämndens skrivelser, frågor och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

24 24-28 sekretessbelagda ärenden

§151 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 18 juni 2003 justerats den 25 juni 2003. Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 5 september 2003. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§152 Anmälan av medborgarförslag om parkskötsel

Dnr 342-345-03

Förslaget innefattar bl.a. fler och större sopstationer i alla parker, i synnerhet i Rålambshovsparken.

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§153 Planering för ny förskola med tre avdelningar inom kv Munklägret 13

Dnr 413-227-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 augusti 2003. Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för en bostadsfastighet med ca 20 hyreslägenheter. Stadsdelsnämnden har erbjudits att hyra lokaler i fastigheten för förskola.

YRKANDE
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s), Didar Samaletdin m.fl. (fp), Reijo Kittilä (v) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Birgitta Waller (mp) lämnade dessutom ett särskilt uttalande enligt nedan.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden tillstyrker planeringen i detta inriktningsärende för ny förskola, tre avdelningar i nytt bostadshus vid Kungsholms hamnplan (kv Munklägret 13) och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta planeringen i samarbete med byggherren.
  2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler (enligt stadsledningskontorets anvisningar 2003-03-10) med 0,6 mkr avseende schablonbidrag med 0,1 mkr för beställarstöd och 0,5 mkr för förprojektering och projektering. Stadsdelsnämnden avser att senare återkomma med hemställan om 1,4 mkr avseende schablonbidrag 0,3 mkr per nytillkommande avdelning för särproduktionskostnader och 0,5 mkr för startkostnader.
  3. Tjänsteutlåtande med protokollsutdrag och bilagor tillställes kommunstyrelsens ekonomiutskott samt stadsledningskontorets finansavdelning.

UTTALANDE
Birgitta Waller (mp) lämnade följande uttalande:

Miljöpartiet vill hänvisa till sitt förslag till beslut i stadsbyggnadsnämnden där vi förordar en byggnation om maximalt tre våningar för en förskola. Lokaler som på sikt också kan användas av Eiraskolan. Byggnaden bör uppföras med ett mellanrum till skolbyggnaden för att inte bygga för nu befintliga fönsterförsedda utrymmen inom Eiraskolan. Den nu föreslagna byggnaden är för stor och skrymmande för det lilla utrymme som finns.

§154 Svar på skrivelse från kristdemokraterna om allmänt utskick

angående barnomsorg till alla nyblivna föräldrar
Återremitterat från sammanträde 2003-06-18

Dnr 413-256-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2003. Ärendet innehåller redovisning om hur nyblivna föräldrar informeras om stadsdelens barnomsorg.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga svaret till handlingarna.

 

 

§155 Rekrytering och stöd till kontaktpersoner enligt LSS

Dnr 520-398-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 augusti 2003. Socialtjänstnämnden kommer att genomföra ett projekt för utbildning och stöd till kontaktpersoner för funktionshindrade.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner Socialtjänstnämndens föreslagna planering för att förbättra insatsen biträde av kontaktperson enligt LSS § 4.

 

 

§156 Motin om Ge invandrare makten över sin utbildning - inför SFI-peng

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 540-165-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 augusti 2003. I tjänsteutlåtandet tillstyrks i huvudsak förslaget om SFI-peng.

YRKANDE
Ordförande Birgitta Waller (mp), Ingrid Dorle Andersson m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag enligt nedan.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkanedna mot varandra och fann att nämden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.


BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remiss från kommunstyrelsen.

RESERVATION

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin m.fl. (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma yrkande enligt följande:

Stadsdelsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Människor som kommer till Sverige kommer med olika förutsättningar. Detta ställer olika krav på den undervisning som tillhandahålls. Ett pengsystem medför en ökad individualisering och därmed en undervisning bättre anpassad till den enskilde.

En SFI-peng innebär valfrihet för den studerande och konkurrens för utföraren. Systemet leder således till ökad kvalitet, mångfald och individanpassad svenskundervisning. Att själv få välja sin utbildning ger ökat självbestämmnade och högre motivation.

 

§157 Restaurang City Boule

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 621-338-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 juli 2003.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker att City Boule i Stockholm AB får tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap fram till klockan 00.00

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§158 Bygglov för angöring av hotellfartyg vid Kungsholms strandstig

nedanför Tekniska Nämndhuset
Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 115.1/03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 augusti 2003

BESLUT

Stadsdelsnämnden föreslår stadsbyggnadskontoret att bygglovsansökan avslås.

 

§159 Restaurang Fleming

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr 621-387-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 augusti 2003

BESLUT

Stadsdelsnämnden avstyrker ansökan från restaurang Fleming om serveringstillstånd för alkohol för satellitservering på en båt till kl 01.00. Serveringstillstånd till kl 22.00 tillstyrks för satellitservering.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§160 Restaurang Splendido

Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr 621-390-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 augusti 2003.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Splendido får tillstånd för servering av alkohol för allmänheten sön-tors 11.00-01.00 och fre-lörd

11.00-03.00 samt för slutna sällskap alla dagar 11.00-03.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§161 Anmälningsärenden

Anmälan av remiss från stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Krillans Krog 1 (hotellanläggning) inom stadsdelen Kristineberg dnr 311-393-03

Yttrande över stadsbyggnadskontorets förslag att avslå tillfälligt bygglov för en förskolepaviljong vid förskolan Lagerlöfsgatan 5 dnr 413-227-03

Yttrande över stadsbyggnadskontorets förslag att avslå tillfälligt bygglov för förskolepaviljong vid befintlig förskola på Welanders väg 3-5 dnr 413-227-03

Stadsbyggnadsnämndens beslut om beviljat bygglov Welanders väg 5 dnr 413-227-03

Anmälan om att ramavtal tecknats för handledningstjänster dnr 125-553-02

Idrottsnämndens svar på medborgarförslag om S:t Göransparken dnr 341-218-02

Anmälan av skrivelse från Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar om lagen om utskrivningsklar och samordnad vårdplanering dnr 530-337-03

Anmälan av ekonomisk rapport

Anmälan av mark- och byggdelegerades protokoll sammanträde 030618

Anmälan av lokala handikapprådets protokoll sammanträde 030514, 030611

Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll sammanträde 030612

Anmälan av balanslista

Anmälan av tjänstemannabeslut - Inköp över 50 000 kr

§162 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m m i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 162)

§163 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Birgitta Borg (kd) rapporterade om problem med cykeltrafik vid Fredhällsbadet, och framförde önskemål om att försöka hindra cykeltrafiken.

Didar Samaletdin m.fl. (fp) lämnade skrivelser om trygghetslarm (diarienr 530-427-03) samt om rätt till promenader och ledsagning (diarienr 530-429-03).

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.

§164 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Göran Månsson rapporterade om förskoleutbyggnaden. Paviljongerna på Welanders väg är på plats och barn kan skrivas in från den 15 september. Förvaltningen arbetar vidare med bl.a. Signalparken, som för övrigt är den enda parkmark som tas i anspråk.

Verksamhetschef Susanna Eriksson kommer att vara tjänstledig för att arbeta med stadens kompetensfond.

Påminnelse om politikermedverkan vid medborgarkontoret. Datumen för politikermedverkan kungörs i annonseringen.

Lunchmöte för nämndens gruppledare och enhetschefer inom individ och familj hålls den 4 september.

Öppet forum för dialog med ungdomar anordnas den 28 september.

Verksamhetschef Birgitta Dahlin informerade om att en fältassistent - Lisa Gulbrandsen - har anställts.