Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-09-25

Sammanträde 2003-09-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Anmälan av medborgarförslag om uppfräschning av<br>strandnära mark m m

3 Anmälan av medborgarförslag om karantänregel

4 Anmälan av medborgarförslag om allmänt förbud att fälla träd<br>utan godkännande från ett miljöråd

5 Tertialrapport 2

Dnr: 103-433-03

För stadsdelsnämnden totalt prognostiseras ett överskott om 3,9 mkr netto. Det är en förbättring jämfört med det underskott som förväntades i tertialrapport 1.

Handläggare: Christin Bjuggren, Fred Eklund, 508 08 015

6 Redovisning av betyg läsåret 2002/2003

Dnr: 422-441-03

I ärendet redovisas hur många elever som fått betyg i år 8 och 9 vid Rålambshovsskolan och Stadshagsskolan, samt hur stor andel som inte fått betyget godkänt i ett eller flera ämnen.

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

7 Trygghetslarm<br>Svar på skrivelse från (fp)

Dnr: 530-427-03

Förvaltningens uppfattning är att trygghetslarmsystemen på våra äldreboenden fungerar väl, med undantag för vissa störningar på Serafen.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

8 Hur är det med rätten till social samvaro i hemtjänsten?<br>Svar på skrivelse från (fp)

Dnr: 530-429-03

Förvaltningen avser att undersöka hur stor andel som ansöker om och beviljas sociala insatser samt att göra en uppföljning av dessa.


Handläggare: Kerstin Ohlsson, 508 08 031

9 Framställan om stimulansmedel för inrättande av korttidsboende<br>för psykiskt funktionshindrade i Stadshagsgården

Dnr: 524-143-02

Det finns behov av stödboende för kortare perioder, exempelvis som ett steg i en successiv flyttning från en extern placering till eget boende.

Handläggare: Anna-Lena Christensson, 508 08 022

10 Rektor till Eiraskolan

Dnr: 211-445-03

Handläggare: Birgitta Dahlin, 508 08 016

11 Lokalhyreskontrakt för Fridhemsgatan 58

Dnr: 322-443-03

Gällande hyreskontrakt för de gemensama ytorna (restaurang, kök, samlingsrum, personalutrymmen m.m.) till pensionärsbostäderna inom Fridhemmet och Alströmerhemmet har förhandlats om.

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

REMISSER/YTTRANDEN

12 Detaljplan för Krillans Krog 1 m m inom stadsdelen Kristineberg<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 311-393-03

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att ett hotell med ca 330 rum, 55 lägenheter för korttidsboende och en SPA-anläggning om ca 5.500 kvm delvis under mark kan uppföras.

Handläggare: Christina Lundin, 508 08 066

13 Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad<br>Remiss från stadslednidngskontoret

Dnr: 201-354-03

I tjänsteutlåtandet redovisas ett förslag till framtida hantering av bl.a. övertalighet i staden. Förvaltningen tycker att vissa förslag är mycket bra, att andra är mera tveksamma och har svårt att bedöma andra.

Handläggare: Hans Gabrielsson, 508 08 044

14 Gemensam policy för stadens skolor för att främja arbetet mot<br>mobbing och annan kränkande behandling<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 426-230-03

I policydokumentet bör det framgå att det är viktigt att elever och föräldrar tar del av och kan medverka till ingångna överenskommelser inom skolan.

Handläggare: Björn Doeser, 508 08 019

15 Motion om bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 040-321-03

Det är lätt att instämma i att det är viktigt att se över såväl den politiska som tjänstemannaorganisationen i staden ur ett kostnads- och effektivitetsperspektiv. En sådan översyn pågår inom ramen för SPO-utredningen.

Handläggare: Göran Månsson, 508 08 011

16 Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 530-344-03

Förvaltningen delar SLK:s uppfattning att det är lämpligt att omvandla några servicehus till seniorboende med hyresrätt. Även möjligheten att omvandla vissa servicehuslägenheter till bostäder för t ex ungdomar och studenter bör prövas.

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av beslutsunderlag

Dnr: 125-420-03

Upphandling av personlarmutrustning

18 Anmälan av kursutvärdering

Dnr: 515-434-03

av socialpsykiatrins cirkel/kursverksamhet våren 2003

19 Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll

20 Anmälan av lokala handikapprådets protokoll

21 Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

23 Anmälan av inkomna skrivelser

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

26 26-29 sekretessbelagda ärenden

§169 Justering

Anmäldes att protokoll från sammanträde den 28 augusti 2003 justerats den 5 september 2003. Det noterades att protokollets § 163 ska ändras enligt följande: Fredhällsbadet ändras till Fredhällsparken.

Ordföranden tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 3 oktober 2003. Mats G Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§170 Anmälan av medborgarförslag

 1. Medborgarförslag om uppfräschning av strandnära mark m.m.,
  dnr 341-437-03. Förslagsställaren deltog vid sammanträdet och gjorde en komplettering till förslaget.
  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

 2. Medborgarförslag om karantänregel för att undvika hastiga beslut, dnr 342-418-03.
  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

 3. Medborgarförslag om allmänt förbud att fälla träd utan godkännande från ett miljöråd, dnr 342-417-03.
  Beslut
  Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§171 Tertialrapport 2 för 2003

Dnr 103-433-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 september 2003. För stadsdelsnämnden totalt prognostiseras ett överskott om 3,9 mkr netto. Det är en förbättring jämfört med det underskott som förväntades i tertialrapport 1.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 och delårsbokslut per 31 augusti 2003 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag om 0,8 mkr för start av ny förskoleavdelning på Arbetargatan 27, enligt beslut av kommunstyrelsens ekonomiutskott 2003-08-27.
 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag om 0,2 mkr för beställarstöd och 1,0 mkr för projektering av förskolelokaler i Signalparken, Marieberg och Spårvägsparken i Fredhäll, enligt beslut av kommunstyrelsens ekonomiutskott 2003-08-27.
 4. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ytterligare stimulansbidrag om totalt 6,8 mkr för förprojektering och start av nya förskolor enligt specifikation.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§172 Redovisning av betyg läsåret 2002/2003

Dnr 422-441-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 september 2003. I ärendet redovisas hur många elever som fått betyg i år 8 och 9 vid Rålambshovsskolan och Stadshagsskolan, samt hur stor andel som inte fått betyget godkänt i ett eller flera ämnen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

 

§173 Trygghetslarm

Svar på skrivelse från (fp)
Dnr 530-427-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 september 2003. Förvaltningens uppfattning är att trygghetslarmsystemen på våra äldreboenden fungerar väl, med undantag för vissa störningar på Serafen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen

 

§174 Hur är det med rätten till social samvaro i hemtjänsten?

Svar på skrivelse från (fp)
Dnr 530-429-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 september 2003. Förvaltningen avser att undersöka hur stor andel som ansöker om och beviljas sociala insatser samt att göra en uppföljning av dessa.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att besvara skrivelsen vid senare sammanträde.

 

§175 Framställan om stimulansmedel

för inrättande av korttidsboende för psykiskt funktionshindrade i Stadshagsgården
Dnr 524-143-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 september 2003. Det finns behov av stödboende för kortare perioder, exempelvis som ett steg i en successiv flyttning från en extern placering till eget boende.

BESLUT

Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 2,8 mkr för inrättande av korttidsboende för psykiskt funktionshindrade i Stadshagsgården, varav 0,2 mkr avser projektering, 0,5 mkr startbidrag och 0,3 mkr per nytillkommande lägenhet (7 stycken).

 

 

§176 Rektor till Eiraskolan

Dnr 211-445-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 september 2003.

BESLUT

Stadsdelsnämnden tillsätter Anette Tibbling som rektor vid Eiraskolan

UTTALANDE
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi bifaller förvaltningens förslag i detta fall, men anser att liknande chefstjänster i framtiden bör utlysas.

§177 Lokalhyreskontrakt för Fridhemsgatan 58

Dnr 322-443-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 september 2003. Gällande hyreskontrakt för de gemensamma ytorna (restaurang, kök, samlingsrum, personalutrymmen m.m.) till pensionärsbostäderna inom Fridhemmet och Alströmerhemmet har förhandlats om.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förslag till nytt hyreskontrakt för Fridhemsgatan 58, och ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna hyreskontraktet.

 

§178 Förslag till detaljplan för Krillans Krog 1 m m inom stadsdelen Kristineberg

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 311-393-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 september 2003. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att ett hotell med ca 330 rum kan uppföras.

YRKANDEN
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden besvarar remissen med detta tjänsteutlåtande.
 2. Stadsdelsnämnden anser p.g.a. det förväntade kraftigt ökade barnantalet på västra Kungsholmen att det är angeläget att staden använder sig av möjligheten att inom fastigheten även bygga grundskolelokaler som annex till den närliggande Kullskolan.

 

RESERVATION
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt gemensamma yrkande enligt följande:

Stadsbyggnadskontorets planförslag tillstyrkes.

Stadsdelsnämnden beslutar att inventera lämplig lokalisering av en skola i närhet av bostadsområdena.

Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag är bra och ett hotell med spa-anläggning är ett välkommet tillskott i området. Nya grundskoleplatser bör sökas närmare bostadsområdena och längre bort från de stora trafiklederna.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§179 Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad

Remiss från stadsledningskontoret
Dnr 201-354-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 september 2003. I tjänsteutlåtandet redovisas ett förslag till framtida hantering av bl.a. övertalighet i staden. Förvaltningen tycker att vissa förslag är mycket bra, att andra är mera tveksamma och har svårt att bedöma andra.

YRKANDEN
Ordförande Birgitta Waller (mp), vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m), Annika Stude (v), Didar Samaletdin (fp) och Birgitta Borg (kd) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.
Jari Visshed m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att nämden hade beslutat att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämd överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

RESERVATION
Jari Visshed m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

§180 Gemensam policy för stadens skolor

för att främja arbetet mot mobbing och annan kränkande behandling
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 426-230-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 september 2003. I policydokumentet bör det framgå att det är viktigt att elever och föräldrar tar del av och kan medverka till ingångna överenskommelser inom skolan.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

§181 Motion om bantad politisk och administrativ organisation

i Stockholms stad
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 040-321-03

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 september 2003. Det är lätt att instämma i att det är viktigt att se över såväl den politiska som tjänstemannaorganisationen i staden ur ett kostnads- och effektivitetsperspektiv. En sådan översyn pågår inom ramen för SPO-utredningen.

YRKANDEN
Ordförande Birgitta Waller (mp), Jari Visshed m.fl. (s) och Annika Stude (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) yrkade bifall till ett förslag från moderaterna.

Didar Samaletdin (fp) yrkade att nämnden skulle bifalla motionen i sin helhet.

Birgitta Borg (kd) yrkade bifall till ett förslag från kristdemokraterna.

PROPOSITIONSORDNING
Ordföranden tog upp vart och ett av de olika yrkandena och ställde dem mot avslag. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat att bifalla förvaltningens förslag.

BESLUT

Remissen besvaras med föreliggande tjänsteutlåtande.

RESERVATIONER
Vice ordförande Mats G Nilsson m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

Som svar på remissen anföra;

Man kan konstatera att folkpartiet steg för steg närmar sig den moderata linjen rörande Stockholms stads organisation. Det är bra men man bör gå längre.

Stadsdelsnämnderna infördes i syfte att effektivisera verksamheten. Det har visat sig att det inte fungerade. Därför menar vi att stadsdelsnämnderna skall avskaffas och ersättas med sociala distriktsnämnder, vilket kommer att ske naturligt när många av de stora uppgifter som idag ligger under stadsdelsnämnderna i form av förskola, skola, fritidshem och äldreomsorg ersätts av pengsystem fullt ut. Besluten kring barnens förskola, skola och fritidshem samt äldre och funktionshindrades behov av hjälp flyttas från stadsdelsnämnderna till enskilda människors köksbord, där dessa viktiga beslut bör tas fullt ut.

Fyra procent av stadsdelsnämndernas kostnader är i dag administration. Genom införande av sociala distriktsnämnder kan vi under det första året spara 1%. Erfarenheterna från sammanslagningen av stadsdelnämnder som genomfördes när Stockholm gick från 24 till18 visar att denna besparingspotential är reell.

Samarbetet med Stockholms Läns Landsting skall utvecklas. Det är i grunden inte bra att det finns två olika organisationer som i vissa frågor överlappar varandra i Stockholm. Gemensamma utskott eller nämnder mellan kommunen och landstinget skall inrättas för att säkerställa att ingen hamnar mellan de olika huvudmännen inom omsorgerna. På sikt bör landstingen avvecklas och ansvaret för landstingsverksamheten tas över av kommunerna respektive staten.

Lokal kulturverksamhet överförs centralt till kulturnämnden. Idrotts- och fritidsfrågor samt stadsmuseinämndens verksamhet integreras i kulturnämnden som blir en kultur- och idrottsnämnd. De uppgifter som stadsdelsnämnderna har i form av individärenden och som handhas av de sociala delegationerna kommer att skötas av sociala distriktsnämnder.

Parkskötsel, snöröjning samt städning av gator och parker samlas centralt i staden i syfte att maximera utnyttjandet av resurser och kompetens. Vi är övertygade om att detta, i kombination med bland annat ökad dagsstädning av större ytor, leder till ett renare Stockholm.

Genom att administrationen av förskolan, skolan och omsorgen om funktionshindrade lyfts från stadsdelsnämnderna så tillses också att verksamheten ges till lika villkor oavsett form och oavsett var i staden man bor. Att minska byråkratin ökar valfriheten och frigör resurser som kan användas direkt i verksamheten och på det sättet höjer vi kvaliteten inom skolan, förskolan och omsorgen om de funktionshindrade.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden integreras med Stadsbyggnadsnämnden i en miljö- och stadsbyggnadsnämnd. Planprocessen effektiviseras med inriktning att det ska ta maximalt 1 år att ta fram en detaljplan i Stockholm. Särskilda resurser avsätts för att korta plantiderna.

Integrationsfrågorna integreras fullt ut med näringslivsfrågorna i en Näringslivs- och integrationsnämnd. Integrationen är en av de största utmaningarna som Stockholm står inför och det är i huvudsak genom att människor har jobb som en verkningsfull integration kan ske. Samtidigt är stadens mångfald en viktig tillgång och konkurrensfaktor för fler nya etableringar i regionen. Dessutom integreras Saluhallsfrågorna i Näringslivsnämnden.

Vår målsättning är att minimera antalet kommunalt drivna bolag. Ett av stadens tre bostadsbolag skall säljas, gärna till de boende.

Sammanslagningen av de centrala nämnderna minskar behovet av borgarråd och politiska tjänstemän motsvarande en besparing på 20 miljoner. Konsumentnämnden avvecklas vilket ger en besparing jämfört med vänstermajoritetens budget om 10 miljoner.

Genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnderna till de enskilda hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa kan i stället användas för att höja kvaliteten i verksamheten och skapar utrymme för fortsatta skattesänkningar.

Didar Samaletdin (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande att nämnden skulle bifalla motionen i sin helhet.

Birgitta Borg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt yrkande enligt följande:

Kristdemokraternas förslag på en bantad politisk organisation är inte lika långtgående som det Folkpartiet föreslagit. Kristdemokraternas förslag innebär att stadsdelsnämnderna Kista och Rinkeby slås samman, att Näringslivsnämnden och Integrationsnämnden blir en gemensam nämnd samt att Stadsmuseinämnden återgår till att vara ett utskott eller en delegation under Kulturnämnden. Kristdemokraterna anser dessutom att grundskola och förskola fortsättningsvis hålls samman under en och samma nämnd d v s stadsdelsnämnd.

Samgående mellan Kista och Rinkeby

Kristdemokraterna vill som ett viktigt integrationsprojekt se ett samgående mellan Kista och Rinkeby stadsdelsnämnder. Genom ett samgående skulle de båda stadsdelsnämndernas särart kunna tillvaratas och nya spännande utvecklingsmöjligheter se dagens ljus. Utbildning, företagsamhet och arbetsmarknad, kultur-, sport- och fritidsverksamhet skulle vinna på en samordning av dessa stadsdelars resurser.

Slå samman Näringslivsnämnden och Integrationsnämnden

Under de senaste åren har insikten om att arbete är en snabb väg in i det svenska samhället och till goda kunskaper i svenska språket spritt sig och omfattas numera även av vänsterpartiet. Stadens insatser för näringsliv, arbetsmarknad och integration/flyktingmottagning samordnas genom att Näringslivsnämnden och Integrationsnämnden slås samman.

Näringslivs- och integrationsnämnden skulle få följande huvuduppgifter:

 • Näringslivsfrågor i huvudsak enligt näringslivsnämndens hittillsvarande uppgifter
 • Integrations-, flykting- och minoritetsfrågor enligt Integrationsnämndens hittillsvarande uppgifter.
 • Utveckling och samordning av vissa övergripande utvecklingsprojekt och arbetsmarknadsåtgärder i samverkan med statliga myndigheter, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna.

Stadsmuseinämnden

Stadsmuseinämnden inrättades 1998. Tidigare fanns en stadsmuseidelegation under kulturnämnden. Kristdemokraterna föreslår att Stadsmuseinämndens verksamhet åter överförs till Kulturnämnden, som inrättar ett utskott eller delegation för dessa frågor.

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§182 Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 530-344-03

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 september 2003. Förvaltningen delar SLK:s uppfattning att det är lämpligt att omvandla några servicehus till seniorboende med hyresrätt. Även möjligheten att omvandla vissa servicehuslägenheter till bostäder för t ex ungdomar och studenter bör prövas.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

§183 Anmälningsärenden

Anmälan av beslutsunderlag - upphandling av personlarmutrustning dnr 125-420-03

Anmälan av kursutvärdering av socialpsykiatrins cirkel/kursverksamhet våren 2003
dnr 515-434-03

Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll sammanträde 2003-08-25

Anmälan av lokala handikapprådets protokoll sammanträde 2003-08-13

Anmälan av arbetsmarknadsstatistik

Anmälan av balanslista

§184 Anmälan av inkomna skrivelser

Till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen inkomna och besvarade skrivelser, protokoll och protokollsutdrag m.m. i allmänna ärenden för kännedom och beaktande (bilaga § 184)

§185 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

 • Niclas Widjeskog (kd) frågade om information till nya nämndledamöter samt uppmanade nämnden att delta i Kungsholmen Live, öppet forum om ungdomsfrågor den 28 september.
 • Ian Lauritzen (m) informerade om brand i Essingekyrkan samt om att hundägare har blivit överfallna på Stora Essingen.
 • Birgitta Borg (kd) tackade för handläggningen av ärende om frukt i skolan.
 • Didar Samaletdin (fp) uppmärksammade om vindskadade pilar och trasiga gatlyktor.

Ordföranden tillkännagav att stadsdelsnämnden håller extra sammanträde tisdagen den 28 oktober kl. 17.30 för behandling av upphandlingsärenden.

§186 Information från stadsdelsförvaltningen

Verksamhetschef Birgitta Dahlin rapporterade om utbyggnaden av förskoleplatser. 197 nya förskoleplatser har startats hittills i år. Dessutom har 32 platser startats i enskild regi. Förskolan Signalparken beräknas starta i januari 2004. Bygglov har beviljats för Spårvägsparken.

Stadsdelsdirektör Göran Månsson lämnade följande information:

 • Påminnelse om politikerlunch den 4 oktober.
 • Konferens om SPO-utredningen den 2-3 oktober med medverkan av bl.a. stadsdelsnämndens presidium.
 • Information om seminarie- och föreläsningsinbjudningar